• Tartalom

270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

2015.04.01.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. §-ának a) pontjában meghatározott környezethasználóra, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szerveire (a továbbiakban: állami adóhatóság), illetve a környezetvédelmi hatóságokra, valamint a területi vízügyi hatóságokra terjed ki.

A környezetterhelési díjkedvezmény elszámolása (igénybevétele, visszaigénylése)2

2. §3 A környezetterhelési díj éves elszámolásakor a még esedékes díjtartozás befizetése vagy díj visszaigénylése az erre a célra rendszeresített nyomtatványon e rendelet 1–2. számú mellékletében meghatározott adatlap csatolásával nyújtható be az állami adóhatósághoz.

3. § (1)4

(2)5 Vízterhelési díjkedvezmény vehető igénybe a felszíni vizet közvetlenül érintő vízterhelést csökkentő környezetvédelmi beruházás után, ideértve a szennyvízelvezető- és szennyvíztisztító rendszerek, illetve a szennyvíziszap ártalmatlanító és hasznosító létesítmények megvalósítását is.

(3)6 Amennyiben a vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére a közszolgáltató és az önkormányzat írásos megállapodása alapján a közszolgáltató jogosult, úgy a közszolgáltató és az önkormányzat között létrejött megállapodás egy példányát a díjkedvezmény első évi bevalláskor történő igénybevételkor az állami adóhatóság részére be kell csatolni.

(4)7 A vízterhelési díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges, a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat a környezetterhelési díjfizetésre kötelezett kibocsátó köteles a beruházó rendelkezésére bocsátani.

(5)8 A díjkedvezmény vagy díjvisszaigénylés mértéke a kibocsátó által fizetendő környezetterhelési díj beruházót érintő összegének 50%-a lehet.

4. §9 (1) Hulladékhasznosítást végző kibocsátó esetében a díjkedvezmény mértéke, a fizetendő díj összegének és a hasznosítási arányának a szorzata, de legfeljebb a kibocsátót terhelő környezetterhelési díj mértéke.

(2) A hasznosítási arány az anyagában történő hasznosítás esetén az új termékbe beépülő hulladék negyedéves tömegének és az új termék negyedéves tömegének hányadosa. Az éves elszámolásban kell rendezni a még esedékes visszaigénylést vagy díjtartozást.

5. §10

A kibocsátott terhelő anyag mennyiség
meghatározásának módjameghatározásának módja>

6. § (1) A vízterhelő anyagok kibocsátott mennyiségét a kibocsátó külön jogszabályban meghatározott önellenőrzési terve szerinti mérések, illetve ennek hiányában anyagmérleg vagy műszaki számítás alapján határozza meg, a Ktd. 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel.

(2) A vízszolgáltató köteles mérésekkel igazolt módon a környezetterhelési díj alapjának, illetve mértékének megállapításához a kibocsátó rendelkezésére bocsátani legalább negyedévenként a nyersvíz vízterhelő anyag mennyiségeit. A nyersvíz minőségében bekövetkező változásokról a vízszolgáltató soron kívül értesíti a kibocsátót.

(3)11 A 3. számú melléklet tartalmazza azokat a vízminőségi és mennyiségi mérőműszereket, amelyek beszerzése figyelembe vehető a díjelőleg számításnál.

A díjfizetés áthárítása

7. § (1) A vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a közüzemi csatorna hálózatot működtető közszolgáltatást végző – ideértve a szennyvízelvezető- és szennyvíztisztító rendszert, illetve szennyvíziszap ártalmatlanítást és hasznosítást végző közszolgáltatót is – az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.

(2)12 A közüzemi közszolgáltatónak a mért vagy ennek hiányában műszaki számítással meghatározott mennyiségű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a környezetterhelési díj áthárításánál a vízterhelő anyag tartalmat méréssel, vagy ennek hiányában anyagmérleg vagy műszaki számítás alapján m3 arányosan kell megállapítani. Az áthárítás alapja a közszolgáltató által a felszíni vízbe kibocsátott vízterhelő anyag tartalma.

8. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez13

A levegőterhelési díj díjkedvezmény (díjvisszaigénylés) igénybevétele iránti kérelem tartalmi elemei

1. A környezetterhelési díj díjkedvezmény igénybevevőjének (kibocsátó) adatai

Kibocsátó megnevezése:     

Kibocsátó telephely címe:     

KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel):     

KTJ (környezetvédelmi területi jel):     

Adószám:     

Pénzforgalmi számlaszám:     

Ügyintéző neve, telefonszáma:     

2. A környezetterhelést csökkentő környezetvédelmi beruházás adatai

2.1. A beruházásra vonatkozó jogerős engedély(ek)re adatai:

– Az engedélyt kibocsátó megnevezése:

– Kibocsátás ideje:

– Jogerőre emelkedés ideje:

2.2. A beruházással érintett környezetterhelő anyag(ok) és a díjkedvezmény:

Légszennyező anyag

A levegőterhelési díj alapja
(kg/év)

Befizetett levegőterhelési díj
(Ft/tárgyév)

A díjkedvezmény összege
(Ft)

Kén-dioxid

 

 

 

Nitrogén-oxidok

 

 

 

Szilárd anyag (nem toxikus)

 

 

 

A díjkedvezmény összege összesen (Ft):

2. számú melléklet a 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez14

A vízterhelési díj díjkedvezmény (díjvisszaigénylés) igénybevétel iránti kérelem tartalmi elemei

1. A környezetterhelési díj díjkedvezmény igénybevevőjének (kibocsátó) adatai

Beruházó (igénybe vevő) megnevezése:     

Beruházó (igénybe vevő) telephelyének címe:     

KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel):     

KTJ (környezetvédelmi területi jel):     

Adószám:     

Pénzforgalmi számlaszám:     

Ügyintéző neve, telefonszáma:     

Kibocsátó megnevezése:     

Kibocsátó telephely címe:     

KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel):     

KTJ (környezetvédelmi területi jel):     

Adószám:     

Pénzforgalmi számlaszám:     

Ügyintéző neve, telefonszáma:     

2. A környezetterhelést csökkentő környezetvédelmi beruházás adatai

2.1. A beruházás tárgya:

A beruházással érintett környezetterhelő anyag(ok) és a díjkedvezmény összege:

Vízszennyező anyag

A vízterhelési díj alapja
(kg/év)

Befizetett vízterhelési díj
(Ft/tárgyév)

A díjkedvezmény összege
(Ft)

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)

 

 

 

Összes foszfor

 

 

 

Összes szervetlen nitrogén

 

 

 

Összes higany

 

 

 

Összes kadmium

 

 

 

Összes króm

 

 

 

Összes nikkel

 

 

 

Összes ólom

 

 

 

Összes réz

 

 

 

A beruházásra vonatkozó jogerős engedély(ek)re vonatkozó adatok:

– Az engedélyt kibocsátó megnevezése:

– Kibocsátás ideje:

– Jogerőre emelkedés ideje:

A díjkedvezmény összege összesen (Ft):

Dátum: ..............................................................................

.................................................................

.................................................................

kibocsátó aláírása

beruházó/kibocsátó (igénybevevő)

 

aláírása

3. számú melléklet a 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelethez15

Vízminőségi és mennyiségi mérőműszerek

1. Spektrofotométerek

2. Higany elemzők és kiegészítő berendezések

3. Atomabszorpciós spektrométerek (AAS) és kiegészítő berendezések

4. Induktív csatolású plazmaégős atomemmissziós spektrométerek (ICP) és kiegészítő berendezések

5. Kromatográfok, detektorok

6. Elemanalizátorok

7. Áramlásos injektáláson alapuló mérőrendszerek (FIA)

8. Kapillár elektroforézisen alapuló mérőrendszerek

9. Roncsoló feltáró berendezések

10. Elszívó rendszerek

11. Gázellátó rendszerek

12. Desztilláló berendezések

13. Rázó – homogenizáló berendezések

14. Mérlegek és szárazanyagtartalom meghatározók

15. Mintavevő berendezések

16. Szárító és izzító berendezések

17. Bepárló rendszerek

18. Számítógépes adatrögzítő és feldolgozó rendszerek Elektrokémiai mérőrendszerek

19. On-line szennyvíz és szennyvíziszap elemző műszerek

20. Mennyiségmérő műszerek és berendezések

2

A 2. §-t megelőző cím a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdését a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (2) bekezdése a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (4) bekezdése a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdése a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerint módosítot szöveg.

9

A 4. § a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. §-t a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (3) bekezdését a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 7. § (2) bekezdése a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. számú melléklet a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 2. számú melléklet a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 3. számú mellékletet a 363/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére