• Tartalom

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet

75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet

a vágóállatok vágás utáni minősítéséről

2024.01.01.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kereskedelmi célú vágóállat-termelés, valamint a minőségi hús-, hústermék-előállítás és kereskedelem elősegítése érdekében a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. §

1. 1 Vágóhíd üzemeltetője: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki értékesítés vagy közfogyasztás céljából szarvasmarhát, sertést, juhot és kecskét vágó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 35. § (1) bekezdése szerint engedélyezett élelmiszer létesítményben engedélyezett élelmiszer-vállalkozói tevékenységet végez.
2. 2 Minősítő szervezet: a vágóállatok minősítésére jogosult jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.
3. Minősítő hely: a vágóhídi vágóvonal oly módon kialakított szakasza, ahol a megfelelően előkészített vágott testek, illetve féltestek mérlegelése, minősítési előírás szerinti osztályozása, valamint a minősítési adatok rögzítése zavartalanul biztosítható.
4. Minősítő: a vágóállatok minősítésére jogosult természetes személy.
5. Termelő: a vágóállatokat előállító és értékesítő állattartó.
6. Kereskedő: a vágóállat kis- és nagykereskedő.
7. 3 Kifejlett szarvasmarha: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet III. melléklet IV. rész 2. pontja szerinti fogalom.
8. 4 Vágóállat: azonosító jelöléssel és azonosításra szolgáló dokumentumokkal ellátott vágósertés, vágómarha, vágójuh és vágókecske a vágóhelyre való útra indításától a vágóhelyen történő levágásáig.
9. 5 Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

2. §6 (1)7 A vágóállatból származó vágott testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek minősítésére e rendelet előírásait kell alkalmazni. A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag az e rendelet alapján minősített vágósertés, valamint kifejlett szarvasmarha testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek hozhatók forgalomba. A vágójuhból származó vágott testeket csak kérelemre kell minősíteni.

(2)8 Ha a vágóhíd üzemeltetőjének kérelmére – engedélyezési eljárás keretében – az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) az Éltv. 35. § (1) bekezdése szerinti engedélyben a vágási kapacitást

a) kifejlett szarvasmarhára vonatkozóan éves átlagban hetente legfeljebb 75 darab,

b)9 vágósertésre vonatkozóan éves átlagban hetente legfeljebb 200 darab vágóállat levágásában határozza meg, mentesül az (1) bekezdés szerinti minősítési kötelezettség, illetve a 4. § (1) bekezdése szerinti minősítő hely üzemeltetésének kötelezettsége alól. A testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek minősítés nélkül forgalomba hozhatók.

(3) Az (1) bekezdés szerinti minősítési kötelezettség, illetve a 4. § (1) bekezdése szerinti minősítő hely üzemeltetési kötelezettség nem vonatkozik az olyan vágóhidakra, amelyek csak saját tenyésztelepeiken született és hizlalt sertéseket vágnak és az azokból nyert összes hasított testet fel is darabolják.

(4)10 A (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kapott vágóhíd üzemeltetőjének a vágási nap végén elektronikusan meg kell küldenie a felvásárolt és a levágott állatok Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) szerinti adatait és a vágási adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) vágóhídi kliens programjából a NÉBIH központi adatbázisába. A vágóhíd üzemeltetője e bekezdés szerinti adatokat köteles a vágást követő hat hónapig megőrizni. A Pest Vármegyei Kormányhivatal a honlapján közzéteszi a minősítésre kötelezett és a minősítésre nem kötelezett vágóhidak listáját.

3. § (1)11 A minősítésre kötelezett vágóállatokat, azok minősítésének módját, valamint osztályba sorolásának feltételeit – a vágósertésekre, a vágómarhákra, a vágójuhokra és a vágókecskékre vonatkozó – külön jogszabályok határozzák meg.

(2)12 A vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő adatokat tartalmazó központi adatbázist a NÉBIH működteti. A NÉBIH az illetékes terméktanács számára az adatbázisból előre egyeztetett módon és tartalommal – személyes adatokat nem tartalmazó – adatot szolgáltat.

A minősítő hely

4. § (1)13 A vágóhíd köteles minősítő helyet üzemeltetni és annak működését a Pest Vármegyei Kormányhivatallal engedélyeztetni, a minősítés elvégzésére minősítő szervezettel szerződést kötni.

(2)14 A NÉBIH által honlapján közzétett Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen meg kell határozni a minősítő hely előírás szerinti kialakítását. A vágóhíd – a minősítő hely engedélyeztetése céljából – köteles a Szabályzatban közzétett irányelvek szerinti tárgyi feltételeket biztosítani.

(3) Az alapvető tárgyi feltételek biztosítása céljából a minősítő helyet úgy kell kialakítani, hogy

a)15 a minősítő hely egyenes pályaszakaszán a minősítést a vágósertésnél a szúrást követő negyvenöt percen belül, a vágómarhánál, a vágójuhnál és a vágókecskénél a szúrást követő hatvan percen belül el lehessen végezni, és a konvejor haladását meg lehessen állítani;

b) a minősítő helyen a mérleg kijelzése és a bevitt adatok leolvasása minden esetben jól látható legyen;

c) a minősítő(k) munkavégzése, a minősítéshez szükséges eszközök elhelyezése és használata, valamint az adatbeviteli eszköz kezelése zavartalan legyen;

d) a minősítővel szemben lévő oldalon munkavégzés ne történjen.

(4)16 A vágóhíd üzemeltetőjének gondoskodnia kell a minősítő hely megfelelő megvilágításáról, egytized kilogrammos mérési pontosságú automata mérleg használatáról, valamint arról, hogy a felvett minősítési adatok automatikusan az adatbankba kerüljenek. A 2. § (2) bekezdés b) pontja és a 2. § (3) bekezdése szerinti vágóhíd üzemeltetőjének gondoskodnia kell a felvett adatok adatbázisba történő megküldéséről.

(5)17 A minősítő hely működési engedélye iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a NÉBIH a honlapján közzéteszi.

(6)18 A Pest Vármegyei Kormányhivatal a minősítő hely fenntartására a vágóhíd üzemeltetője részére határozatlan időre szóló engedélyt ad ki. Az engedéllyel rendelkező minősítő helyek listáját a NÉBIH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal honlapján közzéteszi.

5. §19

A minősítő szervezet

6. § (1)20 A vágóállatok vágás utáni minősítését működési engedéllyel rendelkező minősítő szervezet végezheti.

(2)21 A minősítő szervezet működési engedélye iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a NÉBIH a honlapján közzéteszi.

(3)22

(4)23 A Pest Vármegyei Kormányhivatal a minősítő szervezet részére határozatlan időre szóló engedélyt ad ki.

(5)24 Az engedéllyel rendelkező minősítő szervezetek listáját a NÉBIH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal honlapján közzéteszi.

(6)25

7. §26 A minősítő szervezet és tisztségviselői, valamint minősítői nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely a minősítő tevékenységgel összeférhetetlen, így vágóállat-előállításban, -értékesítésben, -forgalmazásban sem közvetve, sem közvetlenül nem lehetnek érdekeltek, nem üzemeltethetnek vágóhidat vagy vágóhelyet, továbbá a minősítő szervezet munkatársai nem lehetnek tisztségviselői, alkalmazottai és megbízottai a minősítési tevékenységet ellenőrző hatóságnak.

8. § (1) A minősítő szervezet

a)27 a vágóhidakkal kötött szerződések alapján ellátja a vágóállatok minősítését;

b)28 minősítő tevékenységét a 10. § (1) bekezdésében meghatározott minősítők útján végzi, ennek keretében biztosítja a minősítők helyettesítését, vágóhidak közötti cseréjét;

c)29 a minősítői számára biztosítja a minősítéshez jogszabályban előírt, gyártó által hitelesített minősítő készüléket, és gondoskodik azok megfelelő karbantartásáról, továbbá biztosítja az adatrögzítéshez szükséges eszközöket, az előírt nyomtatványokat, a minősítő és hitelesítő bélyegzőket vagy jelölőeszközöket, valamint a Szabályzat által előírt egyéb feltételeket;

d) nyilvántartja a minősítőket, valamint tevékenységüket és rendszeresen ellenőrzi ezek feltételeit, továbbá biztosítja a dokumentált belső ellenőrzést és a minősítőkre vonatkozó felelősségvállalást;

e)30 a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak nyolc napon belül jelentést tesz a működésében, a minősítő tevékenységének személyi és a tárgyi feltételeiben történt változásról, valamint a vele szerződéses jogviszonyban álló vágóhídnak a működési engedélyben rögzített állapottól való eltéréséről;

f) biztosítja a minősítők külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatását;

g) a minősítő engedélyének felfüggesztése vagy visszavonása esetén negyvennyolc órán belül átveszi a korábbi minősítésekre vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentumokat, valamint a minősítő és hitelesítő bélyegzőket.

(2)31 A minősítő szervezet az általa használt bélyegzőket köteles nyilvántartani és azokkal a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak elszámolni. A használhatatlanná vált vagy a használaton kívüli bélyegzőket a minősítő szervezet köteles a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak nyolc napon belül – a (3) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg – jegyzőkönyv ellenében visszaszolgáltatni. A Pest Vármegyei Kormányhivatal a visszaadott bélyegzőket a beszolgáltató minősítő szervezet új minősítői részére díjmentesen visszaadja.

(3)32 A minősítő szervezet a (2) bekezdésben megjelölt nyilvántartás alapján a bélyegzők használatáról az első használatbavétel alkalmával, valamint évente kötelezően tételes jelentést készít a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére, ezenkívül a bélyegző használatában bekövetkezett változást és a bélyegző használhatatlanná válását nyolc napon belül bejelenti.

9. §33

A minősítő

10. § (1)34 A vágóállat vágás utáni minősítője kizárólag e tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező, a Pest Vármegyei Kormányhivatal által nyilvántartásba vett természetes személy lehet, aki tevékenységét minősítő szervezet keretében, munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján végzi.

(2) A minősítő termelővel, kereskedővel, illetve vágóhíd tulajdonosával, üzemeltetőjével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhat, azoktól munkabért vagy bármilyen más jogcímen juttatást nem kaphat.

(3)35 Aki szarvasmarha, sertés, juh vagy kecske előállítással, illetve kereskedelemmel hivatásszerűen foglalkozik, minősítési tevékenységet nem végezhet. A minősítő nem minősíthet azon a melléklet szerint számított, átlagosan heti 50 állategység vágásszám feletti vágást végző vágóhídon, amelynek üzemeltetője vagy tulajdonosa. A minősítő továbbá nem lehet a minősítési tevékenységet ellenőrző hatóság tisztségviselője, alkalmazottja vagy megbízottja.

(4)36 A minősítő működési engedélyét a minősítő szervezet kérelmére a Pest Vármegyei Kormányhivatal adja ki.

(5) A minősítői működési engedély személyi feltételei:

a) az egészségügyi alkalmasságot tanúsító orvosi bizonyítvány;

b)37 a NÉBIH által szervezett és lebonyolított hatósági jellegű képzésen való részvételt igazoló dokumentum, melyet a NÉBIH a képzésen való részvételt követően megküld a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére.

(5a)38

(6)39 A működési engedély visszavonásig érvényes.

10/A. §40

11. § (1)41 A minősítő a Pest Vármegyei Kormányhivatal által a minősítő szervezet részére letéti díj ellenében biztosított minősítő és hitelesítő bélyegzőket vagy jelölőeszközöket köteles használni. A minősítő a bélyegző elvesztését vagy használhatatlanná válását haladéktalanul köteles a minősítő szervezetnek bejelenteni.

(2)42 A minősítő a minősítés során a NÉBIH által jóváhagyott nyomtatványokat köteles alkalmazni.

(3) A minősítő a felvett és továbbított adatok valódiságáért felelősséggel tartozik.

12. § (1)43 A Pest Vármegyei Kormányhivatal a minősítő működési engedélyét felfüggeszti:

a) a minősítő írásbeli kérelmére;

b) a 10. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott egészségügyi alkalmasság megváltozása, illetve a 10. § (6) bekezdésében foglalt feltételek hiánya esetén;

c) a minősítő szervezet kérelmére.

(2)44 A Pest Vármegyei Kormányhivatal a minősítő működési engedélyét visszavonja:

a) a minősítő halála esetén;

b) a minősítő írásbeli kérelmére;

c) e rendelet előírásaival ellentétes működés esetén;

d) a 10. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott egészségügyi alkalmasság végleges megváltozása esetén;

e) a tevékenységgel összefüggő, külön jogszabályokban meghatározott feltételek nem teljesítése esetén;

f) valótlan adatok felhasználása, illetve adatok jogosulatlan kezelése esetén;

g) a minősítő szervezet kérelmére.

(3)45 A minősítő az engedélyének felfüggesztésekor vagy visszavonásakor – attól számított negyvennyolc órán belül – köteles a korábbi minősítésekre vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentumokat, a működési engedélyét, valamint a minősítő és hitelesítő bélyegzőket jegyzőkönyv ellenében a minősítő szervezetnek átadni.

(4)46 A minősítő engedélyének felfüggesztésekor vagy visszavonásakor a minősítő szervezet a (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyv alapján köteles elszámolni a Pest Vármegyei Kormányhivatal felé.

A vágóállatok minősítése

13. § A vágóállatokat a vonatkozó rendeleteknek megfelelően a vágás előtt olyan módon kell azonosító jellel ellátni, hogy az lehetővé tegye a vágóállatok azonosítását a vágóhídra való szállítás időpontjától kezdve a vágási folyamaton át a feldolgozás megkezdéséig, a beraktározásig, illetve a kereskedelmi értékesítésig a vágott testen vagy féltesten.

14. § (1)47 A minősítő az elvégzett minősítésről köteles napi jelentést készíteni a minősítő szervezet és a vágóhíd részére a vágóhíd üzemeltetője által azonosított és jelölt vágóállatokról, a minősítés eredményéről, adatairól. A minősítő köteles a jelentés mindkét példányát hitelesíteni, annak egy példányát a vágóhíd üzemeltetőjével átvetetni, a vágás napján a vágóhíd üzemeltetőjének átadni, valamint a NÉBIH által az erre a célra biztosított webszolgáltatáson keresztül az általa üzemeltetett vágott test minősítési adatbázisba juttatni.

(2)48 Az (1) bekezdés szerint dokumentált adatokat a minősítő és a minősítő szervezet köteles a vágást követő hat hónapig megőrizni, számítástechnikai eszközökkel tárolni és hatósági ellenőrzéshez rendelkezésre bocsátani.

(3)49 A vágóhíd üzemeltetője köteles a minősítés tárgyi feltételek biztosítása mellett:

a) haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül tájékoztatni az érintett termelőt vagy kereskedőt a minősítés eredményéről és a kereskedelmi (minőségi) osztályok, kategóriák szerinti pénzügyi elszámolásról;

b) a vágóhídi állat-egészségügyi ellenőrzés, illetve húsvizsgálat vágóállat minőségével összefüggő adatait – a minősítés és a kereskedelmi osztályba sorolás adataival együtt – a termelőnek vagy a kereskedőnek átadni.

(4) A minősítés, illetve a kereskedelmi osztályba sorolás adatai a termelő vagy a kereskedő, illetve a vágóhíd üzemeltetője közötti szerződésben a felvásárlási ár, valamint a vállalati, üzemi termelés-elszámolás bizonylati alapjául szolgálnak.

15. § (1)50 Ha a termelő, a kereskedő, valamint a vágóhíd üzemeltetője a minősítés eredményével nem ért egyet – abban az esetben, ha a kifogásolt minőségű testet, féltestet a 13. §-ban foglaltak szerint látták el azonosító jellel, és a kifogásolt minősítés tárgya ellenőrizhető –, vizsgálat lefolytatását kérheti a NÉBIH-től és a Pest Vármegyei Kormányhivataltól.

(2)51 Kifogásolt minősítés esetén a termelő, a kereskedő, illetve a vágóhíd üzemeltetője teljes körű felülvizsgálatot is kérhet a NÉBIH-től és a Pest Vármegyei Kormányhivataltól.

(3)52

Eljáró szervek

16. §53 (1)54 A vágóállatok vágás utáni minősítésének irányításával, szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), NÉBIH és Pest Vármegyei Kormányhivatal látja el.

(2)55

17. §56 A miniszter a minősítés feladatainak keretében:

a) elismeri, illetve elismerteti az alkalmazható minősítési módszereket és közzéteszi azokat;

b) elrendeli a jóváhagyott minősítő módszerek alkalmazhatóságának felülvizsgálatát, ennek pénzügyi fedezetét biztosítja;

c) a minősítési ügyekben az ellenőrzési, illetve a szankcionálási feladatok vonatkozásában hatáskörének megfelelően eljár;

d) jóváhagyja az oktatás és a továbbképzés szakmai és vizsga követelményrendszerét;

e)57

18. § (1)58 A vágóállatok vágás utáni minősítésével és a minősítő tevékenység végzésével kapcsolatos hatósági feladatokat kizárólagos hatáskörrel és országos illetékességgel a NÉBIH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal látja el. Feladatait ellenőrei vagy megbízott szakértők útján végzi.

(2)59 A NÉBIH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal hatósági feladatai körében

a) engedélyt ad ki,

b) felülvizsgálatot tart,

c) ellenőrzést végez,

d) nyilvántartást vezet,

e)60 vágóállatokra vonatkozóan az Európai Bizottság jelentéseihez szükséges vágott test minősítési adatbázist működtet és adatot szolgáltat az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(3)61 A (2) bekezdés a) pontja alapján a Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezi:

a) a vágóhídi minősítő hely,

b) a minősítő szervezet,

c) a minősítő működését.

(4)62 A (2) bekezdés b) pontja alapján a NÉBIH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal felülvizsgálja:

a) a vágóhidak minősítő helyeinek minősítő tevékenységét és annak feltételeit;

b) a minősítő szervezetek tevékenységét és annak feltételeit.

(5)63 A (2) bekezdés c) pontja alapján a NÉBIH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április 20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikkében foglaltak alkalmazásával a helyszínen ellenőrzi

a) a vágóállatok vágás utáni minősítésének végrehajtását, ennek keretében a vágóhidak, a daraboló- és a feldolgozóüzemek, a minősítő helyek, a minősítő szervezetek működését, a minősítőket és azok tevékenységét, valamint a minősítő műszerek engedélyezettségét,

b) a vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos bármely tevékenységet, illetve a vágóhídi, a termékelőállítási és kereskedelmi tevékenység nyomonkövethetőségét biztosító dokumentációkat, valamint bizonylatokat,

c) a kereskedelmi forgalomban értékesített húsok minősítésének meglétét és

d) a termék előállítási és kereskedelmi tevékenység nyomonkövethetőségét biztosító dokumentációkat, valamint bizonylatokat a 2. § (2) bekezdés b) pontja és a 2. § (3) bekezdése szerinti vágóhíd üzemeltetőjénél.

(6)64 A (2) bekezdés d) pontja alapján a NÉBIH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal nyilvántartja:

a)65 a minősítő hellyel rendelkező vágóhidakat, a 2. § (2) bekezdés b) pontja és a 2. § (3) bekezdése szerinti vágóhidakat;

b) az engedélyezett minősítő szervezeteket;

c) az engedéllyel rendelkező minősítőket és a részükre kiadott bélyegzőket;

d) az engedélyezett minősítő készülékeket;

e)66 az ellenőrzések során a NÉBIH-et és a Pest Vármegyei Kormányhivatalt felülvizsgálati jogok illetik meg.

(7)67 A Pest Vármegyei Kormányhivatal letéti díj ellenében biztosítja a minősítő (fém) és hitelesítő (gumi) bélyegzőket.

(8)68 A NÉBIH és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közösen biztosítja:

a) a Szabályzatot, a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyv- és formanyomtatványokat,

b) a vonatkozó közösségi jogi normák folyamatos figyelemmel kísérését és követését,

c) az Európai Bizottság helyszíni ellenőrzéseinek magyar tagját.

(9)69 A NÉBIH biztosítja a vágómarhákra, vágójuhokra és vágókecskékre vonatkozóan az Európai Bizottság jelentéseihez szükséges vágott test minősítési adatbázis működtetését.

19. § (1)70

(2)71 Amennyiben kereskedelmi egységnél a 18. § (5) bekezdésének d) pontja alapján végzett ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy beazonosítható eredetű, de nem vagy nem az e rendeletben foglaltak szerint minősített vágott test, féltest vagy húsrész került forgalomba, a Pest Vármegyei Kormányhivatal a kifogásolt tétel származási helyének minősítő helyre vonatkozó engedélyét visszavonja, és az erről szóló határozatát közli a vármegyei kormányhivatallal és a NÉBIH-hel is.

(3)72 A 2. § alapján minősítésre kötelezett vágóhíd a Pest Vármegyei Kormányhivatal minősítő helyre vonatkozó engedélye nélkül, illetve engedélyt visszavonó határozata alapján vágási tevékenységet nem végezhet.

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 13/1998. (IV. 3.) FM rendelet.

(2)–(3)73

(4)74

(5)75 Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április 20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6)76 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelethez77

Állategység számítási táblázat

Állatfajok megnevezése

Mennyiség (db)

Állategység (ÁE)

Szarvasmarha/bivaly

borjú 6 hónapos korig

1

0,4

6–24 hónapos korú növendék

1

0,6

24 hónaposnál idősebb állat

1

1

Juh (vegyes korcsoport)

1

0,15

Kecske (vegyes korcsoport)

1

0,15

Sertésfélék

tenyészkoca malacok nélkül

1

0,5

malac 25 kg-ig

1

0,03

hízósertés 25–110 kg

1

0,2

kan

1

0,5

1

Az 1. § 1. pontja a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 2. pontja a 134/2011. (XII. 22.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 7. pontját a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

4

Az 1. § 8. pontját a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 134/2011. (XII. 22.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § 9. pontját a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 14. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § a 119/2009. (IX. 10.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdése a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított, és a 134/2011. (XII. 22.) VM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdése a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés a) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 134/2011. (XII. 22.) VM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (1) bekezdése a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

12

A 3. § (2) bekezdése a 80/2013. (IX. 13.) VM rendelet 4. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdése a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 80/2013. (IX. 13.) VM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

16

A 4. § (4) bekezdése a 80/2013. (IX. 13.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 4. § (5) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5. §-t az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 6. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

21

A 6. § (2) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

22

A 6. § (3) bekekezdését az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 6. § (6) bekekezdését az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A 7. § a 177/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

27

A 8. § (1) bekezdésének a) pontja a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

28

A 8. § (1) bekezdésének b) pontja a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

29

A 8. § (1) bekezdés c) pontja az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

30

A 8. § (1) bekezdés e) pontja a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés j) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 9. §-t az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 10. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 10. § (3) bekezdése a 119/2009. (IX. 10.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

36

A 10. § (4) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 10. § (5) bekezdés b) pontja a 157/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

38

A 10. § (5a) bekezdését a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 22. §-a.

39

A 10. § (6) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 10/A. §-t a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 22. §-a.

41

A 11. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 16. §-ával megállapított, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 11. § (2) bekezdése a 80/2013. (IX. 13.) VM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés d) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés d) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 12. § (3) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

47

A 14. § (1) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

48

A 14. § (2) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

49

A 14. § (3) bekezdése a 119/2009. (IX. 10.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

52

A 15. § (3) bekezdését a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

53

A 16. § a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 12. §-ával megállapított, és a 134/2011. (XII. 22.) VM rendelet 6. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

55

A 16. § (2) bekezdését a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 51. §-a hatályon kívül helyezte.

56

A 17. § a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

57

A 17. § e) pontját a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 2. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

59

A 18. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés m) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 18. § (2) bekezdésének e) pontját a 177/2004. (XII. 30.) FVM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése iktatta be, szövege a 134/2011. (XII. 22.) VM rendelet 3. §-ával megállapított, a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 2. § (5) bekezdés b) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 18. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés e) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 18. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés l) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 18. § (5) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 18. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés l) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 18. § (6) bekezdés a) pontja a 80/2013. (IX. 13.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 18. § (6) bekezdés e) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés p) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 18. § (7) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 18. § (8) bekezdését a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (2) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 18. § (9) bekezdését a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (2) bekezdése iktatta be.

70

A 19. § (1) bekezdése a 20. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 19. § (2) bekezdése a 132/2007. (XI. 8.) FVM rendelet 15. §-ával megállapított, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 50. § (1) bekezdés e) és q) pontja, a 77/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) és e) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 20. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 274. pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 20. § (4) bekezdését a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

75

A 20. § (5) bekezdése az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

76

A 20. § (6) bekezdését az 1/2019. (I. 15.) AM rendelet 20. §-a iktatta be.

77

A mellékletet a 119/2009. (IX. 10.) FVM rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére