• Tartalom

29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

2023.01.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (2) bekezdésének e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed az átmeneti gondozás keretében ideiglenes ellátást biztosító helyettes szülőre, az otthont nyújtó ellátást biztosító nevelőszülőre, továbbá gyermekvédelmi gyámra.

Általános rendelkezések

2. § (1)2 Helyettes szülők, nevelőszülők (a továbbiakban együtt: befogadó szülők) számára döntés-előkészítő programot, helyettes szülői tanfolyamot, nevelőszülői tanfolyamot (a továbbiakban együtt: tanfolyam) a gyermekvédelem területén működő intézmények szervezhetnek (a továbbiakban: tanfolyamot szervező).

(2)3 A tanfolyamot szervező

a)4 a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyamot megelőző döntés-előkészítő program, valamint a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyam elindítását a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek (a továbbiakban: Intézet),

b)5

írásban bejelenti.

(2a)6 A (2) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a tanfolyam típusát, helyét és tárgyi feltételeit,

b) a tanfolyamon várhatóan résztvevők számát,

c) a tanfolyam szakmai felelőseit,

d) az oktatók nevét, képesítését és

e) a felhasználni kívánt szakmai tananyagot.

(3)7 Ha a (2a) bekezdésben foglaltak tekintetében változás következik be, a tanfolyamot szervezőnek a változást is be kell jelentenie.

(4)8

3. § (1)9 A tanfolyamok térítéskötelesek.

(2)10 Ha a résztvevő hiányzásainak száma meghaladja az e rendeletben meghatározott óraszámot, és emiatt nem kaphat tanúsítványt, a térítési díj fizetésére köteles résztvevő ugyanannál a szervezőnél a tanfolyami díj ismételt befizetése nélkül vehet részt a következő tanfolyamon.

(3)11 A tanfolyam során csak olyan szakmai tananyagot lehet használni, amit

a)12 a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint bejelentett tanfolyam esetében az Intézet,

b)13

jóváhagyott.

(4)14 A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint bejelentett tanfolyamon való részvételről kiadott igazolás és tanúsítvány másolatát a tanfolyamot szervező megküldi az Intézetnek. A tanúsítványokat az Intézet nyilvántartásba veszi és sorszámmal látja el.

Döntés-előkészítő program

4. § (1)15 A helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyamot megelőzően a jelentkezők döntés-előkészítő programon vesznek részt.

(2)16 A döntés-előkészítő program célja a nem vér szerinti családban nevelkedő gyermekekre és a befogadó szülőkre vonatkozó alapvető ismeretek átadása, valamint annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e befogadó szülőnek.

5. § (1)17 A döntés-előkészítő programra a tanfolyamot szervezőnél az a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló, nagykorú személy jelentkezhet írásban, akivel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

(2) A döntés-előkészítő program 28 órás csoportos foglalkozásból és a 3., 6., valamint a 9. foglalkozást követően megtartott, egyenként 1,5 óra időtartamú egyéni családértékelő megbeszélésből áll. A csoport létszáma a 15 főt nem haladhatja meg.

(3) A döntés-előkészítő program minimális időtartama 7 hét, maximális időtartama – a családértékelő megbeszélésekkel együtt – 12 hét.

(4) Döntés-előkészítő program vezetésére az a személy jogosult, aki csoportvezetéshez szükséges képzésen igazoltan részt vett, és legalább 3 év, a gyermekvédelem területén szerzett gyakorlattal rendelkezik.

(5) A döntés-előkészítő program részletes tematikáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A döntés-előkészítő program egy szóbeli, egyéni vagy csoportos összegző beszélgetéssel zárul.

(2) A döntés-előkészítő programon való részvételről a tanfolyamot szervező igazolást ad ki. Nem állítható ki igazolás annak, aki a döntés-előkészítő program során több, mint 4 óráról hiányzott.

(3)18 A döntés-előkészítő programot követően a résztvevő és az oktatók együtt döntenek arról, hogy a résztvevő jelentkezzen-e a helyettes szülői vagy a nevelőszülői tanfolyamra. Ha a jelentkezés mellett döntenek, akkor ezzel egyidejűleg arról is határoznak, hogy a résztvevő a helyettes szülői vagy a nevelőszülői tanfolyamot végezze el. Ha a résztvevő mindkét tanfolyam elvégzését vállalja, felmentést kap azon előadások látogatása alól, amelyeket a másik tanfolyamon való részvétele során már látogatott.

(4)19 Ha az oktatók a döntés-előkészítő program és a családértékelő megbeszélések alapján nem tudnak egyértelmű döntést hozni, illetve a döntés-előkészítő programban részt vevő személyt nem tartják alkalmasnak befogadó szülőnek, – a résztvevő kérelmére – az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság által felkért két pszichológus ismételt vizsgálatot végez.

Helyettes szülői tanfolyam

7. § (1) A helyettes szülői tanfolyam célja a résztvevők felkészítése a családban élő gyermekek saját háztartásban történő átmeneti gondozására.

(2) A helyettes szülői tanfolyam időtartama 22 óra, ami a képzést lezáró, a tanfolyam elvégzését minősítő összegző beszélgetés 1 órás időtartamát is magában foglalja. Nem vehet részt az összegző beszélgetésen az, aki a tanfolyam során több, mint 3 óráról hiányzott.

(3) A helyettes szülői tanfolyam részletes tematikáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyettes szülői tanfolyamon résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a tanfolyamot szervező által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: helyettes szülő.

Nevelőszülői tanfolyam

8. §20 (1) A nevelőszülői tanfolyam során a résztvevők felkészülnek az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt saját háztartásban történő, teljes körű ellátására.

(2) A nevelőszülői tanfolyam időtartama 32 óra, ami a képzést lezáró, a tanfolyam elvégzését minősítő összegző beszélgetés 2 órás időtartamát is magában foglalja. Nem vehet részt az összegző beszélgetésen az, aki a tanfolyam során több mint 5 óráról hiányzott.

(3) A nevelőszülői tanfolyam részletes tematikáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A nevelőszülői tanfolyamon résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a tanfolyamot szervező által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: nevelőszülő.

Központi Oktatási Program nevelőszülők számára21

8/A. §22 (1) A nevelőszülők részére szervezett Központi Oktatási Program (a továbbiakban: KOP) célja a nevelőszülői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák – a nevelőszülő gyakorlati tevékenységébe ágyazottan történő – fejlesztése.

(2)23 A KOP-ot a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki és az általa vezetett minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.

(3)24 A KOP alapján történő nevelőszülői képzés (a továbbiakban: KOP-képzés) szakmai felügyeletét az Intézet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: KOP-képzésért felelős szerv) végzi.

(4) A KOP-képzés időtartama 240 óra, maximális csoportlétszáma 24 fő. A KOP-képzés témaköreit, óraszámait, elméleti és gyakorlati óraszámainak arányát a 8. számú melléklet tartalmazza.

8/B. §25 (1)26 KOP-képzést és vizsgáztatást a KOP-képzésért felelős szerv, továbbá a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által pályázati úton kijelölt szervezet (a továbbiakban: képző szervezet) végezhet.

(2)27 Az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást a KOP-képzésért felelős szerv honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni. A pályázattal kapcsolatos döntés-előkészítő és adminisztratív feladatokat a KOP-képzésért felelős szerv látja el.

(3) Képző szervezet pályázatonként legfeljebb öt évig terjedő időtartamra jelölhető ki.

8/C. §28 (1) A képző szervezet köteles az általa tervezett képzést – legalább 45 nappal annak megkezdése előtt – írásban bejelenteni a KOP-képzésért felelős szervnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képzés megkezdésének időpontját, szakmai felelőseinek nevét és elérhetőségét, továbbá a képzésben részt vevők tervezett létszámát. A bejelentéssel egyidejűleg a képző szervezetnek a KOP alapján készített helyi képzési programot is meg kell küldenie a KOP-képzésért felelős szerv részére.

(2) A képző szervezet az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében bekövetkező bármely változást köteles haladéktalanul bejelenteni a KOP-képzésért felelős szervnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolt helyi képzési programot a KOP-képzésért felelős szerv 30 napon belül értékeli. A képző szervezet KOP-képzést a helyi képzési programjának a KOP-képzésért felelős szerv által történő írásbeli jóváhagyását követően indíthat.

(4) Ha a képzés megvalósítása a jóváhagyott helyi képzési programtól eltér, a KOP-képzésért felelős szerv határidő tűzése mellett felhívja a képző szervezetet a helyi képzési programnak megfelelő képzési tevékenység folytatására.

(5)29 Ha a képző szervezet a (4) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés nem a jóváhagyott helyi képzési programban meghatározott

a) tananyag felhasználásával,

b) óraszámban,

c) tematika oktatásával vagy

d) képesítésű oktató részvételével

történik, a KOP-képzésért felelős szerv a folyamatban lévő képzést felfüggeszti és kezdeményezi a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter általi kijelölés visszavonását.

8/D. §30 (1) A KOP-képzésben az vehet részt, aki

a) a 4–6. § szerinti döntés-előkészítő programot és a 8. § szerinti nevelőszülői tanfolyamot eredményesen elvégezte vagy

b) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés 10557-12 számú, „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” elnevezésű követelménymoduljának záróvizsgáját sikeresen letette.

(2) A KOP-képzés során az oktató a résztvevő munkáját a 8. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1, C:1 és D:1 mezőjében meghatározott témakörök tekintetében értékeli. A témakörök lezárásának értékelése

a) „kiválóan megfelelt”,

b) „jól megfelelt”,

c) „megfelelt” vagy

d) „nem felelt meg”

lehet.

(3) A KOP-képzés végén a képzésben részt vevő záróvizsgát tesz.

(4) Záróvizsgára az jelentkezhet, aki

a) a képzési órák legalább 85%-án részt vett,

b) a 8. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1, C:1 és D:1 mezőjében meghatározott témakörök teljesítésére vonatkozó értékelésekben a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti minősítést kapott,

c) a 8. számú melléklet 2. táblázat B:1, E:1 és F:1 mezőjében meghatározott témakörök foglalkozásain igazoltan részt vett, továbbá

d) elkészített és a záróvizsga napját legalább 30 nappal megelőzően a KOP-képzésért felelős szerv, vagy – ha a képzésben képző szervezetnél vesz részt – a képző szervezet részére egy legalább 5, legfeljebb 10 oldalas esetelemzést megküldött.

8/E. §31 (1) A záróvizsgát a képző szervezet által, illetve, ha a képzést a KOP-képzésért felelős szerv végzi, az általa – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint – létrehozott vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt kell letenni.

(2) A vizsgabizottság tagjai: a vizsgabizottság elnöke és a képzésben részt vett két oktató.

(3)32 A vizsgabizottság elnökét a KOP-képzésért felelős szerv javaslatára a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter kéri fel az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéken szereplő, a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések között, a 32 761 01 azonosító számú nevelőszülő szakképesítés területén szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával megbízható személyek közül.

8/F. §33 (1) A záróvizsga

a) a 8/D. § (4) bekezdés d) pontja szerinti esetelemzés értékeléséből és

b) az esetelemzéshez kapcsolódóan megszerzett további ismeretekre vonatkozó – a vizsgázónak a záróvizsga napját legalább 15 nappal megelőzően írásban eljuttatott – két kérdésre adott szóbeli válaszokból áll.

(2) Az esetelemzést és a szóbeli válaszokat a vizsgabizottság minden tagja értékeli (a továbbiakban: részértékelés). A záróvizsga értékelését a vizsgabizottság tagjai közösen alakítják ki. A záróvizsga közös értékelése során felmerült egyet nem értés esetén a vizsgabizottság elnöke dönt.

(3) A záróvizsga értékelése

a) „kiválóan megfelelt”,

b) „jól megfelelt”,

c) „megfelelt” vagy

d) „nem felelt meg”

lehet.

(4) A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet a képző szervezet megküld a KOP-képzésért felelős szervnek.

(5) A záróvizsgáról készült jegyzőkönyv alapján – sikeres vizsga esetén – a KOP-képzésért felelős szerv a képesítés megszerzéséről a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 21 napon belül tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban szereplő képzettség megnevezése: képesített nevelőszülő. A tanúsítvány formai és tartalmi követelményeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(6) A KOP-képzésért felelős szerv az általa kiadott, (5) bekezdés szerinti tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

Központi Oktatási Program gyermekvédelmi gyámok számára34

9. § (1) A gyermekvédelmi gyámok részére szervezett Központi Oktatási Program (a továbbiakban: GyOP) célja a gyermekvédelmi gyámi tevékenységhez szükséges kompetenciák elsajátítása és fejlesztése.

(2) A GyOP-ot a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter adja ki és az általa vezetett minisztérium honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.

10. § (1) A GyOP alapján történő gyermekvédelmi gyámi képzés (a továbbiakban: GyOP-képzés) időtartama 90 óra.

(2) A GyOP-képzés témaköreit, óraszámait, elméleti és gyakorlati óraszámainak arányát a 10. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A GyOP-képzést és vizsgáztatást az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: képző intézmény) végzi.

(2) A GyOP-képzés szakmai felügyeletét az Intézet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: GyOP-képzésért felelős szerv) végzi.

12. § (1) A képző intézmény köteles az általa tervezett képzést – legalább 45 nappal annak megkezdése előtt – írásban bejelenteni a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a képzés megkezdésének időpontját, szakmai felelőseinek nevét és elérhetőségét, továbbá a képzésben részt vevők tervezett létszámát.

(3) A bejelentéssel egyidejűleg a képző intézmény a GyOP alapján készített képzési rendet is megküldi a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(4) A képző intézmény az (1)–(3) bekezdésben foglaltakban bekövetkező változást köteles haladéktalanul bejelenteni a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(5) A képzési rendet a GyOP-képzésért felelős szerv a (4) bekezdés szerinti bejelentéstől számított 10 napon belül értékeli.

(6) A képző intézmény GyOP-képzést a képzési rendjének a GyOP-képzésért felelős szerv által történő írásbeli jóváhagyását követően indíthat.

(7) Ha a képzés megvalósítása a jóváhagyott képzési rendtől eltér, a GyOP-képzésért felelős szerv határidő tűzése mellett felhívja a képző intézményt a képzési rendnek megfelelő képzési tevékenység folytatására.

(8) Ha a képző intézmény a (7) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés nem a jóváhagyott képzési rendben meghatározott

a) tananyag felhasználásával,

b) óraszámban,

c) tematika oktatásával vagy

d) képesítésű oktató részvételével

történik, a GyOP-képzésért felelős szerv a folyamatban lévő képzést felfüggeszti.

12/A. § A GyOP-képzésen az vehet részt, aki a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben a gyermekvédelmi gyám számára előírt képesítési előírásnak megfelel.

12/B. § (1) A képzésen részt vevő személy – legalább 10 és legfeljebb 15 fős csoportban – elméleti és gyakorlati oktatáson vesz részt.

(2) A képzésen részt vevő személy a képzés végén szóban és írásban záróvizsgát tesz.

(3) Záróvizsgára az bocsátható, aki a GyOP-képzés 10. számú melléklet szerinti moduljai mindegyike óráinak legalább 90%-án igazoltan részt vett.

(4) A záróvizsgát a képzés befejezését követő 30 napon belül a képző intézmény szervezi meg.

(5) A képző intézmény a záróvizsga időpontjáról legalább 20 nappal korábban tájékoztatja a képzésen részt vevő személyt.

(6) A záróvizsgát a képző intézmény által létrehozott záróvizsga-bizottság előtt kell letenni.

(7) A záróvizsga-bizottság tagja a bizottság elnöke és a képzésben részt vett két oktató.

(8) A záróvizsga-bizottság elnökét a képző intézmény javaslatára a GyOP-képzésért felelős szerv kéri fel. Az elnöki tisztet olyan személy töltheti be, aki a gyermekvédelmi szakterületen kiemelkedő elméleti tudással vagy szakmai gyakorlattal rendelkezik és az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéken szerepel, vagy részt vett a GyOP megírásában.

(9) A záróvizsga bizottság tagjait a képző intézmény javaslata alapján a GyOP-képzésért felelős szerv jelöli ki.

(10) A záróvizsga értékelését a záróvizsga-bizottság tagjai közösen alakítják ki. A záróvizsga közös értékelése során felmerült egyet nem értés esetén a bizottság elnöke dönt.

(11) A záróvizsga értékelése

a) „kiválóan megfelelt”,

b) „jól megfelelt”,

c) „megfelelt” vagy

d) „nem felelt meg”

lehet.

(12) A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül, amelyet a képző intézmény megküld a GyOP-képzésért felelős szervnek.

(13) Sikeres záróvizsga esetén a záróvizsgáról készült jegyzőkönyv alapján a GyOP-képzésért felelős szerv a képesítés megszerzéséről a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 21 napon belül tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban szereplő képzettség megnevezése: képesített gyermekvédelmi gyám. A tanúsítvány adattartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza.

(14) A GyOP-képzésért felelős szerv a kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

13. §35

14. §36

14/A. §37

14/B. §38

14/C. §39

14/D. §40

14/E. §41

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult tanfolyamok során kell alkalmazni.

(2)42 Mindazokat, akik e rendelet hatálybalépése előtt eredményesen vettek részt helyettes szülők, nevelőszülők részére szervezett tanfolyamokon, úgy kell tekinteni, hogy eleget tettek a jogszabályban előírt tanfolyami kötelezettségüknek.

(3)–(4)43

(5)44

16. §45

1. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez46

A döntés-előkészítő program részletes tematikája

1. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők

1.1. megszerezzék a helyettes szülői és a nevelőszülői munkára vonatkozó alapvető ismereteket,

1.2. megismerjék a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek sajátos helyzetét,

1.3. megismerjék a helyettes szülői és a nevelőszülői munka során felmerülő tipikus problémákat és ezek megoldási lehetőségeit,

1.4. a képzést követően – a képzővel együtt – megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy alkalmasak-e befogadó szülőnek,

1.5. a képzést követően – a képzővel együtt – megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy a továbbiakban a helyettes szülői vagy a nevelőszülői képzésen vegyenek-e részt.

2. A csoportos foglalkozás tematikája

2.1. Mit jelent befogadó szülőnek lenni?

2.1.1. Miben különbözik egymástól a helyettes szülői és a nevelőszülői munka?

2.1.2. A képzés és az értékelés célja, menete.

3 óra (ea.)

2.2. A családi kapcsolatok jelentősége a gyermek életében

2.2.1. A gyermek azonosságtudata, kultúrája, önbecsülése és a család.

2.2.2. Az állandóság jelentősége a gyermek életében.

2.2.3. Mi a befogadó szülő és a többi szakember feladata a fentiek biztosításában?

3 óra (ea.)

2.3. A kötődés szerepe a gyermek életében

2.3.1. A gyermek fejlődésének alapfeltételei.

2.3.2. A mély és tartós kötődés fogalma, jelentősége.

2.3.3. Hogyan hat a gyermek fejlődésére az, ha befogadó szülőhöz kerül?

2.3.4. Mi a befogadó szülő és a többi szakember feladata a fentiek biztosításában?

3 óra (ea.)

2.4. A veszteség a gyermek életében

2.4.1. A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek által átélt veszteségek típusai.

2.4.2. A befogadó szülőhöz kerülés hatása a veszteségélményre.

2.4.3. A veszteség feldolgozásának módjai, a befogadó szülő szerepe a veszteség feldolgozásában.

2.4.4. A befogadó szülő saját veszteségélménye és annak feldolgozása a gyermek szempontjából.

3 óra (ea.)

2.5. A gyermek családi kapcsolatainak erősítése

2.5.1. A gyermek életében jelentős kapcsolatok, ezek hatása a gyermek önbecsülésére, azonosságtudatára.

2.5.2. Hogyan változnak a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek kapcsolatai?

2.5.3. Hogyan gondozható haza szüleihez vagy gyám gondozásába?

2.5.4. A befogadó szülők szerepe a gyermek kapcsolatainak erősítésében.

3 óra (ea.)

2.6. A gyermek viselkedése és kezelése

2.6.1. A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek viselkedésének jellemzői.

2.6.2. A fegyelmezés és büntetés.

2.6.3. A hatékony fegyelmezéshez szükséges ismeretek, készségek, eszközök.

3 óra (ea.)

2.7. Életre szóló kapcsolatok a gyermek életében

2.7.1. Az állandóság-érzet biztosításának eszközei ideiglenes elhelyezés esetében.

2.7.2. Életre szóló kapcsolatok kialakítása azoknál a gyermekeknél, akik nem helyezhetőek vissza saját, vér szerinti családjukba.

2.7.3. A gyermek átgondozása örökbefogadó családba.

3 óra (ea.)

2.8. A befogadó szülő, család életében várható változások a gyermek odakerülését követően

2.8.1. Mire lehet számítani a gyermek érkezését követő napokban, hetekben?

2.8.2. Milyen hosszú távú változásokkal kell számolnia a befogadó szülőnek, családnak?

2.8.3. Milyen hatással lehet a befogadó szülő családtagjaira a gyermek érkezése?

2.8.4. A gyermek egyes életszakaszaiban várható nehézségek.

3 óra (ea.)

2.9. Ki miben segíthet?

2.9.1. A gyermekvédelem rendszerének rövid bemutatása, a szakemberek információ- és támogatásnyújtása.

2.9.2. Kihez lehet fordulni a befogadó szülőnél, családban, illetőleg a szűkebb-tágabb környezetben felmerülő problémák esetén?

4 óra (ea.)

3. A családértékelő megbeszélések témái

3.1. A befogadó szülő, család lehetőségei, tudása, tapasztalata. Várhatóan mennyiben lesznek képesek kielégíteni a hozzájuk kerülő gyermek szükségleteit? Mely területeken van a befogadó szülőnek, családnak további fejlődésre, segítségre szüksége ahhoz, hogy a hozzá kerülő gyermek szükségleteit ki tudja elégíteni?

3.2. Hogyan biztosítható a befogadó szülő, család további fejlődése? Milyen támogatásra van szüksége a befogadó szülőnek, családnak, hogyan fogja ezt megkapni?

3.3. Hogyan látja a befogadó szülő, család a saját elvárásait, képességeit, szükségleteit a gyermek – képzés során megismert – szükségletei fényében? Hogyan befolyásolja ez befogadó szülői szándékát, döntését?

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

4.1. Egyéni vagy csoportos összegző beszélgetés.

2. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez

A helyettes szülői tanfolyam részletes tematikája

I. A tanfolyam célja


A tanfolyam célja, hogy a résztvevők
– megtanulják úgy ellátni tevékenységüket, hogy terveiket a hozzájuk kerülő gyermek vér szerinti szülőjének átmeneti távollétére alapozzák, és a gyermek várakozásait is ehhez igazítsák,
– megszerezzék a gyermek átmeneti gondozásához szükséges gyermekellátási gyakorlatot,
– továbbfejlesszék a gyermek átmeneti gondozásához szükséges empátiás készségüket,
– megismerjék és a gyakorlatban tartsák tiszteletben a szülői jogokat,
– megismerjék a gyermekvédelmi rendszer felépítését, a veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó szakemberek feladatát és segítségük igénybevételének módjait,
– megismerjék és munkájuk során alkalmazzák a szociális munka etikai kódexét.

II. A tanfolyam tematikája

1. Jogi ismeretek 2 óra (ea.)

– A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere.

– A helyettes szülőkre és a gyermek ellátására vonatkozó jogi szabályozás.

2. A szülő-gyermek kapcsolat ébrentartásának feltételei 1 óra (ea.)

– Miként szolgálja a szülővel kötött megállapodás a gyermek visszakerülését a szülőhöz?

– Az elválás folyamatának lépései.

– A szülővel történő találkozások (érintkezési pontok) megtervezése.

– A családgondozó szerepe a kapcsolat megőrzésében.

3. A veszteségkezelés életkori sajátosságai 1 óra (ea.)

– Csecsemőkor.

– Óvodás kor.

– Kisiskolás kor.

– Kamaszkor.

4. Konfliktus és konfliktuskezelés 2 óra (irányított beszélgetés)

– A nehéz helyzetek kezelése.

– A helyettes szülői munkával együtt járó feszültség.

– Tipikus konfliktushelyzetek a gyermek nevelése során.

– Hatékony konfliktuskezelés, feszültségoldás.

5. Pedagógiai, pszichológiai ismeretek 8 óra (ea. + irányított beszélgetés)

– Gyermekek életkori szükségletei, ezek kielégítése.

– Egyéni eltérések, sajátosságok.

– A gyermek egyéniségének, személyiségének elfogadása, tiszteletben tartása.

– Az állandóság (szokások) és a változás jelentősége a gyermek életében.

– A gyermek magánszférája, szabadsága.

– A kortárs kapcsolatok jelentősége.

– Fegyelmezés, korlátozás.

– A játék szerepe és jellemzői életkoronként.

– A tanulási készség fejlődése, tanulási nehézségek, segítségnyújtás.

6. Egészségügyi ismeretek 4 óra (ea. + irányított beszélgetés)

– A gyermek és környezetének higiénéje.

– Egészséges életmód, táplálkozás, környezettudatosság.

– A gyermek esetleges speciális egészségügyi szükségletei.

– Addiktológiai alapismeretek (a kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek, a szenvedélybetegek segítése, a család szerepe, a pszichoszociális fejlődés, az ellátórendszer).

– Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás.

7. Esetelemzések 1 óra (ea.)

– Konkrét esetek megbeszélése szakirodalom (,,Helyettes szülői kézikönyv'' példatára) alapján.

– A helyettes szülői munkával kapcsolatos kihívások, aktuális problémák bemutatása.

8. Találkozás gyakorló helyettes szülői családdal 2 óra (gyakorlat)

– Kérdésekre válaszol a gyakorló helyettes szülő.

– Hospitálás a helyettes szülő otthonában.

III. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

– Ismereteket összegző beszélgetés 1 óra

3. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez47

A nevelőszülői tanfolyam részletes tematikája

1. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők

1.1. tudatosan felkészüljenek a nevelőszülői feladatok ellátására,

1.2. megszerezzék azokat az ismereteket, amelyek révén a nevelt gyermek számára – annak képességeihez igazodóan – biztosítani tudják a gondozás, nevelés feltételeit, a gyermek fejlődéséhez szükséges családi szocializációs színteret,

1.3. elsajátítsák azokat a készségeket, melyek révén elő tudják segíteni a gyermek felkészülését az önálló életre, a családi és társadalmi normák elfogadására és betartására,

1.4. alkalmassá váljanak arra, hogy a gyermek érdekeinek megfelelően elősegítsék a gyermek kapcsolattartását a vér szerinti családdal, visszatérését a vér szerinti családba, illetve beilleszkedését az örökbefogadó családba,

1.5. megismerjék az általános szakmai szabályokat (szakmai etika, gyermeki jogok stb.).

2. A tanfolyam tematikája

2.1. Jogi ismeretek

2.1.1. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere, a nevelőszülők ebben elfoglalt helye.

2.1.2. A kapcsolódó intézményhálózatok jellemzői.

2.1.3. A nevelőszülői szerepre és a gyermek ellátására vonatkozó jogi szabályozás.

2.1.4. A nevelőszülők alkalmazásának feltételei, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.

2.1.5. A nevelőszülőkre vonatkozó szabályozás.

2.1.6. A nevelőszülőknek járó juttatások.

2.1.7. A gyermekvédelmi gyámság, osztott gyámság a nevelőszülővel.

2.1.8. A gyámként kirendelt nevelőszülő által ellátandó feladatok.

8 óra (ea.)

2.2. Társadalomismeret

2.2.1. A társadalom és a család főbb jellemzői.

2.2.2. A nevelőszülők helye a társadalomban.

2.2.3. Szociálpolitika és szociális munka.

2.2.4. A családtámogatási rendszer.

4 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.3. Élettörténeti munka

2.3.1. Gyakorlati eszközök alkalmazása a gyermek élete folytonosságának biztosítására.

2 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.4. Konfliktus és konfliktuskezelés

2.4.1. A nehéz helyzetek kezelése.

2.4.2. A nevelőszülői munkával együtt járó feszültség.

2.4.3. Tipikus konfliktushelyzetek a gyermek nevelése során.

2.4.4. Hatékony konfliktuskezelés, feszültségoldás.

2 óra (irányított beszélgetés)

2.5. Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

2.5.1. Gyermekek életkori szükségletei, ezek kielégítése.

2.5.2. Egyéni eltérések, sajátosságok.

2.5.3. A gyermek egyéniségének, személyiségének elfogadása, tiszteletben tartása.

2.5.4. Az állandóság (szokások) és a változás jelentősége a gyermek életében.

2.5.5. A gyermek magánszférája, szabadsága.

2.5.6. A kortárs kapcsolatok jelentősége.

2.5.7. Fegyelmezés, korlátozás.

2.5.8. A játék szerepe és jellemzői életkoronként.

2.5.9. A tanulási készség fejlődése, tanulási nehézségek, segítségnyújtás.

7 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.6. Egészségügyi ismeretek

2.6.1. A gyermek és környezetének higiénéje.

2.6.2. Egészséges életmód, táplálkozás, környezettudatosság.

2.6.3. A gyermek esetleges speciális egészségügyi szükségletei.

2.6.4. Addiktológiai alapismeretek (a kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek, a szenvedélybetegek segítése, a család szerepe, a pszichoszociális fejlődés, az ellátórendszer).

2.6.5. A tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek gondozásának, nevelésének sajátosságai.

2.6.6. Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás.

7 óra (ea. + irányított beszélgetés)

3. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

3.1. ismereteket összegző beszélgetés

2 óra

4. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez48

5. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez49

6. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez50

7. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez51

8. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez52

A Központi Oktatási Program (KOP) alapján történő nevelőszülő képzés témakörei, óraszámai, valamint elméleti és gyakorlati óraszámainak aránya

1. Oktatók óraszámai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

A gondozási és nevelési tevékenységhez szükséges alapvető szakmai ismeretek

Szociálisan hatékony attitűd (orientációs tréning)

Gyermekvédelmi intervenció (szociális érzékenyítés)

Nevelőszülői tevékenység

Esetmegbeszélés

Összefüggő gyakorlat

Összes Óraszám

Százalékos arány (%)

2

38

30

46

114

47,5

Elmélet/
elméletigényes gyakorlat

3

54

30

42

126

52,5

Gyakorlat

2. A képzésben részt vevők óraszámai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

A gondozási és nevelési tevékenységhez szükséges alapvető szakmai ismeretek

Szociálisan hatékony attitűd (orientációs tréning)

Gyermekvédelmi intervenció (szociális érzékenyítés)

Nevelőszülői tevékenység

Esetmegbeszélés

Összefüggő gyakorlat

Összes Óraszám

Százalékos arány (%)

2

34

26

38

98

41

Elmélet

3

4

54

4

8

30

42

142

59

Gyakorlat/ elméletigényes gyakorlat

9. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez53


A Központi Oktatási Program (KOP) keretében szervezett nevelőszülő képzés tanúsítványa
(A KOP-képzésért felelős szerv neve, székhelye, postacíme, telefon és e-mail elérhetősége)

Sorszám:

TANÚSÍTVÁNY

Név:
Születési név:
Születési hely:
Születési idő: ........................................ év ............................................................ hó .................... nap
Anyja születési neve:

tanulmányait és vizsgakötelezettségét az alábbi KOP-képzést és vizsgáztatást végző szervezetnél

szervezet neve:
székhelye:
postacíme:

teljesítette.

A záróvizsga eredménye:

Ez a tanúsítvány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 54. § (1) bekezdés f) pont fb) alpont 2. pontja szerinti, a nevelőszülők számára szervezett Központi Oktatási Program eredményes elvégzését igazolja.
A képzettség megnevezése: képesített nevelőszülő

Kelt ............................................................, .............................. év, .................................................. hó, .................... nap.

......................................................................

......................................................................

vizsgabizottság elnöke

képző szervezet

P. H.

......................................................................
KOP-képzésért felelős szerv
P. H.

10. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez54

A gyermekvédelmi gyámi Központi Oktatási Program (GyOP) alapján történő gyermekvédelmi gyámi képzés témakörei, óraszámai, valamint elméleti és gyakorlati óraszámainak aránya

A

B

C

1

Óraszám (óra)

Az órák online elérhetősége

2

Tantárgy

Elmélet

Gyakorlat

3

1. modul
Alapvetések gyermekjogi – gyermekvédelmi specifikációval

4

Alapvetések a gyámságról és a gyermekvédelmi rendszerről

6

2

100%

5

A gyermek, mint jogalany

1

1

100%

6

A gyermekvédelmi gyám működése - szemlélet és identitás

2

2

50%

7

2. modul
A gyermekvédelmi gyám működési környezete

8

A gyermekvédelmi gyám kapcsolódásai a szakszolgáltatásokhoz és az otthont nyújtó ellátásokhoz

2

4

100%

9

A gyermeki jogok érvényesülésének problémái és lehetőségei az oktatásban, a szociális és egészségügyi ellátásban

4

4

100%

10

Kapcsolódás közigazgatási, igazságügyi, hatósági szervezetekhez

4

0

100%

11

A gyermeki jogok és érdekek érvényesítése a gyermekjogi képviselő gyakorlatában

1

1

100%

12

3. modul
Munkakör specifikus ismeretek

13

A gyermekek teljes körű ellátásával kapcsolatos gyámi feladatok

2

2

50%

14

A törvényes képviselettel és a vagyonkezeléssel összefüggő gyámi feladatok

2

3

100 %

15

A gyermekvédelmi gyám feladatai a gyermek kapcsolattartási jogának érvényesítésében

1

2

50%

16

A gyermekvédelmi gyám feladatai a hazagondozás kapcsán

3

4

50%

17

A gyermekvédelmi gyám feladatai az örökbefogadhatóság és az örökbefogadás kapcsán

3

4

50%

18

Képviselet a gyámhivatali, bírósági és egyéb eljárásokban/ Gyermek és a büntetőjog, büntető eljárásjog

3

3

50%

19

4. modul
Gyermekvédelmi gyámi készségek és kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban

20

Kommunikáció és konfliktuskezelés

0

6

0%

21

Bizalom és kontroll a gyermekvédelmi gyámságban

0

6

0%

22

Az együttműködés és a visszajelzés módszertanai

0

12

0%

23

Összesen

34

56

11. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez55

A gyermekvédelmi gyámi Központi Oktatási Program (GyOP) keretében szervezett képzés tanúsítványának adattartalma

1. A tanúsítvány sorszáma

2. A képzésben részt vevő személy

2.1. neve

2.2. születési neve

2.3. születési helye, ideje

2.4. anyja születési neve

3. A képző intézmény

3.1. neve

3.2. székhelye

3.3. postacíme

3.4. telefon és e-mail elérhetősége

4. A GyOP-képzésért felelős szerv

4.1. neve

4.2. székhelye

4.3. postacíme

4.4. telefon és e-mail elérhetősége

5. A záróvizsga eredménye

6. A képzettség megnevezése

7. A záróvizsga-bizottság elnökének, valamint a képző intézmény és a GyOP-képzésért felelős szerv képviselőjének aláírása

2

A 2. § (1) bekezdése a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

3

A 2. § (2) bekezdése a 39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 18. § a) pontja, a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés b) pontját a 34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (2a) bekezdését a 39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (3) bekezdése a 39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (4) bekezdését a 34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet 15. §-a iktatta be, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

9

A 3. § (1) bekezdése a 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet 8. §-ával megállapított, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

10

A 3. § (2) bekezdése a 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése a 34/2020. (X. 2.) EMMI rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 18. § b) pontja, a 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (3) bekezdés b) pontját a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § e) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

17

Az 5. § (1) bekezdése a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet 48. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (3) bekezdése a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § (4) bekezdése a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

20

A 8. §-t és az azt megelőző alcímet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Újonnan a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 23. §-a iktatta be.

21

A 8/A. §-t megelőző alcímet a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

22

A 8/A. §-t a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

25

A 8/B. §-t a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

26

A 8/B. § (1) bekezdése az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 8/B. § (2) bekezdése a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 16. § d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 8/C. §-t a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

29

A 8/C. § (5) bekezdés záró szövegrésze az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 8/D. §-t a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

31

A 8/E. §-t a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

32

A 8/E. § (3) bekezdése az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 8/F. §-t a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

34

A 9–12. §-t és a 9. §-t megelőző alcímet a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 19. § b) pontja hatályon kívül helyezte, a "Központi Oktatási Program gyermekvédelmi gyámok számára" alcímet (9-12/B. §) újonnan a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 23. §-a iktatta be.

35

A 13. §-t és az azt megelőző az "Örökbefogadás előtti tanácsadás" alcím címét a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § f) és g) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

36

A 14. §-t és az azt megelőző az "Örökbefogadói tanfolyam" alcím címét a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § h) és i) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

37

A 14/A. §-t a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 15. §-a iktatta be, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

38

A 14/B. §-t a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 15. §-a iktatta be, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

39

A 14/C. §-t a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 15. §-a iktatta be, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

40

A 14/D. §-t a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 15. §-a iktatta be, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

41

A 14/E. §-t a 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § i) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

42

A 15. § (2) bekezdése a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 15. § (3)–(4) bekezdését az 5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

44

A 15. § (5) bekezdését újonnan a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 16. §-a iktatta be, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § j) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

45

A 16. §-t a 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet 11. §-a iktatta be, a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § k) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

46

Az 1. számú melléklet a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 3. számú mellékletet a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 33. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 24. § (2) bekezdése iktatta be.

48

A 4–5. számú mellékletet a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 19. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 4–5. számú mellékletet a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 19. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 6. számú mellékletet a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § l) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

51

A 7. számú mellékletet a 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet 12. § l) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 11. § (3) bekezdését.

52

A 8. mellékletet a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 11. § a) pontja iktatta be.

53

A 9. mellékletet a 48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet 11. § b) pontja iktatta be.

54

A 10. számú. mellékletet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 24. § (1) bekezdése iktatta be.

55

A 11. számú. mellékletet a 80/2022. (XII. 30.) BM rendelet 24. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére