• Tartalom

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

2023.03.31.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:1

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre és természetes személyre, aki vagy amely egészségügyi szolgáltatást nyújt (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató).

(2) A gyógyszertárak működésére külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §2 (1) E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § e) pontjában meghatározott tevékenység;

b) egészségügyi közszolgáltatás: a részben vagy egészben az államháztartás terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatás;

c)3

d) egészségügyi szakterület: amelyre nézve külön jogszabály szerint egészségügyi szakképesítés szerezhető;

e) egészségügyi szakma: az Eütv. 3. § q) pontjában meghatározott egészségügyi szakképesítéssel, továbbá jogszabályban meghatározott szakmai (személyi és tárgyi) minimumfeltételekkel ellátható olyan egészségügyi szolgáltatások összessége, amely az egészségügyi szakmai kódjegyzékben önálló szakmai kóddal szerepel;

f)4 szervezeti egység: az egészségügyi szolgáltatónak a tevékenység végzésére létrehozott elkülönült egysége, amelyben egy vagy több szakma engedélyezhető, és rendelkezik a miniszteri rendeletben meghatározott személyi, tárgyi feltételekkel;

g)5 ellátási forma: az egészségügyi szakma gyakorlásának szervezési kerete;

h) székhely: az egészségügyi szolgáltató központi ügyintézésének a helye, székhelynek minősül továbbá a külföldi székhelyű egészségügyi vállalkozás magyarországi fióktelepének székhelye;

i)6 telephely: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyszíne, mely a székhelytől, illetve másik telephelytől az ingatlan-nyilvántartásban eltérő helyrajzi számmal rendelkezik, és ahol egy vagy több szervezeti egység feladatát látják el;

j)7 egészségügyi államigazgatási szerv: a működési engedély kiadására és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának ellenőrzésére jogosult, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), vagy az országos tisztifőorvos;

k)8 közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket egyaránt biztosítja;

l)9 változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás: a szolgáltatás jellegéből adódóan az egészségügyi szolgáltató székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyszínen nyújtott – ide nem értve a betegek otthonában történő – egészségügyi szolgáltatás, melynek feltételeit az ellátás helyszínén az adott szolgáltatás nyújtásának idejére az egészségügyi szolgáltató biztosítja;

m)10 mozgó egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi szolgáltató által nem helyhez kötötten, külön erre a célra kialakított, a tárgyi feltételeket magába foglaló engedélyezett járművel rendszeresen nyújtott egészségügyi szolgáltatás,

n)11 személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;

o)12 személyes közreműködés: az Eütv. 108/A. §-a szerinti, hatósági nyilvántartásba vétel alapján történő egészségügyi szolgáltatásnyújtás.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.

(3)13

Az egészségügyi szolgáltató elnevezése és tájékoztató táblája

3. § (1)14 Az egészségügyi szolgáltató nevének a szolgáltatás alapvető tevékenységét és tényleges formáját kell kifejeznie. Ha az engedélyes az egészségügyi szolgáltatást nem fő tevékenységként végzi, úgy az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egysége megnevezésének kell az általa nyújtott egészségügyi tevékenységet kifejeznie.

(2)15 Az egészségügyi szolgáltatónak, ha tevékenysége végzéséhez megfelelő épületet, helyiséget kell fenntartania, az épületen és a szolgáltató egység bejáratánál cégtáblán fel kell tüntetnie a szolgáltató hivatalos nevét (egyéni vállalkozó neve, cégnév, alapító okiratban meghatározott név), az egészségügyi szolgáltatás működési engedélyben meghatározott ellátási formáját, továbbá egészségügyi közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén az erre vonatkozó utalást. A ,,klinika'' elnevezést kizárólag a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott orvostudományi (egészségtudományi) képzést folytató egyetem olyan szervezeti egysége használhatja, amely a progresszív ellátás (Eütv. 75. §) felső szintjén és a területi ellátási kötelezettség keretében nyújtott gyógyító-megelőző feladatain keresztül biztosítja az adott egészségügyi szakterület – elméleti és gyakorlati képzését is magába foglaló – graduális, illetve posztgraduális oktatását, továbbá részt vesz az orvostudomány adott ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, illetve e szakterületen kutatómunkát végez.

(3)16 Az egészségügyi szolgáltatónak a szolgáltatás helyén elhelyezett információs táblán fel kell tüntetnie az engedélyezett egészségügyi szakmát, illetve szakmákat, vagy a szervezeti egység működési engedély szerinti elnevezését, továbbá, ha nem folyamatos betegellátást végez, a rendelési időt, valamint a betegek számára rendelkezésre állás idejét. Az egészségügyi szolgáltató a betegek számára elérhető módon tájékoztatást köteles adni az egészségügyi szolgáltatásaira kötött felelősségbiztosítása meglétéről és működési engedélyének érvényességéről.

(4) Azon egészségügyi szolgáltató, amely azonos helyszínen egészségügyi közszolgáltatás mellett nem közfinanszírozású egészségügyi szolgáltatást is nyújt, köteles az információs táblán egyértelműen feltüntetni a közszolgáltatás és az egyéb szolgáltatás körét és rendelkezésre állási idejét.

4. § Az egészségügyi szolgáltató, ha tevékenységét a beteg számára térítés ellenében végzi, az általa megállapított díjakat, illetve a külön jogszabályban megállapított részleges és teljes térítési díjat köteles a beteg számára jól látható helyen kifüggeszteni. A szolgáltatás teljesítése előtt a beteget szóban is tájékoztatni kell a szolgáltatási díj és az esetlegesen felmerülő egyéb költség várható mértékéről.

Egészségügyi tevékenységet végző személy alkalmassági vizsgálata

5. §17

Működési engedélyhez kötött szolgáltatások

6. § (1)18 Egészségügyi szolgáltatás nyújtására – ha törvény másként nem rendelkezik – az e rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult. Működési engedély nélkül jogosultak részt venni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, az egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők, valamint a személyes közreműködők.19

(2) Nem kell külön működési engedélyt kiadni a bentlakásos szociális intézményeknek a külön jogszabályban meghatározott kötelező szolgáltatásai körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokra.20

(3)21

(4)22 Nem kell működési engedély

a)23 az igazságügyi szakértőkről szóló törvény alapján végzett igazságügyi orvosszakértői tevékenységhez,

b) a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenység végzéséhez.

Egyéni egészségügyi vállalkozó

6/A. §24 (1)25

(2)26

(3)27 Az egyéni egészségügyi vállalkozó személyesen vesz részt az egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásában, és személyesen kell rendelkeznie az engedélyezett szakma folytatásához szükséges egészségügyi szakképesítéssel.

(4) Az egyéni egészségügyi vállalkozó a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint alkalmazottat foglalkoztathat. Az egyéni egészségügyi vállalkozó által alkalmazott szakirányú szakképesítéssel nem rendelkező személy egészségügyi szolgáltató tevékenységet csak akkor végezhet, ha szakmai tevékenységének közvetlen irányítását az egyéni egészségügyi vállalkozó vagy az általa alkalmazott megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy látja el.

6/B. §28 Az egyéni egészségügyi vállalkozás folytatásához szükséges szakképesítés meglétét a 7. § (2) bekezdése vagy a 12/A. § (5) bekezdése szerint az egészségügyi államigazgatási szerv vizsgálja.

Engedélyezési eljárás

7. §29 (1)30 Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedély kiadása a (2)–(5) és (7) bekezdésben foglaltak szerint az egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik. Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt kérelemre, valamint e rendeletben vagy jogszabályban meghatározott esetben hivatalból adja ki. E rendelet szabályait értelemszerűen kell alkalmazni a hivatalból indult eljárásra is.

(2)31 Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására

a)32 fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait – az országos tisztifőorvos,

b)33 alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet,, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal,

c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos tisztifőorvos,

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal

jogosult.

(2a)34 A (2) bekezdés b) pontjától eltérően az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére az országos tisztifőorvos adja ki a működési engedélyt abban az esetben, ha a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6/A. §-a értelmében az állami mentőszolgálat gondoskodik.

(3)35 Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt – (2) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörében eljárva – az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki.

(4)36 Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban – figyelemmel a (2) bekezdés c) pontjára – a telephely, illetve székhely szerinti járási hivatal vagy az országos tisztifőorvos adja ki.

(4a)37 A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások esetén közreműködő részére működési engedély nem adható.

(5)38 A területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, iskola- és ifjúság-egészségügyi, körzeti-közösségi szakápolói, védőnői feladat engedélyezését a több, ugyanazon járási hivatal illetékességébe tartozó telephelyen teljesítő számára egy eljárásban, telephelyenként kell lefolytatni, és az engedélyeket egy okiratba kell foglalni.

(6)39 Az egészségügyi szolgáltató a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek számára nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek egészségügyi szakmai szerve véleményének kikérését követően nyújtja be kérelmét az engedélyezési eljárás lefolytatásához.

(6a)40 A sejtbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetika, genetikai tanácsadás, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika szakmák működési engedélyezési eljárása során az országos tisztifőorvos megkéri az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának szakmai véleményét. A működési engedélyt az eljáró hatóság a jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata mellett az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának véleménye alapján adja ki.

(7)41 Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal adja ki azzal, hogy a közreműködő részére a működési engedély kiadására a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató részére működési engedélyt kiadó járási hivatal jogosult. A határozatot közölni kell a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések szerint illetékes járási hivatalokkal. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás esetén a kiadott működési engedélyben szereplő ellátási terület nem haladhatja meg az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv székhelye szerinti megye területét. Amennyiben a szolgáltató a székhelye szerinti megyehatáron kívül is szolgáltatást kíván nyújtani, a működési engedélyt a másik megyében a telephely szerinti járási hivatal adja ki, amely esetben az ellátási terület szintén ez utóbbi megyére terjedhet ki.

(8)42 Változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás esetén az engedélyezés feltételeit az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyén kell vizsgálni. A változó helyszínen a szolgáltatásnyújtás időtartama alatt ellenőrizhető a közegészségügyi, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

(9)43 Változó helyszínen végzett és mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltató a székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyszínen végzett tevékenységét 5 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a helyszín szerinti járási hivatalnak, amely jogosult helyszíni ellenőrzést tartani.

(10)44

8. §45 (1) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a kérelmező telephelyét;

b) új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a kérelmező KSH törzsszámát;

c) amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét;

d) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét;

e) az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját, progresszivitási szintjét, ellátási formáját;

f) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát;

g) a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ügyeleti, készenléti rendszerben való részvétel módját;

h) ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat;

i) területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt körzet megjelölését (körzet száma vagy körzet határai);

j) a jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minősülő termék forgalmazására, kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani;

k) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét;

l) a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat;

m)46 az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát.

(2) A kérelemmel érintett szakmákat a szolgáltató által létrehozott szervezeti egységen belül, az adott szakmát jellemző (1) bekezdés c)–i) pontja szerinti adatokkal kell feltüntetni.

(3) Ha az egészségügyi szolgáltató közfinanszírozott és nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást is nyújt, az (1) bekezdés c)–i) pontjában meghatározott adatokat ezen finanszírozási formákra elkülönített szervezeti egységenként, külön-külön fel kell feltüntetni.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

a)47 ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést;

b) az (1) bekezdés h) pontja szerinti közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződést;

c) az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – használatának jogcímét igazoló iratot;

d)48 az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló igazolást;

e) az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is – meglétére vonatkozó nyilatkozatot;

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai;

g) az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét;

h) a 2. melléklet szerinti szakmai programot;

i) alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmező helyettesítését;

j)49 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT) történő csatlakozási kötelezettségét a működési engedély véglegessé válását követő 8 napon belül, majd adatszolgáltatási kötelezettségét ezt követően folyamatosan teljesíti.

(5) A működési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi adatokat szerzi be:

a)50 a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létrejöttének igazolását (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma központi, illetve nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján),

b) amennyiben a kérelmező egészségügyi szolgáltató már rendelkezik működési engedéllyel, az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá működési engedélye (engedélyei) számát,

c)51 a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő alábbi adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján:

ca) szakképesítések, valamint szakirányú továbbképzések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése,

cb) a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, valamint az egészségügyi dolgozó által megszerzett és a működési nyilvántartásban szereplő valamennyi szakképesítés és szakképzettség tekintetében fennálló, az Eütv. és más jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye.

(6)52

(7)53 A működési engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv döntésének fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezései véglegessé válnak, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.

9. §54 (1)55 A működési engedélyezési eljárás során az egészségügyi államigazgatási szerv szemlét tarthat. Ennek során megvizsgálja, hogy

a) az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó – a miniszter rendeletében meghatározott – személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai és közegészségügyi előírásoknak,

c) az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.

(2)56 Amennyiben az egészségügyi szolgáltatónál olyan szervezeti változás következik be, amely nem érinti a székhelyet, telephelyet és a szakmai struktúrát, a jogutód egészségügyi szolgáltató működési engedély kiadása iránti eljárásban szemlét nem szükséges tartani.

(3)57 Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban szemlét nem tartott – és e rendelet másként nem rendelkezik –, a működési engedély véglegessé válásától számított hatvan napon belül helyszíni ellenőrzést tart az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megvizsgálása érdekében.

10. §58 A szemléről készült jegyzőkönyvben vagy feljegyzésben az ellátni kívánt egészségügyi szakmánként külön-külön kell rögzíteni a szemle megállapításait.

A működési engedély

11. §59 (1)60 Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt szakmára, illetve a szakmán belül egyes szolgáltatásokra adja ki. A kérelem és a szemle megállapításai alapján, ha a kérelmező

a) maradéktalanul megfelel a 9. § szerinti követelményeknek, a működési engedélyt a kérelemben foglaltaknak megfelelően,

b) a kérelemben megjelölt szakmán belül csak egyes tevékenységek tekintetében felel meg a 9. § szerinti követelményeknek, a működési engedélyt ezekre a tevékenységekre

adja meg.

(2) A működési engedély tartalmazza

a) az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában a szolgáltatónak megállapított egyedi azonosító számot,

b) az egészségügyi szolgáltató azonosítására szolgáló adatokat (név, székhely), telephelyeit,

c) az egészségügyi szolgáltató által létrehozott szervezeti egység elnevezését, amelyen belül a szolgáltató az engedélyezett szakmát működteti,

d) az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartása alapján a szervezeti egység részére megállapított egyedi szervezeti egység azonosító számot,

e) az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmákat és ezek – külön jogszabályban meghatározott – szakmakódját,

f) szakmánként az ellátás progresszivitási szintjét, az adott progresszivitási szintre meghatározott szolgáltatásokra, tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat – a közreműködő kivételével –,

g)61 szakmánként az ellátás formáját,

h) ha az egészségügyi szolgáltató a szakma tekintetében ellátási területtel rendelkezik, ennek tényét szervezeti egységenként, utalva az ellátási területről szóló külön döntésre, jogszabályra,

i) fekvőbeteg-szakellátás nyújtása esetén a szervezeti egységben engedélyezett szakmák ágyszámát, szakmánkénti bontásban,

j)62 a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás keretében engedélyezett szakma heti óraszámát,

k)63

l) az ügyeleti, készenléti rendszerben való közreműködés tényét,

m)–n)64

o) az engedélyezett szakma státuszát (határozatlan, átmeneti).

(3) Valamennyi engedélyezett szakmát az egészségügyi szolgáltató által létrehozott szervezeti egységen belül, az adott szakmára jellemző (2) bekezdés e)–o) pontja szerinti adatokkal kell feltüntetni.

(4) A működési engedély (2) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeit az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott határozat a 3. melléklet szerint tartalmazza.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyről szóló határozatot közli

a)65 az egészségügyi ellátási kötelezettség 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződéses teljesítése esetén a megállapodást, szerződést kötő szervvel,

b)66 közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, vagy az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.

(5a)67 Az országos tisztifőorvos az általa kiadott működési engedélyről szóló határozatot közli a működési engedéllyel érintett egészségügyi szolgáltató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal.

(6)68

(7)69 Ha a kérelmező nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, a működési engedély iránti kérelmet – a 13. §-ban meghatározott eset kivételével – az egészségügyi államigazgatási szerv visszautasítja. Az elutasító határozatot közölni kell az (5) bekezdésben foglalt szervekkel.

(8)70 Ha a kérelem olyan tevékenységre, szolgáltatásra irányul, amely az egészségügyi szakmai kollégium véleménye szerint nem azonosítható a jogszabályban meghatározott szakmák egyikével sem, illetve az Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalása szerint a szakma által el nem fogadott és Magyarországon be nem vezetett eljárások végzésére irányul, a kérelmet az egészségügyi államigazgatási szerv visszautasítja.

(9) Közreműködő igénybe vétele esetén az egészségügyi államigazgatási szerv vizsgálja, hogy a közreműködő bevonása nem veszélyezteti-e az egészségügyi szolgáltatás folyamatosságát, biztonságát, színvonalát.

(10)71 Amennyiben a működési engedélyezési eljárást az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból folytatja le, az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi államigazgatási szerv felhívására megadja a működési engedély kötelező tartalmi elemeinek megállapításához szükséges adatokat. Az adatok közlése érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amelynek határideje 8 nap. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a hiánypótlás keretében a nyilatkozattételi felhívásnak nem tesz eleget vagy valótlan adatot közöl, az egészségügyi államigazgatási szerv

a) a rendelkezésére álló adatok alapján dönt,

b) az eljárást megszünteti, vagy

c)72 bírságot szab ki.

(11)73 Az egészségügyi államigazgatási szerv a (10) bekezdésben meghatározott esetben

a) a (10) bekezdés a) pontját alkalmazza, amennyiben az eljárás során keletkezett iratokból, az eljáró szerv rendelkezésére álló egyéb adatokból, valamint az egészségbiztosító vagy a térségi betegút-szervezésért felelős szerv megkeresésének eredményeként, illetve a 9. § (1) bekezdésében meghatározott helyszíni ellenőrzés eredményeként a hiányzó adatok pótolhatóak vagy megállapíthatóak,

b) a (10) bekezdés b) pontját alkalmazza, amennyiben

ba)74 a hiányzó adatok pótlására az a) pont szerinti eljárási cselekmények nem vezettek eredményre, és a szolgáltató (10) bekezdésben foglalt határidővel hiánypótlásra történő felszólítása eredménytelen maradt, feltéve, hogy az eljárás során nincs további lehetőség a hiányzó adatok pótlására, megállapítására,

bb) a működési engedély olyan kötelező tartalmi elemét – ideértve a 11. § (2) bekezdés c), l) és o) pontjában foglaltakat – érinti az adatok hiánya, amelyet a finanszírozási szerződés megkötése szempontjából nem szükséges figyelembe venni, vagy olyan szolgáltatót érint, amely nem vesz részt a közfinanszírozásban, vagy

bc) az adatok hiánya közreműködő részére kiadandó működési engedély kötelező tartalmi elemeit érinti,

c) a (10) bekezdés c) pontját alkalmazza, amennyiben a szolgáltató pótolta a hiányzó adatokat, de az eljárás során, különösen az egészségbiztosító vagy a térségi betegút-szervezésért felelős szerv megkeresésének eredményeként, vagy a 9. § (1) vagy (3) bekezdésében meghatározott helyszíni ellenőrzés során megállapítható, hogy a szolgáltató valótlan adatokat közölt.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának informatikai alapfeltételei75

11/A. § (1) Az EESZT csatlakozásra köteles egészségügyi szolgáltató e kötelezettségének a működési engedélye véglegessé válását követő 8 napon belül tesz eleget.

(2) Az EESZT útján adatszolgáltatásra köteles egészségügyi szolgáltató e kötelezettségének jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a csatlakozás napjától tesz eleget.

Közreműködő részvétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során76

12. §77 (1) Közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Közreműködői szerződést csak olyan szakmára lehet kötni, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik. A szerződő felek a személyi és tárgyi feltételeket közösen biztosítják.

(2)78 A közreműködő további közreműködői szerződést nem köthet, kivéve, ha a közreműködő által igénybe vett közreműködő személyesen nyújt szolgáltatást.

(3) A közreműködői szerződés kötelezően tartalmazza:

a) a közreműködést igénybe vevő és a közreműködő egészségügyi szolgáltató adatait,

b) a közreműködéssel érintett egészségügyi szakmát,

c) a közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra vonatkozó szabályokat,

d) a közreműködés keretében végzett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást,

e) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő közreműködés esetén a közreműködő szolgáltatás elszámolásának szabályait,

f) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő közreműködés esetén a közreműködő együttműködési kötelezettségét és annak módját az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során,

g) a személyi és tárgyi feltételek teljesítésére kötött közreműködői szerződés esetén a tárgyi feltételek elérhetőségének, biztosításának jellegére vonatkozó rendelkezést, valamint az egészségügyi szolgáltatást végző személy (személyek) nevét, működési nyilvántartásban való azonosítóját, a tevékenység végzésének módját, időtartamát,

h) a szolgáltatás szerződésszegés esetén történő folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, a szerződés felmondásának szabályait, a felmondás határidejét, figyelemmel a szolgáltatás folyamatos biztosításának kötelezettségére,

i) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait,

j)79 a közreműködő egészségügyi szolgáltató feladatait a közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.

12/A. §80 (1) Az Eütv. 108/A. §-a szerinti bejelentést a személyes közreműködő teszi meg. Ha a személyes közreműködő e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni.

(2) A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások személyes közreműködés keretében nem végezhetők.

(3) A személyes közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan, a 12/B. § szerinti személyes közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Személyes közreműködői szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.

(4) A személyes közreműködő további személyes közreműködői szerződést akkor köthet, ha a további személyes közreműködő a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásában személyesen vesz részt.

(5) A személyes közreműködésre irányuló tevékenység bejelentését a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése szerint hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnél kell megtenni.

(6) A bejelentésben fel kell tüntetni

a) a személyes közreműködést igénybe vevő szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,

c) a közreműködéssel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,

e) járóbeteg-szakellátásban a személyes közreműködés idejét,

f) a személyes közreműködő

fa) cégnevét

fb) a személyes közreműködő szervezet KSH törzsszámát (új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével),

g)81 a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét, valamint foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusát.

(7) A bejelentéshez mellékelni kell a személyes közreműködésről szóló szerződést.

(8) A bejelentést követően az egészségügyi államigazgatási szerv szerzi be

a) a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett bejelentő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létrejöttének igazolását központi, illetve nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján,

b) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján.

(9) A személyes közreműködés tényét az (5) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti.

(10)82 A bejelentés nyilvántartásba vételéről az (5) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv értesítést küld a bejelentő egészségügyi szolgáltató részére.

(11)83 Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés szerinti adatokat és a közreműködői szerződést megvizsgálja. Ha a bejelentésben foglalt tevékenység nem felel meg az egészségügyi szolgáltatás személyes közreműködés keretében történő gyakorlására vonatkozó szabályoknak, az államigazgatási szerv a személyes közreműködő nyilvántartásba vételét visszautasítja.

(12)84 A (11) bekezdés szerinti határozatot közölni kell a közreműködést igénybe vevő szolgáltatóval és közszolgáltatás keretében történő tevékenységvégzés esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel vagy az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.

12/B. §85 (1) A személyes közreműködői szerződés tartalmazza:

a) a személyes közreműködést igénybe vevő és a személyesen közreműködő egészségügyi szolgáltató egyértelmű azonosításához szükséges név- és címadatai közül a nevét – természetes személy esetén a születési nevét is –, székhelyét vagy természetes személy esetén a lakcímét,

b) a személyes közreműködéssel érintett egészségügyi szakmát, illetve ha a személyes közreműködő az adott szakmán belül csak bizonyos tevékenységeket végez, azok megnevezését,

c) a személyes közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra vonatkozó szabályokat,

d) a személyes közreműködés keretében végzett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást,

e) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő személyes közreműködés esetén a személyes közreműködői szolgáltatás elszámolásának szabályait,

f) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő személyes közreműködés esetén a személyes közreműködő együttműködési kötelezettségét és annak módját az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során,

g) a személyes közreműködő nevében az egészségügyi szolgáltatást végző személy vagy személyek nevét, működési nyilvántartásban való azonosítóját, a tevékenység végzésének módját, időtartamát és a jogviszony megnevezését,

h) a szolgáltatás szerződésszegés esetén történő folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, a szerződés felmondásának szabályait, a felmondás határidejét, figyelemmel a szolgáltatás folyamatos biztosításának kötelezettségére,

i) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait,

j)86 a személyes közreműködő feladatait a személyes közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.

(2) Ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti személy több vagy több fajta jogviszony keretében végez egészségügyi tevékenységet, a személyes közreműködői szerződés megkötésekor ahhoz mellékelni kell az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy nyilatkozatokat is.

12/C. §87 (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt törli a hatósági nyilvántartásból, ha

a) a személyes közreműködő bejelenti a tevékenységének megszüntetését,

b) a személyes közreműködő megszűnik,

c) az egyéni vállalkozói tevékenyég folytatására való jogosultsága megszűnik, vagy

d) az egyéni vállalkozót törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásából, vagy a szakmai kamarából jogerős határozattal kizárták, vagy a jogszabály szerinti eljárásban a munkaköri egészségi alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi tevékenység végzésétől eltiltották.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató érintett szervezeti egységei vonatkozásában törli a hatósági nyilvántartásból, ha

a) a személyes közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint a személyes közreműködővel kötött személyes közreműködői szerződés megszűnt, vagy

b) a személyes közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató vagy annak – a személyes közreműködéssel érintett – szervezeti egysége megszűnik,

c)88 a személyes közreműködő az e tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételekkel – ide nem értve a személyes közreműködői szerződést – már nem rendelkezik, és az egészségügyi államigazgatási szerv erre irányuló kötelezése ellenére a hiányosságot a kitűzött határidőre nem szünteti meg, valamint nem kéri a határidő meghosszabbítását.

(3)89 A hatósági nyilvántartásból történő törlésről a törlés időpontjában a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A hatósági nyilvántartásból történő törlésről az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt értesíti.

Alkalmazott orvos részvétele alapellátást végző egészségügyi szolgáltatás nyújtása során90

12/D. §91 (1) Az a szakorvos-jelölt, illetve szakorvos, aki tevékenységét a praxisjoghoz kötött egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató alkalmazásában vagy ezen egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés alapján végzi (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: alkalmazott orvos), önálló orvosi tevékenységet nem végezhet, abban kizárólag a praxisjoggal rendelkező orvos felelősségi körén belül és utasításai alapján, az egészségügyi szolgáltatóval fennálló munkaviszony vagy a megbízás keretei között vehet részt.

(2)92 Az alkalmazott orvos – a (3) bekezdésben meghatározottak szerint – a háziorvost akkor helyettesítheti, ha a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendeletben foglalt szakmai és személyi feltételeknek megfelel.

(3) A háziorvos helyettesítéséhez szükséges szakmai feltételekkel rendelkező alkalmazott orvos a következő tevékenységek elvégzésére jogosult:

a) a praxisjoggal rendelkező orvos szakmai irányítása mellett a kontrollvizsgálatra visszahívott betegek ellátása, szűrések elvégzése, a beteg otthonában történő felkeresése,

b) a praxisjoggal rendelkező orvos munkáját segítő olyan előkészítő tevékenységek végzése, amelyek során az alkalmazott orvos a betegellátásban közvetlenül nem vesz részt,

c) a praxisjog későbbi átadásának szándékával a betegek együttes ellátása.

(4) A háziorvos helyettesítéséhez szükséges szakmai feltételekkel nem rendelkező alkalmazott orvos a következő tevékenységek elvégzésére jogosult:

a) szakképesítést nem igénylő, a betegek ellátását segítő tevékenységek,

b) háziorvosi kompetenciába tartozó népegészségügyi feladatok elvégzése, életmód tanácsadás,

c) olyan előkészítő tevékenységek és adminisztrációs feladatok ellátása, amelyek során az alkalmazott orvos a betegellátásban közvetlenül nem vesz részt.

(5) Az alkalmazott orvosként való foglalkoztatás tényét annál az egészségügyi államigazgatási szervnél kell bejelenteni, amely hatáskörrel rendelkezik a praxisjoghoz kötött egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentésben fel kell tüntetni:

a) az alkalmazott orvost igénybe vevő egészségügyi szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,

c) az alkalmazott orvosi tevékenységgel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,

e) az alkalmazott orvos nevét, pecsétszámát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét.

Szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele93

12/E. §94 (1) Az Eütv. 108/A. §-a szerinti bejelentést a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet (a továbbiakban: szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó) teszi meg. Ha a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni.

(2) A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti megbízási szerződés alapján kerülhet sor. E megbízási szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.

(3) A szabadfoglalkozású jogviszony keretében végzett tevékenység bejelentését a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése szerint hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnél kell megtenni.

(4) A bejelentésben fel kell tüntetni

a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,

c) a szabadfoglalkozású tevékenységgel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,

e) járóbeteg-szakellátásban a tevékenységvégzés idejét,

f) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó nevét, természetes személyazonosító adatait, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét,

g) a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó KSH törzsszámát (új egyéni vállalkozás kivételével).

(5) A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés szerinti megbízási szerződést.

(6) A bejelentést követően az egészségügyi államigazgatási szerv szerzi be

a) szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó vonatkozásában a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság igazolását központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján,

b) szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján.

(7) A szabadfoglalkozású tevékenységvégzés tényét a (3) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti.

(8) A bejelentés nyilvántartásba vételéről a (7) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv értesítést küld a bejelentő szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó részére.

(9)95 Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés szerinti adatokat és a megbízási szerződést megvizsgálja. Ha a bejelentésben foglalt tevékenység nem felel meg a szabadfoglalkozású jogviszony keretében történő tevékenységvégzésre vonatkozó szabályoknak, az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó nyilvántartásba vételét visszautasítja.

(10) A (9) bekezdés szerinti határozatot közölni kell

a) a szabadfoglalkozású tevékenységet bejelentővel,

b) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltatóval és

c)96 közszolgáltatás keretében történő tevékenységvégzés esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel vagy az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.

12/F. §97 (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót törli a hatósági nyilvántartásból, ha

a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó bejelenti a tevékenységének megszüntetését,

b) a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, vagy

c) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót

ca) törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásából,

cb) a szakmai kamarából jogerős határozattal kizárták, vagy

cc) a jogszabály szerinti eljárásban a munkaköri egészségi alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi tevékenység végzésétől eltiltották.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót az őt igénybe vevő szolgáltató érintett szervezeti egységei vonatkozásában törli a hatósági nyilvántartásból, ha

a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozóval kötött megbízási szerződés megszűnt, vagy

b) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő egészségügyi szolgáltató vagy annak a tevékenységgel érintett szervezeti egysége megszűnik.

(3) A hatósági nyilvántartásból történő törlésről a törlés időpontjában a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A hatósági nyilvántartásból történő törlésről az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót értesíti.

Átmeneti működési engedély

13. §98 (1)99 Ha az egészségügyi szakmára nincs meghatározva szakmai minimumfeltétel, az egészségügyi szolgáltató részére átmeneti működési engedély adható. Az egészségügyi szolgáltató részére azon szakmák esetében is átmeneti működési engedély adható, amelyek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló, illetve az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályok szerint járóbeteg-szakellátáshoz integrált nappali ellátási formában is végezhetők, de az ellátási forma jellegéből adódó speciális szakmai feltételek nem kerültek meghatározásra.

(2)100 Az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételeket az engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére az országos tisztifőorvos az általa felkért szakfelügyelő véleménye alapján, a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint állapítja meg. A szakfelügyelő az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételekről szóló véleményét megküldi az országos tisztifőorvosnak. Az adott szakmára meghatározott átmeneti szakmai feltételeket az országos tisztifőorvos közzéteszi, azzal, hogy ezen szakmai feltételeket az egészségügyi államigazgatási szerv az azonos szakmára irányuló valamennyi engedélyezési eljárásban alkalmazza.

(3)101 Az országos tisztifőorvos a szakmai minimumfeltétellel nem rendelkező szakma tekintetében az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével, a szakmához tartozó tevékenységeknek megfelelő orvosi és szakdolgozói feltételeket, az ahhoz szükséges tárgyi, valamint közegészségügyi és speciális higiénés feltételeket meghatározva állapítja meg a működéshez szükséges szakmai feltételeket.

(4)102 Járóbeteg-szakellátás keretében gyakorolt szakmákban a nappali ellátási forma tekintetében a minimális követelményeket és a speciális személyi, tárgyi, valamint szakmai környezeti minimumfeltételeket az országos tisztifőorvos az ezen ellátási formában végezhető szakmához tartozó tevékenységekhez szükséges speciális feltételek szerint állapítja meg:

a) a személyi feltételek tekintetében a nappali ellátás időtartama alatt biztosítandó, a tevékenységeknek megfelelő orvosi és szakdolgozói feltételek arányos meghatározásával,

b) a tárgyi feltételek tekintetében az ellátási forma alapján végzett tevékenységek biztosításához szükséges tárgyi feltételek meghatározásával,

c) a szakmai környezeti feltételek tekintetében a nappali ellátás jellegéből adódó közegészségügyi, speciális higiénés és a tevékenységek ellátásához szükséges egyéb szakmai feltételek meghatározásával.

(5)103 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály hatálybalépését követően, az egészségügyi szolgáltató – a jogszabály hatálybalépését követő 2 hónapon belül benyújtott – kérelmére, az egészségügyi államigazgatási szerv az átmeneti működési engedély felülvizsgálatával egyidejűleg működési engedélyt ad ki.

(6)104 Ha az egészségügyi szolgáltató az (5) bekezdésben számára meghatározott határidőn belül nem kéri az átmeneti működési engedélye felülvizsgálatát, az egészségügyi államigazgatási szerv – legfeljebb 15 napos határidő tűzésével – felhívja a szolgáltatót a kérelem és nyilatkozat pótlására. Amennyiben a szolgáltató a felhívásban foglalt határidőre sem teljesíti kötelezettségét, az egészségügyi államigazgatási szerv a határidő elmulasztásától számított 15 napon belül a működési engedélyt hivatalból visszavonja.

(7)105 Az átmeneti működési engedély felülvizsgálatára kérelemre induló eljárásban nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok.

Működési engedély módosítása a szolgáltatónál bekövetkezett változás miatt

14. § (1)106 Az egészségügyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési engedély kiadásának feltételeit, illetve a működési engedélyben szereplő adatokat, szakmákat vagy szolgáltatásokat, köteles előzetesen írásban bejelenteni a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető eseményeket, adatokat azok észlelését, keletkezését követő nyolc napon belül kell bejelenteni. Amennyiben a változás érinti a működési engedély 11. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmát, kérni kell a működési engedély módosítását, kivéve, ha a működési engedély módosítására külön jogszabályban foglaltak alapján hivatalból kerül sor. Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedély módosítására okot adó körülményről hivatalból értesül, a működési engedélyt hivatalból módosítja.

(2)107 Az egészségügyi szolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok közül

a) a rendelési vagy rendelkezésre állási időt, illetve annak változását, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét, illetve annak változását,

b)108 a tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 6. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott adatait és az azokban bekövetkezett változást,

c) egészségügyi alapellátás esetén a helyettesítő személyeket és a helyettesítés helyét, továbbá ezen adatok változását

bejelenti az a) és a c) pont esetén a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek, a b) pont esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (a továbbiakban: NNK).

(2a)109 A (2) bekezdés szerinti változást az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatok tekintetében minden hónap 10. napjáig, a változott adatok közlésével, a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatokat a változást követő 8 napon belül jelenti be. Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatok változása érinti a 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződést, akkor a szerződés másolatát a bejelentéshez csatolni kell. A (2) bekezdés c) pontja szerinti változás esetén a bejelentéshez csatolni kell a 8. § (4) bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozatot.

(2b)110 A hibás adatközlést az egészségügyi szolgáltató haladéktalanul kijavítja.

(3)111 Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.

(3a)112 Az Eütv. 94. §-a szerinti mentési tevékenységet, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató az e feladatának ellátását biztosító mentőjárműveiben, illetve betegszállító járműveiben bekövetkezett változást a változást követő 8 napon belül a következő adatok közlésével bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek:

a) a gépjármű érvényes rendszáma,

b) a gépjármű forgalmi engedélyének száma,

c) a gépjármű típusa,

d) a gépjármű gyártásának időpontja,

e) a gépjármű aktív vagy tartalék jellege,

f) betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek száma és a rögzített ülések száma,

azzal, hogy ha a változás érinti az alkalmazott mentőegység típusát, illetve az alkalmazott betegszállító jármű típusát, akkor az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(3b)113 Az egészségügyi szolgáltató által a (3a) bekezdés alapján bejelentett változás hatósági nyilvántartásba vételéről a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv 8 napon belül tájékoztatja a bejelentőt és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt. Az egészségügyi szolgáltató által a (3a) bekezdés alapján bejelentett új mentőjármű, illetve betegszállító jármű szakmai minimumfeltételeknek való megfelelőségét a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül ellenőrzi.

(4)114 A (2) bekezdés b) pontja szerinti jelentéseket elektronikusan, az NNK elektronikus humán erőforrás nyilvántartó informatikai rendszere útján kell megtenni. Az első bejelentést követően az egészségügyi szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást jelenti. A bejelentés a következő módszerekkel tehető meg:

a) az internetalapú űrlap manuális kitöltésével, vagy

b)115 az internetalapú űrlap kitöltéséhez szükséges adatoknak az egészségügyi szolgáltató saját elektronikus nyilvántartásából informatikai eszközök segítségével történő automatikus beküldésével az NNK humán erőforrás nyilvántartó informatikai rendszerébe.

(5)116 A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott módon köteles a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatásnak eleget tenni

a) a 30 fő feletti egészségügyi dolgozót foglalkoztató,

aa) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,

ab) közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, ideértve a diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatót is,

b) az Országos Mentőszolgálat, és

c) az Országos Vérellátó Szolgálat.

(6)117 A jelentések online továbbításához szükséges formai követelményeket, a jelentés módjának technikai leírását – beleértve az adatszerkezetet, a rekordképeket és az adatmezők részletes definícióját –, valamint a felhasználói kézikönyveket az országos tisztifőorvos a honlapján teszi közzé.

(7)118 Az NNK informatikai rendszerében országos nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatók által bejelentett humán erőforrás adatokról.

(8)119 A nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében az egészségügyi szolgáltató az országos tisztifőorvos felhívására közölni köteles az általa bejelentett humán erőforrás adatokkal összefüggésben rendelkezésére álló adatot.

(9)120 Az országos tisztifőorvos a tudomására jutott, írásban dokumentált adatok alapján hivatalból helyesbíti a tévesen megküldött adatokat.

14/A. §121

A működési engedély módosítása a minimumfeltételek változása miatt

15. §122 (1) Amennyiben új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály kerül kihirdetésre, az egészségügyi szolgáltató – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az új, vagy módosított jogszabály hatálybalépésétől számított két hónapon belül bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv részére szolgáltatásainak az új vagy módosított minimumfeltételnek való megfelelését.

(2)123 Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidő alatt az egészségügyi szolgáltató nem tesz bejelentést, az egészségügyi államigazgatási szerv – legfeljebb 30 napos határidő tűzésével – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján felhívja a szolgáltatót a bejelentés pótlására. Amennyiben a szolgáltató a felhívásban foglalt határidőre sem teljesíti bejelentési kötelezettségét, az egészségügyi államigazgatási szerv a határidő elmulasztásától számított 90 napon belül az új vagy módosított szakmai minimumfeltételnek való megfelelés megvizsgálása érdekében ellenőrzést végez. Az ellenőrzés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv szükség esetén a 16. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket foganatosítja. Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentési kötelezettséget elmulasztó szolgáltatóval szemben a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírságot szabhat ki, melynek során a helyszíni ellenőrzés költségének mint eljárási költségnek a megfizetésére is kötelezi az egészségügyi szolgáltatót.

(3)124 Ha az új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály a működési engedély módosítását is szükségessé teszi – és a szolgáltató az új vagy módosított minimumfeltételeknek megfelel –, az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt módosítja, mely módosítás során nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok.

(4)125

Működési engedély módosítás az egészségügyi szakellátási kapacitások és ellátási területek változása miatt126

15/A. §127 (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja az érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyét, amennyiben az az egészségügyi szakellátási kapacitások, illetve ellátási területek tárgyában hozott döntés miatt szükséges.

(2)128 Az (1) bekezdés szerinti esetben a működési engedély módosítására irányuló eljárás megindítható a szakellátási kapacitás, illetve az ellátási terület tárgyában hozott döntés véglegessé válását megelőzően is, azzal, hogy a működési engedély módosítása tárgyában nem hozható döntés a szakellátási kapacitás, illetve az ellátási terület tárgyában hozott döntés véglegessé válását megelőzően.

(3)129 A működési engedély 14. §, 15. §, illetve e § szerinti módosításáról szóló határozatot közölni kell a 11. § (5) bekezdésében felsorolt szervekkel.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának ellenőrzése

16. §130 (1)131 Az egészségügyi államigazgatási szerv – a 9. §-ban, a 13. §-ban, a 15. §-ban és a 17. § (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzésen kívül – előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését, amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok, protokollok, illetve közegészségügyi előírások, valamint a 11/A. §-ban foglaltak teljesítését.

(2)132 Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az általa, illetve a szakfelügyelet által tartott – a 9. §-ban és a 15. §-ban meghatározott ellenőrzést is ideértve – helyszíni ellenőrzés megállapításai, az EESZT működtetőjének tájékoztatása vagy az egészségügyi szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján megállapítja a működési engedélytől eltérő működést – az Ehi. 13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett – közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató esetén az egészségbiztosítónál kezdeményezheti az Ehi. 13. § (3) bekezdésében foglalt intézkedések megtételét.

(3)133 Az egészségügyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az Ehi. 13. § (2) bekezdése szerinti felfüggesztés és az Ehi. 13. § (3) bekezdés b)–f) pontja szerinti működési engedély visszavonása esetén a betegellátás átmeneti biztosítása érdekében más egészségügyi szolgáltató kijelöléséről a kijelölésre kerülő egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt.

(4)134 Az egészségügyi szolgáltató működését az országos tisztifőorvos felkérésére a szolgáltatás helye szerinti járási hivatal akkor is ellenőrizheti, ha a szolgáltatásra jogosító működési engedélyt az országos tisztifőorvos adta ki. A járási hivatal az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül megküldi az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv részére.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a tapasztalt közegészségügyi hiányosságok esetén saját hatáskörben intézkedik, és erről értesíti a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet. Egyéb hiányosság esetén intézkedést kezdeményez a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnél.

(6)135

(7)136 Az egészségügyi államigazgatási szerv szakértői kirendelése alapján az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága mint testület, szakértőként vesz részt a reprodukciós eljárások végzésére, illetve az ivarsejtek, őssejtek és embriók fagyasztva tárolására működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók ellenőrzésében. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának elnöke által kijelölt bizottsági tag az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szakértőre vonatkozó rendelkezései szerint működik közre az ellenőrzésben.

(8)137 Ha feladatkörében az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának tudomására jut, hogy az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik a működési engedélyének megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel, vagy a szakmai szabályoknak nem megfelelően működik, kezdeményezi az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni ellenőrzését.

16/A. §138 (1) Az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az infekciókontroll-minimumok biztosítását és működését, továbbá a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint érkezett bejelentésben foglalt információk megalapozottságát a szolgáltatás helye szerint illetékes hatóság is ellenőrzi a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint. A hatósági ellenőrzésben szükség szerint szakfelügyelő főorvos is részt vesz.

(2)139 Ha az egészségügyi szolgáltató megsérti az infekciókontrollal összefüggő feladatait meghatározó, jogszabályban, módszertani levélben, illetve szakmai irányelvben foglalt szabályokat, a hatóság az Ehi. 13. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzést és hatósági eljárást

a) alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a járási hivatal, rendvédelmi szervek által működtetett alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat,

b) fekvőbeteg-szakellátást, egynapos sebészeti ellátást, dializáló tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók esetében a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

c) ha járványügyi helyzet indokolttá teszi, az országos tisztifőorvos az a) és b) pontban felsorolt hatóságokkal együttműködésben

végzi, illetve folytatja le.

(4) Az egészségügyi szolgáltatók felügyeletét a lakosság körében is előforduló, nem specifikus járványok esetén a járási hivatal látja el

a) a halmozottan előforduló fertőzésekre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének,

b) a halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálásának, a járványok megelőzésének és felszámolásának, a szükséges járványügyi intézkedések megtételének és végrehajtásának

tekintetében.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben háromévente legalább egy alkalommal,

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben évente legalább egy alkalommal

végzi a hatóság, és szükség esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

17. § (1)140 Az EESZT működtetője tájékoztatást nyújt az adatszolgáltatást ellenőrző egészségügyi államigazgatási szervnek az EESZT csatlakozási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. Az egészségügyi államigazgatási szerv az EESZT működtetőjének adatszolgáltatása, illetve megkeresése alapján ellenőrzi a 11/A. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítését.

(2)141 Az egészségügyi államigazgatási szerv soron kívüli ellenőrzést folytat le rendkívüli esemény, valamint panaszbejelentés kivizsgálására.

Az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése142

18. §143 (1)144 Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását – a fenntartó tájékoztatása mellett – szüneteltetheti. A szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának feltüntetésével. Amennyiben a szünetelést bejelentő egészségügyi szolgáltatónál nincs az adott szakmában más szervezeti egység, az egészségügyi szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval megállapodik a helyette történő egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésről szóló bejelentéshez csatolni kell a megállapodást. A szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a működési engedélyt.

(2)145 Amennyiben a szünetelést bejelentő szolgáltató nem csatolja a szünetelés bejelentéséhez az (1) bekezdés szerinti megállapodást, az egészségügyi államigazgatási szerv dönt az egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg végző szolgáltató kijelöléséről. A kijelölésről a kijelölésre kerülő egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt.

(3)146 A szüneteltetés tényéről tájékoztatni kell a szakellátási kapacitások nyilvántartását vezető országos tisztifőorvost, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott sürgősségi ügyeleti rend szerinti ügyeleti ellátás szüneteltetése esetén az Országos Mentőszolgálatot is.

(4)147 Az egészségügyi szolgáltatónak az előre nem tervezhető szüneteltetést az arra okot adó körülmény észlelésétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek és a fenntartónak.

(5) Az egészségügyi közszolgáltatást nem végző szolgáltató tevékenységének szüneteltetését akkor köteles bejelenteni, ha a szüneteltetés várható időtartama a három hónapot meghaladja.

(6) A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés okát, a kezdő és a várható befejezés időpontját. Az egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, amennyiben ez eltér az előzetes bejelentésben feltüntetett időponttól.

(7)148 Az (1) és a (4) bekezdés szerinti bejelentés alapján – a bejelentésétől számított – legfeljebb egy évig szünetel az egészségügyi szolgáltatás ellátása. Ezt követően az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató – az (1) és a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – évente kezdeményezheti a szünetelés meghosszabbítását az előző év elteltét követő 30 napon belül.

(8)149 Abban az esetben, ha a bejelentést, illetve a meghosszabbítást követő egy év elteltét követő 30 napon belül az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató nem kezdeményezte a (7) bekezdésben foglaltak szerint a szünetelés meghosszabbítását és a szünetelés megszüntetését sem jelentette be, az adott egészségügyi szolgáltatás ellátásához használt szakellátási kapacitás tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5. § (5) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvos jár el és az eljárás hivatalból indul.

A működési engedély visszavonása

19. § (1)150 Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt visszavonja, ha

a) azt az egészségügyi szolgáltató kéri,

b) az egészségügyi szolgáltató megszűnik,

c)151 az egyéni vállalkozói tevékenyég folytatására való jogosultsága megszűnik,

d)152 az egyéni vállalkozót törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásából, vagy a szakmai kamarából jogerős határozattal kizárták, vagy a jogszabály szerinti eljárásban a munkaköri egészségi alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi tevékenység végzésétől eltiltották,

e)153

f)154

g)155

h)156 az egészségügyi alapellátás körében kötött feladat-ellátási szerződés megszűnik,

i) az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel,

j) az egészségügyi szolgáltató bejelentés nélkül legalább hat hónapja szünetelteti a tevékenységét,

k) a szakfelügyeleti vizsgálat olyan szakmai szabályok súlyos megsértését tárta fel, mely a betegek biztonságos ellátását veszélyezteti,

l)157 a közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint a közreműködő szolgáltatóval kötött közreműködői szerződés megszűnt.

(2)158 A működési engedély visszavonásáról a visszavonás időpontjában a szolgáltató vonatkozásában a 7. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A működési engedély visszavonásáról szóló határozatot közölni kell a 11. § (5) bekezdésében felsorolt szervekkel.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának, illetőleg a jogosulatlan egészségügyi szolgáltatás nyújtásának jogkövetkezményei

20. § (1)159

(2) Nem kaphat működési engedélyt

a)160 az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, az ítélet, illetőleg a határozat véglegessé válásától számított három évig,

b)161 az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, amennyiben az eljárás megindulásakor a szolgáltatás nyújtásához előírt feltételekkel rendelkezett, az ítélet, illetőleg a határozat véglegessé válásától számított egy évig,

c)162

21. §163

22. §164

Záró és átmeneti rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A rendelet működési engedélyre vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépés után benyújtott kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni azzal, hogy a folyamatban lévő ügyben alvállalkozói működési engedély nem adható ki.

(3)165 A rendelet hatálybalépésének napján hatályos – az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, a működési engedélyről és az egyéni vállalkozás keretében végezhető egészségügyi szolgáltatásról szóló 69/2002. (IV. 12.) Korm. rendelet 29. § (5) bekezdésével hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján kiadott – működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató működési engedélyét az első változásbejelentés alkalmával kell kicserélni. A kicserélés iránti kérelmet az egészségügyi államigazgatási szerv két hónapon belül bírálja el.

(4)166

(5)167

23/A. §168

24. §169 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 15. §-ával megállapított 13. § a Módr. hatálybalépését követően benyújtott kérelmek elbírálása során alkalmazandó. A Módr. hatálybalépésekor már átmeneti működési engedéllyel rendelkező szolgáltató a működési engedélye első módosítását követően kell, hogy megfeleljen a 13. §-ban meghatározott minimumfeltételeknek.

25. §170 (1) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított, a működési engedélyre vonatkozó rendelkezéseket a 2012. január 1-jét követően benyújtott kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

(2) 2012. január 1-jét követően a jogerős ideiglenes működési engedélyek az abban meghatározott határidőt követően nem hosszabbíthatók meg.

(3) 2012. január 1-jét követően területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatásra nem adható ki működési engedély. Ez a rendelkezés nem érinti a 2012. január 1-jén meglévő, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatók működési engedélyét.

(4) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti eljárásban nem alkalmazhatók az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok. Ezt a rendelkezést a 2012. január 1-jén folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell.

(5)171 Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított és az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelettel módosított 3. mellékletben foglaltakat a 2012. április 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(6)172 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 15/A. §-t a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr2. 3. §-ának a hatálybalépésekor173 folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban is alkalmazni kell.

(7)174 A (3) bekezdéstől eltérően a hajléktalanok ellátását biztosító, valamint a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Honvédség egészségügyi szolgáltatói, a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi szolgáltatók által, továbbá az orvostudományi egyetemeken az orvosképzés keretében nyújtott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás nyújtására működési engedély adható.

(8)175 A (7) bekezdés szerinti rendelkezést a 2012. július 1-jén folyamatban lévő eljárások esetén is alkalmazni kell.

(9)176 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 6/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak a 2012. július 1-jén működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók esetében 2013. július 1-jétől kell megfelelni.

(10)177 Ha az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai kódjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmák, szakmakódok változása érinti a működési engedélyben meghatározott adatokat, a változást a működési engedély módosulásáig az NNK honlapján közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe venni azzal, hogy a változást – a tájékoztató elérhetőségének biztosításával egyidejűleg – a működési engedélyekről vezetett nyilvántartásban át kell vezetni.

25/A. §178 (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 11/A. §-ban foglaltak teljesítését a Módr. hatálybalépésekor működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tekintetében a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv 2020. július 1-jétől ellenőrzi.

(2) A Módr. hatálybalépésekor hatályos közreműködői szerződések és személyes közreműködői szerződések tekintetében a Módr.-rel megállapított 12. § (3) bekezdés j) pontjának, valamint 12/B. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést 2020. szeptember 1-jéig kell biztosítani.

25/B. §179 Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2023. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (2a) bekezdésében foglaltakat a folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy a járási hivatal a Módr1. hatálybalépésétől180 számított nyolc napon belül átteszi a folyamatban lévő ügyet az országos tisztifőorvoshoz.

26. §181 E rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 96/2003 . (VII. 15.) Korm. rendelethez182

2. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez183


Az egészségügyi szolgáltató szakmai programja

Az egészségügyi szolgáltatás tevékenységi körének rövid bemutatása.
A szolgáltatásnyújtással összefüggő tevékenységek terén szerzett szakmai tapasztalatok, gyakorlat bemutatása.
A működtetéshez rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása, és a szakmai feladatok ellátásának szervezése.
Munkaszervezés bemutatása, gyógyító, megelőző és ápolás-ellátási rend tervezete, ápolási és gondozási folyamatok bemutatása, beteg edukáció, ápolási dokumentáció tervezete, vezetési rendje, adatvédelmi követelményeknek való megfelelés.
Egyes kisegítő folyamatok bemutatása (étkeztetés, betegszállítás, takarítás, veszélyes hulladék elszállítás, mosodai szolgáltatás, sterilizálás).
A szolgáltatónál működő infekciókontroll, antibiotikum politika főbb elemei.
A működtetni kívánt belső minőségügyi rendszer tervezett elemei, minőségpolitika és minőségügyi célkitűzések.
Magánszolgáltatás – vagy a területi ellátási kötelezettség keretében meghatározott ellátási területen kívüli – működési területe.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás nem orvosi vagy ápolási szakma végzésére, illetve kizárólag járóbeteg-szakellátás keretében végzett tevékenységre irányul, a szakmai program tartalmi elemeit a szolgáltatás jellege szerinti értelemszerű alkalmazással kell elkészíteni.

3. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez184


Fekvőbeteg-szakellátás

engedélyező hatóság fejléce

.............. (egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)

........... számú melléklet a ........... iktatószámú határozathoz

telephely

osztály
megnevezése

szervezeti
egység
azonosítója

szakma
neve

szakma-
kód

ágyszám

ellátási
forma

progresz-
szivitási szint

ügyelet/
készenlét

engedély
státusza

ellátási
körzet

dátum

aláírás

Járóbeteg-szakellátás

engedélyező hatóság fejléce

.......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)

........... számú melléklet a ......... iktatószámú határozathoz

telephely

szak-
rendelés
megne-
vezése

szervezeti
egység
azonosító-ja

szakma
neve

szakma-
kód

szak-
orvosi
óra

nem
szak-
orvosi
óra

ellátási
forma

progresz-
szivitási
szint

engedély
státusza

ellátási
körzet

dátum

aláírás

Alapellátás

engedélyező hatóság fejléce

.......... (egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)

........... számú melléklet a ........... iktatószámú határozathoz

telephely

rendelés
megne-
vezése

szervezeti
egység
azonosító-ja

szakma
neve

szakma-kód

ellátási
forma

ügyelet/
készenlét

engedély
státusza

ellátási
körzet

dátum

aláírás

1

A bevezető rendelkezés a 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésének h) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés j) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdésével megállapított, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés k) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés l) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § (4) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (1) bekezdés m) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § (4) bekezdése iktatta be.

11

A 2. § (1) bekezdés n) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § (1) bekezdés o) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 3. § (3) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 5. §-t a 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 15. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (1) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § (3) bekezdését a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 6. § (4) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. § (4) bekezdés a) pontja a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

24

A 6/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

25

A 6/A. § (1) bekezdését a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

26

A 6/A. § (2) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 6/A. § (3) bekezdése a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított, az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 7. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

A 7. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

33

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

34

A 7. § (2a) bekezdését a 106/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

37

A 7. § (4a) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 7. § (6) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 7. § (8) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése iktatta be.

44

A 7. § (10) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § a) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

45

A 8. § a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

46

A 8. § (1) bekezdés m) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése iktatta be.

47

A 8. § (4) bekezdés a) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 8. § (4) bekezdés d) pontja a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

49

A 8. § (4) bekezdés j) pontját a 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

50

A 8. § (5) bekezdés a) pontja a 46/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 8. § (5) bekezdés c) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése iktatta be.

52

A 8. § (6) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 8. § (7) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

54

A 9. § a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

55

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

56

A 9. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

57

A 9. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

58

A 10. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

59

A 11. § a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

60

A 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

61

A 11. § (2) bekezdés g) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § d) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 11. § (2) bekezdés j) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 11. § (2) bekezdés k) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 11. § (2) bekezdés m)–n) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 11. § (5) bekezdés a) pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. § c) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 11. § (5) bekezdés b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 11. § (6) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 11. § (7) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

70

A 11. § (8) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

71

A 11. § (10) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be, szövege a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

72

A 11. § (10) bekezdés c) pontja a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 11. § (11) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

74

A 11. § (11) bekezdés b) pont ba) alpontja a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

75

Az „Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának informatikai alapfeltételei” alcímet (11/A. §) a 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

76

A 12. §-t megelőző alcím a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

77

A 12. § a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

78

A 12. § (2) bekezdése a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 12. § (3) bekezdés j) pontját a 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

80

A 12/A. §-t az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

81

A 12/A. § (6) bekezdés g) pontja a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. § d) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 12/A. § (10) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § b) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

83

A 12/A. § (11) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

84

A 12/A. § (12) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 12/B. §-t az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

86

A 12/B. § (1) bekezdés j) pontját a 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

87

A 12/C. §-t a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

88

A 12/C. § (2) bekezdés c) pontját a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

89

A 12/C. § (3) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § c) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

90

A 12/D. §-t megelőző alcímet a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

91

A 12/D. §-t a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

92

A 12/D. § (2) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

93

A 12/E. §-t megelőző alcímet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

94

A 12/E. §-t a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

95

A 12/E. § (9) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

96

A 12/E. § (10) bekezdés c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

97

A 12/F. §-t a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

98

A 13. § a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

99

A 13. § (1) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 13. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 13. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

103

A 13. § (5) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

104

A 13. § (6) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 13. § (7) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése iktatta be.

106

A 14. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított, a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

107

A 14. § (2) bekezdését újonnan az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a iktatta be, szövege a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

108

A 14. § (2) bekezdés b) pontja a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

109

A 14. § (2a) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a iktatta be, szövege a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 25. § a) pontja szerint módosított szöveg.

110

A 14. § (2b) bekezdését a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése iktatta be.

111

A 14. § (3) bekezdése a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

112

A 14. § (3a) bekezdését a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

113

A 14. § (3b) bekezdését a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

114

A 14. § (4) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 14. § (5) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése iktatta be.

118

A 14. § (7) bekezdését a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

119

A 14. § (8) bekezdését a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

120

A 14. § (9) bekezdését a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

122

A 15. § a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

123

A 15. § (2) bekezdése a 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

124

A 15. § (3) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 48. § d) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

125

A 15. § (4) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a hatályon kívül helyezte.

126

A 15/A. §-t megelőző alcímet a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

127

A 15/A. §-t a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

128

A 15/A. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

129

A 15/A. § (3) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 54. §-a iktatta be.

130

A 16. § a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.

132

A 16. § (2) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

133

A 16. § (3) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

135

A 16. § (6) bekezdését a 136/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a.

136

A 16. § (7) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

137

A 16. § (8) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

138

A 16/A. §-t a 164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

139

A 16/A. § (2) bekezdése a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

140

A 17. § (1) bekezdését a 12/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

141

A 17. § (2) bekezdése a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

142

A 18. §-t megelőző alcím az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § g) pontja szerint módosított szöveg.

143

A 18. § a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.

145

A 18. § (2) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

146

A 18. § (3) bekezdése a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés h) és i) pontja szerint módosított szöveg.

147

A 18. § (4) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. § e) pontja szerint módosított szöveg.

148

A 18. § (7) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

149

A 18. § (8) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

150

A 19. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

151

A 19. § (1) bekezdés c) pontja a 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

152

A 19. § (1) bekezdés d) pontja a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

153

A 19. § (1) bekezdés e) pontját a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

154

A 19. § (1) bekezdés f) pontját a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

155

A 19. § (1) bekezdés g) pontját a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

156

A 19. § (1) bekezdésének h) pontját a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 29. §-a iktatta be.

157

A 19. § (1) bekezdés l) pontját a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése iktatta be.

158

A 19. § (2) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

159

A 20. § (1) bekezdését a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

161

A 20. § (2) bekezdés új b) pontját a 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti b) pont jelölését c) pontra változtatta. A 20. § (2) bekezdés b) pontja a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés j) pontja, a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § c) pontja, a 46/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 5. § b) és c) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

162

A 20. § (2) bekezdés c) pontját a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

163

A 21. §-t és az azt megelőző alcímet a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

164

A 22. §-t és az azt megelőző alcímet a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

165

A 23. § (3) bekezdése a 215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése, a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (39) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

166

A 23. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 855. pontja hatályon kívül helyezte.

167

A 23. § (5) bekezdését a 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 855. pontja.

168

A 23/A. §-t a 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. §-ának (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

169

A 24. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 855. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 56. § (3) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

171

A 25. § (5) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

172

A 25. § (6) bekezdését a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

173

A hatálybalépés időpontja 2012. június 1.

175

A 25. § (8) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

176

A 25. § (9) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

177

A 25. § (10) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. §-a iktatta be, szövege a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

178

A 25/A. §-t a 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

179

A 25/B. §-t a 106/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

180

A hatálybalépés időpontja 2023. március 31.

182

Az 1. mellékletet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 106. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 32. § b) pontja.

183

A 2. mellékletet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. § g) pontja szerint módosított szöveg.

184

A 3. mellékletet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 47. (2) bekezdése iktatta be, szövege az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére