• Tartalom

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről1

2012.08.24.

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügy-miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2 A fogyasztói szerződés [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja] hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét

b)3 a fogyasztási cikk (a továbbiakban: termék) megnevezését, vételárát

c) a vásárlás időpontját

d) a hiba bejelentésének időpontját

e) a hiba leírását

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1)4 A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. §5 Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.

6. §6 A rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott szabályok szerint. A rendelet rendelkezései a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)7

1

A rendeletet a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2014. május 14. napjával. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 10. §-át.

2

Az 1. § a 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 27/2008. (XII. 20.) NFGM rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a 27/2008. (XII. 20.) NFGM rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § a rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján 2004. június 30. napján hatályát vesztette, újonnan a 27/2008. (XII. 20.) NFGM rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 216. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére