• Tartalom

1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről1

2022.05.25.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében; az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:2

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) E rendelet hatálya a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért felelős költségvetési szervekre, valamint a támogatások hazai lebonyolításában részt vevő egyéb szervezetekre és az általuk végzendő feladatokra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakításával összefüggő feladatait külön rendelet határozza meg.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) bizottsági döntés: az Európai Bizottságnak a Kohéziós Alaphoz benyújtott támogatási kérelem elfogadásáról hozott határozata, amely tartalmazza a támogatás arányát, a pénzügyi tervet, valamint a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket és feltételeket;

b) EQUAL közösségi kezdeményezés: az Európai Szociális Alap által finanszírozott program, amelynek célja a munkaerőpiacon az egyenlő esélyek megteremtése és a hátrányos megkülönböztetés különböző formáinak felszámolására irányuló kísérleti, innovatív projektek nemzetközi együttműködésben történő megvalósításának támogatása;

c)3

d) INTERREG közösségi kezdeményezés: az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott határon átnyúló, transznacionális (nemzetek közötti) és interregionális együttműködés, amelynek célja az egész közösségi terület harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztése;

e) kedvezményezett: a projektet, illetve a központi programot végrehajtó, a támogatási szerződést kedvezményezettként aláíró szervezet vagy magánszemély;

f) Kohéziós Alap: az Európai Unió pénzügyi alapja, amely hozzájárul a környezetvédelem és a közlekedés terén megvalósuló projektekhez azon tagállamokban, ahol a vásárlóerő-paritással mért egy főre jutó bruttó nemzeti termék kevesebb, mint a közösségi átlag 90%-a, és amelyek rendelkeznek az előírt gazdasági konvergencia programmal;

g) Kohéziós Alap támogatási kérelem: az irányító hatóság által az Európai Unióhoz benyújtott, a Kohéziós Alap eszközeinek felhasználásával megvalósítani kívánt projektjavaslatokat ismertető dokumentum, amely a mellékletekkel együtt tartalmazza az összes információt a projekt lényeges adminisztratív, műszaki, gazdasági és pénzügyi vonatkozásáról;

h) Kohéziós Alap keretstratégia: a Kohéziós Alapból támogatandó projektek kiválasztását megalapozó, a vonatkozó közösségi politikákkal és a nemzeti környezetvédelmi és közlekedési stratégiákkal összhangban álló keretdokumentum;

i) közösségi kezdeményezés programdokumentuma: az Európai Bizottság által jóváhagyott dokumentum, amely valamely közösségi kezdeményezés tagállami szintű végrehajtására vonatkozóan a több évre szóló prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések egységes rendszerét tartalmazza;

j)4 Közösségi Támogatási Keret: Magyarország által benyújtott Nemzeti Fejlesztési Terv alapján kidolgozott és az Európai Bizottság által jóváhagyott dokumentum, amely tartalmazza a strukturális alapok és Magyarország által megvalósítandó tervet és prioritásokat, azok céljait és a hazai, illetve európai uniós pénzügyi forrásait;

k) központi program: olyan program, amelynél a támogatott programok, illetve projektek kiválasztása pályáztatás nélkül, előre meghatározott feltételrendszer szerint történik, amely feltételrendszer közzététele a programkiegészítő dokumentumban megnevezett végső kedvezményezettek közvetlen megkeresésével valósul meg;

l) lebonyolító testület: a Kohéziós Alapból támogatott egyes projektek végrehajtásáért felelős szerv;

m)5 közreműködő szervezet: az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. §-a (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott fogalom;

n) operatív program: az Európai Bizottság által jóváhagyott és a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó, több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum;

o)6 monitoring bizottság: a Korm. r. 2. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott fogalom;

p)7 Nemzeti Fejlesztési Terv: helyzetelemzést, stratégiát a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet Magyarország készít az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére a kiemelt szükségletekre figyelemmel;

q)8 projekt: a Korm. r. 2. §-a (1) bekezdésének u) pontjában meghatározott fogalom;

r)9 strukturális alapok: a Tanács strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1999. június 21-ei 1260/1999/EK rendeletében meghatározott alapok.

(2)10 A rendeletben szereplő kifizető hatóság, program-kiegészítő dokumentum, prioritás, intézkedés, végső kedvezményezett kifejezések a Korm. r.-ben foglaltak szerint értelmezendők.

3. § A strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatásai felhasználásának általános eljárási szabályait külön jogszabály határozza meg.

II. Fejezet

INTÉZMÉNYRENDSZER

A rendelet hatálya alá tartozó intézmények általános kötelezettségei

4. § A kormányrendelet hatálya alá tartozó intézmények feladataik végrehajtása során kötelesek:

a) egymással, illetve a hatáskörükbe tartozó programok és projektek megvalósításában érintett minisztériumokkal együttműködni,

b) a rendelkezésükre álló, az Európai Unió által társfinanszírozott programok és projektek végrehajtására vonatkozó adatokat, információkat egymás rendelkezésére bocsátani,

c) a tájékoztatás, a nyilvánosság és a partnerség követelményét érvényesíteni,

d) rendszeres tájékoztatással, szakmai tanácsadással elősegíteni a pályázók felkészítését, az Európai Unió támogatásainak hatékony felhasználását,

e) gondoskodni a közösségi alapelvek követéséről, a közösségi politikák érvényesítéséről,

f) gondoskodni a feladat- és hatáskörök szétválasztásáról, a gondos pénzügyi gazdálkodás követelményeinek érvényesítéséről,

g) együttműködni az 1038/2003. (IV. 24.) Korm. határozattal létrehozott Strukturális és Kohéziós Alapok Képzőközponttal (a továbbiakban: SAKK),

h) folyamatos továbbképzési lehetőséget biztosítani munkatársaiknak, különös tekintettel a SAKK által szervezett, illetve a SAKK által kidolgozott képzési követelményeknek megfelelő képzésekre,

i) a rendelkezésükre álló, oktatási-képzési célra felhasználható anyagokat, dokumentumokat kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátani.

STRUKTURÁLIS ALAPOK

Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság

5. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság a Közösségi Támogatási Keret megvalósításának nyomon követésére és az operatív programok irányító hatóságai tevékenységének koordinálására kijelölt szervezeti egység.

6. §11 (1) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetője vezető beosztású köztisztviselő.

(2)12 A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetőjének kinevezéséért és felmentéséért felelős személyt az 1. melléklet határozza meg.

7. §13 A Közösségi Támogatási Keret megvalósítását általánosan vagy több operatív programot együttesen érintő kérdésekben a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetője feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és képviseli Magyarország érdekeit.

8. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság feladata a Közösségi Támogatási Keret megvalósításának koordinációja, különösen:

a) a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottság működtetése és titkársági feladatainak ellátása,

b) a Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság működtetése és titkársági feladatainak ellátása,

c) részvétel az Operatív Program Monitoring Bizottságokban,

d) megbízható pénzügyi és statisztikai információk gyűjtése a programok végrehajtásáról és ezek továbbítása az Európai Bizottság felé az egységes monitoring informatikai rendszer alkalmazásával,

e) a Közösségi Támogatási Keret megvalósulásával kapcsolatos értékelések irányítása,

f) a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó éves és zárójelentések elkészítése és az Európai Bizottság felé történő továbbítása, valamint évente a megvalósítás áttekintése az Európai Bizottsággal,

g) a Közösségi Támogatási Keret megvalósítását elősegítő szakmai irányelvek, módszertani anyagok kidolgozása,

h)14

i) a Közösségi Támogatási Keret végrehajtásában érintett intézményrendszer folyamatos továbbfejlesztése érdekében képzési programok szervezése,

j) az operatív program irányító hatóságok rendszeres, illetve előzetes tájékoztatása az Európai Bizottsággal folytatott, illetve folytatandó tárgyalásokról,

k)15 a Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottságával történt egyeztetést követően javaslat kidolgozása a strukturális alapok felhasználásának általános eljárási szabályaira különös tekintettel

ka) a pályázati kiírások szerkezetére és kötelező elemeire,

kb) a programok és központi projektek végrehajtását megalapozó, a teljesítmény célokat, azok ütemezését, az egyes intézkedések személyi felelősségi rendjét és a teljesítményértékelés formáját meghatározó stratégiai, illetve éves munkatervekkel kapcsolatos követelmények meghatározására,

kc) a strukturális alapok végrehajtásában résztvevő intézmények által az intézkedések végrehajtása során alkalmazandó eljárások kötelező elemeinek meghatározására közös eljárási kézikönyv formájában;

l)16 az operatív programok irányító hatóságai által készítendő, az egyes operatív programok végrehajtására vonatkozó stratégiai és éves munkatervek jóváhagyása, különös tekintettel a kötelezettségvállalásra, támogatási szerződések megkötésére és kifizetésekre vonatkozó éves irányszámokra.

9. § A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság feladatainak ellátása érdekében jogosult:

a) a strukturális alapok által finanszírozott intézkedésekről a végrehajtás bármelyik szakaszában felvilágosítást kérni az irányító hatóságoktól és a Kifizető Hatóságtól,

b) a Közösségi Támogatási Keret végrehajtásában érintett intézményrendszer folyamatos továbbfejlesztésével összefüggésben az érintett szerveknél elkészült dokumentumokat megismerni,

c)17 amennyiben az operatív program végrehajtása a 8. § l) pontjában meghatározott munkatervtől eltér, a strukturális alapok végrehajtásában érintett szervezetek számára intézkedési terv elkészítését előírni, és annak végrehajtását ellenőrizni.

A közbeszerzésekért felelős miniszter18

9/A. §19 A közbeszerzésekért felelős miniszter feladata gyakorlati útmutató és nyomtatványgyűjtemény kibocsátása az Európai Unió strukturális alapjai és Kohéziós Alapjának támogatásaival megvalósuló projektek közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához.

A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság

10. § (1) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság a Közösségi Támogatási Keret és a Kohéziós Alap megvalósítása során felmerülő, operatív szintű, a monitoring bizottságok hatáskörébe nem tartozó kérdésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat lát el.

(2)20 A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság javaslatokat tesz a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatos azon ügyekben, amelyek több irányító hatóság feladatait érintik.

(3)21 A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést.

11. § (1) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság felállításáért a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetője a felelős. A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság elnöke a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetője.

(2)22 A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság állandó, szavazati joggal rendelkező tagjai: a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság, valamint a Kohéziós Alap irányító hatóság vezetője, az operatív program irányító hatóságok vezetői, a Kifizető Hatóság vezetője, az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője. Tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a Kohéziós Alapot érintő napirendi pontokban – a Kohéziós Alap közreműködő szervezetek vezetői. A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság elnöke az ülésre jogosult más szervezetek képviselőit is meghívni.

(3) A Közösségi Támogatási Keret Irányító Bizottság ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg. A működtetéshez szükséges titkársági feladatokat a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság látja el.

Operatív program irányító hatóság

12. § Az operatív program irányító hatóság az adott operatív program megvalósítására, és az operatív program jogszabályoknak megfelelő adminisztratív, pénzügyi és szakmai irányítására kijelölt szervezeti egység.

13. §23 (1)24 Az operatív program irányító hatóságok működtetéséért, továbbá az operatív program irányító hatóságok vezetőinek kinevezéséért és felmentéséért felelős személyt az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az operatív program irányító hatóság vezetője vezető beosztású köztisztviselő.

14. §25 Az operatív program irányító hatóság vezetője feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságával, amelyről egyidejűleg a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóságot, az annak feladat- és hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében tájékoztatja.

15. § Az operatív program irányító hatóság feladata különösen:

a) a programkiegészítő dokumentum kidolgozása, valamint az operatív program és a programkiegészítő dokumentum módosítása,

b) az Operatív Program Monitoring Bizottság működtetése, és titkársági feladatainak ellátása,

c) részvétel a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottságban,

d) a program előrehaladásának mérésére szolgáló pénzügyi és szakmai mutatók folyamatos nyomon követése,

e) az egységes monitoring informatikai rendszerben naprakész, a pénzügyi adminisztrációhoz, a monitoring és értékelési tevékenységhez szükséges adatok folyamatos rögzítése,

f) az operatív program előrehaladására vonatkozó adatok továbbítása az Európai Bizottság felé,

g) a program közbenső értékelésének megszervezése,

h)26

i) a támogatásból finanszírozott tevékenységek szabályozottságának és szabályszerűségének biztosítása,

j) jelentéstételi kötelezettségek teljesítése a 30–31. §-ban meghatározottak szerint,

k)27 a strukturális alapok felhasználására vonatkozó pályázati kiírások előkészítése és minőség-ellenőrzése független szakértő bevonásával, valamint – a kiírások meghirdetésének évét megelőző év november 30-ig – a meghirdetések időpontjainak egyeztetése a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatósággal,

l)28 a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság által meghatározott követelmények szerint, a közreműködő szervezetek hasonló célú munkaterveit figyelembe véve éves munkaterv készítése az operatív program megvalósítására a tárgyév január 31-ig, és annak jóváhagyásra történő megküldése a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság vezetőjének,

m)29 az éves munkaterv végrehajtásának legalább negyedévenkénti felülvizsgálata, jelentés és intézkedési terv készítése a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság számára, amennyiben az abban szereplő kötelezettségvállalási, szerződéskötési vagy kifizetési mutatóktól való elmaradás az adott évre jóváhagyott költségvetés alapján meghaladja a 10%-ot,

n)30 az egyes pályázatok támogatására az értékelés alapján döntési javaslatot tevő bíráló bizottságok felállítása, illetve feloszlatása.

KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGAI

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

16. § (1) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósítására, és a jogszabályoknak megfelelő adminisztratív, pénzügyi és szakmai irányításra kijelölt szervezeti egység.

(2) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság vezetője a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program irányító hatóság vezetője.

(3)31 AZ EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság felállításáért és működtetéséért felelős minisztert az 1. melléklet határozza meg.

(4)32 Az új pályázati felhívások kiírását megelőzően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a pályázati kiírások tartalmának megállapítása érdekében a szakmailag felelős miniszterekkel egyeztetést folytat.

17. § (1) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatósága a 15. § e)g), i) és j) pontokban foglaltakon túl különösen a következő feladatokat látja el:

a) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósítása feltételeinek biztosítása,

b) az EQUAL Nemzeti Programiroda intézményfejlesztési és akkreditációs feladatainak irányítása,

c) az EQUAL Nemzeti Programiroda irányítása az EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtása során,

d) a programkiegészítő dokumentumban foglaltak alapján az előírt módosítások végrehajtása a megvalósítás során,

e) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés monitoring és értékelési rendszerének felállítása és működtetése,

f) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Monitoring Bizottság működtetése és titkársági feladatainak ellátása.

(2) Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósítása során közreműködőt vehet igénybe, mely az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság által átruházott feladatokat hajtja végre, különösen tekintettel az alábbiakra:

a) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság támogatása az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programdokumentumának és programkiegészítő dokumentumának elkészítésében, illetve módosításában,

b) adatszolgáltatás az EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásához szükséges monitoring és értékelési informatikai rendszer részére,

c) részvétel az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Monitoring Bizottságában,

d) részvétel a kommunikációs stratégia kidolgozásában és végrehajtásában,

e) részvétel a tapasztalatátadási stratégia kidolgozásában és végrehajtásában,

f) az informatikai rendszerben a szükséges adatok naprakész rögzítésének biztosítása,

g) amennyiben a program végrehajtása eltér a program-kiegészítő dokumentumban foglaltaktól, az EQUAL Irányító Hatóság iránymutatása alapján a szükséges módosítások végrehajtása,

h) a fejlesztési társulásoknál gondoskodik a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról,

i) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés keretében finanszírozott tevékenységek szabályozottságának és szabályszerűségének biztosítása.

(3) A közreműködő bevonására a 20. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.33

INTERREG Közösségi Kezdeményezés

18. § (1) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság az INTERREG Közösségi Kezdeményezés megvalósítására és a jogszabályoknak megfelelő adminisztratív, pénzügyi és szakmai irányításra kijelölt szervezeti egység.

(2)34 Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság vezetője a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott személy.

(3)35 Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóság felállításáért és működtetésért felelős személyt az 1. melléklet határozza meg.

(4) Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés irányító hatóságának feladatait az egyes INTERREG programokban részt vevő tagállamok által aláírt egyetértési nyilatkozat határozza meg.

(5) Az INTERREG irányító hatóság a Közös Monitoring Bizottság, illetve a Közös Irányító Bizottság iránymutatása alapján működik.

(6)36 Az új pályázati felhívások kiírását megelőzően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a pályázati kiírások tartalmának megállapítása érdekében a szakmailag felelős miniszterekkel egyeztetést folytat.

19. §37

Strukturális alap közreműködő szervezet

20. § (1) Az operatív program irányító hatóság az operatív program végrehajtásába közreműködő szervezeteket vonhat be. Az operatív program irányító hatóság az operatív program végrehajtásába olyan szervezeteket vonhat be, amely Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság, az operatív program irányító hatóság és a Kifizető Hatóság által kidolgozott feltételeknek megfelel.

(2)38 A közreműködő szervezet a delegált feladatok ellátására, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges fejlesztések megvalósítására – a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság által meghatározott követelmények szerint – a tárgyév január 15-ig éves munkatervet készít, amelyet az irányító hatóság vezetője hagy jóvá, az adott évre jóváhagyott költségvetés alapján.

(3)39

(4)40 Amennyiben a strukturális alap közreműködő szervezet a (2) bekezdés alá nem tartozó, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, feladatairól a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell megállapodni.

(5)41 A strukturális alap közreműködő szervezetre vonatkozó (4) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell határozni különösen

a) a strukturális alap közreműködő szervezet kötelezettségeit,

b) az operatív program irányító hatóságnak a strukturális alap közreműködő szervezet felé fennálló irányítási jogkörének elemeit,

c) az operatív program végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályok meghatározásának módját,

d) a jelentéstétel rendszerét,

e) az adatkezelés és adatszolgáltatás rendjét, az adatvédelmi előírásokat,

f) a strukturális alap közreműködő szervezet feladatai ellátásához szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre bocsátásának módját.42

(6)43 Az operatív program irányító hatóság minden strukturális alap közreműködő szervezet tekintetében ellenőrzi az operatív program végrehajtására vonatkozó rendelkezések és szabályzatok betartását.

(7)44 A közreműködő szervezet havi rendszerességgel – a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság egyidejű tájékoztatása mellett – beszámol az operatív program irányító hatóságnak a (2) bekezdésben meghatározott munkaterv megvalósításának előrehaladásáról.

(8)45 A közreműködő szervezet, valamint a strukturális alapok kezelése mellett más feladatokat is ellátó szervezet esetében a közreműködő szervezeti feladatot ellátó szervezeti egység vezetője teljesítménycéljainak meghatározását és teljesítményének éves értékelését a közreműködő szervezetet felügyelő, vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter az irányító hatóság vezetőjének bevonásával állapítja meg.

(9)46 A közreműködő szervezet, valamint a strukturális alapok kezelése mellett más feladatokat is ellátó szervezet esetében a közreműködő szervezeti feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének kinevezését, illetve felmentését a közreműködő szervezetet felügyelő vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter, illetve a kinevezésre jogosult személy az irányító hatóság vezetőjének egyetértésével kezdeményezi. Az irányító hatóság vezetője indítványozhatja a közreműködő szervezet, valamint a strukturális alapok kezelése mellett más feladatokat is ellátó szervezet esetében a közreműködő szervezeti feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének felmentését a közreműködő szervezetet felügyelő vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszternél.

(10)47 A közreműködő szervezet működésének finanszírozását a felügyelő vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium biztosítja. Az irányító hatóság a közreműködő szervezet számára a strukturális alapok forrásainak felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátásáért a szakmai segítségnyújtási keret terhére támogatást nyújthat. A támogatás kizárólag az operatív program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátásának költségeire fordítható, mértékét és az elszámolható költségek típusát az irányító hatóság vezetője állapítja meg.

(11)48 Az éves munkatervben meghatározott teljesítménycéloktól való jelentős eltérés, késedelmes vagy szabálytalan teljesítés esetén az irányító hatóság vezetője jogosult az irányító hatóság által nyújtott ellentételezés részleges vagy teljes megvonására, illetve a közreműködői kijelölés visszavonásának kezdeményezésére.

21. § Az operatív program végrehajtására vonatkozó belső ellenőrzésekre vonatkozó feladatokat az irányító hatóság közreműködő szervezetre nem ruházhatja át.

22. § (1) A strukturális alap közreműködő szervezet az operatív program irányító hatóság nevében jár el.

(2) A strukturális alap közreműködő szervezet feladatait másra nem ruházhatja át.

(3)49 Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet közreműködő szervezetet említ, azon az irányító hatóságot kell érteni. Ez esetben az operatív program lebonyolításának e rendeletben szabályozott közreműködő szervezeti feladatait az irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti egység látja el.

KOHÉZIÓS ALAP

Kohéziós Alap irányító hatóság

23. § A Kohéziós Alap irányító hatóság a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezeti egység.

24. §50 (1) A Kohéziós Alap Irányító Hatóság vezetője vezető beosztású köztisztviselő.

(2)51 A Kohéziós Alap Irányító Hatóság működtetéséért, továbbá az operatív program irányító hatóságok vezetőinek kinevezéséért és felmentéséért felelős személyt az 1. melléklet határozza meg.

25. § A Kohéziós Alap irányító hatóság vezetője feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal.

26. § (1) A Kohéziós Alap irányító hatóság feladata a Kohéziós Alap Keretstratégia megvalósításának koordinálása, különösen:

a) a Kohéziós Alap Keretstratégia kidolgozása, a Nemzeti Fejlesztési Terv egyes operatív programjaival való összhangjának biztosítása;

b) az illetékes szaktárcák javaslatai alapján a Kohéziós Alap támogatására ajánlott projektek listájának összeállítása, illetve szükség szerinti módosítása;

c) a Kohéziós Alap Keretstratégia, a Kohéziós Alap támogatásra ajánlott projektek listája és a Nemzeti Fejlesztési Terv közötti összhang biztosítása;

d) támogatási kérelmek ellenőrzése és – a Kormány jóváhagyását követően – benyújtása az Európai Bizottsághoz;

e) a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások felhasználásának nyomon követése;

f) a Kohéziós Alap Monitoring Bizottság működtetése és titkársági feladatainak ellátása;

g) megbízható pénzügyi és statisztikai információk gyűjtése a projektek végrehajtásáról és ezek továbbítása az Európai Bizottság felé az egységes monitoring informatikai rendszer alkalmazásával;

h) a támogatások felhasználására vonatkozó értékelések irányítása;

i) a közreműködő szervezetek által végzett feladatok nyomon követése.

(2)52 A Kohéziós Alapból támogatásra javasolt projekteket a Kohéziós Alap Irányító Hatóság vezetőjének javaslatára az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a Kormány elé terjeszti.

Kohéziós Alap közreműködő szervezet

27. § (1) A Kohéziós Alap irányító hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításába a közlekedési projektek tekintetében, illetve a környezetvédelmi projektek tekintetében egy-egy közreműködő szervezetet vonhat be.

(2)53

(3)54 A Kohéziós Alap közreműködő szervezet vezetőjének kinevezését és felmentését az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a Kohéziós Alap irányító hatóság vezetőjével egyetértésben kezdeményezi.

(4)55 Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet közreműködő szervezetet említ, azon az irányító hatóságot kell érteni. Ez esetben az operatív program lebonyolításának e rendeletben szabályozott közreműködő szervezeti feladatait az irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti egység látja el.

28. § (1) A közreműködő szervezet feladatai különösen:

a) javaslat kidolgozása a Kohéziós Alap keretstratégiára a közreműködő szervezetet irányító vagy felügyelő miniszter irányítása alá tartozó ágazat tekintetében;

b) javaslattétel az érintett ágazaton belül a Kohéziós Alapból finanszírozásra ajánlott projektek listájára;

c) az Európai Bizottsághoz benyújtandó projekt támogatási kérelmek összeállítása;

d) gondoskodni a projektek előkészítéshez és végrehajtásához szükséges valamennyi dokumentum elkészíttetéséről és független szakértő által elvégzett minőségellenőrzéséről;

e) a támogatási kérelmek benyújtását megelőzően meggyőződni az érintett projekt sikeres, tervszerű végrehajtásához szükséges előfeltételek, valamint a szükséges engedélyek meglétéről;

f) a hazai költségvetési tervezése érdekében vagy a projektek végrehajtása során egyéb okból szükséges pénzügyi kimutatások és előrejelzések kidolgozása és az adatok továbbítása a Kohéziós Alap irányító hatóság és a Kifizető Hatóság felé;

g)56 közreműködés a projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításában a 14/2004. (VIII. 13.) TNM–FMM–FVM–GKM–PM együttes rendeletben meghatározottak szerint;

h) a projektek megvalósulásának folyamatos nyomon követése, a fizikai megvalósulás felügyelete, a fizikai és pénzügyi teljesítések igazolása;

i) a projektek megvalósítása során felmerülő költségek szükségességének, elszámolhatóságának igazolása, a költségek igazolásához szükséges dokumentumok ellenőrzése;

j) az egységes monitoring informatikai rendszerben naprakész, a monitoring jelzőszámokhoz, valamint az értékeléshez szükséges adatok rögzítése;

k) a Kohéziós Alap irányító hatóság hitelesítési tevékenységének alátámasztása érdekében szükséges rendszeres és eseti adatszolgáltatás;

l) a végrehajtást akadályozó problémák felderítése, elemzése és a megoldást célzó intézkedések kidolgozása, megvalósítása a Kohéziós Alap irányító hatósággal együttműködésben;

m) a Kohéziós Alap projektek megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötése a kedvezményezettekkel, illetve a lebonyolító testületekkel;

n) a Kohéziós Alap irányító hatóság által meghatározott a Kohéziós Alap támogatásainak felhasználásával összefüggő egyéb feladatok.

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet az (1) bekezdés c), f), g), j) pontjaiban meghatározott feladatait részben vagy egészben lebonyolító testületre vagy a projekt kedvezményezettjére ruházhatja át. E feladatok tekintetében a lebonyolító testület vagy a projekt kedvezményezettje a Kohéziós Alap közreműködő szervezet nevében jár el.

(3) A lebonyolító testület és a kedvezményezett feladatait másra nem ruházhatja át.

(4)57 A közreműködő szervezet az (1) bekezdésben leírt feladatok ellátásának megalapozására a Kohéziós Alap irányító hatóság által meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint a megvalósítás alatt lévő projektek befejezésének időpontjáig terjedő stratégiai, valamint éves munkatervet készít, mely tartalmazza a Kohéziós Alapból finanszírozott fejlesztések előkészítésére, megvalósítására és finanszírozására vonatkozó ütemterveket, pénzügyi és fizikai teljesítménycélokat, valamint az egyes feladatok megvalósításának személyi felelőseit. Az éves munkaterveket az adott évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján a tárgyév január 30-ig kell elkészíteni, és azt a stratégiai munkaterv esetleges felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokkal együtt az irányító hatóság vezetőjének kell jóváhagyásra előterjeszteni.

(5)58 Az irányító hatóság vezetője évente értékeli a közreműködő szervezetet, különös tekintettel a közreműködő szervezetnek a Kohéziós Alap forrásainak felhasználása érdekében végzett munkájára, és erről a felügyelő minisztert tájékoztatja.

(6)59 A közreműködő szervezet vezetője teljesítménycéljainak meghatározását, és teljesítményének éves értékelését a közreműködő szervezetet felügyelő miniszter az irányító hatóság vezetőjének bevonásával állapítja meg.

28/A. §60 A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közszolgáltatási célú eszközrendszer működtetésére, vagyonkezelésére irányuló közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések és módosításuk létrejöttéhez, illetve hatályossá válásához a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétől számított öt évig a közreműködő szervezet hozzájárulása is szükséges.

KIFIZETŐ HATÓSÁG

29. § (1) A Kifizető Hatóság az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos, az irányító hatóságok által biztosított adatokon alapuló átutalás-igénylések összeállítására, a költségnyilatkozatok igazolására, az Európai Unió felé történő benyújtására, valamint az Európai Unióból érkező pénzügyi források fogadására kijelölt szervezet.

(2) A Kifizető Hatóság feladatait külön rendelet határozza meg.

III. Fejezet

A STRUKTURÁLIS ALAPOK ÉS A KOHÉZIÓS ALAP ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT PROGRAMOKRA ÉS PROJEKTEKRE VONATKOZÓ EGYES JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

30. §61 (1) Az operatív program irányító hatóság a negyedév utolsó napján, az éves jelentéshez pedig január 31-éig a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság számára megküldi az intézkedések előrehaladásáról szóló jelentést.

(2)62 Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság és az operatív program irányító hatóságok jelentései alapján, évente, február 28-áig beszámol a Kormánynak a Közösségi Támogatási Keret megelőző naptári évi megvalósításáról.

(3)63 A Kohéziós Alap végrehajtásában közreműködő szervezeteket felügyelő miniszterek, valamint az operatív programokban érintett miniszterek az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel együttesen félévente áttekintik a projektek előrehaladását és a szükséges intézkedéseket.

31. § (1) A Közösségi Támogatási Keret, az operatív programok, az EQUAL és INTERREG közösségi kezdeményezések megvalósításáról szóló, az Európai Bizottságnak benyújtandó éves jelentést az érintett irányító hatóság készíti el, jóváhagyásra előterjeszti az érintett Monitoring Bizottságnak, majd minden év június 30-áig eljuttatja az Európai Bizottságnak.

(2) A Közösségi Támogatási Keret végrehajtásáról szóló éves jelentés összeállítása érdekében az operatív program irányító hatóságok, továbbá az EQUAL és INTERREG közösségi kezdeményezések irányító hatóságai az (1) bekezdés szerinti jelentéseik tervezeteit és a hatáskörükbe tartozó programok végrehajtására vonatkozó tényadatok éves összesítéseit minden év április 30-áig eljuttatják a Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatósághoz.

32. § (1) A Kohéziós Alap irányító hatóság elkészíti és az Európai Bizottság számára minden év március 31-éig megküldi a Kohéziós Alapból támogatott projektek előrehaladásáról szóló éves jelentést.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátása érdekében a Kohéziós Alap közreműködő szervezet minden év február 28-áig elkészíti és a Kohéziós Alap irányító hatóság számára megküldi a felügyelete alá tartozó projektek előrehaladásáról szóló éves jelentést.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. § (1)64 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)65

(3)66

(4)67

33/A. §68 Az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet] megállapított 28/A. §-t a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését69 megelőzően

a) keletkezett támogatási, valamint közszolgáltatási, üzemeltetési, vagyonkezelési jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésekor70 még folyamatban lévő eljárásokra

is alkalmazni kell.

34. §71 Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1999. június 21-ei, 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról;

b) a Tanács 1999. június 21-ei, 1264/1999. és 1265/1999. számú rendeleteivel módosított 1994. május 16-ai, 1164/1994/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról.

1. melléklet az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelethez72

E rendeletben meghatározott egyes intézmények működtetéséért felelős személyek

1. A Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,

2.73 a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,

3.74 a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Irányító Hatóság tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,

4.75 a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,

5.76 az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság tekintetében a vidékfejlesztésért felelős miniszter,

6.77 a Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,

7.78 az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság tekintetében a külgazdasági ügyekért felelős miniszter,

8.79 a Kohéziós Alap Irányító Hatóság tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,

9. a Kifizető Hatóság tekintetében az államháztartásért felelős miniszter.

1

A rendeletet a 640/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

A bevezető rendelkezést a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 2. § (1) bekezdésének c) pontját a 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdés j) pontja a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdésének m) pontja a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdésének o) pontja a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés p) pontját a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdésének q) pontját a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (1) bekezdésének r) pontját a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (2) bekezdése a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdése az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 8. § h) pontját a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 8. § k) pontját az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

16

A 8. § l) pontját az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

17

A 9. § c) pontját az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

18

Az „A közbeszerzésekért felelős miniszter” alcímet (9/A. §) a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

Az „A közbeszerzésekért felelős miniszter” alcímet (9/A. §) a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 10. § (2) bekezdése az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

21

A 10. § (3) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

22

A 11. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 258. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 13. § a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 13. § (1) bekezdése az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 14. § az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

26

A 15. § h) pontját az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 15. § k) pontját az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

28

A 15. § l) pontját az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

29

A 15. § m) pontját az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

30

A 15. § n) pontját az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

31

A 16. § (3) bekezdése az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 16. § (4) bekezdését a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 18. § (2) bekezdése a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

35

A 18. § (3) bekezdése a 30/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 18. § (6) bekezdését a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 19. §-t a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

38

A 20. § új (2) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (2)–(5) bekezdés számozását (3)–(6) bekezdésre változtatta.

39

A 20. § (3) bekezdését a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 20. § eredeti (3) bekezdésének számozását az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése (4) bekezdésre változtatta.

41

A 20. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta, illetve – a Magyar Közlöny 2005. évi 57. számában megjelent helyesbítésnek megfelelően – szövegét módosította az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése. A 20. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

Lásd a 9/2004. (IV. 7.) FMM, a 10/2004. (IV. 7.) FMM–ESZCSM, a 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendeletet.

43

A 20. § eredeti (5) bekezdésének számozását az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése (6) bekezdésre változtatta.

44

A 20. § (7) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

45

A 20. § (8) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

46

A 20. § (9) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

47

A 20. § (10) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

48

A 20. § (11) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

49

A 22. § (3) bekezdését a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

50

A 24. § a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

51

A 24. § (2) bekezdése az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 26. § (2) bekezdése a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 27. § (2) bekezdését a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 27. § (3) bekezdése az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított, a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 27. § (4) bekezdését a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

56

A 28. § (1) bekezdésének g) pontja a 101/2005. (V. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. június 8-át követően indult ügyekben kell alkalmazni.

57

A 28. § (4) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta a szövegbe.

58

A 28. § (5) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta a szövegbe.

59

A 28. § (6) bekezdését az 53/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta a szövegbe.

60

A 28/A. §-t a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

61

A 30. § a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

63

A 30. § (3) bekezdése a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 33. § (1) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 761. pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 33. § (2) bekezdését a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 33. § (3) bekezdését a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

67

A 33. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 761. pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 33/A. §-t a 163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

69

A hatálybalépés időpontja 2017. június 29.

70

A hatálybalépés időpontja 2017. június 29.

71

A 34. § a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

72

Az 1. melléklet a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 257. §-ával megállapított szöveg.

73

Az 1. melléklet 2. pontja a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

74

Az 1. melléklet 3. pontja a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

75

Az 1. melléklet 4. pontja a 82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a, a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

76

Az 1. melléklet 5. pontja a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

77

Az 1. melléklet 6. pontja a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

78

Az 1. melléklet 7. pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

79

Az 1. melléklet 8. pontja a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére