• Tartalom

26/2003. (VI. 26.) BM–IM együttes rendelet

26/2003. (VI. 26.) BM–IM együttes rendelet

a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról1

2009.08.13.

A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban: Stv.) 21. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a legfőbb ügyésszel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

1. § (1)2 E rendelet hatálya a Rendőrség nyomozó hatóságainak a sajtó útján történő, valamint az Internet útján adott és nyilvánosságra hozatalt jelentő tájékoztató tevékenységére terjed ki.

(2) A sajtónak adandó tájékoztatásra a Be. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. §3 A sajtót a Rendőrség nyomozó hatóságai részéről a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló rendeletben4 (a továbbiakban: R.) meghatározott személy tájékoztathatja.

3. § A nyomozó hatóság a sajtó útján tájékoztatást adhat az általa elutasított feljelentésről, valamint az előtte folyamatban levő vagy folyamatban volt nyomozás tárgyában azokról az eljárási cselekményekről vagy intézkedésekről, amelyekről önállóan rendelkezett.

4. § (1) A nyomozó hatóság a nyomozásról a nyilvánosság hiteles és pontos tájékoztatása érdekében szükséges adatot és felvilágosítást a sajtó rendelkezésére bocsátja, kivéve, ha a Be. 74/A. §-ának (3) bekezdésében és az Stv. 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a felvilágosítást meg kell tagadni. A megtagadásról a nyomozó szerv vezetője dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során közölni lehet az eljárás során megállapított tényeket, a bűncselekmény körülményeit és okait, a nyomozó hatóságnak a felderítés és a bizonyítási eszközök beszerzése érdekében tett intézkedését és az eljárás állását. A nyomozó hatóság a tájékoztatás során a büntetőügy bizonyítékait nem értékelheti és nem mérlegelheti a tényállás várható alakulását, illetve a várható jogkövetkezményeket. Az olyan intézkedésről, amely ellen jogorvoslatnak van helye, a sajtót csak az intézkedésnek a jogorvoslatra jogosulttal történő közlését követően lehet tájékoztatni.

(3)5 A nyomozó hatóság – a Be. 186. § (4) bekezdésében foglalt kivételekre figyelemmel – nem adhat tájékoztatást a 3. §-ban meghatározott ügyben az ügyész rendelkezése alapján foganatosított eljárási cselekményről, kényszerintézkedésről vagy egyéb intézkedésről, továbbá az ügyésznek a nyomozás során adott utasításairól, a nyomozó hatóság által az ügyész részére adott tájékoztatásról.

(4)6 A nyomozó hatóság – a 6. §-ban meghatározott kivétellel – nem adhat olyan tájékoztatást, amelynek során a gyanúsított, a sértett, a tanú, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személy azonosíthatóvá válik.

5. § (1)7 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 37. §-ának e) pontja alapján, valamint az R. 27. §-a szerint lezárt területre újságíró csak a nyomozó hatóság helyszíni nyomozási cselekményt irányító tagja által adott engedély alapján léphet be, készíthet kép-, fénykép- vagy hangfelvételt.

(2) A nyomozó hatóságnak az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt kiadó tagja köteles az újságíró figyelmét felhívni a személyes adatok és a személyhez fűződő jogok védelmére.

(3) A nyomozó hatóság a Be. 185. §-ának (3) bekezdése alapján eltávolíthatja a nyomozási cselekmény helyszínéről azt a személyt, aki az eljárást akadályozza.

6. §8 A Rendőrség nyomozó hatóságai a tájékoztatás során a sajtó rendelkezésére bocsáthatják:

a) a Be. 73. §-ának (1) és (3) bekezdése szerint körözött személynek a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Sztk.tv.) 12. §-ának (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait az ott meghatározott esetben;

b) az Sztk.tv. 12. §-a (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott személyes adatokat az ott meghatározott esetben;

c) az Rtv. 36. §-ának (2) bekezdése szerinti felhívást az Rtv. 36. §-ának (3) bekezdésében meghatározott adattartalommal, az ott meghatározott esetben.

7. § A nyomozó hatóság tájékoztatást adó tagja köteles az újságírótól a nyilvános közlésre készített nyilatkozat bemutatását kérni, kivéve, ha a nyomozó hatóság sajtótájékoztató, írásos tájékoztató, illetve Internet útján ad felvilágosítást.

8. § (1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2)9

1

A rendeletet a 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 67. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2018. július 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 3. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdése a 30/2009. (VIII. 7.) IRM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdése a 18/2005. (IV. 8.) BM–IM együttes rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 102. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére