• Tartalom

2004. évi C. törvény

2004. évi C. törvény

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2006.01.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról szóló 114/2002. (XII. 23.) OGY határozatban, a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról szóló 10/2003. (II. 19.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 44/2003. (IV. 16.) OGY határozatban, a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében szóló 59/2003. (V. 28.) OGY határozatban, és a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke-emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról szóló 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 4 938 219,9 millió forint, azaz négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-kettőszáztizenkilenc egész kilenctized millió forint bevétellel,

b) 5 670 639,4 millió forint, azaz ötmillió-hatszázhetvenezer-hatszázharminckilenc egész négytized millió forint kiadással és

c) 732 419,5 millió forint, azaz hétszázharminckettőezer-négyszáztizenkilenc egész öttized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2003-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 72 805,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

b) 162 566,4 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 457 597,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

d) 258 835,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a belföldi és a külföldi hitelezők javára,

e) 838 720,6 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

f) 8518,2 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

g) 36,0 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2003-ban

a) 649 811,1 millió forint összegben növelte a forintállamkötvény állományát,

b) 101,2 millió forint összegben növelte a forint hitelek állományát,

c) 83 652,5 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2003-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 1 109 774,7 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 191 565,0 millió forint összegben devizahitelt vett fel,

c) 497 740,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából

a) 288 380,4 millió forinttal az államkötvények állományát,

b) 86 755,8 millió forinttal a kincstárjegyek állományát

növelte.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.2

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben együttesen 4895,0 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 97,5 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 2,3 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM–BM. R. tartalmazza.3

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3902,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2640,2 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 1262,2 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 127,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM. R. tartalmazza.4

(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 70,5 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 79,9 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1937,9 millió forint,

d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 2349,0 millió forint,

e) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 86,7 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza.5

(6) A jövedelemkülönbség-mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő helyi önkormányzatokat az adóerő-képesség teljes körű elszámolásából 1036,3 millió forint illeti meg.

(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat

a) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 146,6 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen 16,5 millió forint,

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 8,8 millió forint,

d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 0,6 millió forint,

e) céltámogatások jogcímen 42,1 millió forint,

f) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 0,2 millió forint,

g) a céljellegű decentralizált támogatás jogcímen 0,2 millió forint,

h) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 0,7 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza.6

(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2004. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2004. március 26. napjától keletkezik.

(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15. nap.7

(10) Amennyiben a (8)–(9) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül 3691,4 millió forint összegű támogatás átutalásáról rendelkezett.

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2003. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 37 890,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5918,7 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2884,1 millió forint.

9. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 58. §-ának (7) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére a Munkaerőpiaci Alap által a központi költségvetésbe befizetett összesen 31 510,0 millió forinttal szemben 33 997,0 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre, ennek alapján maradvány nem keletkezett, ezért a Munkaerőpiaci Alapot térítés nem illeti.

10. § Az Országgyűlés

a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint;

b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Rt. 2003-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 41 983,0 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

11. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1408,9 millió forint egyszeri – a 2003. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2004 decemberében.

12. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

14. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2003. december 31-én 11 129,5 millió forint, amelyből 1162,8 millió forint a kölcsön-típusú, 9966,7 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 15 906,7 millió forint követelés 2003. év során a következők szerint változott:

a) a 2003. évben befolyt kölcsön-típusú törlesztések összege 9,2 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1759,6 millió forintot tettek ki,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 3008,5 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj miatt összesen 0,1 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2003. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 0,4 millió forint mozgó járadék, továbbá

b) 25,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat

befizetése.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2004. december 31-éig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,9 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára,

b) a központi költségvetés

ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 65,8 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,

bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 5,3 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára

térítsen meg.

16. § Az Országgyűlés

a) az Ny. Alapnak a 19. § c) pontjában megállapított 39 008,5 millió forint, valamint

b) az E. Alapnak a 21. § c) pontjában megállapított 309 958,9 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2004. december 31-éig elengedi.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2004. december 31-éig

a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1016,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-0028477000000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj tartozásállományából, 2003. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 9,4 millió forintot utaljon át a 1003200001034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2003. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 526 531,3 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonhatezer-ötszázharmincegy egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 875 498,7 millió forint, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázkilencvennyolc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 348 967,4 millió forint, azaz háromszáznegyvennyolcezer-kilencszázhatvanhét egész négytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2003. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének
végrehajtása

19. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 501 094,1 millió forint, azaz egymillió-ötszázegyezer-kilencvennégy egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 540 102,6 millió forint, azaz egymillió-ötszáznegyvenezer-egyszázkettő egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 39 008,5 millió forint, azaz harminckilencezer-nyolc egész öttized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 1956,0 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3118,7 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

Harmadik Fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 025 437,2 millió forint, azaz egymillió-huszonötezer-négyszázharminchét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 335 396,1 millió forint, azaz egymillió-háromszázharmincötezer-háromszázkilencvenhat egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 309 958,9 millió forint, azaz háromszázkilencezer-kilencszázötvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 2061,7 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 397,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 2219,4 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

Negyedik Fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

23. § Az Országgyűlés jóváhagyja

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az állampolgárok tájékoztatásával kapcsolatos, 2003. évre áthúzódó feladatok végrehajtására 83,7 millió forint 2003. évi felhasználását,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2003. évi felhasználást a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoportnál 5316,5 millió forint összegben.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 62. §-ának c) pontja és 63. §-ának (3) bekezdése szerint a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló kifizetések fedezetére

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 746,3 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 751,5 millió forint,

b) 63. §-a (2) és 71. §-a (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 548,1 millió forint,

bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 787,4 millió forint,

c) 63. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 206,0 millió forint,

da) az Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcím-csoport előirányzatnál 5,6 millió forint, a 2. Táppénz jogcím-csoportnál 38,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcím-csoport előirányzatnál 17,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportnál 135,0 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcím-csoportnál 717,8 millió forint,

e) 71. §-ának (1) bekezdése alapján a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 4566,9 millió forint,

fa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1510,7 millió forint, a nyilvántartási rendszer korszerűsítésére, fejlesztésére 268,7 millió forint,

fb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1663,8 millió forint,

g) 71. §-ának (4) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint

felhasználása történt meg.

25. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 73. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak a feltételek teljesülésének hiányában nem kerültek végrehajtásra.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény

a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettséget az Ny. Alap, 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés,

b) 18. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti térítési kötelezettséget a Munkaerőpiaci Alap, illetve a központi költségvetés

teljesítette.

26. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2003. évi kormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerveknél felmerült kiadásokból az Alap kezelője az Ny. Alapnál 33,1 millió forintot, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-a (6) bekezdésében foglaltak szerint, az Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata terhére számoljon el.

27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 11. és az E. Alap mérlegét a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

NEGYEDIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HÁROMÉVES KERETEIRŐL SZÓLÓ
2003. ÉVI CXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

28. § (1) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Kö.tv.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § „Az Országgyűlés a 2004. évi központi költségvetés
a) kiadási főösszegét 6 174 565,7 millió forintban, azaz hatmillió-egyszázhetvennégyezer-ötszázhatvanöt egész héttized millió forintban,
b) bevételi főösszegét 5 488 216,5 millió forintban, azaz ötmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-kettőszáztizenhat egész öttized millió forintban,
c) hiányát 686 349,2 millió forintban, azaz hatszáznyolcvanhatezer-háromszáznegyvenkilenc egész kettőtized millió forintban
állapítja meg.”

(2) A Kö.tv. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére a Kormány hatáskörében támogathatók a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, valamint a Magyar Televízió Részvénytársaság létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések a pénzügyminiszterrel kötött megállapodás alapján.”

(3) A Kö.tv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ÁPV Rt. 2004. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 13. számú mellékletében részletezett kiadásokra fordíthatja. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó részéből a privatizációért felelős miniszter által meghatározott összeget a privatizációs tartalék növelésére lehet fordítani, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyona záró pénzkészletének összegét a privatizációért felelős miniszter határozza meg, de a záró pénzkészlet nem haladhatja meg a 25 000,0 millió forintot.”

(4) A Kö.tv. 9. §-a a következő (13)–(15) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeinek megfelelő összegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Nem kell az ÁPV Rt.-nek befizetnie a központi költségvetésbe a Postabank Rt. értékesítése kapcsán a Magyar Posta Rt.-től elszámolt 44 285,2 millió forint összegű osztalékot.
(14) A privatizációs tartalék felhasználásához kapcsolódó visszatérüléseket a privatizációs tartalék feltöltésére kell fordítani. A megtérülések összegével a tartalékfeltöltési előirányzat túlléphető.
(15) Az ÁPV Rt. a Magyar Állam vállalkozói vagyonába tartozó, Budapest V. kerület, Erzsébet téren található, 24456/2. helyrajzi számú, Volánbusz pályaudvar elnevezésű ingatlant ellenérték nélkül átadja a kincstári vagyonba.”

(5) A Kö.tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § „(1) A Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium a vagyonkezelésében lévő, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra és a belügyminiszter által rendvédelmi célra feleslegesnek minősített és az államháztartás alrendszerében más központi költségvetési szerv által hasznosításra nem kerülő ingó tárgyi eszközeit és készleteit
a) az ÁPV Rt.-vel történő megállapodás alapján térítésmentesen az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába adhatja,
b) a kincstári vagyonra vonatkozó általános szabályok szerint térítés ellenében belföldön értékesítheti, vagy hasznosíthatja,
c) a haditechnikai és rendészettechnikai eszközök kivételével önkormányzatok, karitatív tevékenységet folytató szervezetek részére, továbbá katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából az érintett szervezet részére írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhatja,
d) magyarországi múzeumok részére – magyarországi igény hiányában külföldi múzeumok részére is – írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhatja, ideértve a hatástalanított haditechnikai eszközöket is,
e) a környezetvédelemre és a hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megsemmisíttetheti.
(2) Az (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában foglaltak az Áht. 109/I. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó vagyontárgyakra nem alkalmazhatók.
(3) Az (1) bekezdés a) és c)–e) pontjában foglaltak végrehajtása során a kincstári vagyonra vonatkozó jogszabályoknak és kormányhatározatoknak a kincstári vagyonkörből történő kikerülés előkészítésére és jóváhagyására irányadó előírásait nem kell alkalmazni, a KVI-t azonban – a nyilvántartási feladatok elvégzése érdekében – az átadott vagy megsemmisített vagyonelemekről részletesen tájékoztatni kell.
(4) Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter arra, hogy az (1) bekezdés c)–d) pontja végrehajtásának szabályait rendeletben határozza meg.
(5) A Honvédelmi Minisztérium a vagyonkezelésében lévő, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegesnek minősített és az államháztartás alrendszerében más központi költségvetési szerv által hasznosításra nem kerülő, a külföldi kirendeltségeket működtető honvédelmi szervek, katonai missziók használatában, külföldön feleslegessé vált ingó vagyont – a haditechnikai eszközök kivételével – külföldön értékesítheti. A külföldön lévő ingó vagyonra az (1) bekezdés e) pontját értelemszerűen alkalmazni kell.”

(6) A Kö.tv. 33. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról a közvetlen termelői és piaci támogatást, valamint a közvetlen termelői támogatás központi költségvetés előirányzatából fizetett kiegészítését az igénylő akkor is igényelheti, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettségével összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az igénylő köztartozásáról az állami adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az MVH-t. A köztartozásnak megfelelő összeget az MVH a központi költségvetés előirányzatából fizetendő kiegészítő támogatásból vonja le és utalja át az állami adóhatóságnak. A jogosultat az ezzel csökkentett összeg illeti meg. A köztartozás megfizetéséről és annak időpontjáról az MVH köteles a kedvezményezettet tájékoztatni.”

(7) A Kö.tv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett – amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-garancia együttes állománya 2004. december 31-én legfeljebb 530 000,0 millió forint lehet.”

(8) A Kö.tv. 48. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) a) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 6790,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 2172,8 millió forinttal túlléphető, ha a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesülnek, feltéve, hogy az Egyszerűsített vállalkozói adó, valamint az Általános forgalmi adó és a Személyi jövedelemadó együttes előirányzata legalább 2 850 500,0 millió forintra teljesül.
b) Az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a XI. Belügyminisztérium fejezet, 5. Rendőrség cím, 1. Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 210,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 67,2 millió forinttal léphető túl az adónyomozók érdekeltségi jutalmának biztosítására.
c) Amennyiben a tárgyév november 25-éig az a) pontban meghatározott bevételi összeg legalább 88%-ban teljesül, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át az APEH, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezésére kell bocsátani.
d) A jutalom összege az a) pontban meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.”

(9) A Kö.tv. 48. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) a) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 2605,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 834,0 millió forinttal túlléphető, ha a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesülnek, feltéve, hogy a Vám- és importbefizetések előirányzata legalább 42 500,0 millió forintra és a Jövedéki adó előirányzata legalább 661 700,0 millió forintra teljesül.
b) Amennyiben a tárgyév november 30-áig az a) pontban meghatározott bevételi előirányzatok legalább 89%-ban teljesülnek, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére kell bocsátani.
c) A jutalom összege az a) pontban meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.”

(10) A Kö.tv. 50. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Kormány által meghatározott mértékben vállalható fizetési kötelezettség a SAPARD program keretében felhasználható, valamint az EMOGA Garancia Részlegéből támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedéseiből származó európai uniós támogatás és az ehhez kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegén túl.”

(11) A Kö.tv. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2004. évi
a) bevételi főösszegét 2 793 812,4 millió forintban, azaz kettőmillió-hétszázkilencvenháromezer-nyolcszáztizenkettő egész négytized millió forintban,
b) kiadási főösszegét 3 121 262,2 millió forintban, azaz hárommillió-egyszázhuszonegyezer-kettőszázhatvankettő egész kettőtized millió forintban,
c) hiányát 327 449,8 millió forintban, azaz háromszázhuszonhétezer-négyszáznegyvenkilenc egész nyolctized millió forintban
állapítja meg.”

(12) A Kö.tv. 70. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2004. évi
a) bevételi főösszegét 1 124 898,0 millió forintban, azaz egymillió-egyszázhuszonnégyezer-nyolcszázkilencvennyolc millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 452 347,8 millió forintban, azaz egymillió-négyszázötvenkettőezer-háromszáznegyvenhét egész nyolctized millió forintban,
c) hiányát 327 449,8 millió forintban, azaz háromszázhuszonhétezer-négyszáznegyvenkilenc egész nyolctized millió forintban
állapítja meg.”

(13) A Kö.tv. 76. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcím kiadási előirányzata a támogatott gyógyszernek nem minősülő gyógyszerek áremelésének elhalasztásával összefüggő kiadásokat tartalmazza.
(5) A gyógyszergyártókkal és forgalmazókkal megkötött szerződések alapján az E. Alap részére teljesített befizetéseket a LXXII. fejezet, 1. cím, 7. alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcím-csoporton kell nyilvántartani.”

(14) A Kö.tv. 110. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

h) a gyógyszergyártók 2004. évi ellentételezése kifizetésének és a gyártói befizetések részletes szabályait.”

(15) A Kö.tv. 111. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a magántőkéből megvalósuló budapesti Indiai Kulturális és Tudományos Központ céljára kincstári vagyonba tartozó ingatlan tulajdonba adásáról rendelkezzen a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége részére. A döntésről szóló kormányhatározatban megfelelő jogi garanciákkal kell biztosítani, hogy amennyiben a beruházás a jogerős és végrehajtható építési engedély elnyerését követő négy éven, legfeljebb azonban a tulajdonba adást követő tíz éven belül nem valósul meg, az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Államra térítésmentesen visszaszáll.”

(16) A Kö.tv. 112. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy
a) rendeletben határozza meg az irányított betegellátási modellkísérlet értékelésének módját és szakmai szempontjait,
b) szakmai pályázatot követően, a minisztérium által központilag beszerzett aneszteziológiai és intenzív terápiás eszközök tulajdonjogát a pályázaton nyertes egészségügyi szolgáltatók és fenntartóik, valamint a Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány részére térítésmentesen átadja.”

(17) A Kö.tv. 124. §-a a következő (3)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztő Kht.-nek a Külkereskedelmi Bank Rt.-vel szemben fennálló 1450,0 millió forint, az Erste Bank Rt.-vel szemben fennálló 1300,0 millió forint adósságából együttesen legfeljebb 2750,0 millió forint összegű hitelt – annak járulékaival együtt – 2004. december 31-i hatállyal ellenérték nélkül átvállalja. Az átvállalás mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól.
(4) A Nemzeti Autópálya Rt. 2004-ben kész autópályákat és elkerülő utakat ad át a Magyar Államnak legfeljebb 162 000,0 millió forint értékben. Az Országgyűlés hozzájárul, hogy ennek ellenében a Magyar Állam a központi költségvetés terhére az NA Rt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel szemben fennálló hiteleiből összesen legfeljebb 32 350,0 millió forint hitel-tartozást – annak járulékaival együtt – 2004. december 31-i hatállyal átvállalja. Az útátadások fennmaradó része ellenérték nélküli átadásnak minősül. Az útátadás teljes értéke adó- és illetékmentes.
(5) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti az FMV Finommechanikai Rt.-t az Állami Fejlesztési Intézettel 1986. november 14-én megkötött és módosított, adós által a Kincstárnak visszafizetett 252,7 millió forint hadiipari célú állami alapjuttatás után fennálló 117,2 millió forint összegű járadék és ennek 4,1 millió forint összegű késedelmi kamata megfizetése alól.
(6) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal lemond a Magyar Államnak a következő országokkal szemben fennálló tőke- és kamatköveteléseiről:
a) Banglades: 184 989,12 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 38,0 millió forint);
b) Egyiptom: 67 802 egyiptomi font (2004. július 30-i árfolyamon számítva 2,2 millió forint);
c) Irán: 12 498,31 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 2,6 millió forint);
d) Mongólia: 5253,87 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 1,1 millió forint);
e) Vietnám: 1 097 512,48 klíring rubel (2004. július 30-i árfolyamon számítva 30,2 millió forint)
(együttesen: 74,1 millió forint).
(7) A (6) bekezdés szerinti követelés-elengedés kiadásának elszámolása az árfolyamváltozás következtében eltérhet az előirányzattól.
(8) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti a Kisrókus 2000 Ingatlanhasznosító Kft.-t az APEH által megállapított 729,0 millió forint összegű adótartozás, és az ehhez kapcsolódó, az adózót terhelő 275,1 millió forint összegű késedelmi pótlék megfizetése alól.
(9) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti a „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesületet a 2004. szeptember 23-án fennálló 31,7 millió forint összegű adótartozás, és ennek az ezen időpontig az adózót terhelő késedelmi pótléka megfizetése alól.”

(18) A Kö.tv. 1. számú melléklete a következők szerint módosul:

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím támogatási előirányzata 60 885,5 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 36 255,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 11 405,4 millió forintra változik. A módosítással összefüggésben az 1–13. cím összesen kiadási előirányzata 152 273,4 millió forintra, támogatási előirányzata 125 657,1 millió forintra változik.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcím-csoport bevételi előirányzata 24 977,0 millió forintra változik. Az 1. Osztalékbevételek alcím kiegészül a 2. Egyéb osztalékok jogcím-csoporttal, melynek bevételi előirányzata 230,0 millió forint.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím kiegészül az 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 32 350,0 millió forint, a 11. A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 2750,0 millió forint, a 12. Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 121,3 millió forint, a 13. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 74,1 millió forint, a 14. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 31,7 millió forint, a 15. A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 1004,1 millió forint.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 316 799,2 millió forintra, bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 millió forintra változik.

A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok alcím, 6. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése jogcím-csoport, 6. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása jogcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 1800,0 millió forintra változik.

A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet kiadási főösszege 26 230,4 millió forintra, támogatási főösszege 23 400,2 millió forintra változik.

(19) A Kö.tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul:

A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 15. Non-profit szektorbeli munkavállalás támogatása cím kiadási előirányzata 470,0 millió forintra változik, a fejezet kiegészül a következő 16. KSH régiós átalakítás támogatása címmel, melynek kiadási előirányzata 130,0 millió forint.

(20) A Kö.tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcím-csoport bevételi előirányzata 10 934,8 millió forintra, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 254 100,0 millió forintra, 2. Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím kiadási előirányzata 22 800,0 millió forintra, 3. Vénykezelési díj jogcím kiadási előirányzata 2100,0 millió forintra, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport 1. Kötszertámogatás jogcím kiadási előirányzata 4100,0 millió forintra, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím kiadási előirányzata 39 700,0 millió forintra változik, a 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcím-csoport kiegészül az 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcímmel, amelynek kiadási előirányzata 4000,0 millió forint.

A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 452 347,8 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 124 898,0 millió forintra, a főösszegek egyenlege –327 449,8 millió forintra változik.

(21) A Kö.tv. 13. számú melléklete helyébe e törvény 15. számú melléklete lép.

29. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A célelőirányzat bevételét képezi:
a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 20. § (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó része, valamint
b) a gázárszabályozásra vonatkozó külön jogszabályban biztosított lehetőség alapján a közüzemi nagykereskedő döntése szerint földgázár kiegyenlítés címén befizetett hozzájárulás.”

Vegyes és záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 32. §-ban foglaltakat 2004. január 1. napjától kezdődően visszamenőlegesen alkalmazni kell.

31. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-ának (6) bekezdésében a „2004. évben” szövegrész hatályát veszti.

(2) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 71. §-ának a) pontjában a „4. jogcím-csoport 1., 2. és 3. jogcím” szövegrész „4. jogcím-csoport 2. és 3. jogcím” szövegrészre, a 72. §-ának (1) bekezdésében a „belül, továbbá 4. Gyógyszertámogatás” szövegrész „belül, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoporton belül, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás” szövegrészre, a 75. §-ának (2) bekezdésében a „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcím-csoporton az előirányzaton felül teljesülő többletbevételek” szövegrész „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcím-csoporton az előirányzaton felül teljesülő – a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések nélküli – többletbevételek” szövegrészre változik, 78. §-ának (2) bekezdésében a „48,0 millió forint” szövegrész „110 millió forint” szövegrészre, a „18,0 millió forint” szövegrész „20 millió forint” szövegrészre, a „4200,0 millió forint” szövegrész „5300,0 millió forint” szövegrészre, az „1000,0 millió forint” szövegrész „1200,0 millió forint” szövegrészre változik.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 14. § a) pontjában a „2004. december 31-ig” szövegrész „2005. december 31-ig” szövegrészre változik.

32. §8

1. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez

Millió forintban
1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. október 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. november 11.

8

A 32. §-t a 2005: CXIX. törvény 183. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére