• Tartalom

2003. évi LXXXV. törvény

2003. évi LXXXV. törvény

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról1

2007.07.01.

Az Országgyűlés az európai közösségi szabályozással való összhang megteremtése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1–33. §2

34. §3

35–51. §4

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

52. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2004. január hó 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E törvény 31. és 39. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit az Európai Közösségek jogával összhangban kell alkalmazni. A 39. § rendelkezéseit először a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(3) E törvény 4. §-a 2005. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 40. §-a 2005. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2005. évi üzleti évről készített beszámolók letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítése során lehet alkalmazni.

(5) E törvény valós értéken történő értékeléssel összefüggő rendelkezéseit, valamint 15. §-ában foglaltakat a vállalkozók a 2003. évi üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatják.

(6)5

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt. 153. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a 2003. évi üzleti évről készített egyszerűsített beszámolóra még alkalmazni kell.

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt. 86. §-a (3) bekezdésének g) pontja hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben még alkalmazni kell.

(9)–(13)6

Átmeneti rendelkezések

53. § (1) A valós értéken történő értékelésre az 52. § (5) bekezdése szerinti, 2003. évi áttéréskor az e törvény 18. §-ával az Szt. 59/F. §-a (2) bekezdéseként beiktatott szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti áttéréskor a valós értékelés alá vont pénzügyi instrumentumnak minősülő ügyletek után várható eredményeket a 2003. üzleti év mérlegfordulónapján nem lehet időbeli elhatárolásként vagy céltartalékként kimutatni, azok a pénzügyi instrumentum mérlegfordulónapi értékelési különbözetében jelennek meg.

54. §7

1–2. számú melléklet a 2003. évi LXXXV. törvényhez8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2003. november 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2003. november 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 62. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–33. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 621. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 34. §-t a 2006: IV. törvény 364. § 24. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 35–51. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 621. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 52. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 621. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 52. § (9)–(13) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 621. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 54. §-t és alcímét a 2006: IV. törvény 364. § 24. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–2. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 621. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére