• Tartalom

55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet

55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet

a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről1

2012.08.24.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 5. § a) pontjának 9. alpontjában foglaltakra – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett fénycsőelőtétekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a

a) a fénycsövekkel szerves egységet képező előtétekre;

b) a kifejezetten bútorba szerelendő lámpatestekhez tervezett előtétekre és azokra az előtétekre, amelyek a lámpatest nem cserélhető részét képezik, és amelyeket nem lehet a lámpatesttől különállóan vizsgálni;

c)2 az Európai Közösség területéről kivitelre szánt fénycsőelőtétekre, akár önálló alkatrészként, akár lámpatestbe beépítve kerülnek kivitelre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) beépíthető előtét: olyan előtét, amely kizárólag lámpatestbe, szerelvénydobozba, burkolatba vagy hasonló helyre történő beépítésre készült. Az útvilágítási oszlopok alján található előtétrekeszt burkolatnak kell tekinteni;

b) előtétes fénycső-áramkör: az a villamos áramkör vagy annak része, amelyet általában egy lámpatestbe építenek. Ez az előtétből és a fénycső(vek)ből áll;

c) előtétes fénycső-áramkör felvett teljesítménye: az áramkör meghatározott tápfeszültségen mért, teljes teljesítményfelvétele;

d) fénycsőelőtét: a hálózat és egy vagy több fénycső közé kapcsolt olyan egység, amely induktivitás, kapacitás vagy induktivitás és kapacitás kombinációja útján elsősorban a fénycsövek áramának kívánt értékére való beállítására szolgál. Magában foglalhat a hálózati feszültség transzformálására olyan elemeket, amelyek segítenek a gyújtófeszültség és az előfűtő áram előállításában, megakadályozzák a hideggyújtást, csökkentik a stroboszkóp hatást, javítják a teljesítménytényezőt és/vagy elnyomják a rádiófrekvenciás zavart;

e) forgalomba hozatal: a fénycsőelőtét értékesítése közvetlen fogyasztó, mint végső felhasználó részére, illetve viszonteladói tevékenység során;

f) műszaki dokumentáció: a fénycsőelőtéthez összeállított olyan dokumentáció, amely tartalmazza a fénycsőalátét azonosító adatait, tervezési jellemzőit, valamint a villamos energia fogyasztás mérési adatait és azok összehasonlítását az e rendeletben meghatározott követelményekkel;

g) önálló előtét: olyan előtét, amely minden járulékos burkolat nélkül felszerelhető a lámpatest külső részére;

h) szervesen egybeépített előtét: olyan előtét, amely a lámpatestnek nem cserélhető része és a lámpatest nélkül nem vizsgálható.

3. § (1) Fénycsőelőtétet önálló alkatrészként, vagy lámpatestbe építve is csak akkor hozható forgalomba, ha teljesítményfelvétele nem haladja meg az előtétes fénycső-áramköröknek az 1. számú mellékletben meghatározott fénycsőelőtét-kategóriákra vonatkozó, a 2. számú mellékletben szabályozott módon kiszámított, a 3. számú mellékletben meghatározott legnagyobb felvett teljesítményét.

(2)3 A Magyarország, illetve az Európai Unió területén fénycsőelőtétet előállító (a továbbiakban: gyártó), illetve – ha az nem állapítható meg – a forgalmazó felelős azért, hogy a forgalmazott fénycsőelőtét megfeleljen az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

4. § (1) A fénycsőelőtét forgalomba hozatalakor – önálló alkatrészként, vagy lámpatestbe beépítve – fel kell tüntetni rajta a külön jogszabály4 szerinti megfelelőségi jelölést. Ha a fénycsőelőtét lámpatestbe építve kerül forgalomba, akkor a megfelelőségi jelölést a lámpatesten és annak csomagolásán kell feltüntetni.

(2) Az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a megfelelőségi jelöléssel ellátott fénycsőelőtét megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek.

5. § (1) A gyártó köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentáció tartalmazza:

a) a gyártó nevét és székhelyét;

b) az előtétmodell általános leírását a fénycsőelőtét egyértelmű azonosításához szükséges mértékben;

c) az előtétmodell fő jellemzőire vonatkozó tájékoztatásokat – beleértve a lényeges rajzokat –, amelyek érdemben befolyásolják az energiafogyasztást;

d) a használati és kezelési útmutatót;

e) a (4) bekezdésben előírtaknak megfelelően elvégzett energiafogyasztás-mérési eredményeket;

f) részletes tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az e) pontban említett mérések milyen mértékben felelnek meg e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott energiafogyasztási követelményeknek.

(3)5 A gyártó felelős azért, hogy a forgalomba hozatalra, illetőleg a használatbavételre szánt beépítendő előtét, előtétes fénycsőáramkör, fénycsőelőtét megfeleljen a külön jogszabályban meghatározott öko-tervezési követelményeknek, és a forgalmazott fénycsőelőtét a vonatkozó szabványban6 meghatározott eljárások szerint mért energiafogyasztása megfeleljen e rendelet követelményeinek.

6. § (1)7 Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

(2) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság megállapítja, hogy a megfelelőségi jelölést jogosulatlanul tüntették fel a rendelet hatálya alá tartozó terméken, kötelezi a gyártót a termékre vonatkozó előírások betartására a (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett.

(3) Ha a 3. § (2) bekezdésben meghatározott személy a fogyasztóvédelmi hatóság határozatának határidőben nem tesz eleget, a fogyasztóvédelmi hatóság az adott termék forgalomba hozatalát és forgalmazását megtiltja, illetve a termék forgalomból történő kivonása iránt intézkedik az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekre történő tájékoztatás mellett.

(4) A fogyasztóvédelmi hatóság a (2) és (3) bekezdésben szabályozott eljárás során hozott határozatában döntését indokolni köteles.

(5)8 A (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedésről a fogyasztóvédelmi hatóság – az ügy iratainak megküldésével – tájékoztatja az Európai Bizottságot.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdés kivételével – 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdésének c) pontja és a 6. § (5) bekezdése a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) E rendelet 4. számú melléklete 2005. november 21-én lép hatályba, egyidejűleg a rendelet 3. számú melléklete hatályát veszti.

8. §9 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 92/75/EGK irányelve (1992. szeptember 22.) a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2000/55/EK irányelve (2000. szeptember 18.), a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, 21. cikk 3. pont.

1. számú melléklet az 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelethez

A fénycsőelőtét kategóriák
Egy adott fénycsőelőtét esetén az előtétes fénycső-áramkör legnagyobb felvett teljesítmény-értékének kiszámításához a fénycsőelőtétet először be kell sorolni a következő lista megfelelő kategóriájába:
-----------------
Kategória Leírás
-----------------
1 előtét lineáris fénycsövekhez
2 előtét 2 csöves kompakt fénycsövekhez
3 előtét 4 csöves, lapos kivitelű, kompakt fénycsövekhez
4 előtét 4 csöves kompakt fénycsövekhez
5 előtét 6 csöves kompakt fénycsövekhez
6 előtét 2 D, kompakt fénycsövekhez

2. számú melléklet az 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelethez

Előtétes fénycső-áramkör legnagyobb felvett teljesítményének kiszámítási módja adott fénycsőelőtétre
Az előtétes fénycső-áramkörök energiahatékonyságát az áramkör legnagyobb felvett teljesítménye határozza meg. Ez a fénycső teljesítményének és a fénycsőelőtét típusának függvénye; ezért egy adott fénycsőelőtét esetén az előtétes fénycső-áramkör legnagyobb felvett teljesítményét a legnagyobb áramköri teljesítményként kell megadni az egyes fénycső teljesítményekre és előtét-típusokra vonatkozó, különböző besorolási szintek mellett.
(Az itt használt kifejezések megfelelnek az Európai Elektrotechnikai Szabványosítási Bizottság által megállapított 1998. decemberi EN 50294-es számú szabványban szereplő definícióknak.)

3. számú melléklet az 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelethez10

4. számú melléklet az 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelethez11

Az előtétes fénycső-áramkörök felvett teljesítményének wattban kifejezett legnagyobb értékeit a következő táblázat tartalmazza:

Fénycsőelőtét kategória

A fénycső teljesítménye

Az előtétes fénycső-áramkörök felvett teljesítményének legnagyobb értéke

50 Hz-es

nagyfrekvenciás
(HF)

1

15 W

 

13,5 W

23 W

 

18 W

 

16 W

26 W

 

30 W

 

24 W

38 W

 

36 W

 

32 W

43 W

 

38 W

 

32 W

45 W

 

58 W

 

50 W

67 W

 

70 W

 

60 W

80 W

2

18 W

 

16 W

26 W

 

24 W

 

22 W

32 W

 

36 W

 

32 W

43 W

3

18 W

 

16 W

26 W

 

24 W

 

22 W

32 W

 

36 W

 

32 W

43 W

4

10 W

 

9,5 W

16 W

 

13 W

 

12,5 W

19 W

 

18 W

 

16,5 W

26 W

 

26 W

 

24 W

34 W

5

18 W

 

16 W

26 W

 

26 W

 

24 W

34 W

6

10 W

 

9 W

16 W

 

16 W

 

14 W

23 W

 

21 W

 

19 W

29 W

 

28 W

 

25 W

36 W

 

38 W

 

34 W

45 W

Amennyiben az előtétet olyan fénycsőhöz tervezik, amely a fenti táblázatban szereplő valamely két érték közé esik, az előtétes fénycső-áramkör felvett teljesítményének legnagyobb értékét a táblázatban szereplő, hozzá legközelebb eső két fénycső teljesítményre vonatkozó két legnagyobb felvett teljesítményérték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.
[Például, ha egy 1. kategóriába tartozó fénycsőelőtétet egy 50 Hz-en egy 48 wattos fénycsőhöz névlegesítettek, az előtétes fénycső-áramkör felvett teljesítményének legnagyobb értékét a következőképpen kell kiszámítani:
45+(48–38) x (67–45)/(58–38)=56W]
1

A rendeletet az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdésének c) pontja e rendelet 7. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

3

A 3. § (2) bekezdése a 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az egységes megfelelőségi jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 92/2007. (XI. 22.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

EN 50294, jegyzékes jóváhagyó közleménnyel magyar nemzeti szabványként közzétéve 1998. december, Szabványügyi Közlöny 1999. december.

7

A 6. § (1) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (5) bekezdése e rendelet 7. §-ának (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

10

A 3. számú melléklet e rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján 2005. november 21. napján hatályát vesztette.

11

A 4. számú melléklet e rendelet 7. §-ának (3) bekezdése alapján 2005. november 21. napján lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére