• Tartalom

31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet

31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet

az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról1

2014.09.05.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 57/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 2. §-ának (1) bekezdése alapján járó 400 000 forint egyösszegű kárpótlás végrehajtására a következőket rendeli el:

1. § (1) Aki a Kpt. 2. §-ának (1) bekezdése szerint egyösszegű kárpótlásra jogosult és a Kpt. módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 7. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tv.-ben előírt jogvesztő határidőn belül (1997. június 8-tól 1997. október 7-ig) – erre irányuló kérelmet terjesztett elő, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 58. §-ának (1) bekezdésében megállapított kárpótláshoz képest (30 000 forint) további kárpótlás illeti meg.

(2)2 Az egyösszegű kárpótlás megállapítása során a kárpótlási hatóság hivatalból jár el; a hivatalból indított eljárás során a kárpótlási hatóság a jogosultnak [Kpt. 2. §-ának (3)–(4) bekezdése] járó kárpótlásról, a Tv. alapján korábban hozott – a jogosultságról és a jogarányról rendelkező – jogerős határozatnak megfelelően, a kárpótlás pontos összegét megállapító kiegészítő határozatot hoz.

(3)3 Ha egy elhalt után több jogosult is adott be kérelmet, de a határozatokban a jogarány meghatározása nem az összes jogosult figyelembevételével történt, a kárpótlási hatóság az összes jogosult figyelembevételével határoz a kárpótlás összegéről.

(4)4 A kárpótlási hatóság a határozat meghozatalakor figyelembe veszi a jogosultnak korábban (a 30 000 forint alapján) már kifizetett kárpótlást. Amennyiben a jogosult egyösszegű kárpótlásban még nem részesült, igénye elbírálásakor az emelt összegű (400 000 forintos) kárpótlás az irányadó.

(5)5 Ha a jogosult a korábban hozott jogerős határozat alapján kiutalt 30 000 forintot vagy annak reá jutó részét nem vette fel, vagy azt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak visszaküldte, számára a kárpótlási hatóság – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által részére átadott nyilvántartás alapján – a 400 000 forint figyelembevételével hozza meg határozatát.

(6)6 A kárpótlási hatóság a (2) bekezdésben írt határozat közlésével egyidejűleg – az eljárás gyorsítása érdekében – lehetőséget ad a jogosultaknak a jogorvoslati jogukról való írásbeli lemondásra, egyben nyilatkoztatja őket, hogy a kárpótlást postai úton vagy az általuk megnevezett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kérik-e.

(7) Abban az esetben, ha a jogosult a Tv. alapján beadta kérelmét és kárpótlásra jogosult, de a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény alapján az emelt összegű kárpótlást – időközben bekövetkezett halála miatt – már nem kaphatja meg, helyette örökösei válnak jogosulttá; a kárpótlás a hagyaték részét képezi.

2. § (1)7 A kárpótlás kifizetése e rendelet hatálybalépését követően folyamatosan történik a kárpótlási hatóság által hozott jogerős határozatok alapján, és a Hadigondozottak Közalapítványa, valamint a kárpótlási hatóság között létrejött együttműködési szerződés szerint, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közreműködésével.

(2)8 A kárpótlási hatóság és a Hadigondozottak Közalapítványa közötti szerződésben rögzíteni kell a kárpótlás végrehajtásához szükséges együttműködés folyamatát, a költségviselés és az elszámolás rendjét.

(3)9 Az egyösszegű kárpótlás végrehajtására az (1) bekezdésben említett megállapodáson túl, az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a Hadigondozottak Közalapítványával támogatási szerződést köt.

(4)10 A jogosultnak a határozat jogerőre emelkedését követően a Kincstár az utalást – a jogosult által megjelölt fizetési számlára, illetőleg a Magyar Posta Részvénytársaság részére kézbesítés céljára – teljesíti.

3. § (1)11 A 2. § (4) bekezdésében írt utalást megelőzően a Hadigondozottak Közalapítványa, a kárpótlási hatósággal és a Kincstárral közösen kialakított eljárás szerint ügyfél-azonosítást végez.

(2)12 A külföldi jogosultnak a határozat kézhezvételét követően írásban nyilatkoznia kell arról, hogy mely magyarországi vagy külföldi pénzforgalmi szolgáltató által vezetett számlára kéri kárpótlása átutalását. Abban az esetben, ha magyarországi fizetési számlára történik az átutalás, a kárpótlás forintban jár, míg ha külföldi pénzforgalmi szolgáltató vezeti a jogosult által megnevezett számlát, akkor a kifizetés az adott külföldi ország valutájában, mindenkori napi árfolyamra számítottan kerül átutalásra.

(3) A külföldi jogosultnak csatolnia kell az adott ország jogrendjének megfelelő hatósági hitelesítést vagy a Magyar Köztársaság külképviselete igazolását a személyazonosságáról és a számlaszámról történő nyilatkozaton szereplő aláírás hitelességéről.

4. § A Hadigondozottak Közalapítványa a kárpótlás céljára átadott összegből az átmenetileg szabad pénzeszközt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint hasznosíthatja. Az ennek során keletkező hozam kizárólag az 1. § (1) bekezdésében meghatározott egyösszegű kárpótlás és az azzal kapcsolatos kiadások céljára használható fel.

5. § A kárpótlás céljára átadott összeg tárgyévi felhasználásáról, valamint az egyösszegű kárpótlás végrehajtásával kapcsolatos törvényi kötelezettség teljesítéséről a Magyar Köztársaság költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény keretében kell elszámolni.

6. § Az élet elvesztése után járó kárpótlás megállapítása során, az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kpt. és a Tv. végrehajtására kiadott 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 44. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 8. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az 1. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 1. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 2. § (1) bekezdése a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 89. §-a, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 2. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 2. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 242. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdése a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 90. §-a, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 3. § (1) bekezdése a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 90. §-a, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 3. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291–292. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére