• Tartalom

2004. évi XI. törvény

2004. évi XI. törvény

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–33. §2

Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a törvény – a 35. §-ban foglalt kivétellel – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) A törvény 35. §-a a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3)3

(4)4 A 70/B. § (1) bekezdésében előírt paritásos munkavédelmi testületet az újonnan alakult munkáltatónál – létrejöttétől számított – hat hónapon belül, illetve e törvény hatálybalépése előtt megválasztott munkavédelmi képviselő és létrejött munkahelyi munkavédelmi bizottság esetében legkésőbb azok megbízatásának lejártát követő három hónapon belül létre kell hozni.

(5)5

(6) Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanácsnak a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását szorgalmazó intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

35. §6

36. §7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. március 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. március 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 66. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–33. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 662. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 34. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 662. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 34. § (4) bekezdésének eredeti első mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 662. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 34. § (5) bekezdését a 2006: CIX. törvény 127. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 35. §-t a 2005: CLV. törvény 12. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 36. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 662. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére