• Tartalom

34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet

34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet

az összekötő tisztviselők kihelyezéséről

2017.06.03.

A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 51. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet hatálya – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumra, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági feladatot ellátó szerveire, valamint az ezen szervek hivatásos állományának tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó azon tagjára terjed ki, akit a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 34. § (1) és (2) bekezdése alapján alkalmaznak összekötő tisztviselőként.

(2)2

(3) A békemissziós tevékenységgel összefüggésben külföldi szolgálatot teljesítők esetében ez a rendelet a rájuk vonatkozó külön rendelkezésekkel együtt alkalmazható.

(4)3

2. § A rendelet alkalmazásában

a) tartós külföldi szolgálat: az a külföldi állomáshelyen teljesített szolgálat, amelynek tervezett időtartama – megszakítás nélkül – a három hónapot meghaladja

b) összekötő tisztviselő: a külföldi állomáshelyre kihelyezett képviselő, akinek feladata, hogy kapcsolatot tartson az adott állam bűnüldöző szerveivel vagy nemzetközi szervezettel abból a célból, hogy hozzájáruljon a bűncselekmények megelőzéséhez vagy nyomozásához (a továbbiakban: összekötő)

c)4 külföldi állomáshely: az Európai Unió tagállamában vagy harmadik országban lévő hivatal vagy iroda, amelyet az összekötői tevékenység ellátása érdekében nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján más állam bűnüldöző szervénél, uniós ügynökségnél, intézménynél vagy nemzetközi bűnüldözési szervezetnél hoztak létre, vagy amelyet e célból rendelkezésre bocsátottak,

d)5 kihelyezés: olyan munkáltatói intézkedés, illetve hivatásos állomány esetében olyan külföldre vezénylés, amellyel a kihelyező szerv az összekötőt – beleegyezésével – tartós külföldi szolgálat ellátására rendeli

e)6 kihelyező szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

f)7

g)8 harmadik ország: olyan állam, amely nem tagállama az Európai Uniónak.

3. § (1)9 Külföldi állomáshely létesítéséről nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a rendészetért felelős miniszter, illetve az adópolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: miniszter) dönt.

(2)10 A külföldi állomáshely fenntartásához és működéséhez, az összekötőt a Kormány rendelete szerint megillető juttatásokhoz szükséges költségelőirányzatot a kihelyező szerv költségvetésében kell tervezni.

(3)11

Az összekötő ideiglenes hazarendelése12

4. §13

5. § (1) A tartós külföldi szolgálat időtartama alatt az összekötő a fogadó országot – hivatalos, illetve magáncélból egyaránt – csak a kihelyező szerv engedélyével hagyhatja el. A kérelemben és az engedélyben meg kell határozni az utazás célját, az úti célt, kezdő és befejező időpontját és módját. Az összekötő az engedélyben foglaltaktól nem térhet el.

(2) Ha az (1) bekezdésben előírt engedély előzetes megkérésére nincs lehetőség, az összekötő az első adandó alkalommal tájékoztatja a kihelyező szervet az (1) bekezdésben meghatározottakról.

(3) A kihelyező szerv az összekötőt ideiglenesen hazarendelheti (ideiglenes hazarendelés):

a) a külföldi állomáshely helye szerinti országban bekövetkezett közvetlen életveszélyt okozó természeti katasztrófa, súlyos járvány, fegyveres zavargás, illetve összeütközés vagy háború esetében, illetve a közigazgatási szerv működési körén kívül eső egyéb elháríthatatlan okból

b) hazai gyógykezelése, illetve soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése miatt

c) szolgálati érdekből.

(4)14 Az ideiglenes hazarendelés időtartama – a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott eset kivételével – nem haladhatja meg a hazaérkezéstől számított 90 napot. Ezen időtartam alatt a kihelyező szerv vezetője dönt a külföldi szolgálat folytatásáról vagy a kihelyezés visszavonásával a tartós külföldi szolgálat megszüntetésének a miniszternél történő kezdeményezéséről. A (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a kihelyező szerv vezetője az ideiglenes hazarendelés időtartamát egy alkalommal további, legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.

(5) Ha az ideiglenes hazarendelésre a (3) bekezdés b) pontja alapján került sor, a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményéről, valamint a hazai gyógykezelés – a külföldi szolgálat folytatása, illetve megszüntetése szempontjából lényeges – körülményeiről a kihelyező szerv vezetőjét a hazaérkezéstől számított 60 napon belül tájékoztatni kell.

(6)15

6–8. §16

Az összekötői feladatok ellátása

9. § (1) Az összekötő feladatait a jogszabályok, a nemzetközi szerződések, a munkaköri leírás, a minisztertől és a kihelyező szerv vezetőjétől kapott egyedi utasítások alapján látja el, figyelembe véve a fogadó szerv vagy nemzetközi szervezet által meghatározott követelményeket.

(2)17 Az összekötő az Európai Unió tagállamainak ugyanazon országba vagy nemzetközi szervezethez kihelyezett összekötőivel rendszeresen találkozik abból a célból, hogy kicseréljék információikat az adott országról, továbbá hogy egymásnak segítséget nyújtsanak.

(3)18 A harmadik országba kihelyezett összekötő az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett tájékoztatja a kihelyező szervet a tudomására jutott – az adott harmadik országban összekötővel nem rendelkező Európai uniós tagállamot érintő – súlyos bűnügyi fenyegetettségről. A kihelyező szerv értékeli az információt, és ha az érintett tagállam értesítését látja szükségesnek, a Törvényben foglaltak szerint jár el. Amennyiben az Európai Unió érintett tagállama az adott harmadik országban összekötőt működtet, a tagállamot érintő információt közvetlenül az érintett tagállam összekötőjének kell átadni az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett, és egyidejűleg értesíteni kell a kihelyező szervet az információ tartalmáról és átadásáról.

(3a)19 A kihelyező szerv gondoskodik arról, hogy a (3) bekezdés alapján nyújtott információk a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban továbbításra kerüljenek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének is.

(4)20 Az Európai Unió olyan tagállamától, amely nem tart fenn összekötőt az adott harmadik országban, az összekötőhöz érkező közvetlen megkeresést haladéktalanul a kihelyező szervhez kell továbbítani.

10. §21

11–12. §22

13–17. §23

18. §24

19–22. §25

23–25. §26

26. §27

27–30. §28

31. §29

Záró rendelkezések

32. § (1)30

(2) Ha az összekötő korábban megállapított összellátmányának összege nem éri el az e rendelet előírásai szerint megállapítható összellátmányának legkisebb összegét, az e rendelet szerint megállapított összellátmányára a hatálybalépést követő első hónaptól jogosult.

33. §31

34. §32 A rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter minden év január 31-ig tájékoztatja az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságát a harmadik országba kihelyezett összekötőkről és feladatukról, valamint az Európai Unió bármely tagállamával összekötők kihelyezéséről kötött együttműködési megállapodásról, továbbá tájékoztatja a tagállamokat a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez kihelyezni kívánt összekötőkről.

35. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő kihelyezések esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a kihelyezett összekötő részére megállapított devizaellátmányt és egyéb juttatásokat csökkenteni, illetve visszavonni nem lehet.

(2) E rendelet 2. §-ának g) pontja, 9. §-ának (2)–(4) bekezdése és 34. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

36. §33 (1) E rendelet 2. § b) pontja, 9. §-a és 43. §-a a tagállamok bűnüldözési szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB tanácsi határozatnak, valamint a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról szóló 2006/560/IB tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 9. §-a a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 34/2003. (VII. 29.) BM–PM
együttes rendelethez34

1

Az 1. § (1) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. §-ával megállapított, a 40/2016. (X. 12.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § c) pontja a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § d) pontja a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § e) pontja a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § f) pontját a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § g) pontja a rendelet 35. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

9

A 3. § (1) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdését a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 4. §-t megelőző alcím a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. §-t a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (4) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (6) bekezdését a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 6–8. §-t a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 9. § (2) bekezdése a rendelet 35. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

18

A 9. § (3) bekezdése a rendelet 35. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

19

A 9. § (3a) bekezdését a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 11/2017. (VI. 2.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 9. § (4) bekezdése a rendelet 35. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

21

A 10. §-t és az azt megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 11–12. §-t és a 11. §-t megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 13–17. §-t és a 13. §-t megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 9. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 18. §-t és az azt megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 10. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 19–22. §-t és a 19. §-t megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 11. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 23–25. §-t és a 23. §-t megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 12. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 26. §-t és az azt megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 13. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 27–30. §-t és a 27. §-t megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 31. §-t és az azt megelőző alcímet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 15. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 32. § (1) bekezdését a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 16. pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 33. §-t a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 17. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 34. § a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

33

A 36. §-t a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 14. §-a iktatta be, szövege a 11/2017. (VI. 2.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A Mellékletet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére