• Tartalom

2003. évi XLV. törvény

2003. évi XLV. törvény

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról1

2012.03.01.

1–19. §2

20. § (1)3

(2)4

21–37. §5

38. §6

39–88. §7

89–122. §8

123–124. §9

125–126. §10

Záró rendelkezések

127. § (1)11 Ez a törvény a (2)–(5) bekezdés kivételével 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(6)12

(7)13 Az e törvény

27. §-ával megállapított Ktv. 48. § (5)–(8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépésétől,

30. §-ával megállapított Ktv. 49/I. §-ában foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépése után igényelt kezességvállalásokra

kell alkalmazni.

(8) Az e törvényben szereplő Ptv. módosítások költségtérítésre, díjazásra és közszolgálati járadékra vonatkozó rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell kötelezően alkalmazni, a helyi önkormányzat képviselő-testülete a rendelkezéseket e törvény hatálybalépésének napjától is alkalmazhatja.

Átmeneti rendelkezések

128. § Ha e törvény hatálybalépésekor a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az e törvény hatálybalépésekor az államigazgatásban érvényes illetményalapot, akkor annak mértéke nem csökkenthető. A polgármester illetményének [Ptv. 3. § (2) bekezdés], tiszteletdíjának [Ptv. 4. § (1) bekezdés], továbbá az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának [Ptv. 15. § (1) bekezdés] megállapítása során mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg az államigazgatásban érvényes illetményalap azt el nem éri.

129. § (1)14

(2)15

(3)16

(4)17

(5) Ha a vezető és a köztisztviselő 2001. július 1-jét megelőzően megállapított személyi illetménye – figyelembe véve az azóta bekövetkezett emeléseket is – magasabb, mint az e törvény szerint megállapítható illetménye, akkor a korábbi illetményére jogosult, s az nem csökkenthető azon közszolgálati jogviszonya fennállásáig, amely alapján a személyi illetményre jogosultságot szerzett. Ez esetben az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az illetmény-megállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított személyi illetmény összege az illetményrendszer szerint megállapítható illetményét el nem éri.

(6) Ha e törvény hatálybalépésekor a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az e törvény hatálybalépésekor az államigazgatásban érvényes illetményalapot, akkor annak mértéke nem csökkenthető, s mindaddig érvényesnek kell tekinteni, amíg az államigazgatásban megállapított illetményalap azt el nem éri.

(7) Az e törvény hatálybalépésétől a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában a jegyző, vezető és köztisztviselő alapilletményét – a (8)–(9) bekezdés esetét kivéve – az államigazgatásban érvényes illetményalappal, az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat a (6) bekezdés szerinti illetményalap figyelembevételével kell megállapítani.

(8) Ha e törvény hatálybalépésekor a jegyző, vezető és köztisztviselő a (6) bekezdés szerinti illetményalap és a 2001. június 30-án hatályos Ktv. 45. §-a és a 2. számú melléklete szerinti szorzószámmal számított alapilletménye – figyelembe véve az azóta bekövetkezett emeléseket is – magasabb az e törvény szerint megállapítható alapilletményénél, akkor a magasabb alapilletményre jogosult. Ez esetben az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az alapilletménymegállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított alapilletmény összege az illetményrendszer szerint megállapítható alapilletményt el nem éri.

(9) Ha a jegyző, vezető és a köztisztviselő 2001. július 1-jét megelőzően megállapított személyi illetményre jogosult, illetményének megállapításánál az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

130. §18

131. § (1)19

(2)20

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kinevezésben rendelkezni kell a munkaviszony közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulásáról azzal, hogy az átalakulás időpontjában érvényes alapilletmény és – ha erre jogosult – az illetménykiegészítés összege a személyi alapbérnél nem lehet kevesebb. Az ügykezelő alapilletményét az államigazgatásban érvényes illetményalap és az e törvény 2. számú mellékletében meghatározott szorzószámok figyelembevételével kell megállapítani. A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat az e törvény 129. § (6) bekezdés szerinti illetményalap figyelembevételével kell megállapítani. Ha az ügykezelő 2003. június 30-án érvényes személyi alapbére magasabb az e törvény szerint megállapítható illetményénél, az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az illetmény-megállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított személyi alapbér összege az illetményrendszer szerint megállapítható illetményt el nem éri.

(4) Az e törvény hatálybalépésétől a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalába kinevezett ügykezelő alapilletményét az államigazgatásban érvényes illetményalappal, és az e törvény 2. számú mellékletében meghatározott szorzószámok figyelembevételével, az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat az e törvény 129. § (6) bekezdés szerinti illetményalap figyelembevételével kell megállapítani.

(5)21

(6) Az (1) és (2) bekezdés szerint kinevezett ügykezelő esetében a jogviszony átalakulását megelőzően a közigazgatási szervnél munkaviszonyban töltött időt úgy kell tekinteni, mint ha azt az ügykezelő az átalakítással létesített közszolgálati jogviszonyban töltötte volna.

(7)22

(8) Ha az (1) és (2) bekezdés szerint kinevezett ügykezelő 2001. július 1. és e törvény hatálybalépése között a közszolgálati jogviszonyban töltött idő számítása alapján a jubileumi jutalom valamely fokozatát elérte, azt e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül, a kifizetéskor esedékes illetménye alapulvételével ki kell fizetni. Nem jogosult a jubileumi jutalomra, ha azt ez alatt az idő alatt már megkapta. A jubileumi jutalomra való jogosultság megszerzése szempontjából a munkaviszonyban töltött időt olyannak kell tekinteni, mintha a munkavállaló közszolgálati jogviszonyban töltötte volna el.

(9) A közigazgatási szervnél az ügykezelő közszolgálati jogviszonya fennállásáig továbbra is biztosítani kell részére azokat a juttatásokat és egyéb jogosultságokat, amelyekre e törvény hatálybalépése előtt a közigazgatási szervnél munkaviszonyban állóként a kollektív szerződés alapján jogot szerzett.

(10)23

132. §24

133. § (1)25

(2) Ha a per rendkívüli felmondás tekintetében folyik, a kereset elbírálásánál – a jog gyakorlására nyitva álló határidők kivételével – a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha az ügykezelő jogviszonya a per tartama alatt e törvény erejénél fogva közszolgálati jogviszonnyá alakul át.

134. § (1) Az ügykezelő munkaviszonyával kapcsolatban e törvény hatálybalépését megelőzően keletkező igényre az igény keletkezésekor hatályos jog, az igény érvényesítésére a Ktv. szabályai az irányadóak.

(2) Amennyiben az ügykezelő munkaviszonyának megszüntetése tárgyában az e törvény hatálybalépésének alapján munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt már megszűnt, a munkáltatói intézkedés jogellenességének megállapítása esetén

– ha az ügykezelő a perben visszahelyezést kér, visszahelyezése esetén jogviszonyára a Ktv. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell;

– ha az ügykezelő a perben visszahelyezését nem kéri, a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit illetően a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.

135. § Amennyiben az ügykezelő munkaviszonyának megszüntetése tárgyában az e törvény hatálybalépése napján munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt még nem szűnt meg, a jogviszony tekintetében a közszolgálati jogviszonnyá alakulásra vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.

136. §26

137. §27

138. § Aki részére az e törvény hatálybalépését megelőzően ,,A'' vagy ,,B'' típusú nyelvvizsga alapján a Hszt. 104. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó nyelvtudási pótlékot állapítottak meg, az a törvény hatálybalépésétől számított két éven belül köteles az adott nyelvből ,,C'' típusú nyelvvizsgát tenni. Ennek elmulasztása esetén ezt követően a meglévő vizsga típusának megfelelő mértékű nyelvtudási pótlékot kell részére megállapítani.

139. §28

1–3. számú melléklet
2003. évi XLV. törvényhez29

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. június 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 32. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–19. §-t és az 1. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 20. § (1) bekezdését a 2004: CXXXV. törvény 119. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 20. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 21–37. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 38. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 39–88. §-t és a 39. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 89–122. §-t és a 89. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 123–124. §-t és a 123. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 125–126. §-t a 2004: CV. törvény 209. §-ának 34. pontja, a 125. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 127. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 127. § (2)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 127. § (7) bekezdése a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 129. § (1) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 129. § (2) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 129. § (3) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 129. § (4) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 130. §-t a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 131. § (1) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 131. § (2) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 131. § (5) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 131. § (7) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 131. § (10) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 132. §-t a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 133. § (1) bekezdését a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 136. §-t a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 137. §-t a 2012: V. törvény 62. § (5) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 139. §-t a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.

29

Az 1–3. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 602. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére