• Tartalom

3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet

az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól1

2008.05.16.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (2) bekezdésének j) pontjában, valamint 62. §-ának (4) bekezdésében, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendeljük el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya valamennyi építési termékre, annak gyártójára, forgalmazójára, importálójára, továbbforgalmazójára, belföldi felhasználójára, továbbá az ezekből létrehozott építmény építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére, valamint az építési termékek műszaki specifikációját jóváhagyó, a megfelelőség igazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetekre, az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságokra, továbbá a vámszervekre terjed ki.

Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában

1. építési termék (a továbbiakban: termék): minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék;

2. alapvető követelmények: az Étv. 31. §-a (2) bekezdésének c)–h) pontjaiban szereplő, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) IV. fejezetében részletezett, építményekre előírt követelmények (mechanikai ellenállás és stabilitás; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; használati biztonság; zaj és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem);

3. szállító: a termék gyártója, forgalomba hozója;

4. felhasználó: aki a terméket betervezi, beszerzi, beépíti, illetve felhasználja;

5. jóváhagyott műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának módozatait is;

6. építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által – más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is;

7. honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően honosítottak, és nemzeti szabványként közzétettek;

8. európai műszaki engedély (ETA: European Technical Approval): olyan műszaki specifikáció, amelyet harmonizált európai szabvány hiányában egy termékre vonatkozóan dolgoztak ki, és hagytak jóvá a Jóváhagyó Szervezetek Európai Szervezetének (EOTA: European Organisation for Technical Approvals) tagjai, és amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is;

9. útmutató az európai műszaki engedélyhez (ETAG: European Technical Approval Guideline): az Európai Bizottság által adott megbízás alapján az EOTA által kiadott útmutató egy-egy termékcsalád európai műszaki engedélyének kidolgozására;

10. illetékes miniszter (a továbbiakban: miniszter): a vízügyi és a közlekedési építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek kivételével – a belügyminiszter, vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek tekintetében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, közlekedési építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek tekintetében a gazdasági és közlekedési miniszter;

11. jóváhagyó szervezet: ÉME kidolgozására és kiadására feljogosított szervezet;

12. kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet: a termékek megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására a miniszter által külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kijelölt szervezet;

13. megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeknek;

14. megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás;

15. szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőség igazolás.

Építési termékek alkalmazása

3. § (1) Forgalomba hozni (továbbforgalmazni) vagy beépíteni csak megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket szabad.

(2) Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van.

(3) Építési célra alkalmas a termék, ha a gyártó utasításainak és az építészeti-műszaki terveknek megfelelő, szakszerű beépítést követően, a termék teljes tervezett élettartama alatt, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett, az építmény – amelybe a termék beépítésre kerül – kielégíti az alapvető követelményeket.

Műszaki specifikáció

4. § A megfelelőség igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik:

a) magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított harmonizált szabvány;

b) az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően az európai műszaki engedély;

c) az építőipari műszaki engedély.

5. §2 (1) Építőipari műszaki engedély a szállító kérelmére akkor adható ki, ha nincs a termékre vonatkozó más jóváhagyott műszaki specifikáció, vagy az ezekben foglaltaktól a termék jelentősen eltér.

(2) Az építőipari műszaki engedély kötelező minimális tartalmát az 1. számú melléklet határozza meg.

(3)3 A szállítónak a kiadott európai műszaki engedély nyilvános részét az érintettek számára magyar nyelven hozzáférhetővé kell tennie.

(4) Az ÉME kidolgozása során az adott terméknél, termékcsoportnál alkalmazandó megfelelőség igazolási módozatot a 4. számú mellékletben előírtak szerint, a megfelelőség értékelésre vonatkozó műszaki dokumentumok, valamint a következő szempontok figyelembevételével kell meghatározni:

a) a terméknek az alapvető követelmények, különösen az egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából játszott szerepe;

b) a termék jellege;

c) a termékjellemzők megváltozásának a termék használhatóságára gyakorolt hatása;

d) a hibák valószínűsége a termék gyártása során.

(5) Az építőipari műszaki engedély legfeljebb 5 évi érvényességi idővel adható ki. Az építőipari műszaki engedély érvényessége a kiadására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható. Az érvényesség időtartama alatt az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartása mellett, a kibocsátónak biztosítania kell az ÉME hozzáférhetőségét, beszerezhetőségét.

(6) A jóváhagyó szervezeteknek az általuk kiadott építőipari műszaki engedélyekről naprakész nyilvántartást kell vezetniük. A nyilvántartást a jóváhagyó szervezetet kijelölő minisztérium hivatalos lapjában, illetve az Interneten közzé kell tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az ÉME azonosító számát, tárgyát, érvényességi idejét és a kérelmező nevét.

6. §4 (1) Az európai műszaki engedély kiadásával kapcsolatos eljárást a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az európai műszaki engedélyeket egységes tartalmi és alaki követelmények szerint, a 3. számú mellékletben található mintának megfelelően kell elkészíteni, és változtatás nélkül kell követni az általános tartalomra, tagolásra és számozásra, a főcímekre és az általános szabályok szövegére vonatkozó előírásokat.

7. § (1) Honosított harmonizált európai szabvány közzétételét követően – az abban foglaltaktól lényegesen eltérő termékekre kiadott ÉME-k kivételével – a szabvány alkalmazási területére vonatkozó építőipari műszaki engedélyeket 1 éven belül vissza kell vonni.

(2) A honosított harmonizált európai szabványok közzétételét követően, a vonatkozó korábbi nemzeti szabványok, illetve építőipari műszaki engedélyek visszavonásáig a termék megfelelőségének igazolása mindkét műszaki specifikáció alapján történhet.

A jóváhagyó szervezet

8. § (1) Építőipari műszaki engedély kiadására és visszavonására a miniszter által feljogosított jóváhagyó szervezetek jogosultak. A jóváhagyó szervezetekről a miniszter tájékoztatót ad ki a minisztérium hivatalos lapjában.

(2) A jóváhagyó szervezetnek alkalmasnak kell lennie:

a) a mindenkori tudományos és gyakorlati ismeretek alapján az építési termékek alkalmasságának megítélésére,

b) pártatlan döntés meghozatalára,

c) körültekintő, valamennyi érintett fél szempontjait figyelembe vevő értékelésre.

(3)5 Európai műszaki engedély kiadására EOTA tagsággal rendelkező jóváhagyó szervezetek jogosultak.

A megfelelőség igazolása

9. § (1) A szállító feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolásnak (megfelelőségi tanúsítvány vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a termékhez való csatolása.

(2) A megfelelőség igazolási eljárást a 4. számú melléklet alapján a termékre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció határozza meg. Az eljárásban vizsgálatokkal és bizonyítási eljárásokkal kell megállapítani, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikáció előírásainak.

(3) A szállító köteles meghatározni az adott termékeknél, termékcsoportoknál alkalmazandó megfelelőség igazolási módozatot, amennyiben a műszaki specifikáció erre vonatkozóan nem tartalmaz utalást. A szállító megfelelőség igazolási módozatot a saját termékvizsgálati felkészültsége, valamint a rendelet 5. §-ának (4) bekezdésében felsorolt szempontok figyelembevételével állapítja meg. A miniszter a megfelelőség igazolási módozat meghatározására tájékoztatót tehet közzé.

(4) Építési termék egyedi (nem sorozat) gyártása esetén elegendő a 4. számú melléklet 2. ii) pontjának harmadik lehetősége szerinti szállítói megfelelőségi nyilatkozatban a termék egyedi műszaki specifikációjának való megfelelőséget igazolni.

(5) Azokat a gépeket, felvonókat, gázfogyasztó készülékeket, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvíz-kazánokat és egyes villamossági termékeket, amelyeket építményekbe építenek be, és megfelelőség igazolásuk más jogszabály szerint, az építési célú alkalmazás követelményeinek figyelembevételével már megtörtént, nem kell e jogszabály szerinti megfelelőség igazolási eljárásnak alávetni.

(6) A megfelelőség igazolás másolatát a szállító köteles a felhasználónak és az ellenőrzésre jogosult szervezeteknek átadni.

(7) A megfelelőség igazolásokat az igazolás kiállítója, illetve a szállító köteles azok kiállítását követően 10 évig megőrizni.

(8) Az építési termék szállítóján kívül önálló megfelelőség igazolást kell adnia annak is, aki az építési termék forgalmazása vagy felhasználása során annak jellemzőit a szállítótól történő átvétel után megváltoztatta, vagy a rendeltetés szerinti alkalmazástól eltér.

A kijelölt szervezet megfelelőségi tanúsítványa

10. § (1) Kijelölt tanúsító szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal kell igazolni a termék megfelelőségét, ha a termékre vonatkozó műszaki specifikáció a 4. számú melléklet 2. i) pontjában szereplő megfelelőség igazolási módozat alkalmazását írja elő.

(2) A megfelelőségi tanúsítványnak az 5. számú melléklet 1. pontjában meghatározott információkat kell tartalmaznia.

A szállító megfelelőségi nyilatkozata

11. § (1) A szállító által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal kell igazolni a termék megfelelőségét, ha a termékre vonatkozó műszaki specifikáció a 4. számú melléklet 2. ii) pontjában szereplő megfelelőség igazolási módozatok valamelyikének alkalmazását írja elő.

(2)6

(3) A szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak az 5. számú melléklet 2. pontjában meghatározott információkat kell tartalmaznia.

A CE megfelelőségi jelölés alkalmazása

12. §7 (1) Építési termékre CE megfelelőségi jelölés csak akkor helyezhető el, ha a megfelelőség igazolása honosított harmonizált szabvány vagy európai műszaki engedély alapján történt és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető követelménynek.

(2) A terméket a megfelelőség igazolás mellett a szállítónak megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia a 6. számú melléklet szerint.

(3) A CE megfelelőségi jelöléssel jogszerűen ellátott import termékek korlátozás nélkül hozhatók forgalomba.

Tanúsító és ellenőrző szervezetek, valamint vizsgáló laboratóriumok kijelölése

13. § (1) A megfelelőségi tanúsítvány kiadására, illetve a tanúsító, ellenőrző, vizsgáló szervezet által elvégzendő feladatok ellátására a (2)–(4) bekezdésben, valamint a 7. számú mellékletben, valamint külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján, illetve eljárás keretében jelölik ki a tanúsító és az ellenőrző szervezeteket, valamint a vizsgáló laboratóriumokat. A kijelölést a vízügyi építményekhez kizárólagosan használt építési termékek esetében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, minden egyéb építési termék esetében a gazdasági és közlekedési miniszter végzi – a belügyminiszterrel egyetértésben.

(2) Kijelölt tanúsító szervezet olyan pártatlan, állami vagy nem állami szervezet lehet, amely rendelkezik kellő felkészültséggel és felelősséggel, hogy megfelelőség tanúsítást végezzen a vonatkozó eljárási és ügyviteli szabályok szerint.

(3) Kijelölt ellenőrző szervezet olyan pártatlan szervezet lehet, amely rendelkezik a megfelelő szervezettel, személyzettel, felkészültséggel és integritással ahhoz, hogy meghatározott kritériumok alapján ellásson értékelő és javaslattevő feladatokat a gyártó minőség-ellenőrzési tevékenységének jóváhagyása és ellenőrzése során, valamint termék-mintavételi és értékelési feladatokat építési helyszínen, gyártóüzemben vagy bárhol (pl. kereskedelmi forgalomban).

(4) Kijelölt vizsgáló laboratórium olyan laboratórium lehet, amely mérésekkel, vizsgálatokkal, tesztekkel, hitelesítésekkel vagy más módon határozza meg az anyagok és termékek tulajdonságait vagy teljesítőképességét.

(5) A kijelölt tanúsító, ellenőrző, vizsgáló szervezet által elvégzendő feladatokat egy vagy több szervezet is elláthatja. Amennyiben egy termék esetében több szervezet látja el a feladatokat, az ellenőrző szervezet, illetve a vizsgáló laboratórium csak a tanúsító szervezet megbízásából és nevében járhat el.

Felügyeleti ellenőrzés

14. § (1) A termékek 3. §-ban előírt műszaki követelményeinek teljesítését, a termékre vonatkozó megfelelőség igazolás meglétét, valamint az ennek alapját képező műszaki specifikációra való hivatkozás megalapozottságát a szállítónál és a felhasználónál az építésfelügyeleti és a fogyasztóvédelmi hatóság külön jogszabályokban meghatározott módon jogosult ellenőrizni.

(2)8 Amennyiben az építésfelügyeleti vagy fogyasztóvédelmi hatóság megállapítása szerint valamely CE megfelelőség jelöléssel ellátott termék nem felel meg a rá vonatkozó követelményeknek, akkor az eljáró hatóság – a külön jogszabályban meghatározott intézkedésein túlmenően – döntésének indokairól és intézkedéseiről tájékoztatja a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségen működtetett Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert (KPIR).

(3)9

(4)10

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2)11

(3) A rendelet 6. §-a, a 8. §-ának (3) bekezdése, a 12. §-a, a 14. §-ának (2) bekezdése és a rendelet 2. és 3. számú melléklete Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(4)12

(5) Az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 39/1997. (XII. 19.) KTM–IKIM együttes rendelet alapján építési célú termékek megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására, továbbá építőipari műszaki engedélyek kidolgozására e rendelet hatálybalépését megelőzően kijelölt szervezetek tevékenységüket a kijelölés feltételei szerint folytathatják.

(6)13

16. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 89/106/EGK irányelve az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, amelyet módosított a Tanács 93/68/EGK irányelve;

b) a Bizottság 94/23/EK határozata az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról;

c) a Bizottság 97/571/EK határozata az építési termékekre vonatkozó európai műszaki engedély általános mintájáról.

1. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együttes rendelethez

Az építőipari műszaki engedély (ÉME) tartalma
Az építőipari műszaki engedélynek minden esetben tartalmaznia kell:
1. a kiadó szervezet nevét, címét;
2. az ÉME azonosító számát;
3. a termék megnevezését, megjelölését (pl. márka, típus stb.);
4. a termék gyártójának és/vagy forgalmazójának megnevezését;
5. a kérelmező (az ÉME jogosultja) nevét, címét;
6. az ÉME kiadását megalapozó jogszabály, továbbá az alkalmasságot igazoló vizsgálati dokumentáció(k) megjelölését;
7. a termék felhasználási területét;
8. a termék alkalmazása szempontjából lényeges tulajdonságait, jellemzőit;
9. a termék (számszerűsíthető) műszaki követelményeit és azok vizsgálati és ellenőrzési módszereit;
10. a termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételeit;
11. a termék megfelelőség igazolásának módozatát;
12. a kiadó szervezet által végzendő utóellenőrzés gyakoriságát;
13. az ÉME érvényességi idejét;
14. az ÉME kiadásának dátumát;
15. az ÉME-t kiadó szervezet cégszerű aláírását, az aláírók nevét és beosztását.

2. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együttes rendelethez14

Az európai műszaki engedélyek (ETA-k) elkészítésére és kiadására vonatkozó szabályok
Az építési termékek európai műszaki engedélyeinek kérésére, előkészítésére és kiadására vonatkozóan az Európai Unió tagállamaiban a Tanács 89/106/EGK irányelve II. mellékletének 3. pontja szerint egységes eljárási szabályokat alkalmaznak, melyeket az Európai Bizottság 94/23/EK határozatában fogadott el.
Az EOTA az európai műszaki engedélyek (ETA) kiadására az Európai Unió tagállamai által létrehozott, a jóváhagyó szervezeteket összefogó, az építési termék irányelv rendelkezései szerint alapított szervezet.
1. Általános szabályok
1.1. Az EOTA Titkársága folyamatosan vezeti a kibocsátott európai műszaki engedélyek (ETA-k) jegyzékét. Ezt a jegyzéket évente legalább egyszer közzéteszi.
1.2. Az EOTA Műszaki Testülete albizottságokat hozott létre, amelyek összehangolják és koordinálják az európai műszaki engedélyek tartalmát, a kidolgozás eljárását és az alkalmazás szabályait.
1.3. A magyar nemzeti jóváhagyó szervezetek – a gyártó/szállító kérésére és költségére – magyar nyelven teszik közzé az európai műszaki engedélyeket.
1.4. Az európai műszaki engedélyek kiadásával kapcsolatos problémákkal az EOTA Végrehajtó Bizottságához lehet fordulni, ha ez a testület a problémát nem tudja megoldani, az Európai Bizottsághoz fordulhat.
2. Alkalmazási szabályok
2.1. Az európai műszaki engedélyeket a termék gyártója vagy egy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: gyártó) kérheti. A képviselőt a gyártónak kell kijelölnie, hogy a nevében járjon el.
2.2. A kérelmet az EOTA szervezetek bármelyikéhez be lehet terjeszteni, amely a termékre vonatkozóan kijelöléssel rendelkezik, de nem lehet több szervezethez is benyújtani kérelmet ugyanazon építési termékre.
2.3. A kérelemmel a gyártó felhatalmazza a jóváhagyó szervezetet, hogy tájékoztassa az EU Bizottságot, az EOTA szervezetét és az EOTA Titkárságát a kérelem tartalmáról.
2.4. A kérelem benyújtása előtt a gyártót – kérésére – a jóváhagyó szervezet tájékoztatja:
– az eljárásról,
– a tervezett jóváhagyási eljárás ütemezéséről,
– a jóváhagyási eljárás várható költségeiről.
Abban az esetben, ha a szóban forgó terméket vagy termékcsoportot még nem hagyták jóvá ETA kiadására, vagy a termék jelentősen eltér a harmonizált szabványoktól, a fenti információkat csak az ETA kiadásának lehetőségéről szóló határozatot követően adják meg a kérelmezőnek.
2.5. A kérelmet azon tagállam nyelvén kell beterjeszteni, ahol a jóváhagyó szervezet székhelye van, kivéve, ha a gyártó és a jóváhagyó szervezet ettől eltérően nem állapodik meg. A kérelemnek az alábbi adatokat és információkat kell tartalmaznia:
Kérelem Európai Műszaki Engedélyre (a Tanács 89/106/EGK irányelvének III. fejezete szerint)
– a kérelem címzettje (a szakterületre vonatkozóan kijelölt jóváhagyó szervezet);
– a kérelmező neve és székhelye (a gyártó vagy meghatalmazott képviselője, képviselő eljárása esetén mellékelni kell a gyártó megbízását is);
– az építési termék általános megnevezését és típusát;
– a termék kereskedelmi nevét, márkajelzését;
– az építési termék rendeltetését, tervezett felhasználásának módját, valamint az ezzel kapcsolatos, a 2.6. pont szerinti további mellékleteket;
– a terméket előállító minden üzem nevét és telephelyét;
– a gyártó nyilatkozatát, miszerint a kérelemben szereplő termékre más EOTA szervnél nem kért európai műszaki engedélyt, illetve a kérelemben szereplő termékre vonatkozóan az európai műszaki engedély kidolgozását melyik EOTA szervezet utasította el, továbbá hozzájárulását, hogy kérelméről tájékoztassák az EOTA szerveket és az EU Bizottságot;
– a gyártó nyilatkozatát, hogy vállalja a jóváhagyási eljárás során felmerülő költségeket, továbbá közreműködik és támogatja a jóváhagyási eljárást, és biztosítja, hogy a jóváhagyó szervezet képviselői munkaidőben, bármikor látogatást tehessenek a gyártási helyszíneken;
– a gyártó megbízásra felhatalmazott képviselőjének cégszerű aláírása és a megbízás dátuma.
2.6. A kérelemhez mellékelni kell:
– az építési termék leírását,
– a rá vonatkozó műszaki leírásokat,
– rajzokat,
– vizsgálati eredményeket,
amelyek részletesen tartalmazzák a termék tervezett felhasználására vonatkozó információkat.
2.7. A kérelemben a gyártónak meg kell jelölnie az összes gyártási helyet. Biztosítania kell, hogy a jóváhagyó szervezet vagy képviselője ezeket munkaidőben meglátogathassa és az ETA kiadásának céljából a gyártás körülményeiről tájékozódhasson.
2.8. A jóváhagyó szervezetnek a kérelem kézhezvételét két hónapon belül vissza kell igazolnia és meg kell erősítenie, hogy megindítja az európai műszaki engedély kidolgozásának eljárását. A visszaigazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a Tanács 89/106/EGK irányelvének III. fejezete szerinti Európai Műszaki Engedély megadására vonatkozó kérelem visszaigazolása;
– a kijelölt jóváhagyó szervezet neve és címe;
– a kérelmező neve és a kérelem benyújtásának dátuma;
– az építési termék megnevezése, amelyre a kérelem vonatkozik;
– a jóváhagyó szervezet visszaigazolása, hogy a fenti kérelmet elfogadták és az eljárás megindult;
– az eljárás hivatkozási száma;
– azoknak a jogszabályoknak és rendelkezéseknek a felsorolása, amelyek az európai műszaki engedély kidolgozásának alapjául szolgálnak (a Tanács 89/106/EGK irányelvét harmonizáló jogszabályra, az ETA kidolgozására vonatkozó jogszabályokra, valamint szükség szerint a jóváhagyó szervezet rendelkezéseire, szerződéseire való hivatkozások);
– az eljárás várható költségeinek számítása (díjtáblázat vagy a hatályban levő más, a díj megállapítását érintő rendelkezések);
– a jóváhagyó szervezet cégszerű aláírása és a visszaigazolás dátuma.
Ha a kérelmet nem fogadták el, a jóváhagyó szervezetnek a döntését indokolnia kell. Ebben az esetben a gyártó más jóváhagyó szervezethez fordulhat.
2.9. A jóváhagyó szervezetnek tájékoztatnia kell a gyártót, hogy a terméknek a tervezett építési célra való alkalmasságának megítéléséhez, milyen dokumentumokra, vizsgálati eredményekre, számításokra van szüksége. A gyártó köteles átadni a jóváhagyó szervezetnek a szükséges dokumentumokat és támogatni a jóváhagyó szervezetet a feladata ellátásában.
2.10. A jóváhagyó szervezeteknek a tevékenységük során tudomásukra jutott minden lényeges információt bizalmasan kell kezelniük.
2.11. A gyártónak a kérelem visszaigazolását követően az európai műszaki engedély kidolgozásának során felmerülő költségek vállalásáról és a jogszabályokban meghatározott dokumentáció átadásáról nyilatkoznia kell.
2.12. Ha a gyártó a szükséges dokumentumokat nem bocsátja a jóváhagyó szervezet rendelkezésére, illetve a költségek vállalásáról nem nyilatkozik, akkor a jóváhagyó szervezet hat hónap eltelte után törölheti a kérelmet.
3. Az ETA megadására vonatkozó szabályok
Az ETA az építési terméknek csak arra a termékjellemzőire vonatkozik, amelyek az alapvető követelmények teljesítése szempontjából meghatározó jelentőségűek. A CE megfelelőségi jelölés csak az ezeknek a követelményeknek való megfelelőséget jelenti. Ha a termék más jellemző tulajdonságait is figyelembe veszik – az EOTA tagok közötti megállapodás alapján –, akkor az ezekre vonatkozó értékelésnek egyértelműen különböznie kell azoktól, amelyek az alapvető követelményekre vonatkoznak. Az alapvető követelmények mellett más követelmények figyelembevétele önkéntes.
Az ETA formailag is feleljen meg a 3. számú mellékletben megadott egyeztetett formai szabályoknak.
3.1. ETA kidolgozása útmutató alapján (a Tanács 89/106/EGK irányelvének 9.1. cikke alapján).
3.1.1. Ha a termék európai műszaki engedélyének kiadására útmutatót adott ki az EOTA, akkor az európai műszaki engedély tartalma és formája feleljen meg az abban foglaltaknak.
3.1.2. A jóváhagyó szervezetnek az ETA-t meg kell küldenie
– valamennyi más EOTA tagnak, jóváhagyó szervezetnek,
– az EOTA Főtitkárságnak, amely egy példányt továbbít az EU Bizottsága részére.
3.1.3. Az EOTA által az egyes ETA útmutatókra egyedileg meghatározott átmeneti időszak alatt, a jóváhagyó szervezetek által kibocsátott ETA-k összehasonlíthatósága érdekében az ETA-k tervezetét, a kísérő (alátámasztó) dokumentumokkal együtt, előzetes egyeztetésre megküldik azoknak az EOTA jóváhagyó szervezeteknek, amelyek az adott építési termékre vonatkozóan vannak a tagállamokban kijelölve, továbbá megküldik az EOTA Főtitkárságának is. Az észrevételeket két hónapon belül kell közölni.
3.1.4. Ha az ETA-ban hiányosságot állapítanak meg az útmutató hibájából, akkor a jóváhagyó szervezetek az útmutató alapján több ETA-t nem adhatnak ki.
3.2. ETA kidolgozása útmutató nélkül (a Tanács 89/106/EGK irányelvének 9.2. cikke alapján).
3.2.1. Az ETA formailag feleljen meg a 3. számú mellékletben megadott egyeztetett formai szabályoknak.
3.2.2. Az a jóváhagyó szervezet, amelyik első alkalommal kap egy termékcsalád egy tagjára vonatkozóan a 2.4. pont szerint ETA kidolgozására felkérést, köteles előzetesen konzultálni az EOTA Műszaki Testületével, hogy az adott termék esetében lehetséges-e az ETA kidolgozása, továbbá a megfelelőség igazolás mely eljárását kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha az EOTA Műszaki Testülete egyetértésre jut ETA kiadhatóságáról – mert a termékre vonatkozóan nincs harmonizált szabvány, szabvány kidolgozására szóló megbízás, illetve szabvány kidolgozása belátható időn belül nem várható –, akkor az Európai Bizottság részére az EOTA elnökének jóváhagyásával megküldik a kérelmet, hogy engedélyezze ETA kidolgozását. Ha a kérdésben az EOTA Műszaki Testülete nem jut egyetértésre, az EOTA Végrehajtó Bizottsága dönt arról, hogy az Európai Bizottság elé terjesztik-e a kérelmet.
Abban az esetben, ha egy termékcsaládra vonatkozik harmonizált szabvány, illetve európai szinten elismert nemzeti szabvány, de az adott termék ezektől jelentősen eltér az EOTA értékelés alapján az Európai Bizottság megerősíti, hogy az a termékre kidolgozható ETA.
3.2.3. Ha a 3.2.2. pont szerint az ETA kidolgozása lehetséges, a jóváhagyó szervezetnek előzetesen meg kell vitatnia a többi, erre a termékre kijelölt EOTA tag jóváhagyó szervezettel a termék tervezett felhasználásának megfelelő alkalmazási feltételeket – beleértve a vizsgálati programot, a teljesítménykövetelményeket és a megfelelőség igazolás eljárását.
A jóváhagyó szervezet figyelembe veszi a többi EOTA szervezet megjegyzéseit.
3.2.4. Ha a kérelem egy termékcsalád olyan termékére vonatkozik, amellyel kapcsolatban már elkezdődött a 3.2.3. pontban leírt egyeztetési eljárás, akkor a megindult egyeztetés alapján kell az ETA-t kidolgozni.
3.2.5. Az ETA kiadása előtt a jóváhagyó szervezet megküldi az ETA tervezetét az illetékes EOTA szervezeteknek és az EOTA Főtitkárságnak a gyártó indoklásával együtt. Az észrevételeket két hónapon belül kell közölni.
Ha az összes illetékes EOTA szervezet (egy országon belül több szervezet közül a szóvivő szervezet) írásban hozzájárulását adta, a jóváhagyó szervezet kiadja az ETA-t.
Az ETA-t a 3.1.2. pont szerinti szervezeteknek kell megküldeni.
Ha az ETA tervezettel kapcsolatban olyan észrevételek merülnek fel, amelyeket nem sikerül megoldani, a vitatott kérdést az EOTA Műszaki Testület napirendjére tűzi. Ha a Műszaki Testület ülésén egyetértésre jutnak, akkor a jóváhagyó szervezet kiadja az ETA-t. Ha a vitatott kérdésben a Műszaki Testület ülésén nem jutnak egyetértésre, akkor a Végrehajtó Bizottság veszi fel a kérdést a napirendjére, és dönt a további lépésekről. Amennyiben továbbra sincs egyetértés a kérdésben, azt az Építésügyi Állandó Bizottság elé terjesztik.
4. Az ETA visszavonása
4.1. A jóváhagyó szervezet visszavonja az ETA-t, ha az Európai Bizottság tájékoztatja a tagországokat arról, hogy az európai műszaki engedély előírásai nem garantálják, az alapvető követelmények teljesítését a termék szakszerű és a gyártó utasításainak megfelelő beépítése esetén.
4.2. A jóváhagyó szervezetnek tájékoztatnia kell a többi EOTA szervezetet és a Főtitkárságot a visszavonásról. A Főtitkárság a visszavonásról tájékoztatja az Európai Bizottságot.
5. Az ETA módosítása
5.1. Az ETA módosítása az új kérelem benyújtásával azonos eljárás szerint történik. A módosítási kérelmet annak a jóváhagyó szervezetnek kell címezni, amelyik a módosítandó ETA-t kiadta.
5.2. A 3.1. és 3.2. pontok előírásait csak a módosítással közvetlenül érintett részekre kell vonatkoztatni.
5.3. A módosítási eljárás eredményeként a korábbi ETA helyett új ETA-t adnak ki.
6. Az érvényesség meghosszabbítása
6.1. Az ETA érvényessége (általában) öt évvel meghosszabbítható, ha az Európai Bizottság nem értesült arról, hogy az eredeti ETA alkalmazási feltételei megváltoztak. A meghosszabbítás iránti kérelmeknek írásban, legalább hat nappal a lejárat előtt kell megérkezniük a jóváhagyó szervezethez.
Az eljárásnál a 3.1. és a 3.2. pontok előírásait kell alkalmazni.
6.2. Az érvényesség meghosszabbításának kérelme mellé az útmutatóban előírt műszaki dokumentumokat kell mellékelni. Ha nincs ilyen útmutató, akkor a jóváhagyó szervezet az EOTA szervezetekkel folytatott egyeztetés után állapítja meg a szükséges műszaki dokumentumokat, amelyeket a hosszabbításhoz a gyártónak be kell nyújtania.
6.3. A hosszabbítást, az eredeti dokumentumot kiadó szervezet adja ki. Az ETA-nak ugyanolyan teljes körűnek kell lennie, mint az eredeti dokumentum volt.

3. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együttes rendelethez15

Minta az építési termékek európai műszaki engedélyéhez16
Az ETA-t kiadó jóváhagyó szervezet neve, címe, emblémája
Felhatalmazva és bejegyezve a Tanács, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 89/106/EGK irányelvének 10. cikke alapján.
AZ EOTA TAGJA
(Az EOTA emblémája)
European Organisation for Technical Approvals
Jóváhagyó Szervezetek Európai Szervezete
EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
EURÓPAI MŰSZAKI ENGEDÉLY – ETA – …………………………………… (szám az EOTA számozási rendszerének megfelelően)
Az áru kereskedelmi neve: ……………………………… (Az áru megnevezése, ha van kereskedelmi neve vagy a termék más adatai, amelyek az Európai Unión belül a forgalomba hozatalnál használatosak. Az áru megnevezése vagy más jelölése nem lehet félreérthető a termék teljesítőképességére, illetve felhasználási céljára vonatkozóan.)
A műszaki engedély birtokosa: ………………………… (A gyártó neve és címe, vagy az Európai Unió területén megbízott képviselőjének neve és címe, akinek részére az ETA-t kiadták.)
Az építési termék fajtája és felhasználási célja: ……… ………………………………………………………………… (A termék fajtája és tervezett felhasználási célja, valamint szükség esetén a különböző országokban alkalmazott teljesítményszintek vagy osztályok megjelölésével – először magyarul, utána angolul.)
Érvényesség: ………………………………………… -tól ………………………………………-ig (Általában öt év)
Gyártási helyek: ………………………………………… (Adatok a gyártási helyekről. A gyártási helyek nagy száma esetén azokat mellékletben kell feltüntetni, és itt csak utalni kell a mellékletre. A gyártóhelyeket csak abban az esetben kell megadni, ha az műszaki okból szükséges, pl. a II. 4.1. részben előírt gyártási feltételek miatt. Gyakorlati okokból, ha az ETA birtokosa kívánja, az engedélyező szervezet rögzítheti a gyártási helyek adatait az európai műszaki engedély nem nyilvános mellékleteként is, de a megfelelőség értékelésben részt vevő bejegyzett szervezetekkel köteles azt ismertetni.)
Ez az európai műszaki engedély ………………………… oldalt tartalmaz, ………………………… melléklettel együtt, amelyek e dokumentum részét képezik. [Adatok az összoldalszámról (szöveg és rajzok a fő részben és a mellékletekben), valamint a mellékletek számáról.]
I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1. Ezt az európai műszaki engedélyt …………………… ………………………………………………………………… (a jóváhagyó szervezet neve) állítja ki az alábbiak alapján:
– a Tanács 89/106/EGK irányelve az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről,
– az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet,
– a Bizottság 94/23/EK határozata az építési termékekre vonatkozó európai műszaki engedély közös eljárási szabályairól,
– útmutató ……………………………………… (a felhasznált ETAG címe, száma, ha ez alapján dolgozták ki az európai műszaki engedélyt, ETAG hiányában az irányelv 9. cikke, 2. bekezdése alapján, a közös eljárási szabályokról szóló határozat 3.2. pontja szerint adták ki).
2. A ………………………… (a jóváhagyó szervezet neve) felhatalmazott annak ellenőrzésére, hogy ezen európai műszaki engedély előírásait betartják-e. Ez a vizsgálat a gyártó hely(ek)en is történhet. (Pl. a gyártásra előírt feltételek betartásának ellenőrzésére.) Az európai műszaki engedély birtokosa felelős azért, hogy a termék(ek) valóban megfelel(nek) az európai műszaki engedélynek, továbbá a terméket a tervezett célra használják fel.
3. Ez az európai műszaki engedély nem ruházható át az első oldalon feltüntetett gyártón kívül más gyártóra, vagy más gyártó képviselőjére, vagy az első oldalon megjelölt gyártóhelyeken kívül másra (szükség szerint ki lehet húzni).
4. A ……………………………………… (a jóváhagyó szervezet neve) visszavonhatja az európai műszaki engedélyt az Európai Bizottság tájékoztatása alapján, a Tanács 89/106/EGK irányelvének 5. cikke 1. bekezdésében ismertetett esetben.
5. Az európai műszaki engedélyt elektronikus továbbítás alkalmával is teljes egészében kell közölni. A ……………………………………… (a jóváhagyó szervezet neve) írásos hozzájárulásával azonban kivonatosan is közre adható. Kivonatos közlés esetén azonban ezt fel kell tüntetni. Reklám ismertetők szövege és ábrái nem lehetnek ellentétben az európai műszaki engedély tartalmával és nem okozhatnak félreértést.
6. Az európai műszaki engedélyt a jóváhagyó szervezet saját hivatalos nyelvén adja ki. Ennek a szövegváltozatnak teljes egészében azonosnak kell lennie az EOTA által kiadott változattal. Más nyelvre történő lefordítása esetén azt fel kell tüntetni.
II. AZ EURÓPAI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
1. A termék tervezett felhasználásának leírása
[A termék műszaki leírása és a tervezett felhasználás céljának meghatározása
– legfeljebb egy oldal szöveg és általános rajzok egy oldalon, amelyet 1. számú mellékletként kell csatolni és erre utalni kell a II. 1. részben;
vagy
– két oldal szöveg.
A termék típusának és formájának leírása (beleértve a teljesítményfokozatokat is), a felhasznált anyagok és alkotóelemek, valamint a beépítési eljárás és az építmény fajtája.
A termék tervezett ésszerű élettartama.]
2. Termékjellemzők és vizsgálati eljárás
[Meg kell adni a pontos és mérhető termékjellemzőket és adatokat, valamint a termék részeit és alkotóelemeit. Figyelembe kell venni a termékcsaládra vonatkozó ETA útmutató (ETAG) kidolgozására szóló Bizottsági megbízás tartalmát, vagy a 89/106/EGK irányelv 9. cikke 2. bekezdése szerinti esetben – ha nincs ETAG – közvetlenül az alapvető követelményeket, valamint a Magyarázó Dokumentumok és a megadott osztályok és szintek. Figyelembe kell venni esetleg más dokumentumokat (pl. más, a termékre vonatkozó irányelvek követelményeit). Meg kell adni a felhasználhatóság további szempontjait is, ha szükséges a termék azonosítására alkalmas konkrét jellemzőkkel együtt.]
(Amennyiben a termékjellemzők vagy a termék összetétele bizalmas adat, úgy ezeket nem kell az európai műszaki engedélyben feltüntetni, de közölni kell a megfelelőség értékelésben részt vevő bejegyzett szervezetekkel.)
[Össze kell foglalni azokat az értékelési eljárásokat, amelyek eredményeként a termék jellemzőit, a teljesítőképességére és tartósságára vonatkozó értékeket és adatokat megállapították. Itt hivatkozni kell az ETAG-ra, a harmonizált, vagy európai szinten elismert nemzeti vagy más szabványra (vizsgálati, számítási eljárásokra stb.), és az ezek eredményeként kapott számértékekre és adatokra, amelyeket a termék alkalmazása során felhasználnak az építmények méretezéséhez. Össze kell foglalni azokat a különleges vizsgálati vagy értékelési eljárásokat, amelyek eredményeként megállapíthatók voltak azok a számértékek és adatok, amelyeket a termék alkalmazása során felhasználnak az építmények méretezéséhez. Utalni kell az európai műszaki engedély esetleges mellékletére, ha ezt mellékletben részletezték.]
3. A megfelelőség értékelése és a CE jelölés
3.1. A megfelelőség tanúsításának rendszere
(A Bizottság által megadott megfelelőség tanúsítási rendszert kell alkalmazni. Ha az európai műszaki engedély több terméket érint, akkor azt termékenként külön-külön kell meghatározni.)
3.2. Illetékesség
3.2.1. A gyártó feladatai
3.2.1.1. Üzemi gyártásellenőrzés
(Részletesen ismertetni kell a gyártó által folyamatosan végzett üzemi gyártásellenőrzési rendszert, és azt hogy ez mire terjed ki, részletezve a vizsgálatok fajtáját és gyakoriságát is. Ha az európai műszaki engedély több termékkel foglalkozik, akkor ezt termékenként külön-külön kell feltüntetni.)
3.2.1.2. A gyártó egyéb feladatai
(Ismertetni kell a gyártó egyéb feladatait, az alkalmazandó megfelelőség értékelési rendszernek megfelelően, pl. első típusvizsgálat. Ha az európai műszaki engedély több termékkel foglalkozik, akkor ezt termékenként külön-külön kell feltüntetni.)
3.2.2. A kijelölt szervezet feladatai
(Ismertetni kell a kijelölt szervezet feladatait az alkalmazandó megfelelőség értékelési rendszernek megfelelően, meghatározva a vizsgálatok, ellenőrzések és a felügyelet fajtáját és gyakoriságát is. Ha az európai műszaki engedély több termékkel foglalkozik, akkor ezt termékenként külön-külön kell feltüntetni.)
3.3. CE jelölés
CE jelöléssel kell ellátni ……………………………… (magát a terméket – szükség esetén rögzíteni kell a terméken való elhelyezést, a címke, a csomagolás vagy a kísérő irat egyéb részleteit).
A CE jelöléssel együtt a következő adatokat kell megadni:
[A Bizottság megállapította a CE jelöléssel együtt megadandó információkat például:
– a gyártó nevét és azonosító jelét,
– a kijelölt szervezet azonosító jelét,
– a termék megnevezését,
– az európai műszaki engedély számát,
– a termékjellemzőket, szinteket és osztályokat (minden azonos megnevezéssel ellátott termék a gyártás helyétől függetlenül meg kell feleljen az adott termékjellemzőknek és teljesítményfokozatoknak),
– a gyártási évet, szükség esetén a gyártás dátumát,
– a gyártási számot.]
4. Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett célra várhatóan megfelel
4.1. Gyártás
[Ismertetni kell a gyártás és a szerelés speciális eljárásait, a gyártóhely műszaki felszereltségére és a személyzet képzettségére vonatkozó előírásokat (pl. ragasztott vagy hegesztett szerkezeteknél), amennyiben ezek a feltételek lényegesek a termék tervezett felhasználása és az alapvető követelményeknek való megfelelősége szempontjából.]
(Ha a gyártási előírások bizalmas adatokat tartalmaznak, úgy ezeket nem szükséges az ETA-ban közvetlenül feltüntetni, hanem csak az európai műszaki engedélyhez tartozó műszaki dokumentációban kell rögzíteni és a megfelelőség értékelésben részt vevő kijelölt szervezetekkel közölni.)
4.2. Beépítés
[Ismertetni kell a termék építkezésen történő beépítésének, illetve beszerelésének előírásait. Meg kell adni azokat a különleges előírásokat, amelyek a kivitelezére és a személyzet betanítására vonatkoznak, ha azok lényegesek a termék beépítés utáni használhatósága szempontjából. Meg kell adni a termékre vonatkozóan azokat az adatokat és értékeket (pl. mérési értékek), amelyek az építmények vagy építményrészek tervezésénél vagy méretezésénél szükségesek. Ha szükséges meg kell jelölni az alkalmazandó szabványokat, vagy utalni kell az ETAG-ra vagy az ETA megfelelő mellékletére. Fel kell hívni a gyártó figyelmét arra, hogy a gyártó feladata gondoskodni arról, hogy az érintettek a fenti előírásokat megismerjék.]
5. Ajánlások a gyártó részére
5.1. Ajánlások a csomagoláshoz, szállításhoz és raktározához
(Ismertetni kell azokat az előírásokat, amelyek biztosítják, hogy a termék megőrizze a tervezett célra való használhatóságát az építmény kivitelezése során. Fel kell hívni a gyártó figyelmét arra, hogy a gyártó feladata gondoskodni arról, hogy az érintettek a fenti előírásokat megismerjék.)
5.2. Ajánlások a használathoz, a karbantartáshoz és a javításhoz
(Ismertetni kell azokat a használatra, karbantartásra és felújításra vonatkozó előírásokat és intézkedéseket, amelyek szükségesek, hogy az építménybe beépített termék megőrizze a tervezett célra való használhatóságát. Fel kell hívni a gyártó figyelmét arra, hogy a gyártó feladata gondoskodni arról, hogy az érintettek a fenti előírásokat megismerjék.)

1. számú melléklet

A termék leírása
[Szükség szerint ábrákkal kiegészített általános leírás a termékről egy oldal terjedelemben (azonosan a II. 1. részben előírtakkal).]

2. – n. számú mellékletek

[Szükség szerint további mellékleteket kell csatolni, például
– a termékeknek vagy alkotórészeiknek pontosabb leírása, a gyártás, a szállítás, az anyagmozgatás, a raktározás és a beépítés részletei (esetleg ábrákkal kiegészítve),
– a termékjellemzők megállapításának eljárásai (vizsgálati, számítási vagy egyéb eljárások, amennyiben ezek szabványban vagy az ETAG-ban nincsenek meghatározva),
– az építményrészek méretezésére vonatkozó eljárások – amelybe a terméket beépítik – ha a termék beépítést követő használhatóságát és teljesítőképességét befolyásolják és nem lehet szabványra vagy ETAG-ra utalni,
– a beépítésre és további kezelésre vonatkozó utasítások, amennyiben ezek a termék használhatóságát befolyásolják, és nem lehet szabványra vagy ETAG-ra utalni.]

4. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együttes rendelethez

Műszaki specifikációknak való megfelelés igazolása
1. A megfelelőség igazolás módszerei
A 9. § szerinti, a műszaki specifikációknak való megfelelőség igazolásához szükséges eljárások meghatározásakor a következő megfelelőség értékelési módszereket kell alkalmazni. Az egyes esetekben alkalmazandó módszereket a termékre vagy termékcsoportra vonatkozó követelmények alapján kell meghatározni.
a) A termék típusvizsgálata a gyártó vagy egy kijelölt szervezet által;
b) A gyártóüzemben vett minták vizsgálata a gyártó vagy egy kijelölt szervezet által előírt vizsgálati terv alapján;
c) Az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata a gyártó vagy egy kijelölt szervezet által;
d) A szállításra kész vagy már leszállított tételből vett minták vizsgálata a gyártó vagy egy kijelölt szervezet által;
e) Üzemi gyártásellenőrzés;
f) Az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata egy kijelölt szervezet által;
g) A gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete és értékelése egy kijelölt szervezet által.
A gyártásellenőrzés a gyártó által végzett állandó belső gyártásfelügyeletet jelent. A gyártó által alkalmazott valamennyi követelményt és előírást írásban kell rögzíteni, rendszerezett szabályok és eljárások formájában. A gyártásellenőrzési dokumentációnak lehetővé kell tennie a minőség biztosítását, valamint annak ellenőrizhetőségét, hogy a termék teljesíti-e az előírt termékjellemzőket, és hogy a gyártásellenőrzési rendszer hatékonyan működik-e.
2. A megfelelőség igazolás módozatai
Elsősorban a következő megfelelőség igazolási módozatokat kell alkalmazni:
i) Megfelelőségi tanúsítvány (1)17
A termék megfelelőségének igazolása egy kijelölt tanúsító szervezet által az alábbiak alapján:
a) A gyártó feladatai:
1. gyártásellenőrzés;
2. az üzemben vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint.
b) A kijelölt tanúsító szervezet feladatai:
3. a termék első típusvizsgálata;
4. az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
5. a gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása;
6. a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata. (1+)
ii) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat
A szállító megfelelőségi nyilatkozata az alábbiak alapján:
Első lehetőség (2)
a) A gyártó feladatai:
1. a termék első típusvizsgálata;
2. gyártásellenőrzés;
3. a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, az üzemben vett minták vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint. (2+)
b) A kijelölt tanúsító szervezet feladatai:
4. a gyártásellenőrzés tanúsítása az alábbiak alapján:
– az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata
– a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, a gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása. (2+)
Második lehetőség (3)
1. a termék első típusvizsgálata egy kijelölt vizsgáló laboratórium által;
2. gyártásellenőrzés a gyártó által.
Harmadik lehetőség (4)
1. a termék első típusvizsgálata a gyártó által;
2. gyártásellenőrzés a gyártó által.

5. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együttes rendelethez

1. Megfelelőségi tanúsítvány
A megfelelőségi tanúsítványnak az alábbi adatokat és információkat minden esetben tartalmaznia kell:
a) a tanúsító szervezet nevét, címét, azonosító számát, utalást a kijelölésre;
b) a megrendelő nevét, címét;
c) a termék leírását (típus, azonosító jellemzők, felhasználási terület, különleges alkalmazási feltételek);
d) azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel;
e) a vizsgálatokat végző (külső vagy belső) vizsgálóhelyek nevét, címét, azonosító számát;
f) az utóellenőrzések módját, gyakoriságát;
g) a tanúsítvány érvényességi idejét;
h) a tanúsító szervezet aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és beosztását;
i) a megfelelőségi tanúsítvány azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását.
2. Szállítói megfelelőségi nyilatkozat
A szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi adatokat és információkat minden esetben tartalmaznia kell:
a) az építési termék szállítójának (gyártójának, forgalomba hozójának, továbbforgalmazójának) nevét, azonosító jelét (márkajelét) és címét;
b) az építési termék rendeltetési célját és azonosításához szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék típusát;
c) azon kijelölt szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került;
d) azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel;
e) a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét;
f) a szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és beosztását;
g) a megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását.

6. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együttes rendelethez

Megfelelőségi jelölés
1. A megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumokból áll a következő formában:
2. A megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a betűk arányait meg kell tartani.
3. A CE megfelelőségi jelölés betűinek azonos magasságúaknak kell lenniük. Amennyiben a termék méretei lehetővé teszik, a megfelelőségi jelölés magassága nem lehet kevesebb, mint 5 mm.
4. A jelölésen kívül fel kell tüntetni:
– a gyártó nevét vagy azonosító jelét,
– azokat a gyártási (típus) számokat, amelyek a termék azonosíthatóságát lehetővé teszik (ha a műszaki specifikációban előírták),
– a gyártási év két utolsó számjegyét,
– az ellenőrző szervezet azonosító jelét,
– a megfelelőségi tanúsítvány számát.

7. számú melléklet a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együttes rendelethez

A vizsgáló laboratóriumok, valamint az ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének feltételei
A kijelölt vizsgáló laboratóriumoknak, valamint az ellenőrző és tanúsító szervezeteknek különösen meg kell felelni az alábbi feltételeknek:
1. A szervezet megfelelő létszámú személyzettel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezzen a vizsgálattal, vagy tanúsítással, vagy ellenőrzéssel kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésére. Ha speciális ellenőrzések szükségesek, és ezekhez különleges berendezésekre van szükség, azokat is biztosítania kell a szervezetnek.
2. A szervezet és személyzete a vállalt tevékenységet magas szakmai szinten és részrehajlás nélkül kell végezze.
3. A felelős személyi állomány rendelkezzen:
– a tevékenységnek megfelelő, szakirányú képzettséggel és szakmai gyakorlattal,
– ismerje a lefolytatandó vizsgálatokra vonatkozó előírásokat, és rendelkezzen megfelelő tapasztalattal a vizsgálatok szabályos lefolytatására, továbbá az eredmények helyes értékelésére,
– a hitelesség érdekében hibátlanul és kellő részletességgel dokumentálja a vizsgálatokat és állítsa ki a szükséges bizonylatokat és tanúsítványt.
4. Az irányító és a műszaki személyzet minden, az építési termékek területén közvetlenül vagy közvetve érdekelt csoporttal, körrel vagy személlyel szemben pártatlanul hajtsa végre az e rendeletben megjelölt feladatokat. Az ellenőrző személyek pártatlanságát garantálni kell. Díjazásuk nem függhet az elvégzett vizsgálatok számától, sem azok eredményétől.
5. A szervezetnek rendelkeznie kell az adott tevékenységi körre vonatkozó felelősségbiztosítással, kivéve, ha a felelősséget az állam viseli.
6. A személyzet minden tudomására jutott információt és szakmai, valamint üzleti titkot meg kell őrizzen, kivéve az állam illetékes hatóságai részére történő kötelező adatszolgáltatást.
7. A kijelölt szervezetek kötelesek a kijelölő által tartott rendszeres általános és részletes vizsgálatban közreműködni, és annak megállapításait figyelembe venni.
1

A rendeletet a 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2013. július 1. napjával. A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok vizsgálati eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására.

2

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-jéig hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok vizsgálati eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására.

3

Az 5. § (3) bekezdése e rendelet 15. § (4) bekezdésének b) pontjával megállapított szöveg, a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

4

A 6. § e rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

5

A 8. § (3) bekezdése e rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

6

A 11. § (2) bekezdése e rendelet 15. § (4) bekezdésének a) pontja alapján hatályát veszti a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

7

A 12. § e rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

8

A 14. § (2) bekezdése e rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

9

A 14. § (3) bekezdése e rendelet 15. § (4) bekezdésének a) pontja alapján hatályát veszti a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

10

A 14. § (4) bekezdése e rendelet 15. § (4) bekezdésének a) pontja alapján hatályát veszti a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

11

A 15. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 112. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 15. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 112. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 15. § (6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 112. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 2. számú melléklet e rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

15

A 3. számú melléklet e rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

16

A minta az előírt címek és szövegrészek mellett magyarázatokat is tartalmaz dőlt betűvel szedve.

17

A zárójelben megjelölt számokkal utalnak egyes műszaki specifikációkban, illetve dokumentumokban a megfelelőség igazolás módozataira.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére