• Tartalom

50/2003. (XII. 18.) BM rendelet

50/2003. (XII. 18.) BM rendelet

a légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről

2023.01.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – az alábbiakat rendelem el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya a légiközlekedés védelme érdekében az Lt. 67. § (11) és (12) bekezdésében meghatározott ellenőrzés alá vonható munkavállalókra és munkáltatóikra, továbbá a munkavállalók ellenőrzését végző hatóságokra terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá

a)2 a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati jogviszonyban álló és a repülőtéren szolgálatot teljesítő tagja,

b) a külföldi légijármű személyzete,

c) a 2. §-ban meghatározott területen látogatókártyával tartózkodó személy.

(3) E rendelet alkalmazása során

a) munkavállaló: az a személy, akit a 2. §-ban meghatározott területen vagy munkakörben munkaviszony, közalkalmazotti, megbízási vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszony (a továbbiakban együtt: foglalkoztatásra irányuló jogviszony) keretében foglalkoztatnak, illetve foglalkoztatni kívánnak,

b) munkáltató: az a szerv, szervezet, gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely, illetve aki a 2. §-ban meghatározott területen vagy munkakörben fejt ki tevékenységet,

c) látogatókártya: a repülőtér üzemeltetője által kiadott, a repülőtér zárt területén felügyelet mellett való tartózkodásra jogosító engedély,

d)3 zárt terület: a repülőtérnek a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-ei 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szigorított védelmi területére, valamint a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezet létesítménye légiközlekedés védelme szempontjából korlátozott hozzáférésű területe.

2. §4 A légiközlekedés védelme érdekében az Lt. 67. § (11) és (12) bekezdése szerinti ellenőrzés alá kell vonni azokat a munkavállalókat, akik – részben vagy egészben – a nyilvános repülőtér zárt területén, vagy a személyszállítást és árufuvarozást végző légijárművön vagy annak földi kiszolgálásában fejtik ki tevékenységüket, illetve akik a légi navigációs eszközöket kezelik, karbantartják, valamint akik a polgári légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzeteként tevékenykednek.

3. § (1)5 Az Lt. 67. § (16) bekezdésében meghatározott alkalmazási feltételeknek való megfelelés ellenőrzését a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését megelőzően a munkáltató kezdeményezi írásos megkeresésben. A megkeresésben fel kell tüntetni a foglalkoztatni kívánt személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

(2)6 A munkáltató az ellenőrzés kezdeményezése előtt tájékoztatja a munkavállalót az Lt. 67. § (11)–(16) bekezdésében foglaltakról.

4. § (1)7

(2)8 Az ellenőrzést Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér és más budapesti nyilvános repülőterek esetében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), a Budapesten kívüli nyilvános repülőtereken a repülőtér fekvése szerint illetékes vármegyei rendőr-főkapitányság (a továbbiakban együtt: rendőrség) végzi. A tevékenységüknél fogva repülőtérhez nem köthető, de a rendelet hatálya alá tartozó személyek ellenőrzését az RRI végzi.

(3)9 A rendőrség az ellenőrzést első ízben a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül, majd a munkavállaló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának fennállása alatt rendszeresen, de legalább évi egy alkalommal elvégzi.

(4)10 Az ellenőrzés eredményéről szóló döntést a rendőrség közli a munkáltatóval.

5. § (1)11 Ha a 4. § (4) bekezdésében meghatározott értesítés alapján a munkavállalóval szemben az Lt. 67. § (16) bekezdésében meghatározott foglalkoztatást kizáró ok áll fenn, a munkavállaló az értesítést követően a 2. §-ban meghatározott területen, illetve munkakörben nem foglalkoztatható.

(2)12 A munkáltató köteles a munkavállaló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának megszűnését, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöttének meghiúsulását 8 napon belül a rendőrségnek bejelenteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Melléklet az 50/2003. (XII. 18.) BM rendelethez13

2

Az 1. § (2) bekezdésének a) pontja a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdés d) pontját a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (2) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 36. § a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

9

A 4. § (3) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 34. §-ával megállapított, a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (4) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 34. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

Az 5. § (2) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

A mellékletet a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 36. § b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére