• Tartalom

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról1

2017.01.01.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-ának (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §2 E rendeletet kell alkalmazni a földgáztároló, szállító-, elosztó- és célvezeték tervezésével, építésével (létesítésével), üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, továbbá a csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések tervfelülvizsgálatával, műszaki átvételével, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakképzettség és gyakorlati idő meghatározásakor.

2. §3 (1) A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az abban megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

(2) A szakirányú felsőfokú szakképzettség követelménye alól – a külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységek kivételével – mentesül, aki 50. életévét betöltötte, valamint rendelkezik legalább szakirányú középfokú szakképesítéssel és legalább 10 éves szakirányú szakmai gyakorlattal.

Szakmai képesítések

3. § (1) Szakmai képesítésnek a szakirányú felsőfokú, a felsőfokú szakképesítés (akkreditált felsőfokú), a szakirányú középfokú, illetve a szakirányú alapfokú szakképesítés felel meg.

(2)–(5)4

(6)5 Abban az esetben, ha a végzettséget igazoló oklevélből nem állapítható meg egyértelműen a szakirány és a szakmai képesítés, vagy vitatható a gyakorlati idő, a vitás kérdésben a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat, a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egy-egy delegált tagjából álló, esetenként létrehozott bizottság jogosult dönteni. A bizottság működésének rendjét saját maga határozza meg.

(7) A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatos eljárást a vonatkozó külön jogszabályban6 foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni.

4. §7 E rendelet alkalmazásában

a) szakirányú felsőfokú szakképesítésnek minősül a műszaki felsőoktatásban egyetemen vagy főiskolán szerzett diploma, továbbá megfelelő felsőfokú végzettségre épülve az okleveles bányamérnöki (gáz- vagy olajipari, bányagépész szak), okleveles olaj- vagy gázipari szakmérnöki, okleveles gázszolgáltatói szak-üzemmérnöki, okleveles gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki, okleveles vegyészmérnöki, vegyész üzemmérnöki, okleveles épületgépész-mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, okleveles vegyipari gépészmérnöki, vegyipari gépész üzemmérnöki, okleveles villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki, okleveles környezetmérnöki, okleveles építőmérnöki, okleveles építő-üzemmérnöki, okleveles mélyépítő mérnöki, mélyépítő üzemmérnöki szakképzettség,

b) szakirányú középfokú szakképesítésnek minősül a gépész-, épületgépész-, vegyész-technikusi, gáz- és olajipari technikusi, villamos ipari technikusi, geodéta/földmérő technikusi, mélyépítő technikusi és a technikus képzés szüneteltetésének időszakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés,

c) alapfokú szakképesítésnek a szakirányú szakmunkás és a vonatkozó Országos Képzési Jegyzék 31–34 szintkódú szakképesítésének megfelelő képesítés minősül.

Szakmai gyakorlat

5. § Szakmai gyakorlatnak a vonatkozó szakmai munkakörben eltöltött idő vehető figyelembe. Szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltató, szakmai érdekképviseleti szerv-, szakmai kamara által kiadott igazolás, valamint munka- vagy megbízási szerződés).

Képzés

6. § (1)8

(2) A szakmai követelmények változásait figyelembe véve a munkakörök betöltése továbbképzéshez kötött, amelyről továbbképzési igazolást kell kiállítani. Továbbképzési igazolást az kaphat, aki a szervezett továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

(3) A rendelet mellékletében meghatározott munkakörök betöltéséhez 5 évenként kötelező a továbbképzés.

(4) A továbbképzési programot a munkáltató készíti, vagy készítteti az oktatási intézet bevonásával.

(5)9 A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés képzési programját munkakör szerint hatáskörrel bíró Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz vagy a Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyás céljából. A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés csak a hatóság által jóváhagyott képzési program alapján történhet.

(6) A felkészítő tanfolyam, illetve a továbbképzés szervezésére – a munkáltató megbízása alapján – az az intézmény jogosult, amely megfelel a következő követelményeknek:

a) rendelkezik az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak (OKÉV) az adott szakterületre vonatkozó regisztrációjával vagy a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény szerint nyilvántartásba vett intézmény,

b) rendelkezik az illetékes hatóság által jóváhagyott képzési programmal,

c) rendelkezik oktatási segédanyagokkal,

d) ISO 9000-es szabványsorozatnak megfelelő tanúsított minőségbiztosítási rendszert működtet.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)10

Melléklet a 12/2004. (II. 13.) GKM rendelethez11

Műszaki biztonsági szempontból jelentős egyes gázipari tevékenységek jegyzéke
Általános követelmények

 

Munkakör

Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör
betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1.

Gázüzemi tevékenység1 irányítása vonatkozásában műszaki vezető

Szakirányú felsőfokú szakképesítés

5 év

2.

Biztonságtechnikai vezető (irodavezető, megbízott), tűzvédelmi tevékenység2 irányítása

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés

2 év
3 év

3.

Építészeti-műszaki tervezés

A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint

 

4.

Tervjóváhagyó, tervellenőr

A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint

 

5.

Munkavédelmi vezető3

Felsőfokú vagy középfokú munkavédelmi szakképesítés

 

6.

Környezetvédelmi vezető

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés

1 év
2 év

7.

Minőségirányítási vezető

Szakirányú felsőfokú szakképesítés és legalább szakirányú (minőségirányítási) középfokú szakképesítés

2 év

8.

Minősített hegesztő

Hegesztő szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés és a 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet szerinti minősítés

 

9.

Minősített műanyaghegesztő

Műanyaghegesztő szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés és a 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet szerinti minősítés

 

10.

Hegesztési felelős

Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés

1 év

11.

Robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakember

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú vagy
alapfokú szakképesítés

1 év
3 év
5 év

12.

Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelő, kisteljesítményű kazánfűtő, kazánkezelő kazángépész

A vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés

 

Elosztói engedélyes és célvezeték üzemeltetői tevékenység követelményei

 

Munkakör

Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör
betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1.

Az elosztói engedélyes önálló területi/szervezeti egységének egyszemélyi, felelős irányítása

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés

3 év
5 év

2.

Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés

3 év
5 év

3.

Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző fizikai dolgozók közvetlen irányítása

Szakirányú középfokú szakképesítés

5 év

4.

Gázszerelés

A 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint

 

5.

Gázelosztó vezetékek és tartozékai, valamint szénhidrogén ipari berendezések sajátos építményei vonatkozásában építési műszaki ellenőrzés

A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint

 

6.

Gázelosztó és célvezetékek létesítése vonatkozásában felelős műszaki vezetői tevékenység

Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés és polietilén műanyag csővezeték építése esetén szakirányú kiegészítő vizsga1

3 év

7.

Gázelosztó és célvezeték ellenőrzése, karbantartása és üzemzavar elhárítása

Szakirányú alapfokú szakképesítés

3 év

8.

Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezések műszaki átvétele

Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés

3 év

1Az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet szerint építményfajta szerint hatáskörrel rendelkező építési-felügyeleti szerv névjegyzékbe vételéhez kötött.
Szállítói engedélyes tevékenység követelményei

 

Munkakör

Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör
betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1.

Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés

3 év
5 év

2.

Nyomástartó berendezés kezelése, vizsgálata

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
és a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. §
29. pontja szerinti vizsga

1 év
3 év

3.

Körzetfelügyelő, körzetfelügyelő koordinátor

Szakirányú alapfokú szakképesítés

1 év

4.

Kompresszor és csomópont kezelő

Szakirányú alapfokú szakképesítés és a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés

1 év

5.

Gázátadó állomás kezelő

Szakirányú alapfokú szakképesítés

1 év

Cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával kapcsolatos tevékenység követelményei

 

Munkakör

Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör
betöltéséhez szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1.

Felelős gázüzemi vezető

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés

5 év
10 év

2.

Gázszerelés, Gázszerelő

A 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint

 

3.

Nyomástartó edény gépész

A vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés

1 év

4.

Gázpalackvizsgáló

Szakirányú középfokú szakképesítés

1 év

5.

Nyomástartó berendezés kezelése, vizsgálata (tartályvizsgáló)

Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés és a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § 29. pontja szerinti vizsga

1 év

6.

 

 

 

1

A rendeletet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2018. szeptember 26. napjával.

2

Az 1. § a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

3

A 2. § a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

4

A 3. § (2)–(5) bekezdését a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Jelenleg a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény.

7

A 4. § a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (2) bekezdését.

8

A 6. § (1) bekezdését a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (5) bekezdésének első mondata a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdése, a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 187. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére