• Tartalom

28/2003. (VI. 2.) AB határozat

28/2003. (VI. 2.) AB határozat1

2003.06.02.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet törvényellenességének és alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi
határozatot:
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által alkotott, a fizető-várakozóhelyekről szóló 7/2001. (III. 12.) KR. számú rendelet 3. § (4) bekezdésének ,,fizető-várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő, valamint'' szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. A megsemmisítést követően a 3. § (4) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban:
,,(4) A rendezvényekhez egyéb parkolók és közterületek fizető-várakozóhelyként történő – alkalmi jellegű – használatát a Piac- és Vásárigazgatóság, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének javaslata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága engedélyezi. A rendeltetéstől eltérő használat során a vonatkozó jogszabályi előírások betartása kötelező.''
2. Az Alkotmánybíróság a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által alkotott, a fizető-várakozóhelyekről szóló 7/2001. (III. 12.) KR. számú rendelet 5. § (2) bekezdése törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (1) bekezdése, és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 4. számú melléklete hatályának a helyi közutakra történő kiterjesztése alkotmányellenes, ezért azokat 2003. szeptember 30. napjával megsemmisíti.
Ezt a határozatát az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
I.
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) – miután törvényességi észrevételét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) nem fogadta el – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés a) pontja alapján indítványozta az Alkotmánybíróságnál a Közgyűlés által alkotott, a fizető-várakozóhelyekről szóló, 7/2001. (III. 12.) KR. számú rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdés első mondatrésze, valamint az 5. § (2) bekezdése törvény-, illetőleg alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. A hivatalvezető álláspontja szerint az Ör. 3. § (4) bekezdése összekeveri a hatásköröket, önálló jegyzői hatáskört von el, az Ör. 5. § (2) bekezdésében a Közgyűlés a díjtételek megállapítására bizottságát hatalmazta fel, pedig az törvényi felhatalmazás alapján kizárólag rendeletben történhet.
II.
Az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését a következő jogszabályi rendelkezések alapján hozta meg:
1. Az Alkotmány rendelkezései:
,,2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.''
,,44/A. § (1) A helyi képviselő-testület:
a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
b) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat,
(...)
(2) A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.''
2. Az Ötv. rendelkezései:
,,16. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.''
3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezései:
,,9. § (2) A közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról a helyi önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik.''
,,15. § (3) Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.''
,,32. § (1) A közúthálózat országos közutakból és helyi közutakból áll. Az országos közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak – beleértve a kerékpárutakat is – a települési önkormányzatok tulajdonában vannak. Az egyéb jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint a magánszemélyek tulajdonában álló területen levő utak: magánutak. Magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen levő, közforgalom elől elzárt utat, továbbá az állam tulajdonában és a vízügyi igazgatóságok kezelésében levő elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon a kerékpáros forgalom számára megnyitott utat is.''
,,33. § (1) A közút kezelői:
a) a koncessziós szerződés alapján működtetett országos közút tekintetében a koncessziós társaság;
b) az a) pontban nem említett országos közút vonatkozásában a közlekedési és vízügyi miniszter által a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított közhasznú társaság (a továbbiakban: közútkezelő közhasznú társaság), költségvetési szerv, illetve olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam többségi részesedéssel, szavazati joggal vagy tartós kisebbségi állami tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezik;
c) a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a koncessziós szerződés alapján működtetett helyi közutak és műtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság, illetőleg a 9/B. § (3) bekezdése szerint szerződés alapján azzal megbízott gazdálkodó szervezet;
d) a magánutak tekintetében annak a területnek a tulajdonosa, amelyen a magánút van; állami tulajdonban levő ingatlanon fekvő magánút esetében tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelő (használó) tekintendő.''
,,36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.''
,,37. § (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért – az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével – igénybevételi díjat kell fizetni.''
4. A Ktv. végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései:
,,27. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a kezelői hozzájárulás eljárási szabályait, az igénybevételi díj összegét, valamint a díj és pótdíj fizetésének módját – az elfoglalt, illetőleg felbontott közúti terület forgalmi jelentőségére és nagyságára figyelemmel – a közlekedési és vízügyi miniszter állapítja meg. A pótdíj legfeljebb az igénybevételi díj tízszerese lehet.''
5. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVMr.) rendelkezései:
,,6. § (4) A közút igénybevételéért fizetendő díj összegét – e rendelet 4. számú mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával – a közút kezelője állapítja meg. Nem kell díjat fizetni a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.''
,,
4. számú melléklet a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez
Közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

Közutak kategóriái

Igénybevétel jellege

országos közutak

helyi közutak

sport-, kulturális rendezvény

vásár, egyéb

építési munkaterület

Autópálya

Belterületi
elsőrendű út

1000 Ft/m2/nap

Autóút

500 Ft/m2/nap

I. rendű főút

5–20 Ft/m2/nap

15–30 Ft/m2/nap

50–100 Ft/m2/nap

II. rendű főút

Belterületi
másodrendű út

2–10 Ft/m2/nap

8–15 Ft/m2/nap

25–50 Ft/m2/nap

Összekötő út

Bekötőutak, állomáshoz vezető utak, gyorsforgalmi utak csomóponti ágai és pihenőhelyi útjai, egyéb országos közutak csomóponti ágai, parkolóhelyi útjai

Belterületi mellékutak, lakó- és kiszolgáló utak, külterületi közutak, kerékpár-
utak, gyalogutak és járdák

1–5 Ft/m2/nap

2–10 Ft/m2/nap

5–25 Ft/m2/nap

Figyelembe vehető egyéb szempontok

Szorzószám

Városközpont, belváros

2

Közút teljes lezárása

3–5

''
6. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezései:
,,92. § (10) A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében
7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ét.) rendelkezései:
,,2. § E törvény alkalmazásában:
(...)
13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.''
8. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései:
,,10. § (3) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbá előlegfizetési kötelezettséget megállapítani – a díj, a bírság és a nemzetközi szerződésekben nem rögzített vámtételek, továbbá a nemzetközi kötelezettségünkkel összhangban kihirdetett, az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalánál alkalmazható piacvédelmi intézkedések, valamint a dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályozások eredményeként fizetendő vámterhek kivételével – csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet.''
9. Az Ör. rendelkezései:
,,3. § (4) A fizető-várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő, valamint rendezvényekhez egyéb parkolók és közterületek fizető-várakozóhelyként történő – alkalmi jellegű – használatát a Piac- és Vásárigazgatóság, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének javaslata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága engedélyezi. A rendeltetéstől eltérő használat során a vonatkozó jogszabályi előírások betartása kötelező.''
,,5. § (1) A fizető-várakozóhelyek igénybevételéért díjat kell fizetni.
(2) A díjtételeket a Piac- és Vásárigazgatóság javaslata alapján – a mindenkori piaci árak figyelembevételével – az Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési bizottsága állapítja meg.''
III.
Az indítvány részben megalapozott.
1. A Közgyűlés az Ör.-t a Ktv. felhatalmazása alapján alkotta meg. Az Ör. 1. §-a alapján a rendelet hatálya a város közigazgatási területén a Közgyűlés kezelésében lévő közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyekre terjed ki. A fizető-várakozóhelyeket az Ör. a mellékletében jelölte ki, elrendelte, hogy a fizető-várakozóhelyek igénybevételéért díjat kell fizetni. Közhatalmi jogkörét gyakorolva a Közgyűlés ezzel eleget tett a normatív szabályozás követelményének.
Az Ör. támadott 3. § (4) bekezdése két esetkörben hatalmazza fel a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) engedélyezésre. A Bizottság alkalmi jelleggel engedélyezheti
– fizető-várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatát, valamint
– rendezvényekhez egyéb parkolók és közterületek fizető-várakozóhelyként történő használatát.
Az indítványozó sem vitatja azt, hogy a Közgyűlés jogosult felhatalmazni a Bizottságot rendezvényekhez egyéb parkolók és közterületek fizető-várakozóhelyként történő, alkalmi jellegű, használatának engedélyezésére. Ez a közútnak közlekedési célú igénybevételét jelenti.
A közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezésére viszont külön jogszabályok vonatkoznak. A Ktv. 36. § (1) bekezdése szerint a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. Ez az engedélyezés – önkormányzati tulajdonról való rendelkezés miatt vitathatóan, de a Htv. 92. § (10) bekezdés b) pontja alapján – a jegyző hatásköre. Az Ör. 3. § (4) bekezdésének érintett szövegrésze a hatáskört a törvényi rendelkezéssel ellentétesen, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközés miatt alkotmányellenesen, a Bizottságnak adta, ezért az Alkotmánybíróság ezt a szövegrészt megsemmisítette.
2. A Ktv.-t 1988-ban alkották, amikor az állami tulajdonban lévő közutaknak az állami szervek és a tanácsok is csak kezelői voltak, ezért a törvény általában a közutak kezelőiről rendelkezik. A Ktv.-nek a Ktv. módosításáról szóló 1996. évi X. törvény 6. §-ával megállapított szövege szerint a közúthálózat országos közutakból és helyi közutakból áll. Az országos közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak – beleértve a kerékpárutakat is – a települési önkormányzatok tulajdonában vannak.
Az Ötv. 107. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a törvény hatálybalépésének napján kerültek az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába az önkormányzat közigazgatási területén lévő helyi közutak. Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pont első fordulatának megfelelően a helyi képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat. Az Ötv. 80. § (1) bekezdés második mondata úgy rendelkezik, hogy a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A használati, a birtoklási és a rendelkezési jog a tulajdonjog tartalmát adó, a tulajdonjoghoz tartozó részjogosítványok.
A Ktv.-ben szereplő kezelői feladatokat és hatásköröket a helyi közutak tekintetében a Htv. 1991-ben megosztotta az önkormányzat képviselő-testülete és jegyzője között.
A Ktv. 15. § (3) bekezdése alapján a közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el. Ez a hatáskör a Htv. 92. § (10) bekezdés a) pontja alapján a képviselő-testület hatásköre és a Közgyűlés ennek a felhatalmazásnak az alapján alkotta meg az Ör.-t. (Megjegyzi az Alkotmánybíróság: a Ktv. módosításáról szóló 1998. évi LXXIII. törvény 4. §-a módosította a Ktv. 15. § bekezdéseinek a számozását, a Htv. módosítását viszont elmulasztotta, így a hatáskör tartalma alapján állapítható meg.)
A várakozó helyeken a Ktv. nem teszi kötelezővé a díj, pótdíj szedését, hanem a 15. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület ,,díj és pótdíj szedését rendelheti el''. Az Ör. 5. § (1) bekezdése a díj szedését elrendelte: ,,A fizető-várakozóhelyek igénybevételéért díjat kell fizetni.'' A Ktv. nem írja elő azt, hogy a díjat (pótdíjat) rendeletben kell megállapítani. A díjnak rendeletben történő megállapítása nem következik az Áht. 10. § (3) bekezdéséből sem, ellenkezőleg, a hivatkozott rendelkezés a díjat kiveszi abból a körből, amely körben fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét, továbbá előlegfizetési kötelezettséget megállapítani csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. A Közgyűlés felhatalmazása arra szólt, hogy ,,díj és pótdíj szedését rendelheti el''. Ennek a felhatalmazásnak a Közgyűlés eleget tett, ezen túl a díj megállapításáról már tulajdonosként rendelkezett: az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazta a Bizottságot a díjtételek megállapítására. A fentiek alapján ez a felhatalmazás nem ütközik törvényi rendelkezésbe, ezért az indítványt ebben a részében az Alkotmánybíróság elutasította.
3. A települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút igénybevétele esetén fizetendő díj megállapításának joga – amelynek megállapítására az indítvány is irányul – nem választható el az önkormányzat tulajdonosi jogainak a gyakorlásától. E szoros tartalmi összefüggésre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot eddig folytatott következetes gyakorlatának megfelelően kiterjesztette [Például: 3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH 1992, 329, 330.; 6/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 40, 41.; 54/1992. (X. 29.) AB határozat, ABH 1992, 266, 268.; 60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994, 342, 345.; 25/1993. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1993, 188, 193.; 26/1995. (V. 15.) AB határozat, ABH 1995, 123, 124.; 31/1995. (V. 25.) AB határozat, ABH 1995, 158, 159.; 81/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 421, 423.; 4/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 71, 72; 16/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 140, 153.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123, 149.; 31/2001. (VII. 11.) AB határozat, ABH 2001, 258, 270.] az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén a díj megállapítására való jogosultságot szabályozó rendelkezésekre.
A közút nem közlekedési célú igénybevételéről a Ktv. 36. § (1) bekezdése rendelkezik, amely tartalma – többek között – a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalása (nem közlekedési célú igénybevétel), amihez a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. A Ktv. 37. §-a szerint a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért – az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével – igénybevételi díjat kell fizetni. Ebben az esetben tehát a díjfizetés kötelező.
A Vhr. 27. § (1) bekezdése – nem különböztetve az állami tulajdonban lévő országos, illetőleg önkormányzati tulajdonban lévő helyi közút között – úgy rendelkezik, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a kezelői hozzájárulás eljárási szabályait, az igénybevételi díj összegét, valamint a díj és pótdíj fizetésének módját – az elfoglalt, illetőleg felbontott közúti terület forgalmi jelentőségére és nagyságára figyelemmel – a közlekedési és vízügyi miniszter állapítja meg. A szabályozást a KHVMr. végezte el, amelynek 6. § (4) bekezdése szerint a közút igénybevételéért fizetendő díj összegét – e rendelet 4. számú mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával – a közút kezelője állapítja meg. A 4. számú melléklet az önkormányzati tulajdonban lévő helyi közutakra is vonatkozik. A miniszter felhatalmazása és a felhatalmazás alapján kiadott miniszteri szabályozás hatályának az önkormányzatok tulajdonában lévő helyi közutakra való kiterjesztése alkotmányellenes, sérti a települési önkormányzatoknak az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított tulajdonjogát, tulajdonosi jogait, ezért e rendelkezéseket az Alkotmánybíróság megsemmisítette. A megsemmisítés határidejének a megállapításával az Alkotmánybíróság lehetőséget adott az országos közutak tekintetében szükséges központi szabályok megalkotására.
A határozat közzététele az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 41. §-án alapul.
Alkotmánybírósági ügyszám: 884/H/2001.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére