• Tartalom

107/2004. (VI. 8.) FVM rendelet

107/2004. (VI. 8.) FVM rendelet

a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. mezőgazdasági alapanyag-beszállítói részére biztosított kedvezményes hitel igénybevételének feltételeiről

2005.01.21.

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az 1041/2004. (IV. 29.) Korm. határozatra (a továbbiakban: határozat) – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A Hajdú-Bét Rt., a közvetett tulajdonában álló NOVOFARM Rt. és a Parmalat Hungária Rt. önhibájukon kívül bajbajutott élőbaromfi és tejbeszállítói az e rendeletben foglalt feltételekkel kedvezményes kölcsönt vehetnek igénybe. A felvett kölcsönök biztosítására az állam a határozat 1/b. pontjában foglaltak szerint készfizető kezességet vállal.

(2) Az állami kezességvállalás mértéke az (5) bekezdés szerinti kölcsön tőkeösszegének száz százaléka.

(3)2 A kedvezményes kölcsönt az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti támogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (X. 9.) Korm. rendelet szerint regisztrált természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, őstermelő veheti igénybe, aki a Hajdú-Bét Rt.-vel, a NOVOFARM Rt.-vel vagy a Parmalat Hungária Rt.-vel szemben a beszállított alapanyag (élőbaromfi, illetve tej) ellenértékeként a felszámoló által kiállított igazolás alapján lejárt követeléssel rendelkezik (a továbbiakban: jogosult).

(4) A kölcsönök folyósítását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által külön közleményben megjelölt, pályázat útján kiválasztott hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) végzi, amellyel a pénzügyminiszter a kezességvállalásról szerződést köt.

(5)3 A jogosult által felvehető kölcsön a Hajdú-Bét Rt., a NOVOFARM Rt., illetve a Parmalat Hungária Rt. felszámolója által igazolt követelés ötven százalékának megfelelő összeg. Amennyiben a NOVOFARM Rt. esetében a benyújtott kölcsönigények együttes összege a 200 millió Ft-ot meghaladja, a kölcsönök összegét arányosan csökkenteni kell.

(6) A hitelintézet csak a határozat 1/b. pontjában szereplő keretösszegig terjedően jogosult a kedvezményes kölcsönszerződések megkötésére.

2. § (1) A kedvezményes kölcsön igénybevételének feltétele, hogy a jogosult

a) rendelkezzen az 1. § (3) bekezdés szerinti igazolással,

b) az 1. számú melléklet szerint nyilatkozzon arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt, továbbá nincs adó- vagy egyéb köztartozása, befizetési kötelezettsége.

(2) A jogosult az állami készfizető kezességvállalás mellett felvett kölcsönök után kamattámogatásban részesül.

(3) A kamattámogatás mértéke a felvett kölcsön tőkeösszegére a ténylegesen megfizetett kamat száz százaléka. Kamattámogatás csak olyan kölcsönszerződés alapján vehető igénybe, amelyben:

a) a kamat legfeljebb háromtized százalékponttal haladja meg a kamatperiódusonkénti kamatmegállapítás időpontjában érvényes4 háromhavi BUBOR-t és a kölcsönzéssel kapcsolatban egyéb költség nem kerül felszámításra. Amennyiben a futamidő alatt valamely kamatfizetési periódusban e feltétel nem teljesül, az adott kamatfizetési periódusban kamattámogatás nem vehető igénybe;

b) a kölcsön futamideje öt év, és a hitelintézet legalább egy év tőketörlesztési haladékot biztosít.

(4) A kamattámogatást a jogosult az adóhatóság által rendszeresített 0411-es számú „Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről” nyomtatvány felhasználásával a 10032000-01905616 számú APEH agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról negyedévenként igényelheti. Az igénylő nyomtatványhoz csatolni kell a hitelintézet kamat befizetésére vonatkozó igazolását.

3. §5 A kedvezményes kölcsön igénybevételére irányuló kérelmet a hitelintézethez a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. jogosultjai esetében legkésőbb 2004. augusztus 16-ig, a NOVOFARM Rt. jogosultjai esetében 2005. február 28-ig lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

a) a felszámolónak a követelésről szóló 1. § (3) bekezdés szerinti igazolását, és

b) a jogosult 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatát.

4. § A hitelintézet a 3. §-ban megszabott határnapot követő tizedik napig adatszolgáltatást készít a minisztérium részére. A minisztérium az adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a kedvezményes kölcsön igénybevételére vonatkozó jogosultságot, majd az ellenőrzésről és a jogosult kölcsönszerződésekről tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot. A jogosulatlan igénybevétel esetén a minisztérium intézkedik az igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelése és behajtása ügyében. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a 2. § (4) bekezdésében meghatározott számlára a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni.

5. §6 A jogosult a Hajdú-Bét Rt., a NOVOFARM Rt., illetve a Parmalat Hungária Rt. felszámolásából az őt megillető összeg erejéig, annak rendelkezésre állásától számított tíz banki munkanapon belül köteles egyösszegű elő- vagy végtörlesztést kezdeményezni a hitelintézet felé.

6. § (1) Amennyiben a jogosult a kölcsönszerződésben meghatározott kamatfizetési és/vagy tőketörlesztési kötelezettségének valamelyik időpontban nem tesz eleget, vagy nem teljesíti az 5. §-ban meghatározott kötelezettséget, a hitelintézet – a minisztérium és a Pénzügyminisztérium egyidejű értesítése mellett – a kölcsönszerződést felbonthatja, továbbá az állami készfizető kezességvállalásból eredő jogait a fennálló kölcsönösszegre vonatkozóan érvényesítheti a kölcsönszerződés megszűnését követő hatvanegyedik napon.

(2) A hitelintézet az állami egyedi készfizető kezesség beváltását a 2. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával igényelheti a területileg illetékes adóhatóságtól az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével. A kezesség összegét a 1003200-01907010 APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási számláról kell folyósítani.

7. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. § (4) bekezdése szerint a beváltott kezesség a jogosult állammal szembeni kötelezettségévé válik, amelyről az érintettet az adóhatóság határozatban értesíti.

8. § A támogatások igénybevételének, elszámolásának rendjét a 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és az e rendeletben foglaltak szabályozzák.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 107/2004. (VI. 8.) FVM rendelethez7


Nyilatkozat

Név:     

Cím/székhely:     

Adószám/adóazonosító jel:     

Cégjegyzékszám:     

Regisztrációs szám:     

Alulírott     

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) a kedvezményes kölcsön igénybevétele céljából a Hajdú-Bét Rt., a NOVOFARM Rt., a Parmalat Hungária Rt. felszámolója által kiállított igazolás eredeti példányát nyújtottam be, és az azon szereplő összeg (.................... Ft) csak az általam beszállított alapanyag (élőbaromfi/tej) ki nem fizetett ellenértékét tartalmazza;

b) nem állok csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt;

c) nincs adó- vagy egyéb köztartozásom, befizetési kötelezettségem;

d) hozzájárulok ahhoz, hogy a kölcsönszerződésben szereplő adatokat a hitelintézet a minisztérium és a Pénzügyminisztérium részére ellenőrzés céljából átadja.
Budapest, 2005. ...................... hó .... nap

 

..........................................................

 

aláírás/cégszerű aláírás

2. számú melléklet a 107/2004. (VI. 8.) FVM rendelethez

Igénylőlap az állami kezesség beváltásához

 

........................................................................

 

pénzügyi intézmény megnevezése

I. Az adós adatai

1. Neve:     

2. Lakhelye/székhelye:     

3. Adószáma/adóazonosító jele:     

4. Bankszámlaszáma:     


Az állami kezességvállalás és kamattámogatás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés(ek) alapján

II. A kölcsön

1. Célja:     

2. Szerződés kelte:     

3. Összege:     

4. Lejárata:     

5. A kölcsön lejártakor vissza nem fizetett tőke összege:     

6. A kölcsön lejártát követő 61. napon fennálló tőke összege:     

III. Az állami kezesség beváltás adatai

1. Az állami kezesség beváltás jogosultja:     

2. Az átutalandó kezesség összege:     

3. A kezesség beváltás indoka:     

4. A kezesség beváltást megelőzően megtett jogcselekmények:     

IV. Mellékletek

1. Kölcsönszerződés

2. Kölcsönszerződés felmondására vonatkozó értesítés másolataKelt: ................................ ....... év .................. hó ........... napP. H.

 

...................................................................................

 

igénylő

1

Az 1. § (1) bekezdése az 5/2005. (I. 18.) FVM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése az 5/2005. (I. 18.) FVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (5) bekezdése az 5/2005. (I. 18.) FVM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A Magyar Közlöny 2004. évi 86. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

5

A 3. § az 5/2005. (I. 18.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § az 5/2005. (I. 18.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. számú melléklet az 5/2005. (I. 18.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére