• Tartalom

2004. évi CI. törvény

2004. évi CI. törvény

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról1

2008.01.01.
ELSŐ–TIZENEGYEDIK RÉSZ2

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


299. § Ez a törvény – a 300–326. §-ban foglaltak figyelembevételével – 2005. január 1-jén lép hatályba.

300. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit – a (2)–(18) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2005. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
(2) E törvény 4. számú mellékletének 2., 4. és 5. pontjában foglalt rendelkezései a 2004. december 31-ét követően beszerzett kortárs képzőművészeti alkotások esetén alkalmazhatóak.
(3)3
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
1–51.4
lép, azzal, hogy e bekezdés 1., 4. és 12. pontjainak rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni, továbbá azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései.
(5) Az e § (4) bekezdésének 16. pontja a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évről kiadott igazolásra is alkalmazni kell.
(6) Az e törvény 3–4. §-a a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évre vonatkozó adóelszámolással, adómegállapítással összefüggésben is alkalmazni kell.
(7) Az e törvény 2. §-ának (4) bekezdése, valamint 5. §-ának (4) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.
(8) Az Szja tv. 63/A. §-a 2004. január 1-jén hatályát veszti, azonban, ha a magánszemély számára az e törvény kihirdetése napját megelőző napon hatályban volt Szja tv. 63/A. §-ának előírásai kedvezőbbek, akkor a 2004. évi adókötelezettsége megállapítása során az Szja tv. e törvény kihirdetése napját megelőző napon hatályban volt Szja tv. 63/A. §-ának rendelkezéseit még alkalmazhatja.
(9) Az e törvény 9. §-ával megállapított, az Szja tv. 41. §-a (6) bekezdését módosító rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései a 2003. december 31. napját követően keletkezett jövedelmekre is alkalmazhatók.
(10) Az e törvény 14. §-a (4) bekezdésével az Szja tv. 49/B. §-ának (7) bekezdésébe iktatott h) pontja a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy a 2004. évben teljesített adóelőleg-fizetésnél figyelembe vett elhatárolt veszteségre választhatóak az Szja tv. 2004. január 1-jén hatályos rendelkezései.
(11)5 A társas vállalkozás által a 2004-ben kezdődő üzleti évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében – az említett vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék, részesedés alapján – a kötelezettségek között kimutatott összegből a tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa részére, továbbá a külföldi állam joga szerint osztaléknak minősülő, 2005. december 31-éig – ha az üzleti év 2004. június 30-a után kezdődött, akkor 2006. május 31-ig – kifizetett osztalék utáni adó mértékét az Szja tv. 66. §-a 2004. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megállapítani.
(12) Az e törvény 1. számú mellékletének 1. pontja a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2003. január 1-jétől megszerzett bevételre kell alkalmazni.
(13) Az e törvény 1. számú mellékletének 8., 9. és 15. pontjai a törvény kihirdetése napján lépnek hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-jétől megszerzett bevételre kell alkalmazni.
(14)6
(15) Nem kell személyi jövedelemadó-előleget levonni az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap forrásaiból is finanszírozott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított területalapú támogatások 2004-ben kifizetett összegéből, azzal, hogy e rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba.
(16) Ha a magánszemély az Szja tv. 2004. december 31-én hatályos 7. § (3) bekezdésében említett (családi gazdálkodóként tett) nyilatkozata megtétele mellett megszerzett termőföldet a megszerzés alapjául szolgáló szerződés földhivatalhoz történő benyújtásának adóévében vagy az azt követő öt adóévben elidegeníti, akkor az e termőföld átruházásából származó jövedelemnek kell tekinteni az elidegenítésről szóló szerződés alapján a 61. § (1) bekezdése szerint megállapított összeget, de legalább a termőföld megszerzésének alapjául szolgáló szerződésben meghatározott ellenértéket, azzal, hogy
a) az e bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a magánszemély a nyilatkozata mellett megszerzett termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek megfelelő teljes összeget a termőföld elidegenítését követő 12 hónapon belül más, a gazdasághoz tartozó termőföld tulajdonjogának megszerzésére használja fel;
b) ha ez az elidegenítés adóévéről szóló adóbevallásának benyújtását követően, de még az említett 12 hónapon belül történik meg, akkor az e bekezdés alapján meghatározott jövedelemre megfizetett adót a magánszemély önellenőrzéssel igényelheti vissza;
c) ha a magánszemély az a) pont szerint az eredeti termőföld helyett megszerzett termőföld tulajdonjogát az eredeti termőföld megszerzésének alapjául szolgáló szerződés földhivatalhoz történő benyújtásának adóévében, vagy az azt követő öt adóévben elidegeníti, akkor az eredeti termőföld helyett megszerzett termőföld (ideértve az e termőföld helyett megszerzett más termőföldet is) elidegenítésével összefüggő adókötelezettségre az a)–b) pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(17) Az e törvény 4. számú mellékletének 3. pontjával az Szja tv. 11. számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai Fejezet 1. Fogalmak pontjának b) alpontjaként beiktatott rendelkezés irányadónak tekinthető bármely korábbi adóévre, ha az egyéni vállalkozó a rendelkezés hatálya alá tartozó nem anyagi jószág után értékcsökkenést számolt el.
(18)7

301. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit – a (2)–(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – első ízben a 2005. évi adóalap megállapítására és a 2005-ben kezdődő adóév társasági adó és osztalékadó kötelezettségére kell alkalmazni.
(2)–(3)8
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tao. 16. §-a (2) bekezdésének e) pontja, azzal, hogy a jogutódnak ezt a 2005. évben kezdődő adóévében még alkalmaznia kell, ha a jogelőd a Tao. 7. § (1) bekezdés ny) pontjának 2004. december 31-én hatályos előírását alkalmazta.
(5)–(10)9
(11)10

302. § (1) Az Eva tv. e törvénnyel megállapított 5. § (5) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit az adózó 2004. január 1-jétől alkalmazhatja.
(2)11

306. § (1) E törvény Rega-tv.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépést követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.
(2)14
(3)15

307. § A Nkat. e törvénnyel megállapított 5. § (5) bekezdésében foglaltakat 2004. április 30. napját követően keletkezett fizetési kötelezettség esetén kell alkalmazni. A jogalkotási törvényben nevesített hivatalos lapok után e törvény hatálybalépése előtt esetlegesen megállapított fizetési kötelezettség nem hajtható végre, illetőleg ilyen fizetési kötelezettség a hatálybalépést követően nem állapítható meg.

308. § (1) A Jöt. e törvénnyel megállapított 25. §-ának (1), (6)–(7) bekezdése, 28. §-a (1) bekezdésének felvezető mondatrésze és a) pontja, 58. §-ának (11) bekezdése, 59. §-ának (13) bekezdése, 86. §-ának (2) bekezdése, 103. §-a (2) bekezdése 1. pontjának d)–e) alpontja és 3. pontjának felvezető mondata és c) alpontja, 105. §-ának (5) bekezdése, 126. §-ának (4)–(5) bekezdése, 129. §-a (2) bekezdésének n)–o) pontja e törvény kihirdetésének napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2)16
(3) A Jöt. e törvénnyel megállapított 58. §-a (4) bekezdésének g) pontjában és (5) bekezdésének h) pontjában meghatározott rendelkezést az e törvény kihirdetésének napján érvényes engedéllyel rendelkező biodízel-adóraktár engedélyese esetében 2005. március 1-jétől kell alkalmazni.

313. § (1)18 E törvénynek az Itv.-t módosító rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra, vagy amelyek e törvény hatálybalépését követően más módon jutottak az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására. Az eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseket e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett első fokú és jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.
(2) Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 2005. január 1-je előtt keletkezett és a vagyonszerzést gépjármű esetében 2005. január 15-ig, más vagyontárgy esetében 2005. január 31-ig illetékkiszabásra bejelentik, az illeték megállapítására az illetékkötelezettség keletkezésekor, illetve a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor hatályos illetékrendelkezések közül azokat kell alkalmazni, amelyek a vagyonszerző számára kedvezőbb illetékfizetési kötelezettséget eredményeznek.
(3) Ha az öröklési illetékkötelezettség 2005. január 1-je előtt keletkezett, illetve az öröklési szerződés megkötésére 2005. január 1-je előtt került sor, akkor az öröklési illeték, illetve az öröklési szerződés esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték megállapítására a 2004. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek a rendelkezések a vagyonszerző számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek.
(4)–(5)19
(6) Az a gazdálkodó szervezet, amelynek e törvény hatálybalépése előtt a pénzügyminiszter a bírósági eljárási illeték megfizetésére egyedi fizetési módot engedélyezett, a bírósági eljárási illetéket 2005. június 30-ig az engedélyben meghatározottak szerint fizetheti meg.
(7) Az Itv.-nek az e törvénnyel módosított 73. §-át 2005. március 31-ig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az okmányirodánál nem elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás illetéke az Itv. 2004. december 31-én hatályos rendelkezései szerint, illetékbélyeggel is megfizethető.

315. § (1)–(2)21
(3) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.
(4) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2004. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie. E törvénynek a munkáltatói adómegállapításra, a személyi jövedelemadó-bevallásra és kiutalásra, valamint az adatszolgáltatáson alapuló adóhatósági adómegállapításra vonatkozó rendelkezéseit 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.
(5)–(6)22
(7) Az Art. 2. számú melléklet I/Határidők/2. b) pontja szerinti gyakorított elszámolást az adóhatóság 2005. évben 2005. június 30-ig terjedő időtartamra engedélyezheti.
(8)23
(9) Azon adózó, amely 2004. december 31-én az Art. 175. § (9)–(11) bekezdéseinek figyelembevételével teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, azonban 2005. január 1-jétől nem tartozik az akkor hatályos Art. 175. § (9) bekezdés a)–c) pontjaiban felsorolt adózók közé, választása szerint 2005. április 1-jéig továbbra is az Art. 175. § (9)–(11) bekezdéseiben foglaltak szerint teljesítheti az ott felsorolt adókötelezettségeket.

318. § (1)–(7)25
(8) Az e törvénnyel megállapított járulékokat a 2005. január 1-jétől kezdődő időszakra juttatott és megszerzett jövedelmek után első ízben februárban, a vállalkozói járulékot áprilisban kell megfizetni. A munkanélküli járadék, valamint a vállalkozói járadék jogosultsági időtartama 2006. január 1-jétől számítható össze. Az e törvénnyel megállapított, az Eho. 11. §-a (8) bekezdésének utolsó mondatában foglalt rendelkezést a 2004. évre vonatkozó adóhatósági adómegállapítás során már alkalmazni kell.
(9)26

319. § Az Öpt. e törvénnyel megállapított 40/C–40/D. §-ainak rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

321. § Az Mpt. e törvénnyel megállapított 77/A–77/B. §-ainak rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

323. § (1) Az Szf. tv. e törvénnyel megállapított rendelkezései a törvény kihirdetése napját követő 5. napon lépnek hatályba, rendelkezéseit a 2004. január 1-től megszerzett jövedelemre, keletkezett adókötelezettségre és befizetett adóra kell alkalmazni.
(2)29

1–19. számú melléklet a 2004. évi CI. törvényhez31

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. november 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 76. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az Első–Tizenegyedik Részt [1–298. §-ok] a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 300. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 300. § (4) bekezdésének 1–51. pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 300. § (11) bekezdése a 2005: XXVI. törvény 54. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg,

6

A 300. § (14) bekezdését a 2005: CXIX. törvény 178. § (14) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 300. § (18) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 301. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 301. § (5)–(10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 301. § (11) bekezdését a 2005: CXIX. törvény 180. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 302. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 303–304. §-t a 2007: CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdésének l) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit azokban az esetekben még alkalmazni kell, amelyekben az Áfa tv. szerinti adófizetési kötelezettség, illetőleg adólevonási jogosultság 2007. december 31. napjáig bezárólag keletkezett.

13

A 305. §-t a 2005: XXVI. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 306. § (2) bekezdése a 2004: CXXXV. törvény 123. §-a alapján nem lép hatályba.

15

A 306. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 308. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 309–312. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 313. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (6) bekezdésének s) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 313. § (4)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 314. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 315. § (1)–(2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 315. § (5)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 315. § (8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 316–317. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 318. § (1)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 318. § (9) bekezdését a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének l) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 320. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 322. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 323. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 324–326. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 1–19. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 724. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére