• Tartalom

42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

2023.01.01.

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 75. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Bejegyzés a jogi segítők névjegyzékébe

1. §1 (1) A jogi segítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételt a szerződés megkötését kezdeményező adatlap (a továbbiakban: adatlap) elektronikus formában és úton való megküldésével kell kérelmezni az Igazságügyi Minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium).

(2) A kitöltött adatlapnak tartalmaznia kell a Tv. 65. § (1) bekezdésében és 66. § (5) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat, továbbá elektronikus formában csatolni kell hozzá az e rendeletben meghatározott mellékleteket.

2. §2

3. § (1)3 A jogi segítő szervezetnek az adatlapjához csatolnia kell

a) a jogvédő tevékenység végzésére történő felhatalmazást tartalmazó létesítő okiratát (alapító okirat, alapszabály, kari tanácsi határozat stb.) vagy – ha a felhatalmazás ebben található – egyéb szabályzatát, határozatát stb.,

b) – ha nyilvántartásba vételre köteles – ennek megtörténtéről a nyilvántartó hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását,

c) a jogi szolgáltatás nyújtásával megbízott ügyvéddel közös nyilatkozatát a Tv. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséről,

d)4

(2)5 A jogi segítő szervezetnek az adatlapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelek fogadására alkalmas helyiség [Tv. 65. § (1) bek. b) pont] használatára jogosult, vagy arról, hogy az ügyfelek fogadása az általa megbízott ügyvéd irodájában történik.

(3)6 A jogi segítő szervezet a Tv. 69. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti szakterületét az adatlapján olyan módon köteles megjelölni, hogy a megjelölésből egyértelműen megállapítható legyen, hogy az a) vagy b) pont szerinti szakterületen belül milyen típusú ügyekben, illetve milyen ügyfélkör számára nyújt jogi szolgáltatást.

(4)7 A jogi segítő szervezet a minisztériummal történő kapcsolattartás céljára a Tv. 65. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt címtől eltérő más elérhetőségi címet is megjelölhet adatlapján.

(5)8

4. § (1)9 A jogi oktatást végző egyetem (a továbbiakban: egyetem) az adatlapján köteles megjelölni azt, hogy a Tv. 66. §-ának (2) vagy (3) bekezdése alapján kéri a felvételét a névjegyzékbe, egyebekben a 3. §-ban meghatározottak szerint kell eljárnia.

(2)10 Ha az egyetem a Tv. 66. §-ának (3) bekezdése alapján kéri a felvételét a névjegyzékbe, a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt okiratokat, nyilatkozatot nem kell csatolnia az adatlapjához, de meg kell jelölnie a jogvédő tevékenységet végző szervezeti egységét vezető és a jogi szolgáltatást nyújtó oktatók nevét és azt, hogy jogi szakvizsgával vagy állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkeznek.

5. §11 (1)12 A névjegyzékbe az a kérelmező vehető fel, aki megfelel a Tv.-ben foglalt feltételeknek, és az adatlapja tartalmazza a feltételek fennállását igazoló, e rendeletben foglalt nyilatkozatokat és mellékleteket.

(2)13 A minisztérium a névjegyzékbe vételt követő tizenöt napon belül értesíti a kérelmezőt a névjegyzékbe vétel napjáról.

(3)14 Ha a megküldött adatlap nem az e rendeletben meghatározott mellékleteket tartalmazza, a minisztérium a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel.

6. §15 (1) A minisztérium a szolgáltatási szerződés tervezetének a névjegyzékbe felvett kérelmező részére történő megküldésével a szerződés elektronikus aláírására, és nyolc napon belüli visszaküldésére hívja fel a kérelmezőt.

(2) A minisztérium vezetője vagy az általa felhatalmazott vezető a szerződést a beérkezésétől számított tizenöt napon belül elektronikus aláírásával látja el. A szerződés elektronikus aláírását követően a minisztérium a szerződést megküldi a kérelmező részére.

7. § (1)16 A jogi segítő a névjegyzékben nyilvántartott és a szolgáltatási szerződésben foglalt adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a minisztériumnak.

(2)17 A változások bejegyzésére megfelelően alkalmazni kell az 1–6. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a minisztérium a szolgáltatási szerződés módosításáról szóló szerződést küldi meg elektronikus aláírásra a jogi segítőnek.

8. §18 (1)19 Ha a névjegyzékből történő törlésre a szerződésnek a minisztérium által történő felmondása alapján kerül sor, a minisztérium a törlésről szóló értesítéssel együtt a felmondásról szóló okiratot is megküldi a jogi segítőnek.

(2)20 Ha a szerződést a jogi segítő mondja fel, a minisztérium – ha a felmondásra a Tv. szerint lehetőség van – a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül a felmondás időpontjával törli a jogi segítőt a névjegyzékből.

A számítógépes névjegyzék működése

9. § (1) A névjegyzék a Tv. 65. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően tartalmazza

a) ügyvédi iroda esetében az irodavezető nevét,

b) jogi segítő szervezet esetében a megbízott ügyvédjének nevét és azt, hogy melyik ügyvédi kamarának a tagja,

c) az adat bejegyzésének időpontját.

(2)21 A névjegyzékben a nyilvános adatokon kívül – nem nyilvánosan – rögzítésre kerül a névjegyzékbe vétellel kapcsolatos ügyiratok száma, a jogi segítő szervezet esetében pedig – ha az a kérelemben feltüntetésre került – az elérhetőségi címe [3. § (4) bek.] is.

10. § A névjegyzékben a következő adatok alapján kell a keresés lehetőségét biztosítani:

a) a jogi segítő neve,

b)22 a jogi segítő foglalkozása,

c)23 a jogi segítő irodájának címe (helység és vármegye megjelölésével is),

d) szakterület,

e) a jogi szolgáltatás nyújtására megjelölt nyelv.

11. § (1)24 A minisztérium a névjegyzék adatainak a honlapján való közzététel útján történő szolgáltatásáért díjat nem számít fel.

(2)25 A minisztérium a névjegyzékkel együtt közzéteszi a honlapján a szolgáltatási szerződés mintáját is.

12. §26

Záró rendelkezések27

13. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

14. §28 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. §-t a 29/2022. (XII. 15.) IM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a 29/2022. (XII. 15.) IM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (2) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdését a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 9. § b) pontja.

9

A 4. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 16. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (4) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdését a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 34. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 8. § a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 16. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 8. § (1) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (3) bekezdés e) és g) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. § (2) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 10. § b) pontját a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 34. § (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 10. § c) pontja a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

26

A 12. §-t a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 34. § (3) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

27

A „Záró rendelkezések” alcím címe a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

28

A 14. §-t a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 7. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére