• Tartalom

11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet

11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet

a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról1

2013.12.31.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-ának (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RÉSZ

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a)2 a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának (a továbbiakban: irányító hatóság), valamint a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedéseinek végrehajtása keretében végzett tevékenységére, valamint

b) arra a jogi személyre – a pártok kivételével –, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amely a projektje, programja végrehajtásához – a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedéseinek végrehajtása keretében – az Európai Unió által, az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatásokat, illetve az ezekhez társuló költségvetési forrásokat kívánja felhasználni, illetőleg használja fel.

2. § (1)3 E rendelet alkalmazásában

a) 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programon (a továbbiakban: Operatív Program) az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormányának képviselői által aláírt programdokumentumot;

b)4 a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program intézkedésein:

az Operatív Program keretében, az

ba) 1.2. az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése,

bb) 5.1. technikai segítségnyújtás, azon technikai segítségnyújtás projektek kivételével, amelyek kedvezményezettje az irányító hatóság;

c) EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedésein:

ca) 1. a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének és visszailleszkedésének segítése,

cb) 2. az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik,

cc) 3. a nemek közötti munkerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése,

cd) 4. a menedékkérők társadalmi és munkaerő-piaci integrációja,

ce)5 5–6. technikai segítségnyújtás, azon technikai segítségnyújtás projektek kivételével, amelyek kedvezményezettje az irányító hatóság

elnevezésű intézkedéseket kell érteni.

(2)6 Az e rendelet által tartalmazott fogalmak közül

a) az Egységes Monitoring Információs Rendszer (a továbbiakban: EMIR), a közreműködő szervezetek, a monitoring bizottság fogalmak meghatározását az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése tartalmazza,

b) az EQUAL Közösségi Kezdeményezés (a továbbiakban: EQUAL Program), a Közösségi Támogatási Keret fogalmak meghatározását az R. 2. § (1) bekezdése tartalmazza,

c) az intézkedés, a végső kedvezményezett kifejezések a Rendeletben foglaltak szerint értelmezendők.

3. §7 Az Operatív Programnak a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedései, valamint az EQUAL Program végrehajtása tekintetében – az R. 20. § (1) bekezdésben meghatározott – pénzügyi közreműködő szervezetként és az e rendelet 6. §-ában meghatározott követeléskezelési tevékenység ellátására a Kincstárt jelöljük ki.

II. Fejezet

A KINCSTÁR JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ OPERATÍV PROGRAM, VALAMINT AZ EQUAL PROGRAM INTÉZKEDÉSEINEK PÉNZÜGYI VÉGREHAJTÁSA SORÁN

4. § (1) A Kincstár

a) beterjeszti az irányító hatóság részére jóváhagyásra az Operatív Programmal, illetőleg az EQUAL Programmal összefüggésben az Alapokból származó pénzeszközök fogadásával kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazó Működési Kézikönyvét,

b) az Operatív Program és az EQUAL Program végrehajtása során az irányító hatóság által jóváhagyott működési kézikönyvében foglaltak szerint jár el,

c) felelős az Operatív Program, valamint az EQUAL Program végrehajtása során az e rendeletben meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan keletkezett adatoknak az EMIR-ben történő naprakész rögzítéséért,

d) gondoskodik az Operatív Program, valamint az EQUAL Program végrehajtása során keletkezett dokumentumok megőrzéséről azok pénzügyi zárását követő 3 évig,

e) kijelöl egy-egy személyt az irányító hatóság elnökletével működő Monitoring Bizottságokba.

(2) A Kincstár az e jogszabályban meghatározott feladatai ellátásakor és az EQUAL Program keretében a végső kedvezményezettel való kapcsolattartás során az irányító hatóság nevében jár el. A feladatok ellátását, valamint az abból eredő felelősségét másra nem ruházhatja át.

Nyilvántartás és folyósítás

5. § (1)8 A Kincstár a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedések esetében az irányító hatóság által megkötött és a Kincstár részére átadott támogatási szerződések és mellékleteinek egy példányát nyilvántartja és irattárba helyezi.

(2)9 A Kincstár a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedésekre vonatkozóan, intézkedésenként a rendelkezésre álló támogatási keret terhére külön nyilvántartásokat vezet az olyan feladatok tekintetében, amelyek nyilvántartását az EMIR nem tartalmazza.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás alapján a Kincstár tájékoztatást ad az irányító hatóságnak és a Kifizető Hatóságnak.

(4)10 A Kincstár – az irányító hatóságtól, illetve az általa kijelölt közreműködő szervezettől átvett támogatási szerződéssel, valamint a hozzá tartozó költségvetéssel, illetve a megvalósításra létrejött vállalkozási szerződéssel egybevetve – megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat, a támogatás alapjául szolgáló számlákat, egyéb számviteli bizonylatokat, valamint előleg esetén az előlegfolyósításhoz szükséges dokumentumokat. Ennek keretében a 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM–FMM–FVM–PM együttes rendeletben meghatározottak szerint:

a) ellenőrzi és megállapítja, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások, költségek megfelelnek-e a szerződéses feltételeknek, az adott időpontban hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Közösség jogszabályaiban foglaltaknak,

b) ellenőrzi, hogy a számla és egyéb számviteli bizonylatok a támogatási szerződésben meghatározott jogcímre vonatkoznak-e, és összegüket tekintve is megfelelnek-e az előirányzott költségeknek,

c) ellenőrzi a kedvezményezett nevének és bankszámlaszámának támogatási szerződéssel való összhangját, valamint a szállító részére történő közvetlen kifizetési igény esetén ellenőrzi a számla alapján az elszámolásban megjelölt és a szállítói számlán szereplő bankszámlaszám egyezőségét,

d) ellenőrzi, hogy a számlát, illetve egyéb számviteli bizonylatot a támogatási szerződésben meghatározott projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési szerződésben meghatározott kivitelező, szállító állította-e ki,

e) ellenőrzi, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások, költségek teljesítése a pályázati kiírás, illetve a támogatási szerződésben előírt határidőn belül történt-e (e határidőn túli teljesítésre vonatkozó számla és egyéb számviteli bizonylatok nem képezhetik a támogatás igénybevételének alapját),

f) a szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során vizsgálja, hogy az elszámolásra benyújtott számlát, illetve az egyéb számviteli bizonylatokat a kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes szállítója állította-e ki,

g) ellenőrzi a saját erő felhasználását,

h) ellenőrzi, hogy a kiadások a jogosultsági feltételeknek megfelelően merültek-e fel,

i) ellenőrzi, hogy nem áll-e fenn a köztartozás és támogatáshalmozódás,

j) a támogatási keretből felhasznált források ismeretében megállapítja az utalható támogatási összeget, és biztosítja az elektronikus átutalás feltételeit.

(5)11 A Kincstár a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedések esetében az ellenőrzést követően összeállítja a kincstári hitelesítési jelentést és elkészíti az elutasított és felfüggesztett tételeket tartalmazó listát, és azokat megküldi a szakmai közreműködő szervezetnek.

Követeléskezelés

6. § A Kincstár a követeléskezelés keretén belül (a jogtalanul igénybe vett, vagy visszafizetésre meghatározott összegek nyilvántartása, beszedése) a következő feladatokat látja el:

a) intézkedik a megítélt visszafizetési kötelezettségekből eredő pénzeszközök beszedéséről, az Operatív Program, valamint EQUAL Program számlájára történő utalásról, késedelmes törlesztés esetén a kamattartozás megállapításáról, a kedvezményezett kiértesítéséről és a keletkezett követelés behajtásáról,

b) az irányító hatóság tájékoztatása alapján szerződésenként nyilvántartja a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatásokból keletkezett követelések tőke és – a támogatási szerződés vonatkozó pontja(i) figyelembevételével megállapított – kamat összegeit,

c) a b) pont szerinti tartozásról értesíti az érintett Kedvezményezetteket, intézkedik a követelések beszedése érdekében, ennek keretében – önkéntes teljesítés hiányában – érvényesíti a támogatási szerződésben kikötött biztosítékot, indokolt esetben végrehajtási, illetve – az irányító hatóság előzetes álláspontjának kikérése mellett és felhatalmazása alapján – felszámolási eljárást kezdeményez,

d) naprakész nyilvántartást vezet a behajtott követelésekről, negyedévenként tételesen egyeztet az irányító hatósággal és a kijelölt közreműködő szervezettel,

e) a kedvezményezettek teljes körére kiterjedően figyelemmel kíséri a Cégközlönyt annak érdekében, hogy a cégbíróságok által közzétett, más szervezetek által kezdeményezett csőd, felszámolási és végelszámolási eljárásban – az irányító hatóság képviseletében, nevében – a hitelezői igényt bejelentse és az eljárások során érdekeit képviselje.

III. Fejezet

AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI JOGKÖRÉNEK ELEMEI

7. § (1) Az irányító hatóság az e rendeletben meghatározott feladatok tekintetében a Kincstárt közvetlenül utasíthatja. Az irányító hatóság e jogkörében a Kincstárt a 8. §-ban meghatározott Működési Kézikönyvek rendelkezéseinek betartására kötelezheti.

(2) A Kincstár az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához harmadik személyt az irányító hatóság előzetes jóváhagyása esetén vonhat be.

(3) Az irányító hatóság, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti a Kincstár e rendeletben meghatározott tevékenységét.

(4) Az Irányító Hatóság a Kincstárt az e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásáról a 13. §-ban foglaltak szerint számoltathatja be.

(5) Az irányítási jogkör gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat e jogszabály által meghatározott keretek között a 8. § szerinti Működési Kézikönyvek tartalmazzák.

Az alkalmazandó eljárási szabályok
meghatározásának módja

8. § (1) Az Operatív Program végrehajtásának részletes eljárási szabályait a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Működési Kézikönyve, az EQUAL Program végrehajtásának részletes eljárási szabályait az EQUAL Program Működési Kézikönyve (a továbbiakban együttesen: Kézikönyvek) tartalmazza. A Kézikönyvek a 2004-től 2006-ig terjedő tervezési időszakban az irányító hatóság, az Operatív Program, valamint EQUAL Program intézkedéseinek lebonyolításában részt vevő közreműködő szervezetek és egyéb szervezetek számára elősegíti az Operatív Program, valamint EQUAL Program Strukturális Alapokból származó forrásainak szabályos, hatékony és eredményes felhasználását, az Európai Unió átláthatóságra vonatkozó alapelvének megfelelően. A Kézikönyvekben foglaltak betartása kötelező.

(2)12 A Kézikönyveket és azok módosításait – a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Kézikönyv és módosítása tekintetében – az érintett miniszterekkel együttműködve – az irányító hatóság vezetője adja ki és vonja vissza.

(3)13 Az Operatív Program és az EQUAL Program intézkedéseinek végrehajtásában részt vevő bármely érintett szervezet írásbeli javaslatot tehet a Kézikönyvek módosítására. A javaslat elfogadásáról és a Kézikönyvek módosításáról az irányító hatóság vezetője dönt. A Kézikönyvek módosításáról az irányító hatóság vezetője haladéktalanul tájékoztatja a Kincstárt.

(4) A Kincstár a Kézikönyvekkel összhangban, a végrehajtásukra belső működési kézikönyvet készít. A Kincstár belső működési kézikönyvét az irányító hatóság vezetője jóváhagyásával véglegesíti.

IV. Fejezet

AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG ÉS A KINCSTÁR EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGYÉB TERÜLETEKEN

Monitoring és pénzügyi ellenőrzés

9. §14 A 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedések tekintetében a teljes pénzügyi monitoring tevékenységet a Kincstár látja el, amelynek keretében

a) pénzügyi szempontból ellenőrzi a kedvezményezettek által készített előrehaladási jelentéseket,

b) ellenőrzi a számlákat és bizonylatokat,

c) javaslatot tesz az esedékes támogatási részlet kifizethetősége tárgyában,

d) részt vesz a helyszíni látogatásokon a projektek helyszínén, valamint az Operatív Program és az EQUAL Program, valamint a strukturális alapok felhasználása keretében elvégzendő feladatok pénzügyi végrehajtása során az adott intézkedésért felelős szakmai közreműködő szervezettel együtt első szintű ellenőrzést végez,

e) elkészíti a helyszíni látogatások jegyzőkönyvének pénzügyi részét, azt megküldi

ea) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdése c) pont ce) alpontjában meghatározott intézkedések esetén az irányító hatóságnak,

eb) a 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontjában meghatározott intézkedések esetén az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programirodának,

f) rendkívüli helyszíni látogatásokat kezdeményez, amennyiben az a projektekről szerzett információk és a problémafeltárás alapján indokolt,

g) folyamatosan feltölti a központi informatikai rendszer pénzügyi adatbázisát,

h) kapcsolatot tart a monitoring folyamat során a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedések esetén az adott intézkedésre kijelölt szakmai közreműködő szervezettel.

Ellenőrzés

10. § (1)15 Az irányító hatóság uniós ellenőrzési feladatot ellátó szervezeti egysége a belső ellenőrzési kézikönyvében, a hazai jogszabályokban, az Európai Közösség jogszabályaiban és a kézikönyvben foglaltak szerint ellenőrizheti a Kincstár pénzügyi közreműködő szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési rendszert, a Kincstár támogatások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét, továbbá a végső kedvezményezettnél a támogatások felhasználását.

(2)16 A Kincstár az ellenőrzés tekintetében:

a) megküldi az irányító hatóság részére a Kincstár belső ellenőrzését ellátó részleg által az uniós támogatások felhasználásával összefüggésben végrehajtott belső ellenőrzések ellenőrzési jelentéseit haladéktalanul, de legkésőbb a jelentés lezárását követő 15 napon belül,

b)17 megküldi az irányító hatóság részére az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, a Kifizető Hatóság, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Miniszterelnökség által végrehajtott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentéseket azok kézhezvételét követő 15 napon belül,

c) megküldi az irányító hatóság részére az európai uniós támogatások felhasználásával összefüggő ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési terveket azok elkészültét követő 15 napon belül,

d) a c) pont szerinti intézkedési tervek végrehajtásának helyzetéről (a végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról) évente egy alkalommal – január 15-ig – egy összefoglaló keretében tájékoztatja az irányító hatóságot.

Szabálytalanság kezelése

11. § (1) A szabálytalanságok kezelésének általános célja az Operatív Programra, valamint EQUAL Programra vonatkozó magyar és az Európai Közösség jogszabályaiban meghatározott elvek és előírások megsértésének megelőzése, megakadályozása. A visszaélés megállapítása esetén, az Operatív Program, valamint EQUAL Program céljainak megvalósulása érdekében az eredeti állapotot helyre kell állítani, a felelősséget meg kell állapítani.

(2) A Kincstár a feladatának ellátása során feltárt szabálytalanságok esetében az Európai Közösség jogszabályai, a hatályos magyar jogszabályok, a Kézikönyvek, valamint a saját működési kézikönyve szerint köteles eljárni.

(3) Az irányító hatóság indokolt esetben utasíthatja a Kincstárt a szabálytalansággal érintett folyamat azonnali leállítására és a vizsgálat megkezdésére.

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

12. § (1) Az Operatív Programmal, valamint az EQUAL Programmal kapcsolatos információk terjesztésére alkalmas rendszer létrehozásáért az irányító hatóság felel.

(2) A Kincstár és az irányító hatóság a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása során az irányító hatóság által készített, a Kézikönyvek részét képező publicitási irányelvek és kommunikációs stratégia alapján, továbbá az Operatív Program esetén a Közösségi Támogatási Keret kommunikációs terve alapján járnak el.

A jelentéstétel rendszere

13. §18 (1) A Kincstár a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedések esetében a pénzügyi monitoring tevékenységgel összefüggésben külön jogszabályban foglaltak szerint átfogó intézkedés szintű jelentést készít az irányító hatóságnak.

(2) Az irányító hatóság eseti jelleggel egyéb, a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó jelentés benyújtására írásban felhívhatja a Kincstárt, amelynek az köteles eleget tenni.

Az adatkezelés és adatszolgáltatás rendje,
az adatvédelmi előírások

14. § Az Operatív Program, valamint az EQUAL Program e rendelet által szabályozott intézkedéseinek végrehajtása során az adatok kezelésére az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A Kincstár feladatai ellátásához szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre bocsátásának módja

15. § (1)19 Az államháztartási törvényben, valamint külön megállapodásban foglaltak alapján az irányító hatóság a technikai segítségnyújtás keret terhére legfeljebb a külön megállapodásban rögzített mértékig a pénzügyi közreműködő szervezet működési költségeihez fedezetet biztosít az e rendelet 3. §-ában meghatározott feladatokhoz.

(2) Az irányító hatóság a Technikai Segítségnyújtási keret forrásainak felhasználásánál mérlegeli a Kincstár végrehajtásban betöltött szerepét, valamint alkalmazza a Kincstár által végrehajtott feladatok nagyságának megfelelő arányosság elvét.

(3) A Kincstár minden év október 31-éig tervet készít a Technikai Segítségnyújtás következő évi felhasználásáról és azt az irányító hatóságnak jóváhagyásra benyújtja.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 13/2014. (XII. 31.) MvM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2015. január 15. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja a 20/2007. (IX. 7.) ÖTM–PM együttes rendelet 1. §-ával megállapított, a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 17/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdésének b) pontja a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése c) pontjának ce) alpontja a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (4) bekezdése a 17/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. § (5) bekezdése a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (2) bekezdése a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (3) bekezdése a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. § a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 10. § (2) bekezdése a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 10. § (2) bekezdés b) pontja a 3/2013. (XII. 31.) ME rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 13. § a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

19

A 15. § (1) bekezdése a 26/2008. (V. 8.) ÖTM–PM együttes rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére