• Tartalom

2003. évi LVI. törvény

2003. évi LVI. törvény

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:]

,,a) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyermekét;''

2. § Az Ápt. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A köztársasági elnök a folyamatos magyarországi lakóhely tekintetében az (1)–(4) bekezdésben meghatározott időtartam, valamint az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott feltétel alól – a belügyminiszter javaslatára – felmentést adhat, ha a kérelmező honosításához a Magyar Köztársaságnak fontos érdeke fűződik.''

3. § Az Ápt. 5/A. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Magyar Köztársaság Elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával – a nyilatkozattétel napjától – megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy:]

,,c) aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá.''

4. §2

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ápt. 5/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a ,,feltéve, hogy a nyilatkozó a magyar állampolgársága megszűnését követően nem folytatott a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit sértő tevékenységet'' szövegrész, valamint 19. §-a (1) bekezdésében a ,,továbbá a személyazonosító igazolványt kiállító'' szövegrész, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 21. §-ának g) pontjából az ,,az állampolgársági és'' szövegrész hatályát veszti.

(2) E törvény 4. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

6. § E törvény 5. §-a (1) bekezdésében foglalt hatálybalépésével egyidejűleg az Nytv. 24. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A bíróság és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében – a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén –, valamint a nyomozó hatóságok bűnüldözési tevékenységük ellátásához, továbbá az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelmező adatainak azonosításához e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének [17. § (2) bekezdés d) pont] igénylésére jogosultak.''
1

A törvényt az Országgyűlés 2003. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. július 15. A törvényt a 2011: CCI. törvény 227. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 4. §-t a 2007: I. törvény 128. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére