• Tartalom

264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. §3

12–20. §4

21–25. §5

26. § (1)–(5)6

(5)7

(6)–(9)8

27. § (1) E rendelet – a (2), a (8)–(9) és a (15)–(16) bekezdésben foglaltak kivételével – 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)9 E rendelet 7. §-a, 14. §-a, 26. §-ának (3) és (6) bekezdése 2004. április 1-jén, a 8–9. §-a és e § (6) bekezdése 2005. június 1-jén, a 26. §-ának (7) és (9) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)–(9)10

(10) A 2003. évben fix összegben folyósított bérnövekmény változatlan összegben kerül kiutalásra a járó- és az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szolgáltatók részére mindaddig, amíg az R.-ben meghatározott teljesítmény egységek módosításának kihirdetését követően a teljesítményeknek a – bérnövekménnyel megemelt összegű – kifizetésére sor nem kerül.

(11) A gondozóintézetek havi fix összegű díjazására 2004. január 1-jétől, az erre a célra rendelkezésre álló keretből, a 2003. év december havi díjnak a 2004. évi előirányzat-növekmény arányában növelt mértéke szerint kerül sor. A gondozóintézetek részére a 2003. évben fix összegben folyósított bérnövekmény 2004. évben változatlan összegben kerül kiutalásra a (10) bekezdésben foglalt feltétel bekövetkeztéig és ettől kezdődően a bérnövekmény a gondozóintézetek 2004. évi előirányzatába épül be.

(12) A krónikus fekvőbeteg-szakellátásban a 2003. évben fix összegben folyósított bérnövekmény változatlan összegben kerül kiutalásra 2004. június 30-ig, azt követően beépül a rendszerszerű finanszírozásba.

(13) A (10)–(12) bekezdések szerinti finanszírozás változást követően a Kr. e rendelettel megállapított 6/C. §-ának (6) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható.

(14) Az Országos Mentőszolgálaton és a Kormány által alapított közalapítványon kívül mentési feladatot végző szolgáltatók 2004. június 1-jétől történő finanszírozására az OEP pályázatot ír ki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 21. §-ának (2) bekezdésében meghatározott előirányzat fennmaradó részére.11

(15) E rendelet kihirdetése napján hatályát veszti:

a) az egészségügyi ellátási szerződések pályáztatásával és a pályázatok elbírálásával, valamint a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokról szóló 97/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,

b) a közreműködői szerződésről és a közreműködő által végzett tevékenységről szóló 98/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet,

azzal, hogy az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) hatálybalépése előtt, az egészségügyi ellátási kötelezettség teljesítésére központi államigazgatási szervvel vagy helyi önkormányzattal létrejött szerződések, továbbá az Eüszt., valamint az a) és b) pontokban meghatározott jogszabályok alapján létrejött egészségügyi ellátási, illetőleg közreműködői szerződések továbbra is érvényesek.

(16)12 Ha az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltató a (15) bekezdésben foglalt időpontot követően egészségügyi szolgáltatásai teljesítéséhez – ilyen tárgyú szerződés alapján – más egészségügyi szolgáltatót (a továbbiakban: közreműködőt) vesz igénybe, az OEP a közreműködővel nem köthet közvetlenül finanszírozási szerződést. A közreműködő által a biztosítottnak nyújtott szolgáltatások díjazását az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltató és a közreműködő közvetlenül számolja el egymással.

1–9. számú melléklet a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez13

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 72. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–10. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 12–20. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 21–25. §-t a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 26. § (1)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 26. § (5) bekezdését a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 26. § (6)–(9) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 27. § (3)–(9) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 344/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a 27. § (14) bekezdése szerinti pályázat alapján finanszírozásra befogadott mentési feladatot végző szolgáltató 2004. december 31-én lejárt finanszírozási szerződését – a szolgáltató kérésére – a MEP változatlan feltételekkel 2005. június 30-áig meghosszabbítja a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, mentés jogcím előirányzatának terhére.

12

A 27. § (16) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 118. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1–9. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 774. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére