• Tartalom

91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet

91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről1

2009.03.14.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium)

b) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) felügyelete alá tartozó intézetekre, intézményekre és gazdálkodó szervezetekre

c) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában megjelölt ágazatokba tartozó gazdálkodó szervezetekre, magántermelőkre, vállalkozókra, egyesületekre és képviseleti szervekre

d) az ágazatok területén működő köztestületekre

e) a minisztérium ágazati, szakmai irányítása alá tartozó szakoktatási intézményekre

f) az a)–e) pontokban említett szervezetek alkalmazottaira, illetőleg tagjaira, továbbá a vadászatra jogosultak alkalmazottaira.

(2) E rendeletben foglalt szakmai elismerésben külföldön élő magyar állampolgár, illetve magyar nemzetiségű, nem magyar állampolgár is részesíthető.

2. § (1) Az ágazatok területén végzett kiemelkedően eredményes tevékenység, illetve ezen ágazatok eredményességének javítása érdekében kifejtett munka, továbbá az ágazat fejlesztéséért tett kiemelkedően magas áldozatvállalás elismeréseként a következő szakmai díjakat alapítom:

a) Fasching Antal-díj

b) Nagyváthy János-díj

c) Ujhelyi Imre-díj

d) Fleischmann Rudolf-díj

e) Tolnay Sándor-díj

f) Aranykoszorús Gazda, illetve Aranykoszorús Gazdaasszony díj

g) Pro Silva Hungariae (,,A Magyar Erdőkért'') díj

h) Kovács Béla-díj

i) Pro Alimentis Hungariae (,,Magyar Élelmiszerekért'') díj

j)2 Élelmiszerbiztonságért-díj

[az a)–i) pont alattiak a továbbiakban: díjak].

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak elismeréseként:

a) ,,Virágos Magyarországért'' elnevezéssel emléktáblát

b) Miniszteri Elismerő Oklevelet

c) Miniszteri Dicséret elismerést

d) ,,Életfa'' elnevezésű emlékplakettet – bronz, ezüst és arany fokozattal – adományozok [az a)–d) alattiak a továbbiakban: elismerések].

2/A. §3 Miniszteri elismerések adományozására a miniszter vagy megbízottja által történő átadással – ünnepélyes keretek között – az alábbi alkalmakkor kerülhet sor:

a) március 15-e;

b) Pedagógusnap (június 6.);

c) Köztisztviselők napja (július 1.);

d) augusztus 20-a;

e) kiemelkedő szakmai alkalom, vagy a kitüntetésre javasolt személyével kapcsolatos esemény, évforduló.

3. § (1)4 A díjakkal járó jutalom összege személyenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse, intézmény, szervezet esetében tizenötszöröse. Miniszteri Dicséret elismerés esetén a köztisztviselő a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesíthető.

(2) A díjakkal járó, illetve a Miniszteri Dicséret elismeréssel adható pénzjutalom fedezetét a minisztérium költségvetési kerete terhére kell biztosítani.

(3)5 A 2. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt díjak, illetve elismerések (a továbbiakban együtt: miniszteri elismerés) adományozására javaslatot a minisztériumi szervezeti egység vezetője, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó központi hivatalok vezetői, intézmények, gazdálkodó, szakmai, tudományos és társadalmi szervezetek, egyesületek, kamarák, önkormányzatok és magánszemélyek terjeszthetnek elő. Az előterjesztési határidőket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Külföldi állampolgár miniszteri elismerésben részesítése esetén a külügyminisztert előzetesen tájékoztatni kell.

3/A. §6 Az R. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott díjak adományozására – a beérkezett kezdeményezések alapján – a miniszter által kijelölt, a minisztérium vezetőiből, vezető beosztású köztisztviselőiből és szükség szerint az adott szakterület elismert szakembereiből létrehozott bírálóbizottság tesz javaslatot.

4. § (1) A miniszteri elismerést a miniszter vagy megbízottja – ünnepélyes keretek között – adja át.

(2)7 A miniszteri elismerésben részesültek nevét – érdemeik egyidejű feltüntetésével – a Hivatalos Értesítőben, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

5. § (1) Méltatlanná válik a miniszteri elismerésre az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – a foglalkozásától eltiltottak.

(2)8 Ha az elismerést a miniszter visszavonja, a visszavonást a Hivatalos Értesítőben, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

6. § (1)9 A miniszteri elismerések adományozásának feltételeit, szabályait az 1. számú melléklet, az adományozási javaslat tartalmi és formai követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)10 Az 1. számú mellékletben meghatározott éves keretszámokon felül csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor díj vagy más elismerés adományozására.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 11/1999. (I. 29.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 79/2000. (X. 11.) FVM rendelet, 22/2001. (III. 31.) FVM rendelet, 32/2002. (IV. 19.) FVM rendelet és a 101/2002. (XI. 5.) FVM rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a 91/2003. (VII. 31.) FVM rendelethez11

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által alapított díjak és más elismerések adományozásának feltételei és szabályai
1. a) A FASCHING ANTAL-DÍJ a földmérés, a földügy, a térképészet és térinformatika terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül, március 15-e alkalmából adományozható:
aa) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;
ab) kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért;
ac) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár. Évente 3 díj kerülhet kiadásra.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 105 mm átmérőjű, 12 mm vastag, az egyik oldalán középen dr. Fasching Antal balra néző domborművű arcképe „FASCHING ANTAL emlékérem alapítva 1970-ben” körirattal, a másik oldalán az adományozott neve és az adományozás évszáma, vésett felirattal.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Fasching Antal-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani az adományozást megelőző év december 15-ig. A Bizottság a javaslatát január 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
2. a) A NAGYVÁTHY JÁNOS-DÍJ a gyakorlati oktatás terén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül, pedagógusnap alkalmából adományozható, annak a
aa) tangazdaságnak, tanüzemnek, termelőüzemnek, gyakorló és bemutató gazdaságnak, élelmiszer-ipari társaságnak, magántermelőnek, valamint oktatási intézménynek, amely a gyakorlati oktatáshoz legalább 10 év óta korszerű feltételeket biztosít, és a termelés (oktatás) kiemelten magas színvonalú;
ab) személynek, aki legalább 5 éve kiemelkedő munkát végez a gyakorlati oktatás fejlesztéséért;
ac) pedagógusnak, üzemi gyakorló szakembernek, magánvállalkozónak, aki legalább 5 éve kiemelkedő munkát végez a gyakorlati oktatás területén, tanítványainak gyakorlati ismerete, készsége átlagon felüli.
Évente összesen 6 díj (gazdálkodó szervezeteknek, illetve oktatási intézményeknek 2, személyeknek 4) adományozható.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár. (A gazdálkodó szervezet, illetve oktatási intézmény a díjat személyi jutalmazásra is felhasználhatja.)
b) Az emlékplakett bronzból készül, négy sarkán lekerekített négyzet alakú, 77 x 77 mm nagyságú, 4 mm vastag. Egyik oldalán Nagyváthy János domborművű arcképe, „Nagyváthy János 1755–1819” felirattal, kalásszal és tollal; a másik oldalán a „Szorgalmatos mezei gazda” jelképet kifejező két álló férfialak, az egyik kalászokat és könyvet tartva kezében, háttérben mezőgazdasági település látképével.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Nagyváthy János-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani az adományozás évében március 20-ig. A Bizottság a javaslatát április 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
3. a) Az UJHELYI IMRE-DÍJ a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, valamint az agrárszakoktatás területén végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréséül, március 15-e alkalmából adományozható:
aa) az ágazat területén alkalmazott – példa értékű – új eljárásokat, korszerű módszereket megvalósító termelőknek, illetve az elterjesztésében sikeresen dolgozóknak;
ab) az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerű gyártási eljárások alkalmazásában, új gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében elért kimagasló eredmények elismeréseként.
Évente 12 díj adományozható.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, 80 mm átmérőjű, 5 mm vastag. Egyik oldalán középen Ujhelyi Imre domborművű profilképe, bal oldalon „UJHELYI IMRE”, jobb oldalon „1866–1923” domborművű felirattal.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve az Ujhelyi Imre-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani az adományozást megelőző év december 15-ig. A beérkezett javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egység azonnal, de legkésőbb december 17-ig átadja a Bizottság részére.
A Bizottság a javaslatát január 17-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
4. a) A FLEISCHMANN RUDOLF-DÍJ a hazai növénynemesítés terén kiemelkedő értékű gyakorlati és elméleti munkát végzők tevékenysége elismeréséül, augusztus 20-a alkalmából adományozható.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.
Évente 3 díj adományozható.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kerek 80 mm átmérőjű, 4 mm vastag, egyik oldalán Fleischmann Rudolf domborművű arcképe, alatta „1879–1950”, felette „Fleischmann Rudolf emlékplakett” körirattal, a másik oldalán mikroszkópon keresztül fektetett búzakalász dombormű a „Kiváló Magyar Növénynemesítő Munkáért” körirattal.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Fleischmann Rudolf-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani május 15-ig. A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
5. a) A TOLNAY SÁNDOR-DÍJ az állategészségügyi oktatás, kutatás, gyakorlati és operatív tevékenység elismeréséül, augusztus 20-a alkalmából adományozható.
Évente összesen 3 díj (intézménynek 1, személynek 2) adományozására van mód.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastag, az egyik oldalán dr. Tolnay Sándor jobbra néző domborművű arcképe, ettől jobbra „Tolnay Sándor dr.” felirat, balra „1748–1818.” születésének, illetőleg halálának éve szerepel. A másik oldalon „Tolnay Sándor szakmai díj” felirat és az adományozás évszámának vésett felirata kerül elhelyezésre.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Tolnay Sándor-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani május 15-ig. A beérkezett javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egység azonnal, de legkésőbb május 17-ig átadja a Bizottság részére. A Bizottság javaslatát június 17-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
6. a) Az ARANYKOSZORÚS GAZDA-DÍJ, illetve az ARANYKOSZORÚS GAZDAASSZONY-DÍJ azoknak az egyéni gazdálkodóknak, vállalkozóknak, valamint a szakoktatás területén dolgozóknak adományozható, akik a szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás vagy más agrárágazati tevékenység területén kimagasló eredményeket értek el, elsősorban a jövedelmezőség és minőség javítása, új típusú gazdálkodási szerkezet kialakítása és a célszerű vállalkozási formák meghonosítása szempontjából. Az adományozásra augusztus 20-a alkalmából kerül sor, évente összesen 20 db díj adományozható. A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott-aranyozott, 80 mm átmérőjű, 4 mm vastag. Egyik oldalán „Aranykoszorús Gazda”, illetve „Aranykoszorús Gazdaasszony” felirat található kör alakban. Fölötte nemzetiszín szalaggal átkötött búzakalász-koszorú helyezkedik el az adományozás évének bevésésével. Másik oldalán a Magyar Köztársaság babérkoszorúval övezett címere a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” körfelirattal.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat a megyei szakigazgatási hivatalokhoz kell benyújtani április 15-ig. A megyei szakigazgatási hivatalok a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ humánpolitikai szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Központ) továbbítják javaslatukat április 20-ig. A Központ az összesített javaslatot a Minisztérium eljáró humánpolitikai szervezeti egységéhez az Aranykoszorús Gazda/Gazdaasszony-díj Bizottságnak címezve továbbítja május 15-ig. A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át a Minisztérium humánpolitikai szervezeti egységnek.
7. a) A PRO SILVA HUNGARIAE-DÍJ („Magyar Erdőkért díj”) azoknak adományozható, akik az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás és vadászat, az erdészeti természet- és környezetvédelem, az erdészeti alaptevékenységhez csatlakozó elsődleges fafeldolgozás, valamint a fa- és fatermékek, az erdei termékek kereskedelme terén huzamos időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a magyar erdők, a magyar erdőgazdálkodás érdekében kifejtett tevékenységük során kimagasló érdemeket szereztek, a tudományok művelése, a szakoktatás, a szakirodalom és a szakmai ismeretterjesztés, az államigazgatás, a szakszolgálati felügyeleti, az egyesületi, ellenszolgáltatás nélküli, szakmai közhasznú, közérdekű munka terén a rendelet 1. §-ában meghatározott szakmai területekre irányulóan kimagasló, elismerésre méltó tevékenységet fejtettek ki. Az adományozásra minden év március 15-e és augusztus 20-a alkalmából kerül sor, mindkét alkalommal 3-3 díj adományozható. A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott, 80 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalát a Magyar Köztársaság tölgykoszorúval keretezett állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható, a szakmai jelleget kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve. Az emlékplakett peremére a díjazott neve kerül bevésésre.
c) A felterjesztés helye és ideje a március 15-i adományozáshoz:
ca) A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Pro Silva Hungariae-díj Bizottságnak címezve az adományozást megelőző év december 15-ig kell benyújtani.
cb) A Bizottság a javaslatát január 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
d) A felterjesztés helye és ideje az augusztus 20-ai adományozáshoz:
da) A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Pro Silva Hungariae-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani május 15-ig.
db) A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
8. a) KOVÁCS BÉLA-DÍJ adományozható mindazoknak, akik kiemelkedő agrárágazati tevékenységük mellett sokat tettek a tulajdon sérthetetlenségén alapuló korszerű magángazdasági, illetve a mezőgazdasági termelők eredményesebb munkáját elősegítő szolgáltató típusú szövetkezeti szervezeti formák elterjesztéséért. Évente 4–10 díj adományozható, augusztus 20-a alkalmából.
b) A díjjal Kovács Béla arcképével díszített oklevél és jutalom jár.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat a megyei szakigazgatási hivatalokhoz kell benyújtani április 15-ig. A megyei szakigazgatási hivatalok a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ humánpolitikai szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Központ) továbbítják javaslatukat április 30-ig. A Központ az összesített javaslatot a Kovács Béla-díj Bizottságnak címezve a Minisztérium humánpolitikai szervezeti egységéhez május 15-ig továbbítja. A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át a Minisztérium humánpolitikai szervezeti egységének.
9. a) A PRO ALIMENTIS HUNGARIAE-DÍJ (Magyar Élelmiszerekért díj) az élelmiszeripar terén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül, március 15-e alkalmából – évente 3 díj – adományozható:
aa) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységért;
ab) kiemelkedően eredményes irányító vagy operatív tevékenységért;
ac) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett kiemelkedő munkásságért.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 120 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Egyik oldalán csendélet, fölötte „Pro Alimentis Hungariae” felirattal, másik oldalán felső részen „A földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől” felirat alatt a magyar címer található.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Pro Alimentis Hungariae-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani az adományozást megelőző év december 15-ig. A Bizottság a javaslatát január 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
10. a) Az ÉLELMISZERBIZTONSÁGÉRT-DÍJ az élelmiszeripar területén kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül, augusztus 20-a alkalmából – évente – 3 díj adományozható:
aa) a szakterület jelentős fejlődését szolgáló tudományos, kutatási, oktatási, fejlesztési, ellenőrzési tevékenységért;
ab) a szakterület gyakorlati megvalósításában elért kiemelkedő tevékenységért, az élelmiszerláncban működő vállalkozásnál történt példaszerű alkalmazásért.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 120 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Egyik oldalán Vas Károly arcképe, fölötte „Élelmiszerbiztonságért” felirattal, másik oldalának felső részén „A földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől” felirat, alatta a magyar címer található.
c) Felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás évében május 15-ig az eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére kell benyújtani, amely továbbítja azokat az Élelmiszerbiztonságért-díj Bizottság számára. A Bizottság a díjazottakra tett javaslatát június 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
11. a) A mező- és erdőgazdasági faalapanyag-feldolgozóipar, vadgazdálkodás, élelmiszeripar, földmérés és földügy, mezőgazdasági vízgazdálkodás, a térségi együttműködés elősegítése, a társadalom, a gazdaság és környezet összehangolt fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés terén végzett kiemelkedő tevékenységért, március 15-e, augusztus 20-a, nyugállományba vonulás, gazdálkodó szervezetek jubileuma alkalmából, évente 150 Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.
b) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás időpontját megelőzően 2 hónappal kell a Kitüntetési Bizottsághoz benyújtani az eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére.
c) A kitüntetettnek a munkáltatói döntés alapján e címen külön jutalom adható.
12. a) Miniszteri Dicséret a minisztérium munkatársainak elismeréséül szolgál a hivatali munka kimagasló és lelkiismeretes ellátásáért. Az elismerés a Köztisztviselők Napja, illetve nyugállományba vonulás alkalmából adományozható. Az elismeréssel oklevél és a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszeresének megfelelő külön jutalom adható. Az elismerésben évente 25 fő részesülhet.
b) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás időpontját megelőzően 2 hónappal kell a Kitüntetési Bizottsághoz benyújtani az eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére.
13. a) Minden év március 15-e, augusztus 20-a alkalmából Életfa emlékplakett adományozható a mező- és erdőgazdaság, faalapanyag-feldolgozóipar, vadgazdálkodás, élelmiszeripar, földmérés és földügy, mezőgazdasági vízgazdálkodás, valamint a vidékfejlesztés területén végzett lelkiismeretes és becsületes munka, életút elismeréséül mindazoknak, akiket két különböző helyről (pl. volt munkahely és szakmai kamara, helyi önkormányzat, szakmai egyesület stb.) egybehangzó ajánlással javasolnak. A javaslatok a születési év kerek évfordulója alkalmából tehetők, az évfordulót megelőző vagy követő nyolc hónapon belül.
Az Életfa emlékplakett fokozatai:
aa) bronz: 70 éves korban – évente 30 db;
ab) ezüst: 80 éves korban – évente 15 db;
ac) arany: 90 éves korban évente igény szerint;
ad) gyémánt: 100 éves korban évente igény szerint adományozható.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete patinázott, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastag; A plakett szélén a fokozatnak megfelelő színű körgyűrű található. Egyik oldalán az életfa stilizált képe, a körgyűrűben „Életfa emlékplakett” és a fokozat megjelölése felirat szerepel. Másik oldalán a magyar címer, az adományozás éve és az adományozott neve található, gravírozva. A körgyűrűben a felirat: „A földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztertől”. Az emlékplaketthez az adományozást igazoló, a fokozatnak megfelelő oklevél jár.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat
ca) a március 15-i adományozáshoz január 15-ig;
cb) az augusztus 20-i adományozáshoz június 15-ig
kell benyújtani a Kitüntetési Bizottsághoz az eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére.
14. A javaslathoz mellékelni kell a javasolt személy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, melyben hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez.

2. számú melléklet a 91/2003. (VII. 31.) FVM rendelethez12

(MINTA 1)
Javaslat
........................................................................................
díj, illetve elismerés adományozására
a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet alapján
természetes személy részére
A javaslatot tevő (szervezet) neve:………………………………………………………………………………………….
Címe: …………………………………………………….………………………………………………………………….
A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail, fax):……………………………………………………………
A javasolt személy neve: …………………………………………………………………………………………………..
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………………………...
Értesítési címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail, fax):  …………………………………………………………………
Születési helye, év, hó, nap:  …………………………………………………….…………………………………………
Anyja neve:  …………………………………………………….………………………………………………………….
Állampolgársága:  …………………………………………………….……………………………………………………
Munkahelye (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):  …………………………………………………………………...
Beosztása (foglalkozása):  …………………………………………………….…………………………………………...
Tudományos fokozata:  …………………………………………………….………………………………………………
TAJ szám:  …………………………………………………….…………………………………………………………...
Adóazonosító szám:  …………………………………………………….…………………………………………………
Átutalási szám:  …………………………………………………….………………………………………………………
Eddigi kitüntetései (évszámmal):  …………………………………………………….…………………………………...
Az átadásra javasolt időpont: ................................... év ....................................….................. hó .......................... nap.
A díj, illetve elismerés adományozásának alkalma: ……………………………………………………………………….
(A javaslat indokolása, életút bemutatása a túloldalon/külön oldalon.)
........................., 200...... ..................... hó ..... nap.
............................................
a javaslattevő aláírása
(MINTA 2)
Javaslat
........................................................................................
díj, illetve elismerés adományozására
a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet alapján
szervezet részére
A javaslatot tevő (szervezet) neve: …………………………………………………….…………………………………...
Címe: …………………………………………………….………………………………………………………………….
A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail, fax): …………………………………………………………...
A javasolt szervezet neve:  …………………………………………………….…………………………………………..
Székhelye:  …………………………………………………….…………………………………………………….……..
Értesítési címe, elérhetősége (telefonszám, e-mail, fax):  …………………………………………………………………
Adószám:  …………………………………………………….……………………………………………………………
Átutalási szám:  …………………………………………………….………………………………………………………
Eddigi kitüntetései (évszámmal):  …………………………………………………….…………………………………...
Az átadásra javasolt időpont: ........................................... év .......…......................................... hó ........................ nap.
A díj, illetve elismerés adományozásának alkalma:  …………………………………………………….………………...
(A javaslat indokolása a túloldalon/külön oldalon.)
........................., 200...... ..................... hó ..... nap.
............................................
a javaslattevő aláírása
1

A rendeletet az 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 26. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 31. § (1) bekezdését.

2

A 2. § (1) bekezdésének j) pontját a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 2/A. §-t a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 3. § (1) bekezdése a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdése a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3/A. §-t a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 5. §-a iktatta be.

7

A 4. § (2) bekezdése a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdése a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § eredeti szövegének megjelölését a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 8. §-a (1) bekezdésre változtatta.

10

A 6. § (2) bekezdését a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 8. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta.

11

Az 1. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére