• Tartalom

2003. évi XLIX. törvény

2003. évi XLIX. törvény

az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról1

2018.01.01.

Európai gazdasági egyesülés

1. §2 (1) A magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (rövidített néven: ege) jogi személy, amelynek alapítására, szervezetére és működésére a Tanács 2137/85/EGK rendeletét kell alkalmazni a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kiegészítésekkel.

(2)3 Az európai gazdasági egyesülés cégbejegyzésére, valamint az egyesülésre vonatkozó cégeljárásra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) irányadó.

(3)4 Az európai gazdasági egyesülés alapítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:4–3:15. §-ait és 3:94–3:100. §-ait, szervezetére a Ptk. 3:371–372. §-ait és a 3:373. §-át, a vezető tisztségviselőivel szembeni kizáró okokra és összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22. §-ának és 3:115. §. §-ának rendelkezéseit, a tag kizárására vonatkozóan pedig a Ptk. 3:107–108. §-ait kell megfelelően alkalmazni.

(4)5 Ha az európai gazdasági egyesülés kötelezettségeit az európai gazdasági egyesülés vagyona nem fedezi, a tagok korlátlan és egyetemleges felelősségére a Ptk. szabályozása irányadó.

(5)6 Ha a Magyarországon működő európai gazdasági egyesülés székhelyét más tagállamba helyezi át, az új székhely bejegyzése napjával – mint mérleg-fordulónappal – köteles a számviteli törvény szerinti beszámolókészítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tenni, az új székhely bejegyzése napjától számított 150 napon belül.

(6)7 Ha az európai gazdasági egyesülés székhelyét egy másik tagállamból Magyarországra helyezi át, a székhelyáthelyezés cégbírósági bejegyzése napjával köteles eszközeiről és az eszközök forrásairól a számviteli törvény előírásainak megfelelő nyitóleltárt és nyitómérleget készíteni.

(7)8 Az európai gazdasági egyesülés könyvviteli nyilvántartásait a (6) bekezdés szerinti nyitóleltárban szereplő eszközök és források tételes adatai (eredeti bekerülési érték, elszámolt értékcsökkenés, értékvesztés, értékelési különbözet) figyelembevételével kell megnyitni.

(8)9 Amennyiben a beszámoló és a könyvvezetés pénzneme az európai gazdasági egyesülés székhelyének Magyarországra történő áthelyezésekor megváltozik, a (6) bekezdés szerinti nyitóleltárt és nyitómérleget a székhely áthelyezése előtt alkalmazott pénznemben kell elkészíteni, majd ezt kell – ugyanezen időponttal – a beszámoló és a könyvvezetés választott pénznemére a számviteli törvény előírásai szerint átszámítani.

(9)10 Az európai gazdasági egyesülés fizetésképtelensége esetén követendő eljárásra, valamint végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnésére, illetve törlésére a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény és a Ctv. rendelkezései irányadóak.

2–15. §11

16–17. §12

18. § (1)–(2)13

(3)14

19. § (1)–(2)15

(3)16

20–31. §17

32. §18

33. §19

Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2004. január hó 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)20

(3)–(5)21

35. § (1)–(2)22

(3)23

36. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 68/151/EGK irányelve azoknak a védelmi intézkedéseknek az összehangolásáról, amelyeket a tagállamok a társasági tagok és a harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírtak, e rendelkezések egységes kialakítása céljából;

b) a Tanács 77/91/EGK irányelve azoknak a védelmi intézkedéseknek az összehangolásáról, amelyeket a tagállamok a társasági tagok és a harmadik személyek érdekei védelmében a részvénytársaságok alapításával, alaptőkéje megtartásával és megváltoztatásával kapcsolatban a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírtak, e rendelkezések egységes kialakítása céljából;

c) a Tanács 78/855/EGK irányelve a részvénytársaságok egyesüléséről, a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján;

d) a Tanács 82/891/EGK irányelve a részvénytársaságok szétválásáról, a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján;

e) a Tanács 89/666/EGK irányelve meghatározott formájú társaságok által egy másik tagállamban alapított fiókteleppel kapcsolatos közzétételi követelményekről;

f) a Tanács 89/667/EGK irányelve az egyszemélyes korlátozott felelősségi formájú társaságokról;

g) a Tanács 92/101/EGK irányelve a Tanács 77/91/EGK irányelvének módosításáról.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. július 7.

2

Az 1. § – e törvény 34. § (2) bekezdése alapján – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2017: CXXXVI. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2017: CXXXVI. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2017: CXXXVI. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § új (5) bekezdését a 2004: XLV. törvény 68. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (9) bekezdésre változtatva.

7

Az 1. § (6) bekezdését a 2004: XLV. törvény 68. §-a iktatta be.

8

Az 1. § (7) bekezdését a 2004: XLV. törvény 68. §-a iktatta be.

9

Az 1. § (8) bekezdését a 2004: XLV. törvény 68. §-a iktatta be.

10

Az 1. § eredeti (5) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a 2004: XLV. törvény 68. §-a.

11

A 2–15. §-t és alcímeiket a 2006: IV. törvény 364. § 22. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 16–17. §-t és a 16. §-t megelőző alcímet a 2006: V. törvény 133. § p) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 18. § (1)–(2) bekezdését a 2006: V. törvény 133. § p) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 18. § (3) bekezdését a 2004: CXXVII. törvény 27. § (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 19. § (1)–(2) bekezdését a 2006: V. törvény 133. § p) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 19. § (3) bekezdését a 2004: CXXVII. törvény 27. § (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 20–31. §-t a 2006: V. törvény 133. § p) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 32. §-t és alcímét a 2006: LXIX. törvény 60. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 33. §-t és alcímét a 2006: LXIX. törvény 60. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 34. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 603. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 34. § (3)–(5) bekezdéseit a 2006: IV. törvény 364. § 22. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 35. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 603. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 35. § (3) bekezdését a 2017: CXXXVI. törvény 47. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére