• Tartalom

95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet

95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról1

2007.01.01.

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), a közvetlen felügyelete alatt álló szervekre, továbbá a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által polgári védelmi feladatok végrehajtására kijelölt szervezetekre terjed ki.

2. § A rendelet hatálya alá tartozó szervek és szervezetek polgári védelmi feladatai végrehajtásának irányítását és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) szervezeteivel való együttműködést a miniszter által kijelölt személy végzi, a védelmi felkészítési, a honvédelmi igazgatási, gazdaságmozgósítási, valamint a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok koordinálására létrehozott önálló szervezeti egység bevonásával.

3. § A minisztérium a kereskedelmi forgalomba kerülő élelmiszereket a külön jogszabályokban2 közzétett hatósági előírások alapján folyamatosan ellenőrizteti.

4. § Az Országos Sugárfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszerbe kijelölt állandó telepítésű, kihelyezhető vagy gépjárműbe épített mérőállomások működésére és feladataira külön intézkedésben foglaltak az irányadók. A mérőállomások működtetésének és fejlesztésének költségeit a minisztérium saját költségvetésében tervezi.

5. § A minisztérium külön jogszabály alapján3 a biztonsági készlet felhasználásával gondoskodik a mentéshez és a központi szállítási feladatok elvégzéséhez szükséges üzemanyagok biztosításában, amennyiben annak beszerzése a szokásos forgalomból nem lehetséges.

6. § A minisztérium az átmenetileg ellátatlanná vált lakosság alapvető élelmiszerekkel történő ellátására intézkedési tervet készít, amelyben megjelöli az ellátásban való közreműködésért és a területi védelmi szervekkel való együttműködési feladatok megoldásáért felelős szervezeteket. A minisztérium az intézkedési tervet és a felelős szervezeteket szükség szerint aktualizálja.

7. § A lakosság légi riasztását, valamint az elsötétítést és a fényálcázást a külön jogszabály4 szerinti elosztó hálózati engedélyesek, az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság végzi.

8. § A minisztérium gondoskodik a mentés központi szállítási feladataihoz szükséges szállítókapacitások felméréséről, illetve az igénybevétel feltételeinek meghatározásáról. Ennek érdekében:

a) a légi közlekedési szervezetek a minisztérium rendelkezésére bocsátják a mentésben igénybe vehető szállítóeszközökről és kapacitásokról készített adatbázisukat;

b) a légiforgalmi irányítás a mentési tervekkel összhangban megszervezi a légi forgalom irányítását, javaslatot tesz a szükséges korlátozó intézkedések meghozatalára;

c) a Magyar Államvasutak Rt. és a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Rt. adatokat szolgáltat a minisztérium részére a mentésben igénybe vehető szállítókapacitásokról és gondoskodik a mentéshez igénybe vett vasúti szállítóeszközöknek a mentési tervek szerinti közlekedtetéséről;

d)5 a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala a közúti személy- és áruszállítás, valamint a gépjárműfenntartásról vezetett saját adatbázisa és a Belügyminisztérium gépjármű-nyilvántartási adatai segítségével – a mentési feladatok ellátását a külön jogszabály6 szerint irányító belügyminiszter által meghatározott szállítási igények alapján – összeállítja a feladat teljesítéséhez szükséges járművek meghatározó műszaki adatait, valamint azok tulajdonosainak és üzemeltetőinek elérhetőségét tartalmazó listát, amelyet átad a minisztériumnak;

e)7 a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága az úszólétesítményekről vezetett nyilvántartása alapján összeállítja – a mentési feladatok ellátását irányító belügyminiszter által meghatározott szállítási igények alapján – a feladat teljesítéséhez szükséges úszólétesítmények adatait, valamint azok tulajdonosainak és üzemeltetőinek elérhetőségét tartalmazó listát, amelyet átad a minisztériumnak;

f) a minisztérium a központi szállítási igények alapján összeállított kimutatásokat, illetve a mentésben igénybe vehető szállítóeszközöket és kapacitásokat, valamint az igénybevételük feltételeit tartalmazó adatbázisokat átadja a mentési feladatok ellátását irányító belügyminiszternek.

9. § A Belügyminisztériumnak a lakosság és a polgári védelmi szervezetek egyéni védőeszközeire és felszereléseire vonatkozó minősített időszaki igénybejelentése alapján a minisztérium:

a) feltárja az ezen eszközöket gyártó kapacitásokat;

b) a gazdálkodó szervezetekkel megköti a gyártással kapcsolatos előszerződéseket, valamint a kapacitásfenntartási szerződéseket;

c) szükség esetén a gyártást indíttatja;

d) a gyártáshoz szükséges alapanyagokból, félkész termékekből tartalékot képez.

10. § A minisztérium a polgári védelmi feladatai ellátásához szükséges forrást költségvetésében tervezi, illetve biztosítja.

11. § A rendelet hatálya alá tartozó szervek és szervezetek vezetői felelősek a polgári védelmi feladatok megoldásáért, irányítják és ellenőrzik az erre irányuló tevékenységet. Ezen belül:

a) gondoskodnak a polgári védelmi tevékenység szervezeti kereteinek és végrehajtási rendjének meghatározásáról;

b) intézkednek az általuk vezetett, a rendelet hatálya alá tartozó szervek és szervezetek foglalkoztatottjai – a település polgári védelmi sorolásának megfelelő – kollektív védelmi feltételeinek megteremtéséről. Ennek érdekében:

ba) nyilvántartásba veszik a meglévő, valamint a korábban életvédelmi célra létesített, de jelenleg más célra használt életvédelmi létesítményeket,

bb) gondoskodnak a meglévő létesítmények karbantartásáról,

bc) más célú hasznosítás esetén megteremtik az eredeti rendeltetés 24 órán belül történő visszaállításának lehetőségét,

bd) megteremtik a szükségóvóhelyek kialakításának feltételeit;

c) kidolgoztatják a szükséges polgári védelmi terveket, és a területi polgári védelmi szervekkel egyeztetik azokat;

d) gondoskodnak az általuk vezetett, a rendelet hatálya alá tartozó szervek és szervezetek foglalkoztatottjai polgári védelmi felkészítéséről, illetve – külön jogszabály8 szerint – a minősített időszakban a feladatellátásra kötelezett állomány egyéni bőr- és légzésvédő eszközökkel való ellátásáról.

12. § A rendelet hatálya alá tartozó szervek és szervezetek polgári védelmi felkészülési tevékenységét jogosultak ellenőrizni:

a) a miniszter,

b) a közigazgatási államtitkár,

c) a kijelölt helyettes államtitkár,

d) a helyettes államtitkár által kijelölt szervezeti egység vezetője,

e) felkérés alapján a BM OKF főigazgatója, illetve megbízottja.

13. § A minisztérium személyi állományát érintő polgári védelmi felkészülési tevékenységet a Gazdasági Igazgatóság végzi.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról szóló 50/1997. (IX. 10.) IKIM rendelet.

1

A rendeletet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 3. napjával.

2

Az élelmiszerek radioaktív szennyezettségének megengedhető mértékéről szóló 12/1998. (XII. 11.) EüM rendelet; az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről szóló 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet.

3

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvény 8. § (2) bekezdés.

4

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény.

5

A 8. § d) pontja a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 51. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a.

7

A 8. § e) pontja a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 51. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 10. §-ának (1)–(4) bekezdései.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére