• Tartalom

3/2003. (III. 13.) IM rendelet

3/2003. (III. 13.) IM rendelet

a közvetítői névjegyzék vezetéséről1

2016.01.01.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 A közvetítői névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni.

2. § (1) A névjegyzék a természetes személynek a Tv. 6. § (1) bekezdésében felsorolt adatait és a következő adatokat együttesen tartalmazza:

a) státusz

1. névjegyzékbe bejegyzett,

2. névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,

3. névjegyzékbe bejegyzett, a tevékenység szünetel,

4. névjegyzékből törölt,

b) nyilvántartási szám,

c) az igazgatási ügyiratok ügyszáma.

(2) A szakterület a következő bontásban szerepel a névjegyzékben:

a) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület és a bejegyzés időpontja,

b) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület törlésének időpontja.

3. § (1) A névjegyzék a jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak (a továbbiakban: jogi személy) a Tv. 6. § (2) bekezdésében felsorolt adatait és a következő adatokat együttesen tartalmazza:

a) státusz

1. névjegyzékbe bejegyzett,

2. névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,

3. névjegyzékből törölt,

b) nyilvántartási szám,

c) az igazgatási ügyiratok ügyszáma,

d)3

(2)4

(3)5 A miniszter a névjegyzékben a jogi személy elnevezése mellett a rövidített elnevezést is feltünteti.

4. § (1)6 A Tv. 6. §-ának (3) bekezdése szerinti közzététellel történő adatszolgáltatásért a miniszter külön díjat nem számít fel.

(2)7 A miniszter félévenként, a névjegyzékben ezen időszak alatt történt bejegyzésekről és törlésekről a következő adatokat teszi közzé a Hivatalos Értesítőben:

a) a természetes személy családi- és utóneve, a jogi személy elnevezése,

b) a természetes személy által megjelölt szakterület,

c) a természetes személy elérhetőségi címe, a jogi személy székhelye, és

d) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből történő törlés időpontja.

(3)8 A miniszter a Hivatalos Értesítőben annak tényét is közzéteszi, hogy a névjegyzékből történő törléssel egyidejűleg a közvetítő igazolványát is bevonta.

5. §9 (1)10 A névjegyzékbe történő felvétel iránti bejelentés mellékleteként a természetes személynek csatolnia kell

a) a felsőfokú végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát,

b) a szakmai gyakorlat időtartamát igazoló okiratot és

c) a névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi fizetési számla kivonatot, vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló kitöltött szelvényrészt, vagy annak másolatát.

(2)11 Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, ha a névjegyzékbe vétel iránt bejelentést tevő természetes személy a Tv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a foglalt feltételek igazolása céljából kiállítandó hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti kérelmét a miniszter adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a kérelemhez mellékelni kell a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kérelmet, és a 9. § (1) bekezdés c) pontjára, a 11. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 11. § (4) bekezdésére tekintettel megfizetésre került díj teljesítésének igazolását.

(3)12 Ha a névjegyzékbe vétel iránt bejelentést tevő természetes személy a miniszternél bűnügyi személyes adatainak igazolására adatigénylést kezdeményez, az adatigénylést haladéktalanul meg kell küldeni a bűnügyi nyilvántartó szervhez.

(4) A szakmai gyakorlatot a munkáltató által kiállított igazolással, munkaviszonyt (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt) igazoló szerződéssel vagy kinevezési okirattal kell igazolni.

(5)13 A bejelentés mellékleteként a bejelentő csatolhatja a nyelvismeret, egyéb szakirányú végzettség, szakvizsga, tudományos fokozat és szakmai testületi tagság igazolására irányuló okirat másolatát.

6. §14 (1)15 A bejelentés mellékleteként a jogi személynek a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel csatolnia kell:

a) a nyilvántartásba vételének igazolására szolgáló okiratot vagy annak másolatát,

b) cég esetében – választása szerint – a három hónapnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak másolatát, vagy a cégkivonatnak a miniszter által vezetett nyilvántartásból történő beszerzésére irányuló kérelmet, továbbá

c)16 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi fizetési számla kivonatát, vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló kitöltött szelvényrészt, illetve annak másolatát.

(2)17 Ha a jogi személy bejelentő nem csatolta az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti mellékleteket, a miniszter hivatalból megkeresi a nyilvántartást vezető szervet a szükséges adatok közlése iránt.

7. §18

8. §19 A Tv. 15. §-ában előírt éves adatszolgáltatási kötelezettség körében a miniszter a természetes személytől és a jogi személytől beérkezett adatokat összesíti és feldolgozza.

9. §20

10. § Ez a rendelet 2003. március 17. napján lép hatályba.

11. §21 E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 5. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését22 követően indult névjegyzékbe történő felvétel iránti eljárásokban kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 25/2017. (XII. 22.) IM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 3. § (2) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 3. § (3) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. § (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 4. § (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 4. § (3) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 28. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

Az 5. § a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdése a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (3) bekezdése a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (5) bekezdése a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. november 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdése a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. §-t a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 8. § a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 9. §-t a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A hatálybalépés időpontja 2013. augusztus 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére