• Tartalom

74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet

a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól

2017.08.18.

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 Az e rendeletben foglaltakat az ötvennél több tojótyúkot tartó telepek, illetve a legfeljebb ötven tojótyúkot tartó és a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra tojást termelő telepek nyilvántartásba vételére kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)–c)2

d) tojótyúk: tojóérettséget elért házityúk (Gallus gallus), amelyet nem tenyészcélú tojás termelése céljából tartanak.

3. § (1)3 Az ötvennél több tojótyúkot tartó állattartó a tojótyúktartó telep működésének megkezdésétől számított harminc napon belül köteles az általa működtetett tojótyúktartó telepet az 1. számú mellékletben foglalt adatlap megfelelő részének két példányban történő kitöltésével az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal) bejelenteni. Ha az állattartó több, földrajzilag elkülönült helyen működtet tojótyúktartó telepet és a telepeken tartott tojótyúkok összlétszáma együttesen meghaladja az ötvenet, akkor minden egyes telepet – telepenként külön-külön nyilvántartásba vételi adatlap benyújtásával – be kell jelentenie.

(2) A hatósági állatorvos a benyújtott adatlapban megadott, az állattartási technológiára és a telep maximális kapacitására vonatkozó adatokat a helyszínen ellenőrzi, majd az ellenőrzés eredményének függvényében az adatlap megfelelő részét kitölti.

(3)4 A járási hivatal az adatlap alapján a tojótyúktartó telepet nyilvántartásba veszi és a 2. számú mellékletben meghatározottak szerinti nyilvántartási számot rendel hozzá.

(4)5 A járási hivatal az állattartót az adott tojótyúktartó telep nyilvántartásba vételéről és az ahhoz rendelt nyilvántartási számról határozatban értesíti, valamint egyidejűleg részére az adatlap egy példányát megküldi.

(5)6 Az állattartó a (4) bekezdés szerinti határozatot és az adatlapot köteles megőrizni és annak egy másolati példányát a telepen tartani, valamint ezeket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) ellenőrzése során annak kérésére bemutatni.

(6)7 A járási hivatal a tojótyúktartó telep nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül a vonatkozó adatokat a megyei kormányhivatalnak megküldi.

(7)8 A megyei kormányhivatal a járási hivatalok által beküldött adatok alapján naprakészen vezeti a tojótyúktartó telepek nyilvántartási listáját, és azt megküldi „az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által meghatározott módon és gyakorisággal a minisztérium részére.

(8)9 Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, legfeljebb ötven tojótyúkot tartó állattartó, aki a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra kíván tojást termelni, az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles telepét nyilvántartásba vetetni.

4. § (1)10 E rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül – a beküldött nyilvántartásba vételi adatlap alapján – minden, az e rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telepet az illetékes járási hivatal nyilvántartásba vesz, és nyilvántartási számmal lát el.

(2) E rendelet hatálybalépését követő két hónap eltelte után csak nyilvántartásba vett és nyilvántartási számmal rendelkező tojótyúktartó telep helyezhető üzembe.

5. § (1)11 Az állattartó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a járási hivatalnak, ha

a) a tojótyúktartó telep megszüntette működését,

b) a tojótyúktartó telep már nem tartozik a rendelet hatálya alá,

c) az 1. számú mellékletben foglalt adatok megváltoztak.

(2)12 Az (1) bekezdés c) pontja esetében a tulajdonos köteles az 1. számú mellékletben foglalt adatlapot a változásoknak megfelelően kitöltve a járási hivatalnak megküldeni. Ebben az esetben a 3. §-ban foglalt előírásokat megfelelően alkalmazni kell.

(3)13 A járási hivatal az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentést a nyilvántartásban átvezeti és arról a megyei kormányhivatalt 8 napon belül értesíti.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. számú melléklet 4. pontjában ,,a Tanács a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendeletének megfelelő'' szövegrész a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)14

(4)15 E rendelet a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendeletnek a tojások jelölésére vonatkozó módosításáról szóló, 2005. június 21-i 1039/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(5)16 E rendelet a Tanács 99/74/EK irányelvének hatálya alá tartozó tojótyúktartó telepek nyilvántartásáról szóló, 2002. január 30-i 2002/4/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelethez17

Nyilvántartásba vételi adatlap
1.     A tojótyúktartó telep neve:     
címe:     
2.     Az állattartó neve:     
címe:     
Az állattartó tulajdonában álló vagy általa működtetett egyéb, a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telep(ek) nyilvántartási száma(i):     
3.1    A tulajdonos neve:     
címe:     
A tulajdonos tulajdonában álló vagy általa működtetett egyéb, a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telep(ek) nyilvántartási száma(i):
4. Állattartási technológia (a megfelelőt alá kell húzni), valamint a telep maximális kapacitása (egy időben elhelyezhető állatok száma) technológia szerinti bontásban:
– Szabadtartás         
– Alternatív tartás         
– Fel nem javított ketreces tartási rendszer         
– Feljavított ketreces tartási rendszer         
– Ökológiai tartási rendszer2         
Alulírott nyilatkozom, hogy az adatlapban foglaltak megfelelnek a valóságnak.
Kelt: …………………………………

 

…………………………………

 

állattartó aláírása

A helyszíni ellenőrzés során megállapítottam, hogy
     (állattartó neve)
     (állattartó címe)
állattartó által az állattartási technológiára és a telep maximális kapacitására megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: …………………………………

 

…………………………………………

 

hatósági állatorvos aláírása

P. H.
__________
1 Nem kell kitölteni, ha az állattartó és a tulajdonos azonos.
2 Csak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert ellenőrző szervezet által nyilvántartásba vett és minősítő tanúsítvánnyal rendelkező, a Tanács a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendeletének megfelelő tojótyúktartótelep esetében választható. A minősítő tanúsítvány másolatát az adatlaphoz csatolni kell.

2. számú melléklet a 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelethez

A nyilvántartási szám felépítése

1. A nyilvántartási szám felépítése:

a) első része: az állattartási technológia kódja a 2. pontban foglaltaknak megfelelően;

b) második része: Magyarország kódja a 3. pontban foglaltaknak megfelelően;

c) harmadik része: a megye vagy főváros kódja a 4. pontban foglaltaknak megfelelően;

d) negyedik része: az állategészségügyi kerület sorszáma;

e) ötödik része: a tojótyúk jelölés: ,,T''

f) hatodik része: az állattartó telep kétjegyű sorszáma a kerületben;

g) hetedik része: ,,/'' jel után az istállók száma.

2. Alkalmazott állattartási technológia kódja:

1 szabadtartás

2 alternatív tartás

3 ketreces tartási rendszer

0 ökológiai tartási rendszer

3. Magyarország kódja: HU

4. A megye és a főváros kódjai:

01 Baranya

02 Bács-Kiskun

03 Békés

04 Borsod-Abaúj-Zemplén

05 Csongrád

06 Fejér

07 Győr-Moson-Sopron

08 Hajdú-Bihar

09 Heves

10 Komárom-Esztergom

11 Nógrád

12 Pest

13 Somogy

14 Szabolcs-Szatmár-Bereg

15 Jász-Nagykun-Szolnok

16 Tolna

17 Vas

18 Veszprém

19 Zala

20 Budapest

1

Az 1. § a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a)–c) pontját e rendelet 6. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdése a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (6) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (7) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § e)–g) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (8) bekezdését a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a legfeljebb ötven tojótyúkot tartó állattartó, aki a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra kíván tojást termelni 2006. augusztus 12. napjáig köteles nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tenni, kivéve, ha a nyilvántartásba vétel a 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet alapján 2006. július 13. napja előtt megtörtént.

10

A 4. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 5. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § i) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 5. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b) és j) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 275. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 6. § (4) bekezdése a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (5) bekezdését a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be.

17

E rendelet 6. §-ának (2) bekezdése alapján az 1. számú melléklet 4. pontjában ,,a Tanács a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendeletének megfelelő'' szövegrész a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére