• Tartalom

9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelet

9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelet

a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idejére szóló ideiglenes meghagyásának követelményeiről1

2010.05.06.

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) végrehajtására kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 106. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tartalékos hadkötelesek meghagyásával kapcsolatban a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium) és az 1. számú mellékletében meghatározott, valamint a minisztérium által e rendelet hatálybalépését követően egyedi kijelölés alapján bevont (a továbbiakban együtt: kijelölt) szervekre, valamint azok köztisztviselőire, közalkalmazottaira és munkavállalóira (a továbbiakban: munkavállalók) terjed ki.

(2) A minisztérium a II. kategóriába, az 1. számú mellékletben meghatározott szervek a III. kategóriába tartoznak.

2. § (1) A meghagyás alapját a szervek tevékenységének (működésének) rendkívüli állapotban való feltétlen szükségessége, illetve kiemelten a kijelölő által a rendkívüli állapotra vonatkozó külön tervekben, intézkedésekben meghatározott feladatok képezik.

(2) A meghagyási létszám kialakításánál figyelembe kell venni a szervezet polgári védelmi, őrzésvédelmi feladatait is.

3. § (1) A meghagyást beosztáshoz kötötten, névre szólóan – beosztási és névjegyzék összeállításával és benyújtásával – kell előkészíteni.

(2) A beosztási helyeket tartalmazó jegyzéket az egyes szervek szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint, a névjegyzéket a következő módon kell összeállítani:

A szerv vezetője

a) felméri és meghatározza azokat a munkaköröket, beosztásokat, amelyek nélkül a szerv a rendkívüli állapot idején feladatát ellátni nem tudja;

b) megvizsgálja, hogy a meghatározott munkaköröket, beosztásokat hadköteles tölti-e be. Amennyiben ezeket tartalékos hadköteles tölti be, úgy a tartalékosok lakóhelye szerint – a 2. számú melléklet szerinti mintának megfelelően – megyei (fővárosi) bontásban névjegyzéket készít két példányban.

(3) A névjegyzéket a III. kategóriába sorolt szervek – évente február 28-ig – a tartalékosok lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak küldik meg.

(4) A hadkiegészítő parancsnokság a meghagyás végrehajtását a névjegyzék egyik jóváhagyott példányának megküldésével igazolja vissza, a visszaigazolás másolati példányát a minisztérium szervezetileg illetékes főosztályára április 30-ig kell megküldeni.

(5) A szervek a beosztási helyeket tartalmazó jegyzéket és – a hadkiegészítő parancsnokságok által visszaigazolt – névjegyzéket a rendkívüli állapotban szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolják.

(6) A szervek – a névjegyzéknek a hadkiegészítő parancsnokságok által történt visszaigazolása után – tájékoztatják a minisztérium védelmi ügyekben illetékes szervezeti egységét az állományukba tartozó hadkötelesek teljes, ezen belül a meghagyásra felterjesztett és ténylegesen meghagyott létszámáról.

(7) A minisztérium személyi állományát érintő meghagyási feladatokat a tárca személyzeti ügyekben illetékes szervezeti egysége látja el.

4. § (1) A szervek rendkívüli állapotban várható munkaerő-szükségletét elsősorban a nem hadköteles férfi, továbbá a női munkavállalókból kell tervezni és biztosítani.

(2) A meghagyás csak a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges hadköteles állományra terjedhet ki. Alapvetően azoknak a tartalékosoknak a meghagyása kezdeményezhető, akik nagy vezetési vagy szakmai tapasztalatot, szakképesítést, illetve fizikai adottságot igénylő – rendkívüli állapot idején is feltétlenül szükséges – beosztásban (munkakörben) dolgoznának, és pótlásuk más személyekkel nem vagy csak hosszú idejű átképzéssel oldható meg.

(3) Nem kell meghagyásra tervezni azt a hadkötelest, aki

a) katonai szolgálatra alkalmatlan;

b) a polgári szolgálat letöltésére engedélyt kapott, illetve a Hvt.-ben meghatározott időtartamát letöltötte.

5. § (1) A meghagyás a fegyveres erők védelmi képességét nem sértheti, ezért ideiglenes jellegű. Alapvető célja a rendkívüli állapot idején a nemzetgazdaság működőképességéhez szükséges átmeneti, illetve a lehetőségek szerinti tartós személyi feltételek biztosítása.

(2) A rendkívüli időszaki tevékenységben bekövetkező változás, illetve egyéb olyan ok miatt, ami az érintett szerv működését jelentősen megváltoztatja, a meghagyás módosítható, esetleg megszüntethető.

(3) A kijelölt szerveknél bekövetkezett – a rendkívüli állapotra vonatkozó feladatokra jelentős kihatással járó – változásokról, illetve okokról a szerv vezetője haladéktalanul tájékoztatni köteles a minisztériumot.

6. § (1) A meghagyásra tervezett hadkötelesek békeidőszakban katonai szolgálatra behívhatók.

(2) A meghagyás ténye a hadkötelessel közölhető.

7. § (1) A meghagyással összefüggő tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, a meghagyás végrehajtásáért a szerv vezetője felelős.

(2) A honvédelmi miniszter szakmai irányítása és ellenőrzése mellett a szerv vezetője, illetve megbízottja évente egyszer ellenőrzi a meghagyással összefüggő tevékenységet, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

(3) A szerv megszűnése esetén a vezető – a minisztérium által kiadott – meghagyási alapokmányokat visszaküldi, a többi okmányt (munkaköri, beosztási és névjegyzék, levelezés) a vonatkozó szabályok szerint megsemmisíti.

(4) A szerv vezetője köteles az éves pontosításkor kérni a tartalékos hadköteles meghagyásának megszüntetését, ha

a) munkavégzésre irányuló jogviszonya (munkaviszonya) megszűnik,

b) meghagyásra nem tart igényt,

c) elérte a hadköteles kor felső határát,

d) szabadságvesztés büntetését tölti,

e) meghagyása egyéb ok miatt indokolatlanná vált.

8. § (1) A meghagyási munkát minden szervezetnél a Honvédelmi Minisztérium jogosult ellenőrizni.

(2) Jelen rendelet hatálya alá tartozó szerveknél a meghagyással összefüggő tevékenységet a minisztérium szervezetileg illetékes főosztálya koordinálja és ellenőrzi.

(3) Az ellenőrzésre jogosult betekinthet a szerv a meghagyással összefüggő adatokat tartalmazó nyilvántartásaiba.

(4) Az ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet a szerv vezetőjével együtt kell aláírni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a hadkötelesek rendkívüli állapot idejére szóló ideiglenes meghagyásról rendelkező 11/1994. (IV. 1.) KTM rendelet, valamint a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről szóló 14/1994. (III. 29.) KHVM rendelet az 1. számú mellékletében felsorolt Országos Vízügyi Igazgatóság, a vízügyi igazgatóságok és vízügyi gazdasági társaságok tekintetében hatályát veszti.

1. számú melléklet a 9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelethez2

A minisztérium által meghagyásba bevont szervek jegyzéke

A szerv megnevezése

Telephely

 

 

III. KATEGÓRIA

 

 

Budapest

 

 

1. Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1011 Budapest, Feketesas u.

2. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség

1072 Budapest, Nagydiófa u. 10–12.

3. Országos Meteorológiai Szolgálat

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.

4. Környezetgazdálkodási Intézet

1068 Budapest, Szófia u. 9.

5.

 

6. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1088 Budapest, Rákóczi út 41.

7. Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány u. 1.

8. Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ Rt. (VITUKI)

1095 Budapest, Kvassay Jenő u. 1.

9. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 52.

 

 

 

 

Baranya megye

 

 

1. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

7621 Pécs, Papnövelde u. 13.

2. Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

3. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

7625 Pécs, Tettye tér 9.

 

 

 

 

Bács-Kiskun megye

 

 

1. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

6500 Baja, Széchenyi u. 2/C

2. Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 10.

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

6001 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

 

 

 

 

Békés megye

 

 

1. Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

2. Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

5700 Gyula, Városház u. 26.

3. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

5540 Szarvas, Anna-liget

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 

 

1. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

2. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

3. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

4. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

 

 

 

 

Csongrád megye

 

 

1. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.

2. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

6720 Szeged, Stefánia út 4.

 

 

 

 

Fejér megye

 

 

1. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

2. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron megye

 

 

1. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

9021 Győr, Árpád út 28–32.

2. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28–32.

3. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

9435 Sarród, Kócsagvár

 

 

 

 

Hajdú-Bihar megye

 

 

1. Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

4025 Debrecen, Piac utca 9/B

2. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

4025 Debrecen, Hatvani u. 8–10.

3. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Sumen u. 2.

 

 

 

 

Heves megye

 

 

1. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc utca 6.

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye

 

 

1. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.

2. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

5000 Szolnok, Ságvári krt. 12.

3. Tiszamenti Vízmű Rt.

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.

 

 

 

 

Komárom-Esztergom megye

 

 

1. Észak-dunántúli Vízmű Rt.

2800 Tatabánya, Sárberek u. 100.

 

 

 

 

Pest megye

 

 

1. Dunamenti Regionális Vízmű Rt.

2600 Vác, Híradó út 3.

 

 

 

 

Somogy megye

 

 

1. Dunántúli Regionális Vízmű Rt.

8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 

 

1. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc u. 12–14.

2. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

 

 

 

 

Vas megye

 

 

1. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

2. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

 

 

 

 

Veszprém megye

 

 

1. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8200 Veszprém, Vár utca 31.

 

 

 

 

Zala megye

 

 

1. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

9942 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A

2. számú melléklet a 9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelethez

Névjegyzék
a meghagyásra javasolt hadkötelesekről
A szerv pontos címe, telefonszáma:     
Az ügyintéző neve, telefonszáma:     

Fsz.

Név

Születési év, hó, nap

Anyja neve

Beosztása
(munkaköre)

Lakcíme

A hadkiegészítő
parancsnokság
meghagyásra
vonatkozó
megjegyzése

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 114/2013. (XII. 12.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 11. napjával.

2

Az 1. számú melléklet a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére