• Tartalom

124/2004. (X. 19.) GKM rendelet

124/2004. (X. 19.) GKM rendelet

a merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez csatolt szabályok kihirdetéséről

2017.01.03.

A merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2003. évi LXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez (a továbbiakban: Egyezmény) csatolt szabályokat (a továbbiakban: Szabályok) e rendelettel kihirdetem.

(2) A Szabályok hivatalos magyar nyelvű fordítását és az azokhoz csatolt Nemzetközi Merülésvonal Bizonyítvány, valamint Nemzetközi Merülésvonal Mentesítési Bizonyítvány mintáját e rendelet 1–3. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az Egyezmény alapján a magyar hajózási hatóság által kiállításra kerülő bizonyítványok mintáit e rendelet 4–5. számú melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez

SZABÁLYOK A MERÜLÉSVONALAK MEGHATÁROZÁSÁRA
SZABÁLYOK A MERÜLÉSVONALAK MEGHATÁROZÁSÁRA
I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A Szabályok feltételezik, hogy a rakomány, a fenéksúly (ballaszt) stb. természete és elhelyezkedése olyan, ami biztosítja a hajó megfelelő stabilitását és szerkezete túlzott igénybevételének elkerülését.
A Szabályok azt is feltételezik, hogy a stabilitásra és a hajó térbeosztására vonatkozó nemzetközi követelményeket, amennyiben ilyenek vannak, ugyancsak betartották.
1. Szabály
A hajótest szilárdsága
Az Igazgatásnak meg kell győződnie arról, hogy a hajótest általános szerkezeti szilárdsága elegendő-e az általa meghatározott szabadoldalnak megfelelő merüléshez. Az Igazgatás által elismert osztályozó társaság előírásai szerint épített és karbantartott hajót úgy kell tekinteni, mint amelyik megfelelő szilárdsággal rendelkezik.
2. Szabály
Alkalmazás
(1) A géphajók vagy saját hajtás nélküli hajón szállítható bárkák, uszályok vagy más hajók szabadoldalainak kijelölését e Melléklet 1–40-ig bezárólag terjedő Szabályainak a rendelkezései alapján kell végezni.
(2) A fedélzetén farakományt szállító hajón e Szabály (1) bekezdésében előírt szabadoldalakon kívül, e Melléklet 4–45-ig bezárólag terjedő Szabályok rendelkezéseivel összhangban, még külön farakomány – szabadoldalak is kijelölhetők.
(3) Azon hajóknak, amelyek akár egyedüli, akár kiegészítő hajtásként vitorlát használnak, továbbá a vontatóhajóknak a szabadoldalait e Melléklet 1–40-ig bezárólag terjedő Szabályaiban előírtaknak megfelelően kell kijelölni. Az Igazgatás magasabb szabadoldalt követelhet meg, mint amilyent megállapítottak.
(4) Fa- vagy vegyes szerkezetű hajók vagy az Igazgatás által jóváhagyott más anyagokból épült hajók, továbbá olyan hajók esetében, amelyeknek szerkezeti sajátosságai olyanok, hogy a Melléklet rendelkezéseinek alkalmazása indokolatlan vagy célszerűtlen, a szabadoldalakat az Igazgatás állapítja meg.
(5) E Melléklet 10–26-ig bezárólag terjedő Szabályait minden olyan hajóra vonatkozóan alkalmazni kell, amelyre minimális szabadoldalt állapítottak meg. Eltérés a követelményektől, azoknál a hajóknál engedhető meg, amelyeknél a szabadoldalt a minimálisnál nagyobbra állapították meg azzal a feltétellel, hogy az Igazgatás a meglévő biztonsági feltételeket megfelelőnek ítéli meg.
(6) A 22(2) szabály és a 27. szabály csak azokra a hajókra vonatkozik, melyek gerincét azon a napon vagy az után fektették le, vagy volt hasonló építési állapotban, amelyen az 1966. évi Nemzetközi Merülésvonal Egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv hatályba lép.
(7) Az új hajók, kivéve a (6) bekezdésben meghatározottakat, feleljenek meg vagy az ezen (módosított) Egyezmény 27. szabályának, vagy az (1966. április 5-én elfogadott) 1966. évi Nemzetközi Merülésvonal Egyezmény 27. szabályának, az Igazgatás megállapítása szerint.
3. Szabály
A mellékletben használt kifejezések meghatározása
(1) Hossz: Az (L) hosszúságot úgy kell felvenni, mint a teljes hossz 96 %-át a gerinctől az elméleti oldalmagasság 85 %-ánál lévő vízvonalon mérve vagy az orrtőke homlokoldalától a kormányszár tengelyvonaláig mérve ezen a vízvonalon, amennyiben az a nagyobb. Amennyiben az orrtőke profilja az elméleti oldalmagasság 85 %-ánál húzott vízvonal feletti részén homorú, a teljes hosszt az orrtőkének a vízvonal feletti mellső élének leghátrább eső pontjából a vízvonalra bocsátott merőleges és a vízvonal metszéspontjától kell mérni. Ferde gerinccel tervezett hajó esetén a hossz mérésére használt vízvonalat a konstrukciós vízvonallal párhuzamosan kell felvenni.’’
(2) Függélyek: A mellső és hátsó függélyt a hossz (L) mellső és hátsó végein kell felvenni. A mellső függélynek az orrtőke mellső élét azon a vízvonalon kell metszenie, amelyen a hossz mérése történik.
(3) Hajóhossz felező (amidships): A hajó hosszának (L) felezője.
(4) Szélesség: Hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs a szélesség (B) a hajó legnagyobb szélessége, amelyet a hajó közepén mérnek, fém héjazatú hajó esetén a főborda külső éle is, bármelyik egyéb anyagú héjazat esetén a hajótest külső felülete is.
(5) Elméleti oldalmagasság:
(a) Az elméleti oldalmagasság a gerinc felső élétől a szabadoldal-fedélzet gerendájának felső éléig a hajó oldalán mért függőleges távolság. Fa-, illetve vegyes szerkezetű hajó esetén a távolságot a gerinchorony alsó élétől kell mérni. Ahol a főbordametszet alsó részének formája homorú vagy ahol vastag fenékpalánkok vannak beépítve, attól a ponttól kell a távolságot mérni, ahol a fenék síkja befelé folytatva, metszi a gerinc oldalsíkját.
(b) Azoknál a hajóknál, amelyek lekerekített koszorúsorral rendelkeznek, az elméleti oldalmagasságot a fedélzet és az oldalak elméleti vonalainak meghosszabbításával nyert metszéspontig kell mérni, mintha a találkozásuk sarkos kialakítású volna.
(c) Ahol a szabadoldal-fedélzet lépcsőzött és a fedélzet emelt része túlnyúlik azon a ponton, amelynél az elméleti oldalmagasságot kellene meghatározni, az elméleti oldalmagasságot az alacsonyabb fedélzetrésznek az emelt rész vonalával húzott párhuzamos folytatásáig kell mérni.
(6) Oldalmagasság a szabadoldal megállapításához (D)
(a) A szabadoldal megállapításához alapul szolgáló oldalmagasság (D) a hajóközépen mért elméleti oldalmagasság, megnövelve - ahol ilyen van - a szabadoldal fedélzet koszorúsorának vastagságával; ha az időjárásnak kitett szabadoldal fedélzet faburkolattal van ellátva, akkor az elméleti oldalmagasságot a
Ebben a képletben:
T -    az időjárásnak kitett fedélzeti nyílásoktól mentes faburkolatának közepes vastagsága és
S -    az olyan felépítmény teljes hossza, amilyent ezen Szabály (10) (d) pontja határoz meg.
(b) A szabadoldal megállapításához alapul szolgáló oldalmagasság (D) azon a hajón, amely a (B) szélesség 4 %-ánál nagyobb sugarú lekerekített koszorúsorral rendelkezik, vagy amelynek vízfeletti oldalrésze a szokásostól eltérő kialakítású, egyenlő annak a hajónak a szabadoldal megállapításához alapul szolgáló oldalmagasságával, amelynek főborda metszete függőleges oldalú, de domborulata és vízfeletti területe az említett hajó főborda metszetével megegyező.
(7) Hasábos teltség: A hasábos teltséget (Cb) az alábbi képlet adja:
V
Cb= –––––––––––– ;
L x B x d1
ahol:
V - fém héjazatú hajó esetén a toldalékok és héjazat nélküli vízkiszorítási térfogat, más anyagú héjazattal épült hajónál pedig a hajótest külső felülete szerinti vízkiszorítási térfogat, mindkét esetben d1 merülésnél, ahol
d1 - a legkisebb elméleti oldalmagasság 85 %-a.
(8) Szabadoldal: A kijelölt szabadoldal a hajóhossz felezőn a fedélzetvonal felső élétől a vonatkozó merülésvonal felső éléig mért függőleges távolság.
(9) Szabadoldal fedélzet: A szabadoldal fedélzet általában az időjárásnak és a tengernek kitett legfelső végigfutó fedélzet; e fedélzet időjárásnak kitett részén minden nyílás állandó zárószerkezettel rendelkezik, míg e fedélzet alatt, a hajó oldalain lévő valamennyi nyílás állandó jellegű vízmentes zárószerkezettel van felszerelve.
Lépcsőzött szabadoldal fedélzettel rendelkező hajó esetén az időjárásnak kitett fedélzet legalacsonyabb részének az emelt fedélzet felső részével való párhuzamos meghosszabbítását kell szabadoldal fedélzetnek tekinteni. A hajótulajdonos választása szerint az Igazgatás jóváhagyásával szabadoldal fedélzetként alsóbb fedélzet is kijelölhető, föltéve hogy az végigfutó és állandó fedélzetet alkot; hosszirányban legalább a géptér és az orr-, illetőleg fartéri válaszfal között, valamint keresztirányban is folytonos. Ha ez az alsóbb fedélzet lépcsőzött; akkor a fedélzet legalacsonyabb részének az emelt fedélzet felső részével való párhuzamos, meghosszabbítását kell szabadoldal fedélzetnek tekinteni. Ha egy alsóbb fedélzetet jelölnek ki szabadoldal fedélzetnek, akkor a hajótestnek azt a részét, amely a szabadoldal fedélzet felett van, felépítménynek kell tekinteni, amennyiben az a jelölési feltételeknek alkalmazásához és a szabadoldal kiszámításához szükséges. Ez az a fedélzet, amelytől a szabadoldalt számítják.
(10) Felépítmény:
(a) A felépítmény a szabadoldal fedélzetén lévő fedett építmény, amely a hajó egyik oldalától a másik oldaláig terjed, vagy amelynek az oldalfala a hajó oldallemezelésétől nem esik beljebb mint a szélesség (B) 4 %-a. Az emelt farfedélzet (quarter-deck) felépítménynek számít.
(b) Zárt felépítmény: olyan felépítmény, amelynek
(i) kellő szilárdságú végfalai vannak;
(ii) ha ezeken a falakon bejáró nyílások vannak, akkor azok a 12. szabály követelményeinek megfelelő ajtókkal vannak ellátva;
(iii) a felépítmény oldalain vagy végein található minden más nyílás viharállóan vízmentes zárószerkezetű. A parancsnoki híd vagy farfelépítmény csak abban az esetben tekinthető zárt térnek, ha ezeknek a felépítményeknek a belsejében lévő géptér vagy más munkahely megközelítését a személyzet részére bármikor bármilyen más módon akkor is biztosítják, ha a harántválaszfal nyílásai zárva vannak.
(c) A felépítmény magassága az a legkisebb függőleges magasság, amelyet oldalt, a felépítmény fedélzet gerendájának felső élétől a szabadoldal fedélzet gerendájának felső éléig mérnek.
(d) A felépítmény hossza (S) a hosszúságon (L) belül fekvő felépítményrész közepes hossza.
(11) Sima fedélzetű hajó: A sima fedélzetű hajó olyan hajó, amelynek szabadoldal fedélzetén nincs felépítmény.
(12) Viharállóan vízmentes: A viharállóan vízmentes kifejezés azt jelenti, hogy semmilyen tengerállapotnál nem juthat be víz a hajóba.
4. Szabály
A fedélzetvonal 300 milliméter (12 hüvelyk) hosszú és 25 milliméter (1 hüvelyk) széles vízmentes vonal. Ezt a hajó mindkét oldalán a hajóhossz-felezőnél kell bejelölni általában úgy, hogy a felső éle azon a ponton haladjon át, amelyben a szabadoldal fedélzet kifele történő meghosszabbításának felső felülete metszi a héjazat külső felületét (amint ezt az 1. számú ábra mutatja).
A fedélzetvonal azonban elhelyezhető a hajón rögzített más ponthoz viszonyítva is, feltéve, hogy a szabadoldalt ennek megfelelően helyesbítették. Az említett pont elhelyezését és a szabadoldal fedélzet azonossági adatait minden esetben fel kell tüntetni a Nemzetközi Merülésvonal Bizonyítványban.
5. Szabály
Merülési jel (Plimsoll-kör)
A merülési jel egy 300 milliméter (12 hüvelyk) külső átmérőjű és 25 milliméter (l hüvelyk) széles körgyűrűből és az azt metsző 450 milliméter (18 hüvelyk) hosszú és 25 milliméter (l hüvelyk) széles vízszintes vonalból áll, amelynek felső éle halad át a körgyűrű középpontján. A körgyűrű középpontját a hajó hosszfelezőjenek a fedélzetvonal felső élétől függőlegesen mért és a megállapított nyári szabadoldaltól egyenlő távolságban kell elhelyezni.
6. Szabály
A merülési jellel együtt alkalmazott vonalak
(1) Az e Szabályok szerint kijelölt merülésvonalat jelölő vízszintes 230 milliméter (9 hüvelyk) hosszú és 25 milliméter (1 hüvelyk) széles vonalakat a körgyűrű középpontjától a hajó orra felé 540 milliméter (21 hüvelyk) távolságra megjelölt 25 milliméter (1 hüvelyk) széles függőleges vonalhoz merőleges csatlakozással, hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs, előrefelé kell elhelyezni (amint ezt a 2. számú ábra mutatja).
(2) A következő merülésvonalakat kell alkalmazni:
(a) A Nyári Merülésvonalat amelyet a körgyűrű középpontján áthaladó vonal és az S jelzésű vonal felső éle határozza meg.
(b) A Téli Merülésvonalat, amelyet a W Jelzésű vonal felső éle határozza meg.
(c), A Téli Észak-Atlanti Merülésvonalat, amelyet a WA jelzésű vonal felső éle határoz meg.
(d) A Trópusi Merülésvonalat, amelyet a T jelzésű sáv felső éle határoz meg.
(e) A Nyári Édesvízi Merülésvonalat, amelyet az F jelzésű vonal felső éle határoz meg. A Nyári Édesvízi Merülésvonalat, a függőleges vonaltól hátrafelé kell megjelölni. A Nyári Édesvízi Merülésvonal és a Nyári Merülésvonal közötti távolság különbség az az engedmény, amelyet a többi merülésvonalakra történő édesvízben való rakodáskor figyelembe kell venni.
(f) A Trópusi Édesvízi Merülésvonalat. amelyet a TF jelzésű vonal felső éle határoz meg, és a függőleges vonaltól hátrafelé kell megjelölni.
(3) Ha ezen szabályok értelmében farakomány szabadoldalakat is meghatároztak, akkor a szokásos merülésvonalak kiegészítéséül a farakomány szabadoldalakat is meg kell jelölni. Ezek a vonalak vízszintes 230 milliméter (9 hüvelyk) hosszú és 25 milliméter (1 hüvelyk) széles vonalak és a körgyűrű középpontjától a hajó fara felé 540 milliméter (21 hüvelyk) távolságra megjelölt 25 milliméter (1 hüvelyk) széles függőleges vonalra merőlegesen csatlakozó vonal (hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs, hátrafelé kell megjelölni, amint ezt a 3. számú ábra mutatja.
(4) A következő farakomány merülési vonalakat kell alkalmazni:
(a) A Nyári farakomány Merülésvonalat, amelyet az LS jelzésű vonal felső éle határoz meg.
(b) Téli farakomány Merülésvonalat, amelyet az LW jelzésű vonal felső éle határoz meg.
(c) Téli Észak-Atlanti farakomány Merülésvonalat, amelyet az LWNA jelzésű vonal felső éle határoz meg.
(d) Trópusi farakomány Merülésvonalat, amelyet az LT jelzésű vonal felső éle határoz meg.
(e) Nyári Édesvízi farakomány Merülésvonalat, amelyet az LF jelzésű és a függőleges vonaltól a hajó orra felé megjelölt vonal felső éle határoz meg. A Nyári Édesvízi farakomány Merülésvonal és a Nyári farakomány Merülésvonal közötti (távolság) különbség az az eredmény, amelyet a többi farakomány Merülésvonalra történő édesvízben való rakodáskor figyelembe kell venni.
(f) Trópusi Édesvízi farakomány Merülésvonalat, amelyet az LTF jelzésű és a függőleges vonaltól a hajó orra felé megjelölt vonal felső éle határoz meg.
(5) Ahol a hajó jellemzői vagy szolgálatának a természete vagy hajózási területének határai az északi merülésvonalak bármelyikének használatát szükségtelenné teszik, az ilyen vonalakat nem kell kijelölni.
(6) Ha a hajó részére a legkisebb szabadoldalnál nagyobbat határoztak meg, úgy a megjelölt merülésvonal azonos vagy alacsonyabb helyzetben fekszik, mint az ennek az Egyezménynek az értelmében meghatározott legkisebb szabadoldalnál megjelölt legalacsonyabb évszaki merülésvonal, akkor csak az Édesvízi Merülésvonalat kell megjelölni.
(7) A vitorláshajókon csak az Édesvízi Merülésvonalat és a Téli Észak-Atlanti Merülésvonalat kell megjelölni, amint azt a 4. számú ábra mutatja.
(8) Ahol a Téli Észak-Atlanti merülésvonal megegyezik az ugyanazon függőleges vonalhoz tartozó Téli Merülésvonallal, ott ezt a merülésvonalat W-vel kell megjelölni.
(9) hatályban lévő más nemzetközi egyezmények által előírt járulékos merülésvonalakat az ezen szabály (1) bekezdésében meghatározott függőleges vonalra merőlegesen és ettől a hajó fara felé lehet megjelölni.
7. Szabály
A merülésvonalakat kijelölő hatóság névjele
A merülésvonalakat kijelölő hatóság névjelét a merülésvonal körgyűrűnek középpontján áthaladó vízszintes vonal feletti kétoldalt vagy együttesen felette és alatta lehet feltüntetni. Ez a Hatóság nevének azonosítására szolgáló jel legfeljebb négy kezdőbetűből állhat, melyeknek magassága kb. 115 milliméter (4 1/2 hüvelyk) szélessége kb. 75 milliméter (3 hüvelyk) lehet.
8. Szabály
A bejelölés részletezése
A körgyűrűt, vonalakat és betűket sötét alapon fehér vagy sárga, világos alapon pedig sötét színnel kell felfesteni. Ezeket a hajó oldalain az Igazgatás követelményeinek megfelelően maradandóan is meg kell jelölni. A jeleknek jól láthatóknak kell lenniük és e cél elérésére, amennyiben szükséges, különleges megoldásokat is igénybe kell venni.
9. Szabály
A merülési jelek hitelesítése
A Nemzetközi Merülésvonal Bizonyítványt a hajónak mindaddig nem szabad kiállítani, amíg az Egyezmény 13. cikkének rendelkezései szerint eljáró tisztviselő vagy felülvizsgáló közeg nem javasolja azt, hogy a jelek a hajó oldalain helyesen és maradandóan vannak feltüntetve.
II. FEJEZET
10. Szabály
A parancsnok részére nyújtandó tájékoztatás
(1) Minden új hajó parancsnokát el kell látni elegendő, jóváhagyott összeállítású tájékoztatással, hogy ezek alapján képes legyen hajójának rakodását és ballasztolását úgy elvégezni, hogy a hajó szerkezetében az elfogadhatatlan feszültségeket elkerülje. Ezt a követelményt azonban olyan egyedi hosszúságú tervezésű vagy osztályú hajónál nem kell alkalmazni, amelynél az Igazgatás ezt szükségtelennek véli.
(2) Hajót, amelyet az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú Nemzetközi Egyezmény szerint az építése befejeztével döntéspróbának alávetni nem kötelező:
(a) meg kell dönteni és a tényleges vízkiszorítást és a súlypontot meg kell határozni az üres hajó állapotra;
(b) a parancsnok részére az előírt tartalommal olyan megbízható információt kell szolgáltatni, amelynek segítségével gyors és egyszerű eljárással pontos útmutatást kap a hajó rendes üzeme közben előforduló stabilitási jellemzőit illetően;
(c) mindenkor a hajón kell tartani a hajó jóváhagyott stabilitási információját, annak bizonyítékával együtt, hogy az Igazgatás jóváhagyta az információt;
(d) amennyiben az Igazgatás jóváhagyja, az építés befejezéskor mellőzhető a döntéspróba, feltéve, hogy az alapvető stabilitási adatok rendelkezésre állnak egy testvérhajó döntéspróbájából, és az Igazgatás meggyőződött arról, hogy a hajóra vonatkozó megbízható stabilitási információ előállítható ezen adatok alapján.
11. Szabály
A felépítmények végfalai
A zárt felépítmények időjárásnak kitett végein lévő végfalak hatásos szerkezetűek legyenek és tegyenek eleget az Igazgatás követelményeinek.
12. Szabály
Ajtók
(1) A zárt felépítmények végein lévő végfalak összes bejáró nyílásait acélból, illetve más azzal egyenértékű anyagból készült olyan ajtóval kell felszerelni, amely a végfalhoz maradandóan és szilárdan csatlakozik, zárt állapotban viharállóan vízmentes, és kerettel és merevítőkkel úgy van felszerelve, hogy az egész szerkezet ugyanolyan szilárdságú, mint a megszakítás nélküli végfal.
(2) Hacsak ezek a szabályok másképp nem rendelkeznek, a zárt felépítmények végein lévő végfalak bejáró nyílásainál a küszöbök magasságának legalább 380 milliméternek (15 hüvelyknek) kell lennie a fedélzet felett.
13. Szabály
A fedélzeti nyílások, ajtónyílások és szellőzők elhelyezése
A Szabályok alkalmazása céljából a fedélzeti nyílások, ajtónyílások és szellőzők elhelyezését tekintve két kategóriát határoztak meg a következők szerint:
1. kategóriába tartozók elhelyezése:
Azok, amelyek az időjárásnak kitett szabadoldal, és az emelt fel-fedélzeteken, továbbá az időjárásnak kitett olyan felépítmény fedélzeteken vannak, amelyek a hajó hosszának a mellső függélytől számított egynegyede határán belül helyezkednek el.
2. kategóriába tartozók elhelyezése:
Azok, amelyek a mellső függélytől számított egynegyed hajóhossz mögött elhelyezkedő, időjárásnak kitett felépítmény fedélzeteken vannak.
14. Szabály
Áruraktárnyílások és egyéb fedélzeti nyílások
(1) Az 1. és 2. kategóriába tartozó áruraktárnyílások és egyéb fedélzeti nyílások viharállóan vízmentességet biztosító szerkezetek és eszközök legalább egyenértékűek legyenek az e Melléklet 15. és 16. Szabályaiban előírtakkal.
(2) A felépítmény fedélzet fölött elhelyezett fedélzeteken elhelyezett időjárásnak kitett nyílások nyíláskeretei és nyílásfedelei az Igazgatás követelményeinek kell megfeleljenek.
15. Szabály
Hordozható fedelekkel lezárt és leszorító eszközökkel rögzített ponyvákkal
viharállóan vízmentessé tett raktárnyílások
Raktárak nyíláskeretei
(1) A mozgatható fedelekkel lezárt és leszorító eszközökkel rögzített ponyvákkal viharállóvá tett raktár nyíláskereteknek szilárd szerkezettel kell rendelkezniük és magasságuk a fedélzet felett legalább a következő legyen:
Ha az 1. kategóriához tartoznak: 600 milliméter (23 1/2 hüvelyk)
Ha a 2. kategóriához tartoznak: 450 milliméter (17 1/2 hüvelyk)
Raktárnyílás fedelek:
(2) A raktárnyílás fedelek minden felfekvő felületének legalább 65 milliméter (2 1/2 hüvelyk) szélességűnek kell lennie.
(3) Ahol a fedelek fából készültek, készre dolgozott vastagságuknak legalább 60 milliméternek (2 3/8 hüvelyknek) kell lennie 1,5 méternél (4,9 lábnál) nem nagyobb támaszköz esetén.
(4) Ahol a fedelek lágyacélból készültek, szilárdságukat az 1. kategóriához tartozó raktárnyílások esetén négyzetméterenként legalább 1,75 metrikus tonna (358 font/négyzetláb) névleges terheléssel kell méretezni, úgy hogy az így nyert legnagyobb feszültség 4,25-ös biztonsági tényezővel ne lépje túl az anyag legkisebb szakítószilárdságát. Ezeket úgy kell tervezni, hogy a fenti terhelések mellett behajlásuk határértéke nem haladhatja meg a támaszköz 0,0028-ad részét.
(5) Az 1. kategóriához tartozó raktárnyílásokra a névleges terhelés a 24 méter (79 láb) hosszúságú hajóknál négyzetméterenként legalább 1,75 metrikus tonna (358 font), illetve négyzetméterenként 0,75 metrikus tonna (154 font/négyzetláb), illetve négyzetméterenként 1,30 metrikus tonna (266 font/négyzetláb) értékig csökkenthető. A közbenső hosszúságokra vonatkozó értékeket minden esetben lineáris interpolálással kell megállapítani.
Elmozdítható keresztgerendák:
(6) Ahol a raktárnyílások fedeleit lágyacélból készült elmozdítható keresztgerendák támasztják alá, a szilárdsági számítást az 1. kategóriához tartozó raktárnyílások esetén négyzetméterenként legalább 1,73 metrikus tonna (358 font/négyzetláb), a 2. Kategóriához tartozó raktárnyílások esetén pedig négyzetméterenként legalább 1,30 metrikus tonna (266 font/négyzetláb) névleges terheléssel kell méretezni, úgy hogy az így számított legnagyobb feszültség 5-ös biztonsági tényezővel ne lépje túl az anyag legkisebb szakítószilárdságát. Ezeket úgy kell tervezni, hogy a fenti terhelések mellett behajlásuk határértéke nem haladhatja meg a támaszköz 0,0022-ed részét. A 100 méternél (3528 lábnál) nem hosszabb hajókra a Szabály (5) bekezdésének követelményei alkalmazandók.
Szekrényes fedelek:
(7) Ahol elmozdítható gerendák és fedelek helyett lágyacélból készült szekrényes fedeleket használnak a szilárdságot az e szabály (4) bekezdésében megadott névleges terhelhetőségnél kell méretezni és az így kiszámított legnagyobb feszültség 5-ös biztonsági tényezővel nem haladhatja meg az anyag legkisebb szilárdsági értékét. Ezeket úgy kell tervezni, hogy behajlásul határértéke nem haladhatja meg a támaszköz 0,0022-ed. részét. A fedelek lágyacél tetőlemezeinek vastagsága legalább egy százaléka legyen a merevítők egymástól való távolságának vagy 6 milliméter (0,24 hüvelyk), ha ez a nagyobb érték. A 100 méternél (328 lábnál) nem hosszabb hajókra a Szabály (5) bekezdésének követelményei alkalmazhatók.
(8) A lágyacéltól eltérő anyagokból készült fedelek szilárdságának és merevségének egyenértékűnek kell lennie a lágyacélból készültekével, és eleget kell tenniük az Igazgatás előírásainak.
Keresztgerendák ágyazata, illetve fészkei
(9) Az elmozdítható keresztgerendák ágyazatának, illetve szilárd szerkezetűeknek kell lenniük és rendelkezniük kell a gerendák hatásos helyreszereléséhez és rögzítéséhez szükséges eszközökkel. Ahol gördíthető típusú keresztgerendát alkalmaznak, az elrendezésnek biztosítania kell, hogy ha a raktárnyílások le vannak zárva a gerendák a helyükről el ne mozdulhassanak.
Ékfészkek:
(10) Az ékfészkeknek és az ékléptéknek megfelelő kialakítással kell rendelkezniük. Legalább 65 milliméter (2 1/2 hüvelyk) szélesek legyenek és középtől-középig mért egymástól való távolságuk, nem lehet több 600 milli-méternél (23 1/2 hüvelyknél), továbbá az ékfészkek a raktárnyílás sarkaitól, az oldalakon és a végeken nem lehetnek 150 milliméternél (6 hüvelyknél) távolabbra.
Szorítópántok és leszorító ékek:
(11) A szorítópántok és leszorító ékek hatékonyak és jó állapotban lévők legyenek. Az ékeket keményfából vagy más ezzel egyenértékű anyagból kell készíteni. Lejtésük nem lehet 1:6-nál nagyobb és élüknél a vastagság 13 milliméternél (1/2 hüvelyknél) kevesebb nem lehet.
Ponyvák:
(12) Az 1. vagy 2. kategóriához tartozó raktárnyílásokat legalább két réteg, jó állapotban lévő ponyvával kell ellátni. A ponyváknak vízhatlannak és kellő erősségűeknek kell lenniük. Ezek anyaga legalább a jóváhagyott szabvány súlynak és minőségnek feleljen meg.
Raktárnyílás fedelek lerögzítése
(13) Az l. vagy 2. kategóriába tartozó minden raktárnyílást acél szorító pántokkal vagy más ezzel egyenértékű eszközzel kell ellátni, hogy a raktárnyílás fedelek minden szakaszát hatásosan és függetlenül rögzíteni lehessen a ponyváknak (pántokkal való) leszorítása után. Az 1,5 méternél (4,9 lábnál) hosszabb raktárnyílás fedeleket legalább két ilyen rögzítő szerke-zettel kell biztosítani.
16. Szabály
Acélból vagy más azzal egyenértékű anyagból készült,
tömítő és lefogó zárszerkezettel felszerelt
viharállóan vízmentes fedelekkel lezárt rakodónyílások
Rakodónyílások keretei
(1) Az 1. és 2. kategóriába tartozó, acél vagy más ezzel egyenértékű anyagból. készült, tömítéssel és zárószerkezettel felszerelt viharálló fedelekkel rendelkező rakodónyílás nyíláskeretek fedélzet feletti magasságnak a 15. szabály (1) pont-ja szerinti előírásoknak kell megfelelnie. Ezeknek a nyíláskereteknek a magasságát csökkenteni lehet, sőt a nyíláskeretek teljesen elhagyhatók, azzal a feltétellel, hogy ha az Igazgatás véleményezése szerint a hajó biztonsága ebből kifolyólag semmilyen tengerállapotnál nem csökken. Ahol gondoskodnak nyíláskeretekről, ott ezeknek erős szerkezetűeknek kell lenniük.
Viharálló fedelek
(2) Ahol a viharálló fedelek lágyacélból készültek, az 1. Kategóriába tartozó fedélzeti nyílásoknál szilárdságukat négyzetméterenként legalább 1,75 metrikus tonna (358 font/négyzetláb) a 2. kategóriába tartozó fedélzeti nyílásoknál pedig négyzetméterenként legalább 1,30 metrikus tonna (266 font/négyzetláb) névleges túlterhelésre kell méretezni, úgy hogy az így méretezett legnagyobb feszültség 4,25-ös biztonsági tényezővel nem haladhatja meg az anyag legkisebb szakítószilárdsági értékét. Ezeket úgy kell tervezni, hogy behajlásuk határértéke nem haladhatja meg a támaszköz 0,0028-ad részét A fedelek lágyacél tetőlemezeinek vastagsága legalább egy százaléka legyen a merevítők egymástól való távolságának, vagy 6 milliméter (0,24 hüvelyk), ha ez a nagyobb érték. A 100 méternél (328 lábnál) nem nagyobb hosszúságú hajókra a 15. szabály (5) bekezdésének követelményei alkalmazandók.
(3) A lágyacéltól eltérő anyagokból készült fedelek szilárdságának és merevségének egyenértékűnek kell lennie a lágyacélból készültekével és eleget kell tenniük az Igazgatás előírásainak.
Viharállóan vízmentességet biztosító eszközök
(4) A viharállóan vízmentességet biztosító és fenntartó eszközöknek eleget kell tenniük az Igazgatás előírásainak. Kialakításuk biztosítsa, a vízmentességet bármilyen tengerállapotnál, és e célból az első szemlénél vízpróbákat kell megkövetelni, és ezeket meg lehet követelni az időszakos szemlénél és az évi felülvizsgálatoknál vagy ennél rövidebb időközökben.
17. Szabály
Géptéri nyílások
(1) Az 1. és a 2. kategóriába tartozó géptéri nyílásokat megfelelően kell merevíteni és elegendő erősségű acél keretekkel hatékonyan kell körbefogni, és ahol a kereteket más szerkezeti elemek nem védik, szilárdságukra különös gondot kell fordítani. Az ilyen keretekben lévő átjáró nyílásokat a 12. Szabály (1) bekezdésének követelményei szerinti ajtókkal kell felszerelni, amelyeknek küszöbei az 1. kategóriába tartozó nyílásoknál legalább 600 milliméter (23 1/2 hüvelyk), míg a 2. kategóriába tartozóknál legalább 380 milliméter (15 hüvelyk) magasan legyenek a fedélzet felett. Az ilyen keretekben levő egyéb nyílásokat megfelelő helyükre maradandóan rögzített egyenértékű fedelekkel kell fölszerelni.
(2) A szabadoldal, vagy a felépítmény fedélzeten lévő és az időjárásnak kitett bármely kazánház-tetőnyílás, kémény vagy géptéri szellőztető nyíláskeretének fedélzet feletti magasságát az ésszerűség és a célszerűség szempontjai szerint kell meghatározni. A kazánháztető nyílásokat erős acélból, vagy más egyenértékű anyagból készült, megfelelő helyükön maradandóan rögzített és viharállóan lezárható fedelekkel kell felszerelni.
18. Szabály
A szabadoldal- és a felépítményfedélzeteken lévő különféle nyílások
(1) Az 1. és 2. kategóriába tartozó és a zárt felépítményektől eltérő más felépítményeken belüli búvónyílásokat és szintbeli nyílásokat erős, vízhatlanná tehető fedelekkel kell lezárni. A fedeleket, hacsak nincsenek rögzítve, sűrű távközökben csavarokkal, maradandóan kell felerősítni.
(2) A szabadoldal-fedélzeteken lévő nyílásokat – a raktárnyílások, géptéri nyílások, búvónyílások és szintbeli nyílások kivételével – zárt felépítménnyel, vagy azzal azonos szilárdságú és viharállóságú fedélzeti házzal vagy lépcsőlejáróval kell védeni. Bármely ilyen nyílást, amely az időjárásnak kitett felépítmény fedélzeten, vagy a szabadoldal-fedélzeten lévő fedélzeti ház tetőzetén van és amelyen át a szabadoldal-fedélzet alatti, vagy a zárt felépítményben lévő térbe lehet jutni, hatékony fedélzeti házzal, vagy lépcsőlejáróval kell védeni.
Az ilyen fedélzeti házak vagy lépcsőlejárók ajtónyitások a 12. (1) Szabály követelményeinek megfelelő ajtókkal kell felszerelni.
(3) Az 1. kategóriához tartozó lépcsőlejárók ajtónyílásainak küszöbeit a fedélzet felett legalább 600 milliméter (23 l/2 hüvelyk magasságban kell elhelyezni. A 2. kategóriába tartozóknál ennek a magasságnak legalább 380 milliméternek (15 hüvelyknek) kell lennie.
19. Szabály
Szellőzők
(1) A szabadoldal-fedélzet, vagy a zárt felépítmény-fedélzetek alatti terekbe vezető 1. vagy 2. kategóriába tartozó szellőzőknek szilárd szerkezetű és hatásosan a fedélzethez erősített acél-, vagy más ezzel egyenértékű anyagból készült nyíláskerettel kell rendelkezniük. Ahol bármelyik szellőző nyílás-keretének magassága a 900 millimétert (35 l/2 hüvelyket) meghaladja, ott külön megerősítésről kell gondoskodni.
(2) A nem zárt felépítményű felépítményeken áthaladó szellőzők szabadoldal fedélzeten való áttörését szilárd szerkezetű acél-, vagy más ezzel egyenértékű anyagból készült nyíláskerettel kell kialakítani.
(3) Azokat az 1. kategóriához tartozó szellőzőket, amelyeknek nyíláskeretei a fedélzet felett 4,5 méternél (14,8 lábnál) magasabbra nyúlnak, vagy a 2. kate-góriához tartozók közül azokat, amelyeknek nyíláskeretei a fedélzet felett 2,3 méternél (7,5 lábnál) magasabbra nyúlnak, nem kell zárószerkezettel felszerelni, csak ha ezt az Igazgatás kifejezetten megköveteli.
(4) E szabály (3) bekezdésében elrendeltek kivételével a szellőzőnyílásokat hatásos viharállóan vízmentes zárószerkezettel kell ellátni. A 100 méternél (328 lábnál) nem hosszabb hajóknál a zárószerkezetek állandó rögzítésűek legyek; más hajóknál, ahol ez nincs előírva, a zárószerkezet a szellőzők közelében – amelyekhez tartoznak – hozzáférhető módon kell elhelyezni. Az 1. kategóriába tartozó szellőzők nyíláskereteinek magassága a fedélzet felett legalább 900 milliméter (35 l/2 hüvelyk), míg a 2. kategóriába tartozók nyílás-keretinek magassága a fedélzet felett legalább 760 milliméter (30 hüvelyk) legyen.
(5) Az időjárásnak kitett helyeken elhelyezett nyíláskeretek magasságának növelése az Igazgatás véleményezése alapján megkövetelhető.
20. Szabály
Légzőcsövek
Ahol a ballaszt- és egyéb tartályok légzőcsövei a szabadoldal-, vagy a felépítmény fedélzet fölé nyílnak ki, a csövek időjárásnak kitett részeit megfelelő erősségűre kell szerkeszteni: fedélzet feletti azon pontjaik magassága, ahol a víz behatolhat legalább 760 milliméterre (30 hüvelyk) legyen a szabadoldal fedélzet felett és 450 milliméterre (17 l/2 hüvelykre) a felépítmény fedélzet felett. Ahol ezek a magasságok a hajó üzemeltetését zavarhatnák, ott kisebb magasság is jóváhagyható, azon esetben, ha az Igazgatás véleményezése szerint a zárószerkezetek és egyéb körülmények a csökkentett magasságot indokolttá teszik. A légzőcsövek nyílásainak eljárására állandó csatlakozású kielégítő megoldású szerkezetet kell biztosítani.
21. Szabály
Rakodó és egyéb hasonló oldalnyílások
(1) A szabadoldal fedélzet alatt a hajó oldalain lévő árurakodó- és egyéb hasonló nyílásokat a környező héjlemezekbe illeszkedő és a szerkezet integráns részét képező vízmentes ajtókkal kell fölszerelni. Az ilyen nyílások számát a hajó típusával és a sajátos üzemeltetésével összeegyeztethetően a minimumra kell korlátozni.
(2) Az ilyen nyílások alsó éle csak akkor lehet a hajó oldalán a szabadoldal-fedélzettel zárhuzamosan húzott olyan vonal alatt, amelynek legalsó pontja a legfelső merülési vonal felső élével egybeesik, ha az Igazgatás azt engedélyezi.
22. Szabály
Lefolyók, töltő- és kiömlőnyílások
(1) A héjazaton átvezető kiömlőnyílásokat – amelyek, a (2) bekezdésben rendeltek kivételével, a szabadoldal-fedélzet alatti terekből és a szabadoldal-fedélzeten fekvő felépítményeken és fedélzeti házakon belüli olyan terekből indulnak ki és a 12. szabály követelményeinek megfelelő ajtókkal vannak felszerelve –, a víz hajóba való behatolásának megakadályozására hatásos és könnyen hozzáférhető szerkezettel kell ellátni. Általában minden különálló kiömlőnyílást önműködő visszacsapó szeleppel kell felszerelni, olyan módon, hogy a szabadoldal fedélzet feletti helyről közvetlenül is elzárható legyen. Amennyiben a nyári merülési vízvonal és a kiömlő cső belső vége közötti függőleges távolság a 0,01 L értéket meghaladja, a kiömlőnyílásba két önműködő, közvetlenül nem elzárható, visszacsapó szelep is beszerelhető, azzal a feltétellel, hogy a belső szelep a hajó üzemeltetése közben ellenőrzés céljából mindig hozzáférhető legyen. Ahol a fenti függőleges távolság a 0,02 L értéket meghaladja, az Igazgatás jóváhagyásától függően egyetlen önműködő, közvetlenül nem elzárható visszacsapó szelep is elfogadható. A közvetlen működtetésű szelep kezelőszerkezet könnyen hozzáférhető helyen legyen és jelzőberendezéssel kell ellátni, amely mutatja, hogy a szelep nyitott vagy zárt állapotban van-e.
(2) A rakomány szállítására használt zárt felépítményekből a külhéjon keresztül vezetett vízlefolyók csak ott engedhetők meg, ahol a szabadoldal fedélzet pereme nem merül víz alá, amikor a hajó bármelyik oldal felé 5°-ra megdől. Más esetekben a vízlefolyást a hajótesten belül kell vezetni az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú Nemzetközi Egyezmény követelményeinek megfelelően.
(3) Az őrszemélyzetes géptérben a gépi berendezésekkel kapcsolatban lévő tengeri fő- és tartalék be- és kiömlőnyílások zárószerkezeti helyileg is vezérelhetők. A vezérlő szerkezetek könnyen hozzáférhetők legyenek és el kell látni ezeket olyan jelzőberendezésekkel, amelyek mutatják, hogy a szelepek nyitott vagy zárt állapotban vannak-e.
(4) Bármilyen szintről levezető és a héjazaton áthatoló vízkifolyó és kiömlő csövet, amely a szabadoldal-fedélzet alatt 450 milliméternél (17 1/2 hüvelyknél) mélyebben, vagy a nyári merülési vízvonal felett 600 milliméternél (23 1/2 hüvelyknél) alacsonyabban van, a héjlemezelésnél egy visszacsapó szeleppel kell felszerelni. Ezt a szelepet, hacsak a (2) bekezdés nem követeli meg, kielégítő falvastagságú csővezeték alkalmazásánál el lehet hagyni.
(5) Azokat a kifolyókat, amelyek a 12. szabály szerinti ajtókkal nem rendelkező felépítményekből vagy fedélzeti házakból vezetnek ki, közvetlenül a tengerbe kell kivezetni.
(6) E szabály által megkívánt valamennyi külhéj szerelvényt és szelepet acélból, bronzból vagy más jóváhagyott kovácsolható anyagból kell készíteni. Közönséges öntött vasból vagy hasonló anyagból készült szelepek nem alkalmazhatók. Ezen szabályban említett minden csövet az Igazgatás követelményeinek megfelelő acélból vagy más egyenértékű anyagból kell készíteni.
23. Szabály
Hajóablakok
(1) A szabadoldal fedélzet alatti terek vagy zárt felépítményekben lévő terek ablakait belül erős csuklópántokra erősített viharfedéllel kell felszerelni, úgy hogy azokat hatékonyan és a vízmentességet biztosítva lehessen lezárni.
(2) Egyetlen hajóablak sem lehet olyan szinten felszerelve, hogy annak alsó széle alacsonyabban legyen egy olyan vonalnál, amelyet a hajó oldalán a szabadoldal fedélzettel párhuzamosan húznak, s melynek legalacsonyabb pontja a nyári terhelési vízvonal, vagy a nyári farakományos terhelési vízvonal felett, amennyiben ez utóbbi ki van jelölve, a szélesség (B) 2,5 %-ának, illetve 500 milliméternek (19 1(2 hüvelyknek) megfelelő távolságra legyen aszerint, hogy melyik a nagyobb érték.
(3) A hajóablakoknak, az ablaküvegekkel együtt, ha ezzel el vannak látva, valamint a viharfedeleknek erősnek és jóváhagyott szerkezetűnek kell lenniük.
24. Szabály
Fedélzeti vízelvezető nyílások
(1) Ahol a szabadoldal vagy a felépítmény fedélzetek időjárásnak kitett részein a habvédők vízgyűjtő medencéket alkotnak, messzemenően gondoskodni kell arról, hogy a víz a fedélzetekről gyorsan eltávozzon és elvezethető legyen. E szabály (2) és (3) bekezdésében előírtak kivételével, azokban az esetekben, amikor a medence mentén a hosszirányú fedélzet hajlat szabványos vagy annál nagyobb, a vízelvezető nyílások legkisebb területét (A) a hajó mindkét oldalán, a szabadoldal fedélzet minden egyes medencéjénél a következő képlet adja. A felépítmény fedélzeteken minden egyes medencéhez szükséges legkisebb területnek a képlet segítségével kiszámított terület felével kell egyeznie.
Ahol a habvédnek a medence melletti hossza (l) 20 méter vagy kevesebb, ott
A = 0,7 + 0,035 négyzetméter,
Ahol (l) a 20 métert meghaladja, ott
A = 0,7 négyzetméter.
Az (l) egy esetben sem vehető 0,7 L-nél nagyobb értéknek.
Ha a habvéd átlagos magassága 1,2 méternél több, akkor az előírt területet minden 0,1 méter magasságkülönbségre 0,004 négyzetméterrel meg kell növelni a medence hosszának minden méterén. Ha a habvéd átlagos magassága kisebb 0,9 méternél, az előírt terület minden 0,1 méter magasság különbségre 0,004 négyzetméterrel csökkenthető a medence hosszának minden méterén, vagy
Ahol a habvédnek a medence melletti hossza (l) 66 láb, vagy kevesebb, ott
A = 7,6 + 0,115 négyzetláb,
Ahol (l) a 66 lábat meghaladja, ott
A = 0,23 négyzetláb.
Az (l) egy esetben sem vehető 0,7 L-nél nagyobb értéknek.
Ha a habvéd átlagos magassága 3,9 lábnál több, akkor az előírt területet minden lábnyi magasság különbségre 0,04 négyzetlábbal meg kell növelni a medence minden lábnyi hosszán. Ha a habvéd átlagos magassága kisebb 3 lábnál, az előírt területet minden lábnyi magasság különbségre 0,04 négyzetlábbal csökkenteni lehet a medence minden lábnyi hosszán.
(2) Hosszirányú fedélzeti hajlat nélküli hajóknál az (1) bekezdés szerint számított terület 50 %-al növelni kell. Ahol a hosszirányú fedélzet hajlat a szabványosnál kisebb, ott a százalékos növelést lineáris interpolációval kell megállapítani.
(3) Az olyan hajónál, amelyek olyan zárt fedélzeti kamrával (aknával) rendelkezik, amely a 36 (1) (e) szabály követelményeinek nem tesz eleget vagy, amelyiken a különálló felépítmények közé folytonos vagy csaknem folytonos raktárnyílás oldalkeretek vannak felszerelve, valamint kormányszár aknával felszerelt hajón a vízelvezető nyílások legkisebb területét a következő táblázatból kell kiszámítani:

A raktárnyílás vagy zárt fedélzeti kamra szélessége a hajó szélességének
%-ában

A fedélzeti vízelvezető nyílások területe a habvédek teljes területének %-ában

40 % vagy ennél kevesebb

20 %

75 % vagy annál több

10 %

A közbenső szélességekhez tartozó fedélzeti vízelvezető nyílások területét lineáris interpolációval kell megállapítani.
(4) Az egyik vagy mindkét végükön nyitott felépítményekkel rendelkező hajókon, az ilyen felépítményekben lévő terek víztelenítésére olyan hatékony megoldásokat kell biztosítani, amelyek eleget tesznek az Igazgatás követelményeinek.
(5) A vízelvezető nyílások alsó éleinek a lehető legközelebb kell lenniük a fedélzethez. Az előírt vízelvezető nyílások felületének kétharmadát a hosszirányú fedélzet hajlat legmélyebb pontjához legközelebb eső (vízgyűjtő) medence középszakaszánál kell elhelyezni.
(6) A habvéden lévő minden ilyen nyílást védőráccsal, vagy egymástól körülbelül 230 milliméter (9 hüvelyk) távolságban elhelyezett rudakkal kell biztosítani. Ha a fedélzeti vízelvezető nyílásokra pillangószelepeket szerelnek, akkor a beragadás elkerülése érdekében tág hézagot kell az illesztésnél hagyni. A forgópántok csapjait és csapágyait nem rozsdásodó anyagból kell készíteni. Ha pillangószelepek biztosító szerkezettel rendelkeznek, úgy azok csak jóváhagyott megoldásúak lehetnek.
25. Szabály
A személyzet védelme
(1) A személyzet elhelyezésére szolgáló fedélzeti házak szilárdsága az Igazgatás követelményeinek megfelelő kell legyen.
(2) A szabadoldal és a felépítmény fedélzetek időjárásnak kitett minden részén hatásos védőkorlátokat vagy habvédőt kell felszerelni. A védőkorlátok vagy habvédők fedélzettől mért magassága legalább 1 méter (39 1/2 hüvelyk) legyen, azonban ott, ahol ez a magasság a hajó normális üzemeltetését zavarná, kisebb magasság is jóváhagyható, ha az Igazgatás véleménye szerint a megfelelő védelem biztosítva van.
(3) A védőkorlát legalsó nyílásköze nem haladhatja meg a 230 millimétert (9 hüvelyket) A további, felette lévő nyílásközök 380 milliméternél (15 hüvelyknél) nem lehetnek nagyobbak. Lekerekített fedélzeti koszorúval rendelkező hajóknál a védőkorlát oszlopait a fedélzet sík részén kell elhelyezni.
(4) A személyzet védelmét lakótereik, a géptér és a hajón szükséges munkára használt minden hely megközelítése, illetve elhagyása céljából kielégítő módon (védőkorlátok, kapaszkodó kötelek, fedélzeti vagy fedélzet alatti átjárók stb. formájában) kell biztosítani.
(5) Bármilyen hajón az általa szállított fedélzeti rakományt úgy kell elhelyezni, hogy a rakomány közelében lévő és a személyzet lakóterei, a géptér és a hajón szükséges munkára használt minden hely megközelítésére szolgáló bármely nyílás megfelelően zárható és a vízbehatolás ellen biztosítható legyen. A fedélzeti rakomány tetején védőkorlátok vagy kapaszkodó kötelek formájában gondoskodni kell a személyzet hathatós oltalmáról, amennyiben a fedélzeten vagy az alatt nincsen megfelelő átjárás biztosítva.
26. Szabály
Az „A” típusú hajók jelöléseinek különleges feltételei
Gépaknák:
(1) A 27. szabályban meghatározott „A” típusú hajók gépaknáit legalább szabványos magasságú zárt far- vagy hídfelépítménnyel vagy azzal egyenlő magasságú és erősségű fedélzeti házzal kell védeni, ha viszont nincsenek rajta olyan nyílások amelyeken keresztül a géptérbe a szabadoldal fedélzetről közvetlen bejárás lehetséges, akkor a gépakna az időjárásnak kitett is lehet. A 12. szabály követelményeinek megfelelő ajtó gépaknán való alkalmazása azonban megengedhető akkor, ha az a gépaknával azonos szerkezeti szilárdságú térbe vagy folyosóra nyílik és a géptérbe vezető lépcső lejárattól egy másik, acélból vagy más ezzel egyenértékű anyagból készült viharálló ajtóval van elválasztva.
Fedélzeti járó és megközelíthetőség
(2) Az „A” típusú hajókon a felépítmény fedélzet szintjén a hajó farfelépítménye és a középső felépítménye vagy, ahol van, a fedélzeti ház között hatásos és kellő szilárdságú hosszirányú, állandó jellegű fedélzeti járót kell felszerelni (beépíteni) vagy a fedélzeti járó rendeltetését helyettesítő és ezzel egyenértékű egyéb közlekedési lehetőséget, mint pl. fedélzet alatti átjáró folyosókat kell kialakítani. A középső felépítmény nélküli „A” típusú hajón és más hajókon az Igazgatás követelményeinek megfelelő elrendezést kell biztosítani a személyzet védelmére, hogy a hajómunkák elvégzéséhez szükséges valamennyi helyet biztonságosan megközelíthessék.
(3) A fedélzeti járó szintjéről biztonságos és kielégítő közlekedési lehetőséget kell biztosítani a különálló személyzeti lakóterek, valamint a személyzeti lakóterek és a géptér között.
Raktárnyílások:
(4) A szabadoldal fedélzeten és az emelt orrfedélzeten, valamint az expanziós zárt fedélzeti kamrák tetején lévő, időjárásnak kitett raktárnyílásokat az „A” típusú hajókon acél vagy ezzel egyenértékű anyagból készült, hatásos vízhatlan fedelekkel kell ellátni.
Vízelvezető szerkezetek
(5) Az "A" típusú, habvédővel épített hajókon az időjárásnak kitett fedélzetrészek hosszának legalább felényi hosszán nyitott korlátot vagy más hatékony vízelvezető szerkezetet kell felszerelni. A mestersor felső élét a lehető legalacsonyabban kell tartani.
(6) Ahol a felépítmények zárt fedélzeti kamrákkal kapcsolódnak, ott a szabadoldal fedélzet időjárásnak kitett részének teljes hosszán szabad korlátot kell felszerelni.
III. FEJEZET
SZABADOLDAL
27. Szabály
Hajótípusok
(1) A hajók szabadoldal meghatározásához, a hajókat „A” és „B” típusú hajókra kell felosztani.
„A” típusú hajók
(2) Az „A” típusú hajó:
(a) csak ömlesztett folyékony rakományok szállítására van szerkesztve;
(b) a nyílt fedélzetének teljessége nagyfokú, csak kis elérési nyílásokkal a rakományterekhez, melyek acélból vagy egyenértékű anyagból készült vízmentesen tömített fedelekkel vannak lezárva és
(c) a megterhelt rakományterek elárasztási tényezője csekély.
(3) A (11) bekezdésben meghatározottak szerint megrakott „A” típusú hajónak, amennyiben hossza 150 m felett van, és kijelölt szabadoldala kisebb, mint a „B” típusú hajóé, ki kell bírnia a (12) bekezdésben meghatározott feltételezett sérülés következményeként bármelyik rekeszének vagy rekeszeinek elárasztását, 0,95-ös feltételezett elárasztási tényezővel, és úszó állapotban kell maradnia a (13) bekezdésben előírt kielégítő egyensúlyi állapotban. Az ilyen hajón a gépteret 0,85-ös elárasztási tényezővel rendelkező elárasztható rekeszként kell kezelni.
(4) „A” típusú hajón legalább a 28. szabály A. táblázat szerint meghatározott szabadoldalt kell kijelölni.
„B” típusú hajók
(5) Minden hajót, amely nem tartozik ezen szabály (2) és (3) bekezdésében az „A” típusú hajókra meghatározott rendelkezések alá, „B” típusú hajónak kell tekinteni.
(6) Azoknak a „B” típusú hajóknak a szabadoldalát, amelyeknek az 1. kate-góriához tartozó raktárnyílásai megfelelnek a 15. szabály követelményeinek, de eltérnek a (7) bekezdésben meghatározottaktól, a 28. szabály B táblázatában megadott szabadoldalakat kell kijelölni, a következő táblázatban megadott értékekkel növelve:
Szabadoldal növelés a „B” típusú hajók táblázati szabadoldalára, olyan hajóknál,
melyek nyílásfedelei megfelelnek a 15(7) vagy a 16. szabálynak

Hajó
hossza
(méter)

Szabadoldal
növelés
(milliméter)

Hajó

hossza

(méter)

Szabadoldal növelés

(milliméter)

Hajó

hossza

(méter)

Szabadoldal növelés

(milliméter)

108 és alatta

50

139

175

170

290

109

52

140

181

171

292

110

55

414

186

172

294

111

57

142

191

173

297

112

59

143

196

174

299

113

62

144

201

175

301

114

64

145

206

176

304

115

68

143

210

177

306

116

70

147

215

178

308

117

73

148

219

179

311

118

76

149

224

180

313

119

80

150

228

181

315

120

84

151

232

182

318

121

87

152

236

183

320

122

91

153

240

184

322

123

95

154

244

185

325

124

99

155

247

186

327

125

103

156

251

187

329

126

108

157

254

188

332

127

112

158

258

189

334

128

116

159

261

190

336

129

121

160

264

191

339

130

126

161

267

192

341

131

131

162

270

193

343

132

136

163

273

194

345

133

142

164

275

195

348

134

127

165

578

196

350

135

153

166

280

197

353

136

159

167

283

198

355

137

164

168

285

199

357

138

170

169

287

200

358

A táblázatban megadott értékek közti hosszúságú hajó esetén a szabadoldalakat lineáris interpolálás útján kell meghatározni. A 200 m feletti hosszúságú hajót illetően az Igazgatás egyedi eljárást követ.
(7) A „B” típusú hajók részére, melyek 1. kategóriájú nyílásfedelekkel lezárt nyílásai megfelelnek a 15(7) vagy a 16. szabály követelményeinek, az e szabály (8) bekezdésétől a (13) bekezdéséig terjedő bekezdéseiben foglalt rendelkezések kivételével a 28. szabály B táblázatán alapuló szabadoldalakat kell kijelölni.
(8) Minden 100 m feletti hosszúságú „B” típusú hajó részére a (7) bekezdésben megköveteltnél kisebb szabadoldalakat lehet kijelölni, feltéve, hogy a megadott csökkentés mértékének tekintetében az Igazgatás megbizonyosodott arról, hogy
(a) a személyzet védelmét szolgáló intézkedések megfelelőek;
(b) a vízkivezető elrendezések megfelelőek;
(c) az 1. és 2. kategóriájú fedelek megfelelnek a 16. szabály rendelkezéseinek és kellő szilárdsággal bírnak, különös gondot fordítva azok tömítő és biztosító elrendezéseire; és
(d) a hajónak, amikor a (11) bekezdés követelményeinek megfelelően van megrakva, ki kell bírnia a (12) bekezdésben meghatározott feltételezett sérülés következményeként bármelyik rekeszének vagy rekeszeinek 0,95-ös fel-tételezett elárasztási tényezőnek megfelelő elárasztását, és a (13) bekez-désben előírt kielégítő egyensúlyi állapot mellett úszó állapotban kell maradnia. Az ilyen hajóban, ha annak hossza 150 m felett van, a gépterét úgy kell kezelni, mint elárasztható rekeszt, de 0,85-ös elárasztási tényezővel.
(9) A szabadoldal olyan „B” típusú hajók számára történő számításánál, melyek megfelelnek a (8), (11), (12) és (13) bekezdések követelményeinek, a 28. szabály B. táblázatából vett értékeket legfeljebb a megfelelő hajóhosszakra vonatkozó B és A táblázati értékek közötti különbség 60 %-ával lehet csökkenteni.
(10) (a) A (9) bekezdés szerinti megengedett táblázati szabadoldal csökkentés a 28. szabály A táblázata és B táblázata értékei közötti teljes különbségig növelhető azzal a feltétellel, hogy a hajó megfelel:
(i) a 26. szabály követelményeinek, kivéve a (4) bekezdést, mintha ’A típusú hajó lenne;
(ii) az e szabály (8), (11) és (13) bekezdései követelményeinek; és
(iii) az e szabály (12) bekezdése követelményeinek, feltéve, hogy a hajó teljes hosszán bármelyik harántválaszfalat sérültnek feltételezve úgy, hogy a két szomszédos mellső és hátsó rekesz egyidejűleg fog elárasztódni, kivéve, hogy az ilyen sérülés nem vonatkozik a géptér határoló válaszfalaira.
(b) Az ilyen hajónál, amennyiben hossza 150 m felett van, a gépteret úgy kell tekinteni, mint elárasztható rekeszt, de 0,85-ös áteresztőképességgel [elárasztási tényezővel].
Kiinduló terhelési feltételek
(11) Az elárasztás előtti kiinduló terhelési feltételeket a következők szerint kell meghatározni:
(a) A hajó elképzelt vízszintes úszási helyzetben a nyári terhelési vízvonalig van lerakva.
(b) A függőleges súlypont számításánál a következő elvek érvényesek:
(i) A szállított rakomány homogén.
(ii) Az összes rakományteret, kivéve a (iii) bekezdésben hivatkozottakat, de beleértve a részben feltöltöttnek szánt tereket, teljesen megrakottnak kell tekinteni, azzal a kivétellel, hogy folyékony rakományok esetén mindegyik rekeszt 98 %-nyira teltnek kell tekinteni.
(iii) Amennyiben a hajót nyári vízvonalon üres rakományterekkel szándékozzák üzemeltetni, úgy az ilyen tereket üresnek kell tekinteni, feltéve, hogy a súlypont így számított függőleges magassága nem kisebb, mint a (ii) szerint számított.
(iv) A fogyó folyadékok és készletek befogadására felszerelt összes tartály és tér összes egyedi befogadóképességének 50 %-a van megengedve. Azt kell feltételezni, hogy mindegyik folyadék típusnál, legalább két harántfekvésű pár vagy egy középvonalban fekvő tartályban maximális szabad felület van, és a számításba veendő tartály vagy tartályok kombinációja az legyen, ahol a szabad felületek hatása a legnagyobb, minden egyes tartálynál a tartalom súlypontját a tartály térfogatának középpontjában kell felvenni. A többi tartály vagy teljesen üresnek, vagy teljesen megtöltöttnek kell tekinteni, és a fogyó folyadékok elosztását e tartályok között úgy kell végezni, hogy a súlypontra a lehető legnagyobb gerinc feletti magasság adódjon.
(v) A fogyó folyadékokat tartalmazó mindegyik térben, melynek dőlésszöge legfeljebb 5o, a (ii) bekezdésben előírtak szerint, azzal a kivétellel, hogy a fogyó folyadékokat tartalmazó terek esetében, a (iv) bekezdésben előírtak szerint, a maximális szabad folyadékfelszín hatást kell figyelembe venni.
Vagylagosan, a tényleges szabad folyadékfelszín hatásokat lehet használni, feltéve, hogy a számítási módszerek elfogadhatók az Igazgatás számára.
(vi) A súlyokat a következő sűrűségértékek alapján kell számítani:
sósvíz    1025 gramm/dm3
édesvíz    1000 gramm/dm3
fűtőolaj    950 gramm/dm3
dizel-olaj    900 gramm/dm3
kenőolaj    900 gramm/dm3
Sérülési feltételezések
(12) A feltételezett sérülés jellegére a következő elvek vonatkoznak:
(a) A sérülés függőleges kiterjedését minden esetben az alapvonaltól felfelé korlátozás nélkül kell feltételezni.
(b) A sérülés harántirányú kiterjedése B/5 vagy 11,5 m, - aszerint, hogy melyik a kisebb érték - a hajó oldalától belül a középvonalra függőlegesen a nyári terhelési vízvonal szintjén mérve.
(c) Amennyiben az (a) és (b) alpontban meghatározottnál kisebb kiterjedésű sérülés súlyosabb állapotot eredményez, úgy az ilyen kisebb kiterjedést kell feltételezni.
(d) Kivéve, ahol a (10)(a) bekezdés eltérően követeli meg, az elárasztásnak két szomszédos harántválaszfal közötti térre kell korlátozódni, feltéve, hogy a tér belső hosszirányú határa nem a feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén belül van. A szárnytartályok harántirányú válaszfalait, melyek nem terjednek ki a hajó teljes szélességére, sértetlennek kell feltételezni, feltéve, hogy azok túlterjednek a (b) alpontban előírt feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén.
Amennyiben egy harántválaszfalban legfeljebb 3 m hosszúságú lépcsőzések vagy beugrók helyezkednek el a (b) alpont szerint meghatározott feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén belül, az ilyen harántválaszfalat sértetlennek lehet feltételezni és a szomszédos teret egymagában lehet elárasztani. Azonban amennyiben a feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén belül 3 m-nél hosszabb lépcsőzés vagy beugró van, úgy az ilyen válaszfallal szomszédos két teret elárasztottnak kell tekinteni. A fartartály válaszfal és a fartartály teteje által képzett lépcsőt e szabály céljára nem kell lépcsőzésnek tekinteni.
(e) Ahol egy fő harántválaszfal a feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén belül helyezkedik el és a kettősfenék- vagy oldaltartálynál 3 m-nél mélyebben van lépcsőzve, a fő harántválaszfal lépcsőzött részével szomszédos kettősfenék- vagy oldaltartályokat egyidejűleg elárasztottnak kell tekinteni. Amennyiben az ilyen oldaltartályban nyílások vannak egy vagy több raktárba, mint például gabonatöltő nyílások, az ilyen raktárt vagy raktárakat egyidejűleg elárasztottnak kell tekinteni. Hasonlóképpen, a folyékony rakományok szállítására szerkesztett hajónál, ha egy oldaltartályban zárószerkeze-tekkel ellátott nyílások vannak a szomszédos tartályokba, az ilyen szomszédos raktárakat üresnek és egyidejűleg elárasztottnak kell tekinteni. Ez a rendelkezés ott is vonatkozik, ahol az ilyen nyílások zárószerkezetekkel vannak felszerelve, kivéve a tartályok közötti válaszfalakba beszerelt leeresztő (zsilip) szelepeket, és ahol a szelepeket a fedélzetről lehet vezérelni. A szoros közelségben elhelyezett csavarokkal ellátott búvónyílásokat az átlyukasztás nélküli válaszfallal egyenértékűnek kell tekinteni a legfelső tartályokba menő nyílások kivételével, melyek a felső tartályokat a raktárakkal közössé teszik.
(f) Ahol bármely két szomszédos mellső és hátsó rekesz elárasztása van előirányozva, a fő harántválaszfalakat egymástól legalább 1/3L2/3 vagy 14,5 m távolságra kell elhelyezni, amelyik a kisebb, ahhoz, hogy hatékonynak lehessen tekinteni. Ahol a harántválaszfalak kisebb távolságra helyezkednek el, az ilyen válaszfalak közül egyet vagy többet úgy kell tekinteni, mint nem létezőt, azért, hogy a válaszfalak közötti minimális térközt el lehessen érni.
Egyensúlyi állapot
(13) Kielégítőnek kell tekinteni az elárasztás utáni egyensúlyi állapotot, feltéve, hogy:
(a) Az elárasztás utáni végleges vízvonal, számításba véve a besüllyedést, dőlést és merülés különbözetet (trimm), alatta van bármelyik nyílás alsó élének, melyen keresztül fokozatos elárasztás történhet. Az ilyen nyílásokba beletartoznak a légzőcsövek, szellőzők és olyan nyílások, melyek vízmentes ajtókkal (még ha meg is felelnek a 12 szabálynak) vagy nyílásfedelekkel (még ha azok meg is felelnek a 16. vagy 19(4) szabálynak) vannak lezárva, és kizárhatók közülük a búvó-nyílás fedelekkel, síkban fekvő fedelekkel (melyek megfelelnek a 18. szabálynak), a 27(2) szabályban előírt rakodónyílás fedelekkel, távműködtetésű vízmentes tolóajtókkal és nem-nyíló típusú oldalsó nyílásfedelekkel (melyek megfelelnek a 23. szabálynak) vannak lezárva. Azonban a főgépteret a kormánygéptértől elválasztó ajtók esetében a vízmentes ajtók lehetnek tengeren használaton kívül zárva tartott csuklópántos, gyorsműködtetésű típusúak, feltéve, hogy az ilyen ajtók alsó küszöbe a nyári terhelési vízvonal alatt van.
(b) Amennyiben csövek, csatornák vagy alagutak a (12)(b) bekezdésben meghatározott sérülés behatolás feltételezett kiterjedésén belül vannak, úgy intézkedéseket kell tenni, hogy a fokozatos elárasztódás ezáltal ne terjedhessen át más rekeszekre, mint amelyek az egyes sérülési eseteknél a számításhoz eláraszthatónak vannak feltételezve.
(c) Az aszimmetrikus elárasztás következtében beálló dőlés nem haladja meg a 15°-ot. Amennyiben a fedélzet semmilyen része sem merül víz alá, úgy 17°-ig terjedő dőlésszöget lehet elfogadni.
(d) Elárasztott állapotban a metacentrikus magasság pozitív értékű.
(e) Amennyiben az adott sérülési esetben elárasztottnak feltételezett téren kívül a fedélzet bármely része víz alá merül, vagy bármely esetben, amikor a maradó stabilitás az elárasztott állapotban kétségesnek tekinthető, meg kell vizsgálni a maradó stabilitást. Kielégítőnek tekinthető, ha a stabilizáló kar görbéjének legalább 20o-os tartománya van az egyensúlyi helyzeten túl, legalább minimális 0,1 m stabilizáló karral ezen a tartományon belül. A stabilizáló kar görbéje alatti terület ezen a tartományon belül legalább 0,0175 m.rad legyen. Az Igazgatásnak mérlegelnie kell az olyan védet vagy védetlen nyílások által jelentett veszélyt, melyek ideiglenesen víz alá merülhetnek a maradék stabilitás tartományán belül.
(f) Az Igazgatás megbizonyosodott arról, hogy a stabilitás elegendő az elárasztás közbenső stádiumaiban.
Nem-önjáró hajók
(14) A saját hajtás nélküli hajón szállítható bárka, uszály vagy egyéb hajó részére e szabályok rendelkezéseinek megfelelően kell szabadoldalt kijelölni. A (2) és (3) bekezdés követelményeit kielégítő bárkák részére ’A’ típusú szabadoldalt lehet kijelölni:
(a) Az Igazgatásnak külön kell vizsgálni az időjárási fedélzeten rakományt szállító bárkák stabilitását. Fedélzeti rakomány csak olyan bárkákon szállítható, melyek részére a szokásos „B” típusú szabadoldal van kijelölve.
(b) Azonban személyzet nélküli bárkák esetében nem kell alkalmazni az 5., 26(2), 26(3) és 39. szabályok követelményeit.
(c) Az ilyen személyzet nélküli bárkák részére, melyeknek a szabadoldal fedélzetén csak tömítéssel ellátott acélból vagy egyenértékű anyagból készült fedelekkel lezárt kis elérési nyílások vannak, az e szabályok szerint számítottnál 25 %-kal kisebb szabadoldalt lehet kijelölni.
28. Szabály
Szabadoldal táblázatok
„A” típusú hajók
(1) Az „A” típusú hajók szabadoldalát az alábbi táblázat segítségével kell meghatározni:

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

24

200

59

559

94

1044

25

208

60

573

95

1059

26

217

61

587

96

1074

27

225

62

600

97

1089

28

233

63

613

98

1105

29

242

64

626

99

1120

30

250

65

639

100

1135

31

258

66

653

101

1151

32

267

67

666

102

1166

33

275

68

680

103

1181

34

283

69

693

104

1196

35

292

70

706

105

1212

36

300

71

720

106

1228

37

308

72

733

107

1244

38

316

73

746

108

1260

39

325

74

760

109

1276

40

334

75

773

110

1293

41

344

76

786

111

1309

42

354

77

800

112

1326

43

364

78

814

113

1342

44

374

79

828

114

1359

45

385

80

841

115

1376

46

396

81

855

116

1392

47

408

82

869

117

1409

45

420

83

883

118

1426

49

432

84

897

119

1442

50

443

85

911

120

1459

51

455

86

926

121

1476

52

467

87

940

122

1494

53

478

88

955

123

1511

54

490

89

969

124

1528

55

503

90

984

125

1546

56

516

91

999

126

1563

57

530

92

1014

127

1580

53

544

93

1029

128

1598

Az „A” típusú hajók szabadoldalának meghatározásához szolgáló táblázat folytatása:

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

123

1615

174

2320

219

2784

130

1632

175

2332

220

2792

131

1650

176

2345

221

2801

132

1667

177

2357

222

2809

133

1684

178

2369

223

2817

134

1702

179

2381

224

2825

135

1719

180

2393

225

2833

136

1736

181

2405

226

2841

137

1753

182

2416

227

2849

138

1770

183

2428

228

2857

139

1787

184

2440

229

2865

140

1803

185

2451

230

2872

141

1820

186

2463

231

2880

142

1837

187

2474

232

2888

143

1853

188

2486

233

2895

144

1870

189

2497

234

2903

145

1886

190

2508

23^

2910

146

1903

191

2519

236

2918

147

1919

192

2530

237

2925

146

1935

193

2541

238

2932

149

1952

194

2552

239

2939

150

1968

195

2562

240

2946

151

1984

196

2572

241

2953

152

2000

197

2582

242

2959

153

2016

198

2592

243

2966

154

2032

199

2602

244

2973

155

2048

200

2612

245

2979

156

2064

201

2622

246

2986

157

2080

202

2632

247

2993

158

2096

203

2641

248

3000

159

2111

204

2650

249

3006

160

2126

205

2659

250

3012

161

2141

206

2669

251

3018

162

2155

207

2678

252

3024

163

2169

208

2687

253

3030

164

2184

209

2696

254

3036

165

2198

210

2705

255

3042

166

2212

211

2714

256

3048

167

2226

212

2723

257

3054

168

2240

213

2732

258

3060

169

2254

214

2741

259

3066

170

2268

215

2749

260

3072

171

2281

216

2758

261

3078

172

2294

217

2767

262

3084

173

2307

218

2775

263

3089

264

3095

298

3254

332

3363

265

3101

299

3258

333

3366

266

3106

300

3262

334

3368

267

3112

301

3266

335

3371

268

3117

302

3270

336

3373

269

3123

303

3274

337

3375

270

3128

304

3278

338

3378

271

3133

305

3281

339

3380

272

3138

306

3285

340

3382

273

3143

307

3288

341

3385

274

3148

308

3392

342

3387

275

3153

309

3295

343

3389

276

3158

310

3298

344

3392

277

3163

311

3302

345

3394

278

3167

312

3305

346

3396

279

3172

313

3308

347

3399

280

3176

314

3312

348

3401

281

3181

315

3315

349

3403

282

3185

316

3318

350

3406

283

3189

317

3322

351

3408

284

3194

318

3325

352

3410

285

3198

319

3328

353

3412

286

3202

320

3331

354

3414

287

3207

321

3334

355

3416

288

3211

322

3337

356

3418

289

3215

323

3339

357

3420

290

3220

324

3342

358

3422

291

3224

325

3345

359

3423

292

3228

326

3347

360

3425

293

3233

327

3350

361

3427

294

3237

328

3353

362

3428

295

324L

329

3355

363

3430

296

3246

330

3358

364

3432

297

3250

331

3361

365

3433

A közbenső hajóhosszakhoz tartozó szabadoldalakat lineáris interpolálással kell megállapítani. A 365 méternél hosszabb hajók esetében az Igazgatás állapítja meg a szabadoldalt.
(2) A „B” típusú hajók táblázati szabadoldalát az alábbi táblázat segítségével kell meghatározni:
B TÁBLÁZAT
Szabadoldal táblázat a „B” típusú hajók részére

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

Hajóhossz (méter)

Szabadoldal (milliméter)

24

200

59

559

94

1154

25

208

60

573

95

1172

26

217

61

587

96

1190

27

225

62

601

97

1209

28

233

63

615

98

1229

29

242

64

629

99

1250

30

250

65

644

100

1271

31

258

66

659

101

1293

32

267

67

674

102

1315

33

275

68

689

103

1337

34

283

69

705

104

1359

3^

292

70

721

105

1380

36

300

71

738

106

1401

37

308

72

754

107

1421

38

316

73

769

108

1440

39

325

74

784

109

1459

40

334

75

800

110

1479

41

344

76

816

111

1500

42

354

77

833

112

1521

43

364

78

850

113

1543

44

374

79

868

114

1565

45

335

80

887

115

1587

46

396

81

905

116

1609

47

408

32

923

117

1630

48

420

33

942

118

1651

49

432

84

960

119

1671

50

443

35

978

120

1690

51

455

36

996

121

1709

52

467

87

1015

122

1729

53

478

88

1034

123

1750

54

490

89

1054

124

1771

55

503

90

1075

125

1793

56

516

91

1096

126

1815

57

530

92

1116

127

1837

58

544

93

1135

128

1859

129

1880

174

2795

219

3570

130

1901

175

2815

220

3586

131

1921

176

2835

221

3601

132

1940

177

2855

222

3615

133

1959

178

2875

223

3630

134

1979

179

2895

224

3645

135

2000

180

2915

225

3660

136

2021

181

2933

226

3675

137

2043

182

2952

227

3690

138

2065

183

2970

228

3705

139

2087

184

2988

229

3720

140

2109

185

3007

230

3735

141

2130

186

3025

231

3750

142

2151

187

3044

232

3765

143

2171

188

3062

233

3780

144

2190

189

3080

234

3795

145

2209

190

3098

235

3808

146

2229

191

3116

236

3821

147

2250

192

3134

237

3835

148

2271

193

3151

238

3849

149

2293

194

3167

239

3864

150

2315

195

3185

240

3880

151

2334

196

3202

241

3893

152

2354

197

3219

242

3906

153

2375

198

3235

243

3920

154

2396

199

3249

244

3934

155

2418

200

3264

245

3949

156

2440

201

3280

246

3965

157

2460

202

3296

247

3978

158

2480

203

3313

248

3992

159

2500

204

3330

249

4005

160

2520

205

3347

250

4018

161

2540

206

3363

251

4032

162

2560

207

3380

252

4045

163

2580

208

3397

253

4058

164

2Soo

209

3413

254

4072

165

2620

210

3430

255

4085

166

2640

211

3445

256

4098

167

2660

212

3460

257

4112

168

2680

213

3475

258

4125

169

2698

214

3490

259

4139

170

2716

215

3505

260

4152

171

2735

216

3520

261

4165

172

2754

217

3537

262

4177

173

2774

218

3554

263

4189

264

4201

298

4607

332

4975

265

4214

299

4618

333

4985

266

4227

300

4630

334

4995

267

4240

301

4642

335

5005

268

4252

302

4654

336

5015

269

4264

303

4665

337

5025

270

4276

304

4676

338

5035

271

4289

305

4686

339

5045

272

4302

306

4695

340

5055

273

4315

307

4704

341

5065

274

4327

308

4714

342

5075

275

4339

309

4725

343

5086

276

4350

310

4736

344

5097

277

4362

311

4748

345

5108

278

4373

312

4757

346

5119

279

4385

313

4768

347

5130

280

4397

314

4779

348

5140

281

4408

315

4790

349

5150

282

4420

316

4801

350

5160

283

4432

317

4812

351

5170

284

4443

318

4823

352

5180

285

4455

319

4834

353

5190

286

4467

320

4844

354

5200

287

4478

321

4855

355

5210

288

4490

322

4866

356

5220

289

4502

323

4878

357

5230

290

4513

324

4890

358

5240

291

4525

325

4899

359

5250

292

4537

326

4909

360

5260

293

4548

327

4920

361

5268

294

4560

328

4931

362

5276

295

4572

329

4943

363

5285

296

4583

330

4955

364

5294

297

4595

331

4965

365

5303

A közbenső hajóhosszakhoz tartozó szabadoldalakat lineáris interpolálással kell megállapítani. A 365 méternél hosszabb hajók esetében az Igazgatás állapítja meg a szabadoldalakat.
29. Szabály
Szabadoldal-korrekciók a 100 méternél (328 lábnál) rövidebb hajók részére)
Azon 24 méter (79 láb) és 100 méter (328 láb) közötti hosszúságú hajók táblázati szabadoldalát, amelyek a hajó hosszának 35 %-ánál rövidebb zárt felépítményekkel rendelkeznek, az alábbi képlet szerint számított, milliméterben, illetve hüvelykben értendő értékkel növelni kell:
A képletben:    L - a hajó hossza méterben kifejezve;
    E - a felépítménynek a 35. szabály szerint meghatározott névleges,    méterben kifejezett hossza
30. Szabály
Korrekció a hasábos teltségi fokra
Ahol a hasábos teltség Cb a 0,68 értéket meghaladja, a 28. szabályban közelebbről meghatározott módosítást, ha alkalmazható, a 27(8), 28(10) és a 29. szabály szerint
31. Szabály
Az oldalmagasság korrekciója
(1) Ahol a (D) meghaladja az L/15-öt, a szabadoldalt az alábbi képlet szerint számított, milliméterben, illetve hüvelykben kifejezett értékkel kell növelni:
Amennyiben metrikus rendszerben meghatározott értékekkel számolunk, úgy a képletben az R a 120 méternél kisebb hosszak esetén L/0,48, illetve 120 méter és annál nagyobb hosszra 250-nek veendő.
Amennyiben az angolszász mértékegység rendszerben meghatározott értékekkel számolunk, úgy a képletben az R a 393,6 lábnál kisebb hosszak esetén L/131,2, illetve 393,6 láb és annál nagyobb hosszra 3-nak veendő.
(2) Ahol a D kisebb mint L/15, a csökkentést nem lehet eszközölni, kivéve az olyan hajót, amelyen a hajóközépen teljesértékű zárt kamrával legalább 0,6L hosszúságot elérő zárt felépítmény van, illetve különálló zárt felépítmények és zárt fedélzeti kamrák kombinációja, amelyek mind hosszanti irányban helyezkednek el. Az ilyen hajón a szabadoldalt az e szabály (1) bekezdésében előírt mértékben lehet csökkenteni.
(3) Ahol a felépítmény vagy zárt fedélzeti kamra a szabványmagasságnál alacsonyabb, a csökkentés a tényleges magasságnak a szabványmagassághoz viszonyított arányában hajtandó végre a 33. szabályban meghatározott módon.
32. Szabály
A fedélzetvonal helyzetére vonatkozó korrekció
Ahol a fedélzetvonal felső éléig mért tényleges oldalmagasság nagyobb vagy kisebb mint D, az oldalmagasságok közötti különbséget a szabadoldalhoz hozzá kell adni vagy abból le kell vonni.
33. Szabály
A felépítmény szabványos magassága
A felépítmény szabványos magassága a következő táblázatban megadott szerinti legyen:
Szabványos magasság méterben:

L (méter)

Emelt farfedélzet

Minden más felépítmény

30 vagy kevesebb

0,90

1,80

75

1,20

1,80

125 vagy több

1,80

2,30

Szabványos magasság lábban:

L (láb)

Emelt farfedélzet

Minden más felépítmény

98,5 vagy kevesebb

3,0

5,9

246

3,9

5,9

410 vagy több

5,9

7,5

A közbenső hajóhosszakra lineáris interpolálással kell a szabványos magasságot megállapítani.
34. Szabály
A felépítmény hossza
(1) E szabály (2) bekezdése rendelkezéseinek kivételével a felépítmény hossza (S) a felépítmény azon részeinek átlagos hossza, amelyek az (L) hosszon belül vannak.
(2) Ahol egy zárt felépítmény végfala szabályos domborulattal túlnyúlik a felépítmény oldalaival alkotott metszésvonalon, a felépítmény hossza egy ezzel azonos egyenes válaszfalnak megfelelően növelhető. Ez a növelés a domborulat hosszanti kiterjedésének kétharmada legyen. E növelés meghatározásánál a legnagyobb számításba vehető domborulat a felépítmény azon szélességének a fele, amely a felépítmény ívelt végének az oldalaival való metszéspontján található.
35. Szabály
A felépítmény számításba veendő hossza
(1) E szabály (2) bekezdése rendelkezéseinek kivételével egy szabványmagasságú zárt felépítmény számításba veendő hossza (E) annak a hossza.
(2) Mindazon esetekben, ahol egy szabványmagasságú zárt felépítmény a 3. Szabály (10) bekezdésében engedélyezett módon a hajóoldalaktól beljebb van elhelyezve, a számításba veendő hossz a b/Bs arányban módosított hosszúság legyen, ahol
b    a felépítmény szélessége a saját hosszának közepén;
Bs    a hajó szélessége a felépítmény hosszának közepén.
Ahol egy felépítmény csak saját hosszának egy részén keskenyített, ott ez a módosítás csak a keskenyített részre alkalmazandó.
(3) Ahol egy zárt felépítmény alacsonyabb a szabványmagasságnál, a számításba veendő hossz a szabványmagasság és a tényleges magasság arányában csökkentett hossz legyen. Ahol a magasság a szabványos magasságnál nagyobb, ott a felépítmény számításba veendő hosszát nem kell növelni.
(4) Emelt tatfedélzet számításba veendő hossza, amennyiben érintetlen (nyílás és egyéb szerelvény nélküli) mellső végfallal épül, legfeljebb a 0,6L-t elérő saját hossza. Amennyiben a végfal nem érintetlen, úgy az emelt tatfedélzet a szabványmagasságúnál alacsonyabb farfelépítményként kezelendő.
(5) Nem zárt felépítményeknek nincs számításba veendő hosszuk.
36. Szabály
Aknák
(1) Az olyan akna vagy hasonló szerkezet, amely nem terjed a hajó mindkét oldaláig, hatékonynak tekintendő az alábbi feltételek mellett, ha
(a) az akna legalább olyan szilárdságú, mint egy felépítmény;
(b) a fedélzeti nyílások az aknafedélzetben vannak és a fedélzeti nyíláskeretek és fedelek megfelelnek a 13, 14, 15. és 16. Szabályokban meghatározott követelményeknek és az akna koszorúsorának szélessége kielégítő járófelületet és elegendő oldalirányú merevítést biztosít. Mindamellett vízhatlan fedelekkel ellátott kis közlekedő nyílások engedélyezhetők a szabadoldal fedélzeten;
(c) az aknafedélzetnél vagy a felépítményekkel hatékony, állandó járóval összekötött különálló aknáknál hosszanti védőkorlátokkal ellátott munkapa-dozatokról gondoskodnak;
(d) az akna szellőzőit vízhatlan fedelekkel vagy más egyenértékű módon védik;
(e) a szabadoldal fedélzet időjárásnak kitett részein az aknák környékén legalább azok fele hosszában nyitott korlátok vannak felszerelve;
(f) az akna a géptéri fedeleket védi egy legalább szabványmagasságú felépítmény vagy egy azonos magasságú és azzal azonos erősségű fedélzeti ház révén;
(g) az akna a hajó szélességének legalább 60 %-ával azonos szélességű;
(h) ahol nincs felépítmény, az akna hossza legalább 0,6L legyen.
(2) Hatékony akna számításba veendő hossza az átlagszélességnek a B-hez viszonyított arányában csökkentett teljes hossza legyen.
(3) Az akna szabványos magassága azonos a felépítmény szabványos magasságával, nem értve ide az emelt farfedélzetet.
(4) Amennyiben az akna alacsonyabb a szabványos magasságnál, a számításba veendő hosszát a tényleges magasságának a szabványos magassághoz való arányában csökkenteni kell. Ahol az aknafedélzeten a nyíláskeretek magassága a 15(1) szabályban megköveteltnél alacsonyabb, az akna tényleges magasságából levonást kell eszközölni, ami a nyíláskeret tényleges és előírt magassága közötti különbségnek felel meg.
37. Szabály
A felépítményekkel és az aknákkal összefüggő levonások
(1) Ahol a felépítmények és az aknák számításba veendő hossza 1,0L, a szabadoldal csökkentés 24 méteres hajóhossznál 350 milliméter, 85 méteres hajóhossznál 860 milliméter és 122 méteres, valamint azon felüli hajóhossznál 1070 milliméter. A közbenső hajóhosszakra a levonásokat lineáris interpolálással kell megállapítani.
(2) Ahol a felépítmények és zárt fedélzeti kamrák teljes számításba veendő hossza 1,0L-nél kevesebb, a levonás a következő táblázatok egyike segítségével megállapított, százalékban kifejezett érték legyen:
Levonás százaléka „A” típusú hajókra:

 

A felépítmények és aknák teljes számításba veendő hossza

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

A levonás %-ban, minden típusú felépítmény után0714213141526375,387,7100

Közbenső felépítmény- és aknahosszokra a százalékban kifejezett levonandót lineáris interpolálással kell megállapítani.
Levonás százaléka „B” típusú hajókra:

 

A felépítmények és zárt fedélzeti kamrák teljes számításba veendő hossza

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Orr-felépítményes különálló parancsnoki híd nélküli hajók05101523,532466375,387,7100

Orr-felépítményes hajók, különálló parancsnoki híddal06,312,71927,536466375,387,7100

Közbenső felépítmény- és aknahosszokra a százalékban kifejezett levonandót lineáris interpolálással kell megállapítani.
(3) „B” típusú hajó esetén:
(a) Ahol a parancsnoki híd számításba veendő hossza 0,2L-nél kevesebb, a százalékban kifejezett értéket a táblázat első és a második sorában szereplő érték közötti lineáris interpolálással kell meghatározni.
(b) Ahol az orrfelépítmény számításba veendő hossza több mint 0,4L, a százalékban kifejezett értéket a táblázat második sorából kell venni.
(c) Amennyiben az orrfelépítmény számításba veendő hossza 0,07L-nél kevesebb, a százalékban kifejezett értéket
A képletben:
f -    az orrfelépítény számításba veendő hossza.
38. Szabály
Hosszirányú fedélzethajlat
(1) A hosszirányú fedélzethajlatot a hajóoldalnál, a gerinccel párhuzamosan a hajóhossz felező és a fedélzet hajlatvonalának találkozási pontján keresztül húzott segédvonal viszonylatában kell mérni.
(2) Ferde gerinccel épített hajó esetén a hosszirányú fedélzethajlatot a konstrukciós vízvonallal párhuzamosan felvett segédvonalhoz viszonyítottan kell mérni.
(3) Sima fedélzetű hajókon és olyan hajókon, amelyeken különálló felépítmények vannak, a hosszirányú fedélzethajlatot a szabadoldal fedélzeten kell mérni.
(4) Szokatlan alakú legfelső fedélzetű hajókon, ahol a legfelső fedélzetben lépcsőzet vagy beugró van, a hosszirányú fedélzethajlatot a hajóhosszfelezőn lévő egyenértékű oldalmagassághoz viszonyítva kell figyelembe venni.
(5) A szabadoldal fedélzet teljes hosszában végighúzódó szabványos magasságú felépítményű hajókon a hosszirányú fedélzethajlatot a felépítmény-fedélzeten kell mérni. Ahol a magasság a szabványost meghaladja, a tényleges és a szabványos magasság közötti legkisebb különbséget (Z) mindegyik végordinátához hozzá kell adni. Hasonlóképpen 0,444 Z-vel, illetve 0,111 Z-vel növelni kell mindegyik függélytől 1/6L és 1/3L távolságban lévő közbenső ordinátákat.
(6) Ahol egy zárt felépítmény fedélzetének legalább ugyanolyan hosszirányú hajlata van, mint az időjárásnak kitett szabadoldal fedélzetnek, a szabadoldal fedélzet zárt részének hosszirányú hajlatát nem kell számításba venni.
(7) Ahol a zárt tat-, vagy orrfelépítmény szabványos magasságú és nagyobb hosszirányú fedélzethajlata van, mint a szabadoldal fedélzetnek, vagy a felépítmény a szabványosnál magasabb, az e szabály (12) bekezdésében elrendelt módon a szabadoldal fedélzet hosszirányú hajlatához kiegészítő értéket kell hozzáadni.
Szabványos hosszirányú fedélzethajlat
(8) Szabványos hosszirányú fedélzethajlat ordinátáit az alábbi táblázat tartalmazza:
Szabványos hosszirányú fedélzethajlat (L méterben):

 

Álláshely

Ordináta (mm)

Tényező

Hátsó fél

Hátsó függély (H.F.)

25*(L/3+10)

1

 

1/6L a H.F-től

11,1(L/3+10)

3

 

1/3L a H.F-től

2,8(L/3+10)

3

 

a hajóhosszfelezőn

0

1

Mellső fél

a hajóhosszfelezőn

0

1

 

1/3L a M.F-től

5,6(L/3+10)

3

 

1/6L a M.F-től

22,2(L/3+10)

3

 

Mellső függély (M.F.)

50(L/3+10)

1

Szabványos hosszirányú fedélzethajlattól való eltérés mérése:
(9) Ahol a hosszirányú fedélzethajlati görbe eltér a szabványtól, a hátsó és a mellső félben mindegyik görbe négy ordinátáját az ordináták táblázatában megadott megfelelő tényezővel meg kell szorozni.
Az egyes szorzatok összegei és a szabvány összegei közötti különbség nyolccal osztva adja meg a mellső és a hátsó félben lévő hosszirányú fedélzethajlat hiányának vagy többletének mértékét. A mellső és a hátsó félben jelentkező többlet vagy hiány számtani középértéke adja meg a hosszirányú fedélzethajlat többletének vagy hiányának mértékét.
(10) Ahol a hosszirányú fedélzethajlati görbe a hátsó félen nagyobb a szabványnál és a mellső félen kevesebb a szabványnál, a többletet mutató rész alapján nem adható szabadoldal engedmény és csak a hiányt kell figyelembe venni.
(11) Ahol a hosszirányú fedélzethajlati görbe a mellső félem meghaladja a szabványt és a hosszirányú fedélzethajlati görbe a hátsó félen nem kevesebb a szabványban meghatározott érték 75 %-ánál, a többletet felmutató rész alapján szabadoldal engedményt kell adni. Ahol a hátsó rész hosszirányú fedélzethajlati görbe a szabványnál 50 %-kal kevesebb, a mellső hosszirányú fedélzethajlati többlet alapján engedmény nem adható. Ahol a hátsó hosszirányú fedélzethajlati hiány a szabvány 50 és 75 %-a között van, a mellső hosszirányú fedélzethajlati többlet alapján közbenső engedmény adható.
(12) Ahol far-, vagy orrfelépítmény alapján hosszirányú fedélzethajlati engedményt adnak, a következő képletet kell használni:
    s -    a hosszirányú fedélzethajlati engedmény, amit a fedélzethajlat hiányából le kell vonni vagy a többlethez hozzá kell adni;
    Y -    a felépítmény tényleges és szabványmagassága közötti különbséget a hátsó vagy mellső függőlegesnél kell megállapítani;
    L' -    a hátsó vagy orrfelépítmény zárt részének 0,5L-t meg nem haladó átlaghossza;
    L -    a 3(1) szabályban meghatározott hajóhossz.
A fenti képlet egy parabola alakú görbét ad, amely a szabadoldal fedélzetnél a tényleges fedélzethajlati görbét érinti és a felépítmény fedélzet alatt egy szabvány felépítmény magassággal megegyező távolságra lévő pontban a végordinátákat metszi. A felépítmény fedélzet efölött a görbe fölött egyetlen pontban sem lehet a szabványosnál alacsonyabban. Ezt a görbét kell használni a hajó mellső és hátsó felére szóló hosszirányú fedélzethajlati görbe meghatározásakor.
A szabványos hosszirányú fedélzethajlattól való eltérés miatti korrekció
(13) A hosszirányú fedélzethajlat alapján alkalmazott korrekció a hosszirányú fedélzethajlat hiánya vagy többlete (lásd e szabály (9) - (11) bekezdéseiben foglaltakat)
Kiegészítés a hosszirányú fedélzethajlat hiánya alapján
(14) Ahol a hosszirányú fedélzethajlat a szabványnál kevesebb, a hosszirányú fedélzethajlat hiánya alapján alkalmazott javítást (lásd a szabály (13) bekezdését) a szabadoldalhoz hozzá kell adni.
Levonás a hosszirányú fedélzethajlat többlete alapján
(15) Azokon a hajókon, ahol egy zárt felépítmény 0,1L-t fed be a hajóközép előtt és 0,1L-t a hajóközép mögött, az e szabály (13) bekezdésének rendelkezései szerint a hosszirányú fedélzethajlat többlete alapján kiszámított javítást a szabadoldalból le kell vonni. Azokon a hajókon, ahol a hajó közepét nem fedi zárt felépítmény a szabadoldalból nem eszközölhető levonás. Ahol egy zárt felépítmény 0,1L-nél kevesebb területet fed a hajóközép előtt és 0,1 L-nél kevesebbet a hajóközép mögött, a levonást lineáris interpolálással kell megállapítani. A hosszirányú fedélzethajlat többlete alapján alkalmazható legnagyobb levonás annyiszor 125 milliméter lehet ahányszor szár métert a hajó hossza kitesz.
39. Szabály
A hajóorr legkisebb magassága
(1) A kijelölt nyári szabadoldalnak és a szerkesztési úszóhelyzetnek megfelelő vízvonal és a hajóoldalnál az időjárásnak kitett fedélzet teteje között a mellső függélynél mért függőleges távolságként meghatározott hajóorr magasság nem lehet kevesebb, mint:
a 250 méternél rövidebb hajóknál
a 250 méternél hosszabb hajóknál
a képletben:
L -    a hajó hossza méterben
Cb -    a hasábos teltség, amelyet legalább 0,68 értékűnek kell venni
(2) Ahol e szabály (1) bekezdésében megkövetelt hajóorr magasságot a hosszirányú fedélzethajlat alapján nyerik, ott a hosszirányú fedélzethajlatnak a mellső függélytől mérve legalább a hajóhossz 15 százalékára kell kiterjednie. Ahol azt felépítmény alkalmazásával érik el, az ilyen felépítmény a mellső függély mögött az orrtőkénél legalább 0,07L-nyira lévő pontig kell hogy terjedjen és meg kell feleljen a következő követelményeknek:
(a) 100 méternél (328 lábnál) nem hosszabb hajókon a 3(10) szabályban meghatározott módon zárt kell legyen és
(b) a 100 méternél (328 lábnál) hosszabb hajók nem kell, hogy eleget tegyenek a 3(10) szabálynak, de felszerelendők az Igazgatás követelményét kielégítő nyílászáró szerkezetekkel.
(3) Azokat a hajókat, amelyek, hogy rendkívüli üzemeltetési követelményeknek megfeleljenek, nem elégítik ki a szabály (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményeket, az Igazgatás különleges elbírálásban részesítheti.
40. Szabály
Legkisebb szabadoldalak
Nyári szabadoldal
(1) Nyáron a legkisebb szabadoldal a 28. Szabályban lévő táblázat alapján meghatározott legyen, módosítva a 27. szabály javításaival, amilyen mértékben alkalmazhatók a 29, 30, 31, 32, 37, 38. és, ha alkalmazható a 39. szabályban foglalt javításokkal.
(2) Sós vízben az e szabály (1) bekezdésének megfelelően kiszámított, de a 32. szabályban meghatározott, a fedélzetvonal utáni javítás beszámítása nélküli szabadoldal legfeljebb 50 milliméterrel (2 hüvelyknél) lehet kevesebb. Azokon a hajókon, amelyek olyan 1. kategóriájú fedélzeti nyílásokkal rendelkeznek, amelyek nem felelnek meg a 15(7), a 16. vagy a 26. szabályok követelményeinek, a szabadoldal nem lehet 150 milliméternél (6 hüvelyknél) kevesebb.
Trópusi szabadoldal
(3) Trópusi zónában a legkisebb szabadoldal a nyári szabadoldalból a gerinc felső felületétől a merülési jel körgyűrűjének közepéig mért nyári merülés egy negyvennyolcadának levonásával nyert szabadoldal legyen.
(4) Sós vízben az e szabály (3) bekezdésének megfelelően kiszámított, de a 32. Szabályban meghatározott, a fedélzetvonal utáni javítás beszámítása nélküli szabadoldal legfeljebb 50 milliméterrel (2 hüvelyk) lehet kevesebb. Azokon a hajókon, amelyek olyan 1. kategóriájú fedélzeti nyílásokkal rendelkeznek, amelyek nem felelnek meg a 15(7), a 16. vagy a 26. szabályok követelményeinek, a szabadoldal nem lehet 150 milliméternél (6 hüvelyknél) kevesebb.
Téli szabadoldal
(5) Télen a legkisebb szabadoldal a nyári szabadoldalhoz a gerinc felső felületétől a merülési jel körgyűrűjének közepéig mért nyári merülés egy negyvennyolcadának hozzáadásával nyert szabadoldal legyen.
Téli Észak-Atlanti szabadoldal
(6) Azoknak a 100 méternél (328 lábnál) nem hosszabb hajóknak, amelyek az Észak-Atlanti zónának a II. melléklet 52. Szabályában meghatározott bármely részét a téli évszaki időszakban felkeresik, a legkisebb szabadoldala a legalább 50 milliméterrel (2 hüvelyk) megnövelt téli szabadoldal legyen. A többi hajó Téli Észak-Atlanti szabadoldala a téli szabadoldal legyen.
Édesvízi szabadoldal
(7) 1000 gramm/dm3 fajsúlyú édesvízben a legkisebb szabadoldalt a sósvízi legkisebb szabadoldalból
Q
–––– centiméter levonásával kell megkapnunk;
40T
A képletben    Q -     a nyári merülésvonalig terhelt hajó vízkiszorítása sós vízben (tonnában)
    T    - sós vízben a nyári merülésvonalig terhelt hajónál egy centiméternyi bemerülést előidéző tömeg (tonnában)
(8) Ahol a nyári merülésvonalra terhelt hajó vízkiszorítását nem lehet kellő bizonyossággal megállapítani, a levonás a gerinc felső síkjától a merülési jel körgyűrűjének közepéig mért nyári merülés egy negyvennyolcada legyen.
KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK OLYAN HAJÓKRA, AMELYEK RÉSZÉRE FARAKOMÁNY SZABADOLDALT JELÖLTEK KI
41. Szabály
E fejezet alkalmazása
A 42-estől a 45-ösig terjedő szabályok csak azokra a hajókra vonatkoznak, amelyek részére farakomány merülési vonalakat jelöltek ki.
42. Szabály
Meghatározások
(1) Fedélzeti farakomány: a szabadoldal- vagy felépítményfedélzet fedetlen részén szállított rakomány. A fedélzeti farakomány nem foglalja magában a fagépet vagy ahhoz hasonló rakományt.
(2) Farakomány merülésvonal: A fedélzeti farakományt szállító hajó bizonyos, kiegészítő úszóképességgel rendelkezik, melynek révén a 45. Szabályban meghatározottak szerint a hajó oldalán a 6(3) és 6(4) szabály rendelkezései szerint megjelölve szabadoldal csökkentést lehet engedélyezni. Ahhoz, hogy a különleges szabadoldal engedélyezhető és használható legyen, a fedélzeti farakománynak a 44. szabályban meghatározott feltételeknek kell megfelelnie és a hajónak a 43. szabályban, a szerkezeti felépítést illetően, meghatározott követelményeknek meg kell felelnie.
43. Szabály
A hajó szerkezete
Felépítmény
(1) A hajónak legalább szabványos magasságú és legalább 0,07 L hosszúságú orrfelépítménye legyen. Ezen felül, ha a hajó 100 méternél (328 lábnál) rövidebb, legalább szabványmagasságú farfelépítménye vagy fedélzeti háza vagy erős, legalább az utóbbival azonos, teljes magasságú acél tetővel felszerelt emelt tatfedélzete legyen.
Kettősfenék tartályok
(2) Kettősfenék tartályt, ahol az a hajóhosszfelező vonalába esik, fél hajóhossznyi hosszúságú, megfelelő hosszanti vízhatlan felosztással kell kialakítani.
Habvédek
(3) A hajó legyen felszerelve legalább 1 méter (39,5 hüvelyk) magas, felső élükön különlegesen megerősített, a fedélzethez rögzített erős habvédő-tartó oszlopokkal támasztott, a szükséges vízelvezető nyílásokkal rendelkező állandó jellegű habvédőkkel vagy azonos magasságú és különlegesen erős szerkezetű, hatékony korláttal.
44. Szabály
Rakomány-elrendezés (stowage)
Általános rendelkezések
(1) Az időjárási fedélzetben lévő nyílásokat, melyekre rakományt raknak, biztonságosan le kell zárni és a nyílásponyvákat léccel le kell szorítani.
A szellőzőket és légzőcsöveket hatásosan védeni kell.
(2) A fedélzeti farakományok legalább a rendelkezésre álló teljes hosszra terjedjenek ki, ami a felépítmények közötti kút vagy kutak teljes hossza.
Ahol a hátsó végen nincs határoló felépítmény, a farakomány legalább a leghátsó raktárnyílás hátsó végéig terjedjen.
A fedélzeti farakomány keresztirányban a hajó oldalához lehető legközelebbig terjedjen ki, kellő ráhagyást adva az olyan akadályoknak, mint védőkorlátok, mellvéd lábak, rakoncák, révkalauz feljárók stb., feltéve, hogy a hajó oldalánál így képzett hézag nem haladja meg a szélesség 4 %-os átlagát. A fát a lehető legtömörebben kell elrakni legalább a felépítmény szabványos magasságáig, az esetleges emelt farfedélzet kivételével.
(3) A télen időszakos téli övezetben lévő hajók a fedélzeti rakomány magassága az időjárási fedélzet felett nem haladhatja meg a hajó legnagyobb szélességének egyharmadát.
(4) A fedélzeti farakomány tömören kell elrakni, lekötözni és rögzíteni. Semmiképpen sem akadályozhatja a navigálást és a hajón szükséges munkát.
Rakoncák
(5) A rakoncák, amennyiben a fa jellege miatt szükségesek, kellő szilárdságúak legyenek, figyelembe véve a hajó szélességét; a rakoncák szilárdsága nem haladhatja meg a mellvéd szilárdságát, és a térközeik feleljenek meg a szállított fa jellegéhez, de nem haladhatják meg a 3 m-t. A rakoncák rögzítéséhez erős szögidomokat vagy fém aljzatokat, vagy ugyanilyen hatékony eszközöket kell alkalmazni.
Rögzítések
(6) A fedélzeti farakományt teljes hosszában hatásosan kell rögzíteni olyan rögzítő rendszerrel, ami az Igazgatás számára a szállított fa jellegéhez elfogadható1.
Stabilitás
(7) Intézkedést kell tenni a biztonságos maradó stabilitás fenntartására az út minden stádiumában, figyelmet fordítva a súlynövekedésekre, ami a rakomány vízfelvételéből vagy jegesedésből, valamint a tüzelőanyag és készletek fogyásával fellépő súlyveszteségekből ered.
(8) A 25(5) szabály követelményein túlmenően, egymástól függőlegesen legfeljebb 350 mm-re lévő védőkorlátokat vagy mentőköteleket kell felszerelni a rakományfedélzet mindegyik oldalán a rakomány felett legalább 1 m magasságig.
A mentőköteleken kívül, lehetőleg feszítőcsavarral feszesen felszerelt acélkötelet kell felszerelni a hajó középvonalához lehető legközelebb. Az összes védőkorlát és mentőkötél tartólábait olyan osztással kell elhelyezni, hogy az meggátolja a belógást. ahol egyenetlen a rakomány, legalább 600 mm széles biztonságos járófelületet kell felszerelni és hatékonyan rögzíteni a rakomány tetején a mentőkötél alatt vagy mellett.
(9) Ahol a (8) bekezdésben előírt követelmények megvalósíthatatlanok, az Igazgatás megelégedésére alternatív elrendezéseket kell használni.
Kormányberendezéssel összefüggő intézkedések
(10) A kormányszerkezetek legyenek hatásosan védve a rakomány által okozott sérüléstől, és amennyire megvalósítható, legyenek hozzáférhetők. Hatékony intézkedést kell tenni a kormányzás megvalósítására a fő kormányberendezés meghibásodásának esetén.
45. Szabály
Szabadoldalra vonatkozó számítások
(1) A legkisebb nyári szabadoldalt a 27(5), 27(6), 27(11), 28, 29, 30, 31, 32, 37. és 38. szabályoknak megfelelően kell kiszámítani, kivéve azt, hogy a 37. szabály az abban megadottak helyesbítéséül a következő százalékokkal módosítandó:

 

A felépítmények teljes névleges hossza

0,0L

0,1L

0,2L

0,3L

0,4L

0,5L

0,6L

0,7L

0,8L

0,9L

1,0L

A levonás %-ban, minden típusú felépítmény után20314253647076828894100

A közbenső felépítményhosszakra a százalékban kifejezett értéket lineáris interpolálással kell megállapítani.
(2) A téli farakomány szabadoldalt a szerkesztési nyári farakomány merülés egyharminchatod részének a nyári farakomány szabadoldalhoz való hozzáadásával kell képezni.
(3) A téli Észak-Atlanti farakomány szabadoldal azonos legyen a 40(6) szabályban előírt Téli Észak-Atlanti szabadoldallal.
(4) A trópusi farakomány szabadoldalt a szerkesztési nyári farakomány merülés egynegyvennyolcadának a nyári szabadoldalból történő levonásával kell megállapítani.
(5) Az édesvízi farakomány szabadoldalt, összhangban a 40(8) szabállyal, a gerinc tetejétől a nyári farakományos merülésvonalig mért nyári farakományos merülés alapján kell kiszámítani.

2. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez

ZÓNÁK, KÖRZETEK ÉS ÉVSZAKI IDŐSZAKOK

ZÓNÁK, KÖRZETEK ÉS ÉVSZAKI IDŐSZAKOK

Az ebben a mellékletben szereplő zónák és körzetek alapját általában a következő ismérvek határozzák meg:

Nyári    legfeljebb 10 % valószínűséggel előforduló, a Beaufort-skála szerinti 8-as erősségű (34 csomó sebességű) vagy annál erősebb szél;

Trópusi    legfeljebb 1 % valószínűséggel előforduló Beaufort-skála szerinti 8-as erősségű (34 csomó sebességű) vagy annál erősebb szél. Tíz éves időszakot alapul véve az év bármely időszakában legfeljebb egy, egy 5 négyzetfokos területet meg nem haladó kiterjedésű trópusi vihar előfordulásával lehet számolni.

Bizonyos különleges körzetekben gyakorlati okokból enyhítést lehet alkalmazni.

46. Szabály

Északi téli évszaki zónák és körzetek

(1) Észak-Atlanti téli évszaki I. és II. zóna:

(a) Az Észak-Atlanti téli évszaki I. zóna Grönland partjaitól a 45° É szélességig az 50° Ny hosszúság délköre, innen a 15° Ny hosszúságig a 45° É szélességi kör, innen a 60° É szélességi kör a greenwichi délkörig, innen az ez által a délkör által északi irányban határolt térségen belül.

Évszaki időszakok

Tél: október 16-tól április 15-ig;

Nyár: április 16-tól október 15-ig.

(b) Az Észak-Atlanti téli évszaki II. zóna az Egyesült Államok partjaitól a 40° É szélességig a 68°30’ Ny hosszúsági délkör, innen a 36° É szélesség és a 73° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 25° Ny hosszúságig a 36° É szélességi kör és innen a Torinana-fokig a loxodróm vonal által határolt térségen belül terül el.

Ki van zárva ebből a zónából az Észak-atlanti I. téli időszaki zóna, az Észak-atlanti téli időszaki zóna és a Balti tenger a Skagerrakban a Skaw szélességének párhuzamosával határolva. A Shetland-szigeteket úgy kell tekinteni, mint ami az Észak-atlanti téli I. és II. időszaki zónák határán fekszik.

Évszaki időszakok

Tél: november 1-jétől március 31-ig;

Nyár: április 1-jétől október 31-ig.

(2) Észak Atlanti téli évszaki körzet:

Az Észak Atlanti téli évszaki körzet határai az Egyesült Államok partjától a 40° É szélességig és a 68°30ĺ Ny hosszúság délköre, innen a 61° Ny hosszúság délkörének Kanada partjaival való legdélibb metszéspontjáig a loxodrom vonal és innen Kanada és az Egyesült Államok keleti partjai.

Évszaki időszakok:

100 méternél hosszabb hajók részére:

Téli: december 16-tól február 15-ig;

Nyári: február 16-tól december 15-ig.

100 méter hosszú és ennél rövidebb hajók részére:

Téli: november 1-jétől március 31-ig;

Nyári: április 1-jétől október 31-ig.

(3) Északi Csendes-óceáni téli évszaki zóna:

Az Északi Csendes-óceáni téli évszaki zóna déli határa Oroszország keleti partjaitól Szahalin-sziget nyugati partjáig az 50° É szélességi kör, innen a Krilon fok legdélibb végéig Szahalin-sziget nyugati partja, innen Wakkanai-ig (Hokkaido, Japán) a loxodrom vonal, innen a 145° K hosszúságig Hokkaido keleti és déli partjai, innen a 35° É szélességig a 145° K hosszúsági délköre, innen a 150° Ny hosszúságig a 35° szélességi kör, és innen az alaszkai Dall sziget legdélibb végéig a loxodrom vonal.

Évszaki időszakok:

Téli: október 16-tól április 15-ig;

Nyári: április 16-tól október 15-ig.

47. Szabály

Déli téli évszaki zóna

A Déli Téli Évszaki zóna északi határa az amerikai kontinens keleti partján Tres Puntas-foktól a 34° D szélesség és az 50° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 17° K hosszúságig a 34° D szélességi kör, innen a 35°10’ D szélesség és a 20° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 34° D szélesség és a 28° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 35°20’ D szélesség és a 118° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal és innen a Tasmania északnyugati partján lévő Grim fokig a loxodrom vonal, innen Tasmánia északi és keleti partjai mentén a Bruny sziget legdélibb pontjáig, innen a 47° D szélesség és a 170° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 33° D szélesség és a 170° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal és innen a 33° D szélesség, 79° Ny hosszúságnál levő pontig; onnan a loxodróma a 41° D szélesség, 75° Ny hosszúságnál levő pontig, onnan a loxodróma a Punta Corona világítótoronyig a Chiloe Island-szigeten, onnan a Chiloe Island-sziget északi, keleti és déli partja mentén a 43°20’ D szélesség, 74°20’ Ny hosszúságnál levőpontig, és onnan a 74°45’ Ny délkör a 45°45’ Ny szélességi körig, beleértve a Chiloe-csatornák belső zónáját a 74°20’ Ny délkörtől keletre.

Évszaki időszakok:

Téli: október 16-tól április 15-ig;

Nyári: április 16-tól október 15-ig.

48. Szabály

Trópusi zóna

(1) A trópusi zóna északi határa az amerikai kontinens keleti partjától a 60° Ny hosszúságig a 13° É szélességi kör, innen a 10° É szélesség és az 58° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 20° Ny hosszúságig a 10° É szélességi kör, innen a 30° É szélességig a _ Ny hosszúság délköre és innen Afrika nyugati partjáig a 30° É szélességi kör, Afrika keleti partjától a 70° K hosszúságig a 8° É szélességi kör, innen a 13° É szélességig a 70° K hosszúság délköre, innen India nyugati partjáig a 13° É szélességi kör, innen az India keleti partján lévő 10°30’ É szélességig India déli partja, innen a 9° É szélesség és a 82° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 8° É szélességig a 82° K hosszúság délköre, innen Malájzia nyugati partjáig a 8° É szélességi kör, innen Vietnam keleti partján a 10_ É szélességig Dél-Kelet Ázsia partjai, innen a 145° K hosszúságig a 10_ É szélességi kör, innen a 13° É szélességig a 145° K hosszúság délköre és innen az amerikai kontinens nyugati partjáig a 13° É szélességi kör.

Saigont a trópusi zóna és az évszaki trópusi körzet határvonalán lévőnek kell tekinteni.

(2) A trópusi zóna déli határa Santos kikötőjétől (Brazilia), addig a pontig, ahol a 40° Ny hosszúság délköre a Baktérítőt metszi a loxodrom vonal; innen Afrika nyugati partjáig a Baktérítő; Afrika keleti partjától Madagaszkár nyugati partjáig a 20° D szélességi kör, innen az 50° K hosszúságig Madagaszkár nyugati és északi partjai, innen a 10° D szélességig az 50° K hosszúság délköre, innen a 98° K hoszszúságig a 10° D szélességi kör, innen Port Darwinig (Ausztrália) a loxodrom vonal, innen keleti irányban a Wessel-fokig (Ausztrália) és a Wessel sziget partjai, innen a York-fok nyugati oldaláig a 11° D szélességi kör, a York-fok keleti oldalától a 150° Ny hosszúságig a 11° D szélességi kör, innen a 26° D szélesség és a 75° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, és innen onnan a loxodróma a 32°47’ D szélesség, 72° Ny hosszúságnál levő pontig, és onnan a 32°47’ szélességi kör Dél-Amerika nyugati partjáig.

Valparaiso-t és Santos-t a trópusi és nyári zóna határvonalán lévőnek kell tekinteni.

(3) A trópusi zónába számítandó körzetek:

A következő körzetek trópusi zónába tartozóként kezelendők

(a) A Szuezi-csatorna, a Vörös-tenger és az Adeni-öböl, Port Saidtól a 45° K hosszúság délköréig. Adent és Berbera-t a trópusi zóna és az évszaki trópusi körzet határvonalán lévőnek kell tekinteni.

(b) A Perzsa-öböl az 59° K hosszúság délköréig.

(c) Az Ausztrália keleti partjától a Nagy-korallgátig a 22° D szélességi kör, innen a 11° D szélességig a Nagy-korallgát által határolt körzet. A körzet északi határa a trópusi zóna déli határa.

49. Szabály

Trópusi évszaki körzetek

A következők a trópusi évszaki körzetek:

(1) Az Észak-Atlanti-óceánon az a körzet, amelyet északon a Catoche-foktól, (Yukatan), a San-Antonio fokig (Kuba), a loxodrom vonal, innen a 20° É szélességig Kuba északi partja és innen a 20° Ny hosszúságig a 20° É szélességi kör, nyugaton az amerikai kontinens partja délen és keleten a trópusi zóna északi határa határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: november 1-jétől július 15-ig;

Nyári: július 16-tól október 31-ig.

(2) Az Arab-tengeren az a körzet, amelyet nyugaton Afrika partja, az Adeni öbölben a 45° K hosszúság délköre, Dél-Arábia partja és az Ománi-öbölben az 59° K hosszúság délköre, északon és keleten Pakisztán és India partjai és délen a trópusi zóna északi határa határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: szeptember 1-jétől május 31-ig;

Nyári: június 1-jétől augusztus 31-ig.

(3) A Bengáli-öbölben a Bengál-öbölnek a trópusi zóna északi határától északra fekvő része.

Évszaki időszakok:

Trópusi: december 1-jétől április 30-ig;

Nyári: május 1-jétől november 30-ig.

(4) A Déli Indiai-óceánon

(a) Az a körzet, amelyet északon és nyugaton a trópusi zóna déli határa és Madagaszkár keleti partjai, délen a 20° D szélességi kör, keleten a 20° D szélesség és az 50° K hosszúság által meghatározott ponttól, a 15° D szélesség és az 51°30’ K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, és innen a 10° D szélességig az 51°30’ K hosszúság délköre határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: április 1-jétől november 30-ig;

Nyári: december 1-jétől március 31-ig.

(b) Az a körzet, amelyet északon a trópusi zóna déli határa, keleten Ausztrália partjai, délen az 51°30’ K hosszúságtól a 114° K hosszúságig a 15° D szélességi kör, keleten a 114° K délkör Ausztrália partjáig, nyugaton pedig az 51°30’ K hosszúság délköre határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: május 1-jétől november 30-ig;

Nári: december 1-jétől április 30-ig.

(5) A Kinai tengeren

Az a körzet, amelyet nyugaton és északon a 10° É szélességtől Hong-Kong-ig Vietnam és Kina partjai, keleten Hong-Kong-tól Port of Sual-ig (Luzon-sziget), a loxodrom vonal és a 10° É szélességig Luzon-, Samar- és Leyte szigetek nyugati partjai, délen a 10° É szélességi kör határol. Hong-Kong-ot és Sual-t az évszaki trópusi körzet és nyári zóna határvonalán lévőnek kell tekinteni.

Évszaki időszakok:

Trópusi: január 21-től április 30-ig;

Nyári: május 1-jétől január 20-ig.

(6) Az Északi Csendes-óceánnon:

(a) Az a körzet, amelyet északon a 25° É szélességi kör, nyugaton a 160° K hosszúság délköre, délen a 13° É szélességi kör és keleten a 130° Ny hosszúság délköre határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: április 1-jétől október 31-ig;

Nyári: november 1-jétől március 31-ig.

(b) Az a körzet, amelyet északon és keleten az amerikai kontinens nyugati partja, nyugaton az amerikai kontinens partjától a 33° É szélességig a 123° Ny hosszúság délköre és a 33° É szélesség és a 123° Ny hosszúság által meghatározott ponttól a 13° É szélesség és a 105° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, délen a 13° É szélességi kör határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: március 1-jétől június 30-ig és november 1-jétől november 30-ig;

Nyári: július 1-jétől október 31-ig és december 1-jétől február 28/29-ig.

(7) A Déli Csendes-óceánon:

(a) A Carpentaria-öbölnek a 11° D szélességtől délre eső része.

Évszaki időszakok:

Trópusi: április 1-jétől november 30-áig;

Nyári: december 1-jétől március 31-ig.

(b) Az a körzet, amelyet északon és keleten a trópusi zóna déli határa, délen Ausztrália keleti partjától a 150° Ny hosszúságig a Baktérítő, innen a 20° D szélességig a 150° Ny hosszúság délköre és innen a 20° D szélességi kör, addig a pontig, ahol ez a trópusi zóna déli határát metszi, nyugaton a trópusi zónába beletartozó Nagy Korallgáton belüli határok és Ausztrália keleti partja határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: április 1-jétől november 30-ig;

Nyári: december 1-jétől március 31-ig.

50. Szabály

Nyári zónák

A fennmaradó körzetek alkotják a nyári zónákat. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére az a körzet, amelyet északon és nyugaton az Egyesült Államok keleti partja, keleten az Egyesült Államok partjától a 40° É szélességig a 68°30’ Ny hosszúság délköre, és innen a 36° É szélesség és a 73° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, délen a 36° É szélességi kör határol, évszaki téli körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: november 1-jétől március 31-ig;

Nyári: április 1-jétől október 31-ig.

51. Szabály

Zárt tengerek

(1) Balti-tenger, amely a Skagerrak-ban lévő Skaw szélességi körével határoltan a nyári zónákba van belevéve. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére téli évszaki körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: november 1-jétől március 31-ig;

Nyári: április 1-jétől október 31-ig.

(2) Fekete-tenger:

Ez a tenger a nyári zonákba van belevéve. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére a 44° É szélesség fölötti körzet téli évszaki körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: december 1-jétől február 28/29-ig;

Nyári: március 1-jétől november 30-ig.

(3) Földközi-tenger:

Ez a tenger a nyári zónába van belevéve. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére a körzet, amelyet északon és nyugaton Franciaország és Spanyolország partjai, Spanyolország partjától a 40° É szélességig a 3° K hosszúság délköre, délen a 3° K hosszúságtól Szardínia nyugati partjáig a 40° É szélességi kör, keleten a 40° É szélességtől a 3° K hosszúságig Szardínia nyugati és északi partjai, innen Korzika déli partjáig a 9° K hosszúság délköre, innen a 9° K hosszúságig Korzika nyugati és északi partjai és innen Sicio-fokig a loxodrom vonal határol, téli évszaki körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: december 16-tól március 15-ig;

Nyári: március 16-tól december 15-ig.

(4) Japán-tenger:

Ez a tenger az 50° É szélességtől délre a nyári zónába van belevéve. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére az 50° É szélességi kör és a Korea keleti partján a 38° É szélességtől a Hokkaido (Japán) nyugati partjáig a 43°12’ É szélenségig húzott loxodrom vonal közötti körzet téli évszaki körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: december 1-jétől február 28/29-ig;

Nyári: március 1-jétől november 30-ig.

52. Szabály

A Téli Észak-Atlanti Merülésvonal

Az Észak-Atlanti-óceánnak a 40(6) szabályban (I. Melléklet) hivatkozott része magában foglalja:

(a) Az Észak-Atlanti-óceán téli évszaki II. zónájának azt a részét, amely a 15° Ny és az 50° Ny hosszúságok délkörei között fekszik.

(b) Az Észak-Atlanti-óceán teljes téli évszaki I. zónáját, mindamellett a Shetland-szigeteket a határvonalán lévőnek kell tekinteni.

3. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez

BIZONYÍTVÁNYOK
BIZONYÍTVÁNYOK
A Nemzetközi Merülésvonal Bizonyítvány mintája
Form of International Certificate on Load Lines
NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL BIZONYÍTVÁNY
INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE
(Állami címer)
(Official seal, State)
Kiállítva
A MERÜLÉSVONALAKRÓL SZÓLÓ ÉS AZ 1988. ÉVI JEGYZŐKÖNYVVEL MÓDOSÍTOTT 1966. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY
rendelkezései alapján
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto
under the authority of the Government of
................................................................
(az állam megnevezése)
(name of the State)
Kormányának felhatalmazása alapján
by
........................................................................................
(személy vagy elismert szervezet
(person or organization recognized)
által
A hajó adatai 2
Particulars of ship

A hajó neve
(Name of the ship)

A hajó azonosító jele
számok és/vagy betűk
(Distinctive numbers or letters)

Lajstromozási kikötője
(Port of registry)

A szállítható személyek száma
(Number of passengers)


 

 

 

IMO szám(1) :    
(IMO number (1)):
Hossz:    
(Length:)
A gerincfektetés dátuma, vagy az a dátum, amikor a hajó az építés hasonló szakaszában volt:
(Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction:)

Szabadoldal kijelölve, mint:3

Freeboard assigned as:

Új hajó

A new ship

Meglévő hajó

An existing ship

Szabadoldal a fedélzetvonaltól4

Freeboard from deck line

Hajó típusa2

Type of ship

„A” típusú

Type „A”

„B” típusú

Type „B”

„B” típusú

csökkentett szabadoldallal

Type „B”

with reduced freeboard

„B” típusú

növelt szabadoldallal

Type „B”

with increased freeboard

Merülésvonal4

Load Line


3 Nem kívánt törlendő.

4 A hajó esetében érdektelen szabadoldalakat merülésvonalakat nem kell bevezetni a bizonyítványba. A térbeosztási merülésvonalat önkéntes alapon lehet bevezetni a bizonyítványba.

Trópusi
Tropical    ………… mm (T)    ………… mm
above (S) felett
Nyári
Summer    ………… mm (S)    A körgyűrű középpontján keresztül húzott vonal felső éle
        Upper edge of line through centre of ring
Téli
Winter    ………… mm (W)    ………… mm
below (S) alatt
Téli észak-atlanti
Winter North Atlantic    ………… mm (WNA)    ………… mm
below (S) alatt
Farakományos trópusi
Timber Tropical    ………… mm (LT)    …………mm
above (LS) felett
Farakományos nyári
Timber Summer    ………… mm (LS)    ………… mm
above (S) felett
Farakományos téli
Timber Winter    ………… mm (LW)    ………… mm
below below (LS) alatt
Farakományos téli észak-atlanti
Timber Winter North Atlantic    ………… mm
(LWNA)    ………… mm
below (LS) alatt
Édesvízi engedmény, …… mm. (valamennyi szabadoldalhoz, farakományos kivételével).
Allowance for fresh water for all freeboards other than timber ………… mm.
Farakományos szabadoldalakra … mm.
For timber freeboards ………… mm.
A fedélzet vonalának felső éle, melyektől ezeket a szabadoldalakat kell mérni
… mm …………………… fedélzet oldalt.
The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is ………… mm ………………… deck at side.
IGAZOLÁS ARRÓL:
THIS IS TO CERTIFY:
1. Hogy a hajó az Egyezmény 14. cikke követelményeinek megfelelően szemlének lett alávetve.
1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of article 14 of the Convention.
2. Hogy a szemle azt mutatta, hogy a szabadoldalak ki lettek jelölve és a fent feltüntetett merülésvonalak az Egyezménynek megfelelően lettek feljelölve.
2. That the survey showed that the freeboards have been assigned and load lines shown above have been marked in accordance with the Convention.
Ez a bizonyítvány ………………………..-ig érvényes3 éves szemlék függvényében, az Egyezmény 14(1)(c) cikkének megfelelően.
This certificate is valid until …………………… subject to annual surveys in accordance with article 14(l)(c) of the Convention.
Kiállítva
Issued at:    …………………………………………………………………………………
    (a bizonyítvány kiállításának helye) (Place of issue of certificate)
    ……………………    …………………………………………………………………
(kiállítás kelte)     (a bizonyítványt kiállítására felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the certificate)
(Kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal of stamp of the authority, as appropriate)
MEGJEGYZÉS:
NOTES:    1.    Amikor a hajó folyón vagy más belvizen lévő kikötőből indul, az indulási helye és a tenger közötti útszakaszon felhasználásra kerülő üzemanyag és más készletek súlyának megfelelően növelt indulási terhelés engedhető meg. 1. When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and all other materials required for consumption between the point of departure and the sea.
2.    Amikor a hajó 1000 gramm/dm3 fajsúlyú édesvízben tartózkodik, a megfelelő merülésvonal a fent feltüntetett édesvízi engedmény mértékéig víz alá kerülhet. 1000 gramm/dm3-nél nagyobb fajsúlyú vízben úszó hajó esetében az engedményt a tényleges fajsúly és 1000 gramm/dm3 közötti különbséggel arányosan csökkenteni kell.
2. When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line may be submerged by the amount of fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.
AZ ÉVES SZEMLÉK MEGERŐSÍTÉSE
Endorsement for annual surveys
IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 14(1)(c) cikkében meghatározott éves szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményeit kielégítőnek találtam.
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 4(1)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle az Egyezmény 19(8)(c) cikkének megfelelően
Annual survey in accordance with article 19(8)(c)
IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 19(8)(c) cikke szerinti szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményei szerint kielégítőnek találtam.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19(8)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A bizonyítvány hosszabbításának megerősítése, ha 5 évnél rövidebb ideig érvényes, a 19(3)(c) cikkben meghatározottak szerint.
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where article 19(3) applies
A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(3)(c) cikkének megfelelően …………………………… -ig érvényes.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until………………………………………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A bizonyítvány megerősítése, amennyiben a megújító szemle elvégzése a 19(4) cikk szerint történt.
Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies
A hajó megfelel az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(4) cikkében meghatározottak szerint ……………………-ig érvényes.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until…………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A bizonyítvány érvényességének a 19(5) vagy 19(6) cikkben meghatározottak szerinti meghosszabbításának megerősítése a következő szemle helyszínéűl szolgáló kikötő eléréséig, vagy türelmi határidőig.
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where article 19(5) or 19(6) applies
Ezt a bizonyítványt. az Egyezmény 19(5) vagy 19(6)4 cikkének megfelelően, érvényesnek kell elfogadni ……………………………..-ig.
This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6) of the Convention, be accepted as valid until ………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Évforduló dátum előrehozatalának megerősítése a 19(8) cikkben meghatározottak szerint.
Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies
Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum ………………..
In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is ………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum …………………
In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is ……………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Nemzetközi Merülésvonal Felmentési Bizonyítvány mintája
Form of International Exemption Certificate on Load Lines
NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL MENTESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY
INTERNATIONAL LOAD LINE EXEMPTION CERTIFICATE
(Állami címer)
Kiállítva
a merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezmény rendelkezései alapján
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto
under the authority of the Government of
................................................................
(az állam megnevezése)
(name of the State)
Kormányának felhatalmazása alapján
by
........................................................................................
(személy vagy elismert szervezet
(person or organization recognized)
által
A hajó adatai 5
Particulars of ship

A hajó neve
(Name of the ship)

A hajó azonosító jele
számok és/vagy betűk
(Distinctive numbers or letters)

Lajstromozási kikötője
(Port of registry)

A szállítható személyek száma
(Number of passengers)


 

 

 

…………………………………………………………………………………
Hossz (L) a 2(8) cikk meghatározása szerint, m-ben / Length (L) as defined in article 2(8), in metres,
…………………………………………………………………………………
IMO szám6 IMO Number
IGAZOLÁS ARRÓL,
THIS IS TO CERTIFY:
hogy a hajó mentesítést kapott az Egyezmény rendelkezései alól, a fent hivatkozott Egyezmény 6(2)/6(4)7 cikkében meghatározott felhatalmazás alapján.
That the ship is exempted from the provisions of the Convention, under the authority conferred by article 6(2)/6(4) of the Convention referred to above.
Az Egyezmény rendelkezései, melyek alapján a hajó a 6(2) cikkben meghatározottak szerint a mentesítésben részesül:
The provisions of the Convention from which the ship is exempted under article 6(2) are:
    ………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………
Az út, amelyre a 6(4) cikk szerint a mentesítés érvényesül:
The voyage for which exemption is granted under article 6(4) is:
Honnan/From:    ………………………………………………………………………………
Hová/To:    ………………………………………………………………………………
A mentesítést megalapozó feltételek, amelyek a 6(2) vagy 6(4) cikkben meghatározottak szerint a mentesítés feltételéül szolgálnak:
Conditions, if any, on which the exemption is granted under either article 6(2) or article 6(4):
    ………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………
Ez a bizonyítvány az Egyezmény 14(1)(c) cikkében meghatározott éves szemlék függvényében ……………………….-ig8 érvényes.
This certificate is valid until ………………… subject to annual surveys in accordance with article 14(l)(c) of the Convention.
A kiállítás helye:
Issued at    ………………………………………………………………………………
    (a bizonyítvány kiállításának helye/Place of issue of certificate)
    ……………………    ……………………………………………………………………
    (Kelt/Date of issue)    (a bizonyítványt kiállító felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
        (Signature of authorized official issuing the certificate)
(Kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
AZ ÉVES SZEMLÉK MEGERŐSÍTÉSE
Endorsement for annual surveys
IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 14(1)(c) cikkében előírt éves szemlén a hajót azon követelményeket kielégítőnek találtam, melyek alapján ezt a felmentést megadtam.
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 14(l)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the conditions under which this exemption was granted.
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A 19(8)(C) CIKKBEN MEGHATÁROZOTT ÉVES SZEMLE VÉGREHAJTÁSA
Annual survey in accordance with article 19(8)(c)
IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 19(8)(c) cikkében előírt éves szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményeit kielégítőnek találtam.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19(8)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Az öt évnél rövidebb érvényességű bizonyítvány meghosszabbításának a 19(3)(c) cikk szerinti megerősítése.
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years and where article 19(3) applies
A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(3) cikkében meghatározottak szerint ……………… -ig érvényes.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until …………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A 19(4) cikkben meghatározottak szerint végrehajtott megújító szemle alapján kiállított megerősítés.
Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies
A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(4) cikkében meghatározottak szerint ……………… -ig érvényes.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until …………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A bizonyítvány érvényességének a 19(5) vagy 19(6) cikkben meghatározottak szerinti meghosszabbításának megerősítése a következő szemle helyszínéűl szolgáló kikötő eléréséig, vagy türelmi határidőig.
Endorsement to extend the validity ofthe certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where article 19(5) or 19(6) applies
Ezt a bizonyítványt. az Egyezmény 19(5) vagy 19(6)9 cikkének megfelelően, érvényesnek kell elfogadni ……………………………..-ig.
This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6) of the Convention, "be accepted as valid until …………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Évforduló dátum előrehozatalának megerősítése a 19(8) cikkben meghatározottak szerint.
Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies
Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum …………………………..
In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is …………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum …………………………..
In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is …………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4. számú melléklet a 124/2004. (X.19.) GKM rendelethez10

NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL BIZONYÍTVÁNY
NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL BIZONYÍTVÁNY
INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE
Kiállítva
A MERÜLÉSVONALAKRÓL SZÓLÓ ÉS AZ 1988. ÉVI JEGYZŐKÖNYVVEL MÓDOSÍTOTT 1966. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY
rendelkezései alapján
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto
under the authority of the Government of
a MAGYARORSZÁG
Hungary
Kormányának felhatalmazása alapján
by
a Budapest Főváros Kormányhivatala
Government Office of the Capital City Budapest
által.
A hajó adatai 11
Particulars of ship

A hajó neve
(Name of the ship)

A hajó azonosító jele
számok és/vagy betűk
(Distinctive numbers or letters)

Lajstromozási kikötője
(Port of registry)

A szállítható személyek száma
(Number of passengers) 

 

 

IMO szám(1) :    
(IMO number (1)):
Hossz:    
(Length:)
A gerincfektetés dátuma, vagy az a dátum, amikor a hajó az építés hasonló szakaszában volt:
(Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction:)
    Szabadoldal kijelölve, mint:12    Hajó típusa2
    Freeboard assigned as:    Type of ship
    Új hajó    „A” típusú
    A new ship    Type „A”
        „B” típusú
        Type „B”
    Meglévő hajó    „B” típusú
    An existing ship    csökkentett szabadoldallal
        Type „B”
        with reduced freeboard
        „B” típusú
        növelt szabadoldallal
        Type „B”
        with increased freeboard
    Szabadoldal a fedélzetvonaltól4    Merülésvonal13
    Freeboard from deck line    Load Line
Trópusi
Tropical    ………… mm (T)    ………… mm above (S) felett
Nyári
Summer    ………… mm (S)    A körgyűrű középpontján keresztül húzott vonal felső éle
        Upper edge of line through centre of ring
Téli
Winter    ………… mm (W)    ………… mm below (S) alatt
Téli észak-atlanti
Winter North Atlantic    ………… mm (WNA)    ………… mm
below (S) alatt
Farakományos trópusi
Timber Tropical    ………… mm (LT)    ………… mm
above (LS) felett
Farakományos nyári
Timber Summer    ………… mm (LS)    ………… mm above (S) felett
Farakományos téli
Timber Winter    ………… mm (LW)    ………… mm
below (LS) alatt
Farakományos téli észak-atlanti
Timber Winter North Atlantic………… mm (LWNA)    ………… mm
below (LS) alatt
Édesvízi engedmény, …… mm. (valamennyi szabadoldalhoz, farakományos kivételével).
Allowance for fresh water for all freeboards other than timber ………… mm.
Farakományos szabadoldalakra … mm.
For timber freeboards ………… mm.
A fedélzet vonalának felső éle, melyektől ezeket a szabadoldalakat kell mérni … mm …………………… fedélzet oldalt.
The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is ………… mm ………………… deck at side.
IGAZOLÁS ARRÓL:
THIS IS TO CERTIFY:
1. Hogy a hajó az Egyezmény 14. cikke követelményeinek megfelelően szemlének lett alávetve.
1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of article 14 of the Convention.
2. Hogy a szemle azt mutatta, hogy a szabadoldalak ki lettek jelölve és a fent feltüntetett merülésvonalak az Egyezménynek megfelelően lettek feljelölve.
2. That the survey showed that the freeboards have been assigned and load lines shown above have been marked in accordance with the Convention.
Ez a bizonyítvány ………………………..-ig érvényes14 éves szemlék függvényében, az Egyezmény 14(1)(c) cikkének megfelelően.
This certificate is valid until …………………… subject to annual surveys in accordance with article 14(l)(c) of the Convention.
Kiállítva
Issued at:    ………………………………………………………………………………………
    (a bizonyítvány kiállításának helye) (Place of issue of certificate)
    ……………………    …………………………………………………………………
    (kiállítás kelte)     (a bizonyítványt kiállítására felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
    (Date of issue)    (Signature of authorized official issuing the certificate)
(Kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal of stamp of the authority, as appropriate)
MEGJEGYZÉS:
NOTES:    1.    Amikor a hajó folyón vagy más belvizen lévő kikötőből indul, az indulási helye és a tenger közötti útszakaszon felhasználásra kerülő üzemanyag és más készletek súlyának megfelelően növelt indulási terhelés engedhető meg. 1. When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and all other materials required for consumption between the point of departure and the sea.
2.    Amikor a hajó 1000 gramm/dm3 fajsúlyú édesvízben tartózkodik, a megfelelő merülésvonal a fent feltüntetett édesvízi engedmény mértékéig víz alá kerülhet. 1000 gramm/dm3-nél nagyobb fajsúlyú vízben úszó hajó esetében az engedményt a tényleges fajsúly és 1000 gramm/dm3 közötti különbséggel arányosan csökkenteni kell.
2. When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line may be submerged by the amount of fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.
AZ ÉVES SZEMLÉK MEGERŐSÍTÉSE
Endorsement for annual surveys
IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 14(1)(c) cikkében meghatározott éves szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményeit kielégítőnek találtam.
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 4(1)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle az Egyezmény 19(8)(c) cikkének megfelelően
Annual survey in accordance with article 19(8)(c)
IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 19(8)(c) cikke szerinti szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményei szerint kielégítőnek találtam.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19(8)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A bizonyítvány hosszabbításának megerősítése, ha 5 évnél rövidebb ideig érvényes, a 19(3)(c) cikkben meghatározottak szerint.
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where article 19(3) applies
A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(3)(c) cikkének megfelelően …………………………… -ig érvényes.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until………………………………………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A bizonyítvány megerősítése, amennyiben a megújító szemle elvégzése a 19(4) cikk szerint történt.
Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies.
A hajó megfelel az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(4) cikkében meghatározottak szerint ……………………-ig érvényes.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until…………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A bizonyítvány érvényességének a 19(5) vagy 19(6) cikkben meghatározottak szerinti meghosszabbításának megerősítése a következő szemle helyszínéűl szolgáló kikötő eléréséig, vagy türelmi határidőig.
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where article 19(5) or 19(6) applies
Ezt a bizonyítványt. az Egyezmény 19(5) vagy 19(6)15 cikkének megfelelően, érvényesnek kell elfogadni ……………………………..-ig.
This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6) of the Convention, be accepted as valid until ………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Évforduló dátum előrehozatalának megerősítése a 19(8) cikkben meghatározottak szerint.
Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies
Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum ………………..
In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is ………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum …………………
In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is ……………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

5. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez16

NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL MENTESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY
Nemzetközi Merülésvonal Felmentési Bizonyítvány mintája
Form of International Exemption Certificate on Load Lines
NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL MENTESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY
INTERNATIONAL LOAD LINE EXEMPTION CERTIFICATE
Kiállítva
A MERÜLÉSVONALAKRÓL SZÓLÓ ÉS AZ 1988. ÉVI JEGYZŐKÖNYVVEL MÓDOSÍTOTT 1966. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY
rendelkezései alapján
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto
under the authority of the Government of
a MAGYARORSZÁG
Hungary
Kormányának felhatalmazása alapján
by
a Budapest Főváros Kormányhivatala
Government Office of the Capital City Budapest
által
A hajó adatai 17
Particulars of ship

A hajó neve
(Name of the ship)

A hajó azonosító jele
számok és/vagy betűk
(Distinctive numbers or letters)

Lajstromozási kikötője
(Port of registry)

A szállítható személyek száma
(Number of passengers)

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………
Hossz (L) a 2(8) cikk meghatározása szerint, m-ben / Length (L) as defined in article 2(8), in metres,
…………………………………………………………………………………
IMO szám18 IMO Number
IGAZOLÁS ARRÓL,
THIS IS TO CERTIFY:
hogy a hajó mentesítést kapott az Egyezmény rendelkezései alól, a fent hivatkozott Egyezmény 6(2)/6(4)19 cikkében meghatározott felhatalmazás alapján.
That the ship is exempted from the provisions of the Convention, under the authority conferred by article 6(2)/6(4) of the Convention referred to above.
Az Egyezmény rendelkezései, melyek alapján a hajó a 6(2) cikkben meghatározottak szerint a mentesítésben részesül:
The provisions of the Convention from which the ship is exempted under article 6(2) are:
    ………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………
Az út, amelyre a 6(4) cikk szerint a mentesítés érvényesül:
The voyage for which exemption is granted under article 6(4) is:
Honnan/From:    ……………………………………………………………………………….
Hová/To:    ………………………………………………………………………………
A mentesítést megalapozó feltételek, amelyek a 6(2) vagy 6(4) cikkben meghatározottak szerint a mentesítés feltételéül szolgálnak:
Conditions, if any, on which the exemption is granted under either article 6(2) or article 6(4):
    ………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………
Ez a bizonyítvány az Egyezmény 14(1)(c) cikkében meghatározott éves szemlék függvényében ……………………….-ig20 érvényes.
This certificate is valid until ………………… subject to annual surveys in accordance with article 14(l)(c) of the Convention.
A kiállítás helye:
Issued at    ……………………………………………………………………………
    (a bizonyítvány kiállításának helye/Place of issue of certificate)
    ……………………    ……………………………………………………………………
    (Kelt/Date of issue)    (a bizonyítványt kiállító felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
        (Signature of authorized official issuing the certificate)
(Kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
AZ ÉVES SZEMLÉK MEGERŐSÍTÉSE
Endorsement for annual surveys
IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 14(1)(c) cikkében előírt éves szemlén a hajót azon követelményeket kielégítőnek találtam, melyek alapján ezt a felmentést megadtam.
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 14(l)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the conditions under which this exemption was granted.
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Éves szemle:
Annual survey:
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A 19(8)(C) CIKKBEN MEGHATÁROZOTT ÉVES SZEMLE VÉGREHAJTÁSA
Annual survey in accordance with article 19(8)(c)
IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 19(8)(c) cikkében előírt éves szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményeit kielégítőnek találtam.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19(8)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Az öt évnél rövidebb érvényességű bizonyítvány meghosszabbításának a 19(3)(c) cikk szerinti megerősítése.
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years and where article 19(3) applies.
A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(3) cikkében meghatározottak szerint ……………… -ig érvényes.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until …………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A 19(4) cikkben meghatározottak szerint végrehajtott megújító szemle alapján kiállított megerősítés.
Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies
A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(4) cikkében meghatározottak szerint ……………… -ig érvényes.
The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until …………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
A bizonyítvány érvényességének a 19(5) vagy 19(6) cikkben meghatározottak szerinti meghosszabbításának megerősítése a következő szemle helyszínéűl szolgáló kikötő eléréséig, vagy türelmi határidőig.
Endorsement to extend the validity ofthe certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where article 19(5) or 19(6) applies
Ezt a bizonyítványt. az Egyezmény 19(5) vagy 19(6)21 cikkének megfelelően, érvényesnek kell elfogadni ……………………………..-ig.
This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6) of the Convention, "be accepted as valid until …………………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Évforduló dátum előrehozatalának megerősítése a 19(8) cikkben meghatározottak szerint.
Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies
Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum …………………………..
In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is …………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum …………………………..
In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is …………………………
Aláírás:
Signed: ………………………………………
    (A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official)
A kiállítás helye:
Place:    ………………………………………
Kelt:
Date:    ………………………………………
(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
1

Utalás a Szervezet által eredetileg mint A.287(VIII) elfogadott és a Tengerészti Biztonsági Bizottság által annak harminckilencedik ülésszakán módosított Biztonságos gyakorlat szabályzata fedélzeti farakományt szállító hajók részére.

2

Vagylagosan, a hajó adatait vízszintesen keretekben is el lehet helyezni.

(1)

Az A.600(15) határozat szerinti IMO hajó azonosítószám, ha van ilyen.

3

Az Igazgatás által az Egyezmény 19(1) cikkének megfelelően előírt lejárati dátumot kell beírni. E dátum hónapja és napja feleljen meg az Egyezmény 2(9) cikkében meghatározott évforduló dátumnak, kivéve, ha az Egyezmény 19(8) cikke alapján módosítva lett.

4

A nem kívánt rész törlendő.

5

Vagylagosan, a hajó adatait vízszintesen keretekben is el lehet helyezni.

6

Az A.600(15) − IMO Hajó azonosítószám rendszer tárgyú határozatnak megfelelően ez az információ önkéntesen foglalható bele.

7

Nem kívánt törlendő.

8

Az Igazgatás által az Egyezmény 19(1) cikkének megfelelően előírt lejárati dátumot kell beírni. E dátum hónapja és napja feleljen meg az Egyezmény 2(9) cikkében meghatározott évforduló dátumnak, kivéve, ha az Egyezmény 19(8) cikke alapján módosítva lett.

9

A nem kívánt rész törlendő

10

A 4. számú melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 44. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Vagylagosan, a hajó adatait vízszintesen keretekben is el lehet helyezni.

(1)

Az A.600(15) határozat szerinti IMO hajó azonosítószám, ha van ilyen.

12

Nem kívánt törlendő.

13

A hajó esetében érdektelen szabadoldalakat merülésvonalakat nem kell bevezetni a bizonyítványba. A térbeosztási merülésvonalat önkéntes alapon lehet bevezetni a bizonyítványba.

14

Az Igazgatás által az Egyezmény 19(1) cikkének megfelelően előírt lejárati dátumot kell beírni. E dátum hónapja és napja feleljen meg az Egyezmény 2(9) cikkében meghatározott évforduló dátumnak, kivéve, ha az Egyezmény 19(8) cikke alapján módosítva lett.

15

A nem kívánt rész törlendő.

16

Az 5. melléklet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 44. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Vagylagosan, a hajó adatait vízszintesen keretekben is el lehet helyezni.

18

Az A.600(15) − IMO Hajó azonosítószám rendszer tárgyú határozatnak megfelelően ez az információ önkéntesen foglalható bele.

19

Nem kívánt törlendő.

20

Az Igazgatás által az Egyezmény 19(1) cikkének megfelelően előírt lejárati dátumot kell beírni. E dátum hónapja és napja feleljen meg az Egyezmény 2(9) cikkében meghatározott évforduló dátumnak, kivéve, ha az Egyezmény 19(8) cikke alapján módosítva lett.

21

A nem kívánt rész törlendő.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére