• Tartalom

6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet

6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól

2008.11.15.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: tűzvédelmi törvény) 47. §-a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed:

a) az Információs Hivatalra, a Nemzetbiztonsági Hivatalra és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra (a továbbiakban: szolgálatok), valamint azok hivatásos és közalkalmazotti állományú munkatársaira (a továbbiakban együttesen: alkalmazottak);

b) a szolgálatok objektumaiban elhelyezett más szervekre és e szervek személyi állományára; illetve

c) a szolgálatok vagyonkezelésében álló, illetve általuk használt objektumokban keletkezett tűzesetekre.

A szolgálatok főigazgatóinak tűzvédelmi hatásköre
és feladatai

2. § A szolgálat főigazgatója:

a) gondoskodik az irányítása alatt álló szolgálat e rendeletben meghatározott tűzvédelmi szervezetének létrehozásáról, megteremti és biztosítja a működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket;

b) kiadja az irányítása alá tartozó szolgálat Tűzvédelmi Szabályzatát és Tűzriadó Tervét, a tűzvédelmi felügyelő útján ellenőrzi az azokban foglaltak betartását;

c) intézkedik arról, hogy az alkalmazottakat a munkába állás előtt és azt követően – a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott rendszerességgel – oktatásban részesítsék, illetve, hogy az alkalmazottak a Tűzvédelmi Szabályzat rájuk vonatkozó részét és a Tűzriadó Tervet megismerjék;

d)2 biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesülését a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi eljárások során, amelyekhez az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) kijelölt képviselőjének véleményét kell beszerezni;

e)3 együttműködik jogszabályban meghatározott módon az illetékes tűzvédelmi hatóságokkal az általa irányított szolgálat tűzvédelmi hatósági ügyeiben, illetve a működési terület szerint illetékes önkormányzati tűzoltósággal a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtása során.

A szolgálatok tűzvédelmi szervezete

3. § (1) A szolgálatoknál a tűzvédelmi feladatokat tűzvédelmi felügyelők, tűzvédelmi felelősök és tűzvédelmi megbízottak látják el.

(2)4 A tűzvédelmi felügyelő szakmailag irányítja a szolgálat tűzvédelmi szervezetét, felügyeli és ellenőrzi a szolgálat objektumainak és építményeinek tűzvédelmi helyzetét. Tűzvédelmi feladatait munkaköri kötelezettségéből adódóan látja el.

(3) A tűzvédelmi felügyelő jogállását, hatáskörét és feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni.

(4) A tűzvédelmi felügyelő a tűzvédelmi ügyekben a szolgálat főigazgatójának nevében jogosult eljárni.

(5) A tűzvédelmi felügyelőnek jogszabályban meghatározott tűzvédelmi és műszaki szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(6) A szolgálatok valamennyi objektumában tűzvédelmi felelőst kell kijelölni. A tűzvédelmi felelős a tűzvédelmi felügyelő szakmai irányításával, szolgálati feladatai teljesítése vagy munkavégzése mellett, tevékenységével és tűzvédelmi ismereteivel folyamatosan biztosítja a szolgálat objektumához kötődő tűzvédelmi feladatok ellátását, illetve jogosult ellenőrizni a szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottainak tűzvédelmi tevékenységét.

(7) Az egyes szervezeti egységek személyi állományából tűzvédelmi megbízottat kell kijelölni. A tűzvédelmi megbízott a tűzvédelmi felügyelő szakmai irányítása alatt gondoskodik a tűzvédelmi szabályok betartatásáról a szervezeti egységnél. A tűzvédelmi megbízottak létszámával és kijelölésével kapcsolatos szabályokat a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

(8) A tűzvédelmi felelősnek és a tűzvédelmi megbízottnak a feladatuk ellátásához szükséges tűzvédelmi alapismereti képzésben kell részesülniük.

(9) A tűzvédelmi szervezet tagjait (tűzvédelmi felügyelő, tűzvédelmi felelős, tűzvédelmi megbízott) kinevezésükkor, illetve kijelölésük esetén megbízólevéllel kell ellátni, amelyben szakirányú feladataikat is meg kell határozni.

4. § A szolgálat objektumában elhelyezett más szerv tűzvédelmi szervezetét és tevékenységét e rendelet alapján – a főigazgatóval egyetértésben – a szerv vezetője határozza meg.

5. §5 A szolgálat belső rendelkezései szerint tűzeset esetén eljárni jogosult alkalmazott biztosítja, hogy a tűzoltás vezetője a tűzvédelmi törvényben meghatározott tűzoltáshoz – figyelemmel a szolgálat alapfeladatainak ellátására – a szolgálat alkalmazottait és rendelkezésre álló eszközeit igénybe vehesse.

Tűzoltás6

5/A. §7 A tűzoltás során a szolgálatok működésével, feladataival összefüggésben keletkezett adatok védelme érdekében a szolgálatok belső rendelkezései szerint tűzeset esetén eljárni jogosult alkalmazott információt szolgáltat a tűzoltásvezetőnek.

A tűzvizsgálat

6. §8 (1) A tűzvédelmi felügyelő közreműködik a szolgálat objektumában vagy építményeiben bekövetkezett tűzeset kivizsgálásában.

(2) A tűzvizsgálat megkezdéséig a tűzvédelmi felügyelő köteles intézkedni a tűz helyszínének eredeti állapotban való megtartásáról.

(3) A szolgálat főigazgatója a tűzvizsgálat eredményére tekintettel további eljárást kezdeményezhet, a tűzesetek megelőzése érdekében köteles megfelelő intézkedéseket tenni.

A tűzvédelmi ellenőrzés és engedélyezés szabályai

7. § (1)9 A szolgálat objektumainak és építményeinek tűzvédelmi helyzetét rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

(2) Az ellenőrzésről készült írásbeli összefoglaló jelentést meg kell küldeni a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Irodának.

8. §10 A szolgálat építményeiben a tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezések létesítéséről, használatbavételéről, átalakításáról vagy bővítéséről készített műszaki tervdokumentációt, valamint a telepítést követően a berendezéseket az OKF kijelölt képviselőjével külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyeztetni kell.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)11

1

Az 1. § a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § d) pontja a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § e) pontja a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdésének első mondata a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5/A. §-t megelőző alcímet a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 3. §-a iktatta be.

7

Az 5/A. §-t a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 3. §-a iktatta be.

8

A 6. § a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdése a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 8. § a 3/2008. (XI. 7.) TNM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 33. §-ának 32. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére