• Tartalom

11/2004. (III. 30.) IM rendelet

11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a jogi segítő díjazásáról

2023.01.01.

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jstv.) 75. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogi segítőt a Jstv. 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jogi szolgáltatás nyújtásáért e rendelet szerint illeti meg díjazás. Az e rendeletben foglalt díjazás szabályait kell alkalmazni a jogi segítő díjának állam általi megelőlegezésére is.

(2) A jogi segítő díja munkadíjból és költségtérítésből áll.

(3) Ha a jogi szolgáltatás szerződés készítésére irányul, az azért járó díjat – a szerződő felek számától függetlenül – csak egyszer lehet felszámítani.

(4) A jogi segítő munkadíjának és költségtérítésének e rendeletben meghatározott összege a jogi segítői tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken, mint adóalapon felül – a külön jogszabály rendelkezései szerint – kell felszámítani.

2. § (1) A munkadíj összege az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott jogi segítői óradíj és a jogi szolgáltatás nyújtására a jogi segítségnyújtást (a továbbiakban: támogatás) engedélyező határozatban megállapított, vagy – ha az az engedélyezettnél kevesebb – a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számának a szorzata.

(2) A jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számaként a jogi szolgáltatás nyújtására fordított tényleges időszak összesített időtartama számolható el, kivéve az utolsó megkezdett órát, amely egy teljes óraként számolható el.

(3) Nem számolható el a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számaként a jogi segítő által a jogi segítségnyújtás igénybevételéről adott tájékoztatás és a jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelem elkészítéséhez nyújtott segítség időtartama.

3. § (1)1 Költségtérítés címén a jogi segítő a 2. § alapján megállapított munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalányra jogosult.

(2)2 Ha általános forgalmi adó fizetésére a jogi segítő szervezet nem, de a megbízottjaként eljáró ügyvéd köteles, a jogi segítő szervezet a munkadíjat terhelő általános forgalmi adó összegének megfelelő összegre is jogosult költségtérítésként.

4. § (1)3 A jogi segítő a jogi segítségnyújtás iránti kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványra és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat megállapító rendelet szerinti teljesítésigazolások – legalább hathavonta egy alkalommal történő – megküldésével igazolja a jogi szolgáltatás nyújtásának megtörténtét a fővárosi és vármegyei kormányhivatal – az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerinti – támogatást engedélyező szervének (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2) A teljesítés igazolásban a jogi segítőnek nyilatkoznia kell a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számáról és arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e (általános forgalmi adó alany-e, illetve választott-e általános forgalmi adó mentességet).

(3)4 Ha a jogi segítő szervezet a 3. § (2) bekezdése szerinti költségtérítést számít fel, ennek tényéről és az alapjául szolgáló körülményekről a teljesítésigazolás Közlemény rovatában nyilatkozni kell.

5. § (1)5 A jogi segítő csatolja a teljesítésigazoláshoz a jogi szolgáltatás nyújtásáért járó díjról kiállított számlát, amelyben megjelöli a pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót és pénzforgalmi számlája számát is. Nem kell a teljesítésigazoláshoz számlát csatolni, ha a jogi segítő a támogatásban részesített ügyféllel közös kérelmet terjeszt elő a jogi szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez szükséges újabb időtartam engedélyezése iránt.

(2)6 A számlán a felszámított díj összegét ügyenkénti, valamint munkadíj és költségtérítés szerinti bontásban kell feltüntetni, és azon meg kell jelölni a támogatást engedélyező döntés számát is.

(3) Ha a teljesítés igazolások megküldése egyidejűleg több ügyben történik meg, a jogi segítő választása szerint ügyenként is kiállíthatja a számlát, vagy az egyes ügyekben felszámított díjról – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – egy számlát is kiállíthat.

(4)7 A számlán harminc napnál rövidebb teljesítési határidő nem állapítható meg.

(5)8 A jogi segítő a támogatás utólagos engedélyezése mellett nyújtott jogi szolgáltatás esetében a díjról kiállított számlát a véglegessé vált támogatást engedélyező határozat alapján küldi meg a kormányhivatalnak.

6. §9 (1)10 A kormányhivatal a hozzá érkezett, az e rendelet szerinti összegre kiállított számlák, továbbá a teljesítésigazolások és az ügy egyéb iratai alapján a számla beérkezésétől számított tíz napon belül megvizsgálja a jogi segítői díj felszámításának helyességét.

(2)11 Ha a jogi segítői díj felszámítása a jogszabályoknak megfelelően történt, a kormányhivatal – határozat hozatala nélkül – megkeresi az Igazságügyi Minisztériumot a jogi segítői díj megfizetése érdekében.

7. §12 Ha a számla végösszege megfelel a támogatást engedélyező határozatban foglaltaknak és a teljesítés igazolásban feltüntetett adatoknak, de a számla egyéb okból hiányosan vagy nem a jogszabályoknak megfelelően van kiállítva, a kormányhivatal a megfelelő számla megküldésére felhívással tizenöt napon belül visszaküldi azt a jogi segítőnek.

8. §13

9. §14

10. §15

11. § Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba.

12. §16 E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel (a továbbiakban: IM rendelet) módosított 3. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a költség megállapítására az IM rendelet hatálybalépése17 előtt nem került sor.

1

A 3. § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 21. §-a, szövege a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdését a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 21. §-a iktatta be, egyidejűleg a § erdeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 4. § (3) bekezdését a 22/2005. (XI. 8.) IM rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. január 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 33. § (2) bekezdés d) pontja alapján a rendelkezést a 2009. november 1. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 30. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

Az 5. § (4) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (5) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 6. § a 30/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

13

A 8. §-t a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 10. §-t a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 18. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 12. §-t a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 10. §-a iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2022. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére