• Tartalom

2003. évi LXX. törvény

2003. évi LXX. törvény

a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén a gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezményt módosító, Kuwaitban, 2001. december 9-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről1

2022.11.24.

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén a gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt, az 1999. évi XVI. törvénnyel kihirdetett Egyezményt módosító, Kuwaitban, 2001. december 9-én aláírt Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

(A Jegyzőkönyv megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2003. május 6-án megtörtént, és a Jegyzőkönyv 2003. május 6-án hatályba lépett.)

2. § A Jegyzőkönyv angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„,,
Protocol

between the State of Kuwait and the Republic of Hungary on the amendment of the Agreement between the State of Kuwait and the Republic of Hungary for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and Capital and for the Fostering of Economic Relations, signed at Kuwait on the 5th day of Shaban 1414H corresponding to the 17th day of January 1994

The State of Kuwait and the Republic of Hungary have agreed upon the following provisions:

1. With respect to Article 2:
In paragraph 3 subparagraph a), item (ii) shall be amended to read as follows:
,,the percentage of the net profits of shareholding companies payable to the Kuwaiti Foundation for Advancement of Science (KFAS);''

2. A new Article 15/A is added to the Agreement which reads as follows:
,,
Article 15/A

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or other similar organ of a company which is resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.''

3. With respect to Article 6:
The tax on the income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State shall be reduced by (50%) fifty percent in that other State in case of a building investment which has been made by the resident of the first mentioned Contracting State.

4. With respect to Article 7 and 9:
Only those profits may be attributed to a building site or construction or installation project in the Contracting State in which the building site or construction or installation project is located which result from the activity of the building site or construction or installation project itself. This means that in particular:
a) profits which arise from a delivery of goods, machines or equipments made whether in connection with this activity or independently of it, by the principal permanent establishment or another permanent establishment of the enterprise or a third party shall not be attributed to the building site or construction or installation project;
b) notwithstanding the provisions of Article 12 profits arising from planning, project work, design or research as well as technical services which a resident of one Contracting State performs for the building site or construction or installation project located in the other Contracting State shall, so far as these activities are performed outside the other Contracting State, not be attributed to that building site, construction or installation project.

5. With respect to paragraph 1 of Article 13:
The tax on the gains derived by a resident of a Contracting State from alienation of immovable property under the paragraph 1 of Article 13 shall be reduced by (50%) fifty percent in the other Contracting State in case the ownership of immovable property has been acquired by the resident of the first mentioned Contracting State.

6. The Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entering into force of this Protocol have been complied with.

7. This Protocol shall enter into force on the date of latter of the notifications referred to in paragraph 6 and its provisions shall be applicable from the first day of January of the calendar year in which this Protocol enters into force.

This Protocol shall form an integral part of the Agreement and shall cease to have effect accordingly on the date when the Agreement ceases to have effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Kuwait in duplicate 24th Ramhdan 1422 corresponding to December 9th 2001 in Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

For the Republic
of Hungary
For the State
of KuwaitJegyzőkönyv

a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén a gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1414 H Shaban 5. napján, amely megfelel 1994. január 17. napjának, aláírt a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam közötti Egyezmény módosításáról

Kuwait Állam és a Magyar Köztársaság az alábbi intézkedésekről állapodott meg:

1. A 2. Cikkre vonatkozólag:
A 3. bekezdés a) pontja, (ii) jelű bekezdése a következők szerint módosul:
,,a részvénytársaságok nettó nyereségének a Kuwaiti Tudományfejlesztési Alapítvány (KFAS) javára fizetendő százaléka;''

2. Az Egyezmény egy új, 15/A. Cikkel egészül ki, mely a következőképpen szól:
,,
15/A. Cikk

Az igazgatók tiszteletdíja

Az igazgatói tiszteletdíj és más hasonló fizetés, amelyet az egyik Szerződő Államban illetőséggel bíró személy olyan minőségében élvez, mint a másik Szerződő Államban illetőséggel bíró társaság igazgatótanácsának vagy más hasonló szervének tagja, csak az először említett Szerződő Államban adóztatható.''

3. A 6. Cikkre vonatkozólag:
Az olyan jövedelem adója, melyet az egyik Szerződő Államban illetősséggel bíró személy a másik Szerződő Államban fekvő ingatlan vagyonból élvez, (50%) ötven százalékkal csökken ebben a másik Szerződő Államban, olyan épület befektetés esetén, melyet az először említett Szerződő Államban illetőséggel bíró személy valósított meg.

4. A 7. és a 9. Cikkekre vonatkozólag:
Az építési területnek vagy szerelési vagy berendezési munkálatoknak csak az a nyereség tudható be abban a Szerződő Államban, amelyikben az építési terület van, vagy szerelési vagy berendezési munkálatok folynak, amely magából az építési területből vagy szerelési vagy berendezési tevékenységből származik. Ez azt jelenti különösen, hogy
a) áruknak, gépeknek vagy berendezéseknek a vállalat fő telephelye vagy egy másik telephelye vagy harmadik személy által akár e tevékenységgel kapcsolatban, akár attól függetlenül történő szállításából származó nyereség nem tudható be az építési területnek vagy szerelési vagy berendezési munkálatoknak;
b) tekintet nélkül a 12. Cikk rendelkezéseire, az olyan tervezésből, projekt munkából, mintából vagy kutatásból, valamint technikai szolgáltatásból származó nyereség, amelyet az egyik Szerződő Államban illetőséggel bíró személy a másik Szerződő Államban lévő építési területnek vagy szerelési vagy berendezési munkálatoknak végez, mindaddig, amíg ezeket a tevékenységeket a másik Szerződő Államon kívül végzik, nem tudható be ennek az építési területnek, szerelési vagy berendezési munkálatnak.

5. A 13. Cikk 1. bekezdésére vonatkozólag:
Az egyik Szerződő Államban illetőséggel bíró személy 13. Cikk 1. bekezdésében meghatározott ingatlan vagyon elidegenítéséből származó jövedelmének adója (50%) ötven százalékkal csökken a másik Szerződő Államban, amennyiben az ingatlan tulajdonjogát az először említett Szerződő Államban illetőséggel bíró személy megszerezte.

6. A Szerződő Államok értesítik egymást arról, hogy a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos követelményeknek eleget tettek.

7. Jelen Jegyzőkönyv a 6. bekezdésben meghatározottak szerinti utolsó értesítés napján lép hatályba, és rendelkezései azon naptári év január 1. napjától alkalmazandóak, melyben a Jegyzőkönyv hatályba lép.

Jelen Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi és hatályát, megfelelően, azon a napon veszti el, amikor az Egyezmény hatályát veszti.

Ennek hiteléül a kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak a jelen Jegyzőkönyvet aláírták.

Készült Kuwaitban, két példányban, 2001. december 9-én, mely megfelel 1422. Ramadan 24-nek, magyar, arab és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
nevében
Kuwait Állam
nevében''”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. január 1. napjától kell alkalmazni.

4. §2 A Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1999. évi XVI. törvény e törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter – a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. október 1.

2

A 4. §-t a 2022. évi XLV. törvény 147. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére