• Tartalom

43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet

43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról

2014.09.05.

A Kormány az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) illetékességi körébe tartozó iratok egyesítéséhez szükséges szabályozási, szervezési és költségvetési feltételek megteremtése érdekében a következőket rendeli el:

Az iratok felülvizsgálata

1. § (1)1 A Tv. hatálya alá tartozó irat (irategyüttes) és nyilvántartás (a továbbiakban együtt: irat) minősítésének felülvizsgálatakor, ha az irat adattartalma a Tv. 2. §-a (3) bekezdésének d)–h) pontjaiban meghatározott körbe tartozik, a felülvizsgálatot végző iratkezelő szerv vezetője a döntés meghozatala előtt jogosult az irat tárgya szerint illetékes miniszter vagy más, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) alapján minősítési jogkört gyakorló személy állásfoglalását kérni a tekintetben, hogy az adat minősítésének megszüntetése sérti vagy veszélyezteti-e Magyarországnak a Mavtv. 5. § (1) bekezdésében felsorolt, valamely minősítéssel védhető közérdekét.

(2) A minősítési jogkör gyakorlója 15 napon belül köteles álláspontjáról tájékoztatni a hozzá megkereséssel forduló iratkezelő szerv vezetőjét.

2. § A Tv. 12. §-ának (2) bekezdése alapján a minősítő azon minősített iratok tekintetében is elvégzi a felülvizsgálati eljárást, amelyek az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény alapján a Történeti Hivatal kezelésébe kerültek. Az ily módon felülvizsgált iratokról nem kell a 3. § (2) bekezdésében és a 6. §-ban meghatározott jegyzékeket elkészíteni.

Az iratátadás felügyelete

3. § (1) Az iratok Levéltár részére történő átadását a Tv. 12. §-ának (1) bekezdése alapján megalakult iratátadást felügyelő bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ellenőrzi.

(2) A Tv. 12. §-ának (2) bekezdése alapján az iratok minősítésének felülvizsgálatát folytató iratkezelő szervek a Tv. 12. §-ának (4) bekezdésében meghatározott azon iratok jegyzékét, amelyek minősítését a minősítő fenntartotta, a Levéltár részére történő átadással egyidejűleg a Bizottságnak is megküldik. Az iratjegyzékben feltüntetendő adatok körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az iratkezelő szerv köteles biztosítani, hogy a Bizottság a jegyzékben feltüntetett iratokba betekinthessen.

(4) A Bizottság az irat minősítése fenntartásának indokairól szóbeli tájékoztatást kérhet az iratkezelő szerv illetékes munkatársától.

4. § (1) A Bizottság, amennyiben az irat minősítésének fenntartását a Tv. 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott adattartalmú irat tekintetében nem tartja indokoltnak, ezt írásban jelzi az iratkezelő szerv vezetőjének.

(2) Ha a Bizottság írásbeli jelzése a megtekintett iratban szereplő minősített adatot is tartalmaz, azon fel kell tüntetni a megtekintett irat minősítését és minősítőjét.

(3) Az iratkezelő szerv vezetője a Bizottság jelzése alapján a hivatkozott irat minősítését újból felülvizsgálja és a felülvizsgálat eredményéről a Bizottságot tájékoztatja. Ha az iratkezelő szerv vezetője a Bizottság jelzése ellenére fenntartja az adat minősítését, arról tájékoztatni köteles az illetékes minisztert.

5. § (1) A Bizottság az iratkezelő szervnél végzett ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés helyét, idejét, az ellenőrzött iratkezelő szerv megnevezését, a megtekintett iratok azonosításához szükséges adatokat, illetve az ellenőrzés során észlelteket. Amennyiben az ellenőrzés alapján a Bizottság jelzéssel élt, ezt a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet a Bizottság tagjai és az iratkezelő szerv jelen lévő munkatársa írják alá.

(2)2 A jegyzőkönyv két példányban készül. Az egyik példányt az iratkezelő szervnek át kell adni. A minősített adatot tartalmazó jegyzőkönyv elkészítésénél a Mavtv. rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

Az iratok átadása a Levéltárnak

6. § A Levéltár részére átadásra kerülő iratokról az iratkezelő szerv jegyzéket készít. Az iratjegyzékben feltüntetendő adatok körét a 2. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az iratátadásról a Levéltárat az iratkezelő szerv az átadás napját legalább 8 nappal megelőzően írásban tájékoztatja, egyúttal megküldi az átadásra kerülő iratok jegyzékét.

(2) Az iratok Levéltárba történő biztonságos szállításáról az iratkezelő szerv gondoskodik.

8. § (1) A Levéltár részére átadásra kerülő iratokról készült jegyzék egy példányát a Bizottságnak is meg kell küldeni, egyidejűleg tájékoztatni kell az átadás helyéről és időpontjáról.

(2) A Bizottság az iratok átadásánál jelen lehet.

A külön jegyzék tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása

9. § (1)3 Az iratkezelő nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a Tv. 12. §-ának (5) bekezdése alapján összeállított külön jegyzéket az abban feltüntetett iratok keletkezési ideje szerint a Tv. 12. §-ának (6)–(8) bekezdéseiben meghatározott határidőig köteles a Kúria kijelölt bírájának átadni.

(2) A külön jegyzékben feltüntetendő adatok körét a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. §4 A Kúria kijelölt bírája a külön jegyzék jóváhagyására irányuló eljárása során szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet az iratkezelő szerv illetékes munkatársától az egyes iratok külön jegyzékbe történő felvételének indokairól. Amennyiben az a kijelölt bíró döntéséhez szükséges – írásbeli megkeresése alapján – az iratkezelő nemzetbiztonsági szolgálat köteles biztosítani részére az érintett iratokba és az iratokra vonatkozó nyilvántartási adatokba történő betekintést.

11. § (1)5 A Kúria kijelölt bírája a külön jegyzék jóváhagyásáról jegyzőkönyvet készít, és azt jóváhagyási záradékkal látja el.

(2)6 Azon irat tekintetében, amelynek a külön jegyzékbe történő felvételét – a Tv. 12. §-ának (5) bekezdésében meghatározott ok hiányában – a Kúria kijelölt bírája nem hagyja jóvá, a Tv. hatálya alá tartozó egyéb iratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Az iratátadást felügyelő bizottság működése

12. § (1) A Bizottság a Tv. 12. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladata ellátása és iratbetekintési jogosultsága gyakorlása során testületként jár el, döntéseit tagjainak többségi szavazatával hozza.

(2)7 A Bizottság tagjai az általuk megismert adatok kezelése során a Tv., a Mavtv. és a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásainak betartásával kötelesek eljárni.

13. § A Bizottság tagjai az iratátadás felügyelete során az iratkezelő szervek objektumaiba az iratkezelő szerv működési rendjének betartásával, munkaidőben beléphetnek.

14. § Az iratkezelő szervek kötelesek biztosítani a Bizottság tagjai számára a Tv. 12. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladata ellátásához szükséges feltételeket.

15. § (1) A Bizottság tagja a Tv.-ben meghatározott feladatai ellátásáért havonta a mindenkori köztisztviselői illetményalap tízszeres összegének megfelelő tiszteletdíjra, továbbá a feladat ellátásával felmerülő költségek fedezetére havonta 25 000 Ft költségátalányra jogosult.

(2)8 A Bizottság elhelyezéséről és működésének egyéb feltételeiről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

16. § A Bizottságnál a működése során keletkezett dokumentumokat az iratok átadásáról készített jelentéssel együtt kell kezelni, és azokat a jelentés elkészítését követő 30. napig át kell adni az Országgyűlés irattárának.

Záró rendelkezések

17. § (1)9 Ez a rendelet 2003. április 1-jén lép hatályba.

a)10

b)11

(2)12

1. számú melléklet a 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelethez

Fsz.

Ikt.szám/ dosszié szám

Tárgy

Pld. sz.

Lap-szám

Készítő szerv

Keletkezési év/évkör

A minősítés fenntartásának jogalapja

Minő-
sítés érv. ideje

Meg-
jegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelethez

Fsz.

Ikt.szám/ dosszié szám

Tárgy

Pld. sz.

Lap-
szám

Készítő szerv

Keletkezési év/évkör

Meg-
jegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet a 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelethez

Fsz.

Ikt.szám/
dosszié szám

Tárgy

Pld. sz.

Lap-
szám

Készítő szerv

Keletkezési év/évkör

Minő-
sítés érv. ideje

A külön jegyzékbe történő felvétel indoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Az 5. § (2) bekezdése a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 69. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (1) bekezdése a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 10. § a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 11. § (1) bekezdése a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 11. § (2) bekezdése a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 12. § (2) bekezdése a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 69. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 15. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 244. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 17. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 873. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 17. § (1) bekezdés a) pontját a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 873. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 17. § (1) bekezdésének b) pontját a 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 17. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 873. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére