• Tartalom
Oldalmenü

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól1

2016.09.19.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. §-a (1) bekezdésének a)/13. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 (1)3

(2) A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalával kapcsolatosan, a Tv. 41. §-ának (2)4 bekezdése szerinti bejelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) kell megtenni.

(3)5 Nem kell bejelentést tenni a tenyészállat kiállításra, versenyre történő behozatalához, kiviteléhez, illetve átszállításához, valamint a tenyészállat egyéb célú, hat hónapot meg nem haladó időtartamú behozatala és kivitele esetében,, ha az állatot a származási országba visszaszállítják, és ezt a körülményt a behozatalkor, illetve kivitelkor hitelt érdemlően igazolják. Ha az így behozott tenyészállatot belföldön akarják forgalmazni, illetve tenyészállatként hasznosítani, a tenyésztési hatósághoz haladéktalanul meg kell tenni a bejelentést.

2. § (1) A tenyészállat és szaporítóanyag behozatalához szükséges bejelentést a tenyészállat tulajdonosának, illetve a tulajdonos nevében meghatalmazottjának kell benyújtani.

(2)6 A bejelentésnek tartalmaznia kell a származási országot, a nyilvántartást végző szervezet nevét és címét, a behozni kívánt fajta, hibrid, keresztezési program megnevezését, mennyiségét, ivarát, korcsoportját, az egyed, illetve csoport azonosítóját, a felhasználás célját, a hasznosítás helyét és módját, sperma, petesejt és embrió esetén a mesterséges termékenyítő vagy embrióátültető állomás, spermatároló központ megnevezését. Keltetőtojás esetében a bejelentésnek a származási országot, a baromfi fajtájának megnevezését, a behozni szándékozott mennyiséget, a beszállítás várható idejét, valamint a keltetést végző keltetőállomás nevét és címét kell tartalmaznia.

(3) A bejelentéshez – a keltetőtojás esetét kivéve – csatolni kell:

a) a nyilatkozatot arról, hogy harmadik országból történő behozatal esetén a nyilvántartást végző szervezet megfelel a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló 94/28/EK Tanács irányelve 3. cikk (1) bekezdésben foglaltaknak;

b)7 elismert tenyésztő szervezettel rendelkező világfajta tenyésztési programjának végrehajtásához szükséges behozatal esetében az érdekelt elismert tenyésztő szervezet előzetes nyilatkozatát arról, hogy a behozott tenyészállat, illetve a sperma, petesejt és embrió esetén a donoregyed megfelel-e a törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételeinek;

c) védett fajta esetén a fajtát fenntartó elismert tenyésztő szervezet hozzájárulását;

d)8 elismert tenyésztő szervezettel és fajtaelismeréssel nem rendelkező fajta esetén egy elismert tenyésztő szervezet nyilatkozatát arról, hogy az új fajtát szervezetén belül elismertetni kívánja, vagy nyilatkozatot arról, hogy a behozatalt követően szervezeti és fajtaelismerést kér a behozandó fajtára.

(4)9 A tenyészállat behozatalához a tenyésztési hatóság engedélye szükséges

a) a hazai védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és

b) a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendeletben meghatározott magyar ebfajták (a továbbiakban: magyar ebfajta)

esetében.

3. § (1) Harmadik országból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot szarvasmarha, sertés, juh és kecske esetében a melléklet szerinti tenyésztéstechnikai bizonyítványnak, lófélék esetében a 93/623/EGK határozatban megállapított azonosító okmánynak kell kísérnie. Tagállamból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot származási igazolásnak kell kísérnie.

(2)10 A behozatalról a behozott tenyészállatok hasznosítási helyre érkezését követően, legkésőbb negyvennyolc órán belül a 2. § (1) bekezdése szerinti kérelmezőnek írásban értesítenie kell a tenyésztési hatóságot. Az értesítéshez csatolni kell az (1) bekezdés szerinti kísérőokmányt.

4. § (1) A behozott tenyészállatot, donoregyedet és szaporítóanyagot – kivéve a keltetőtojást – a hasznosítását megelőzően tenyésztési szempontból honosíttatni kell.

(2)11 A honosítás az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által vezetett törzskönyvbe történő felvételét, és a tenyésztési adatnak a tenyésztési adatbankba történő bejegyzését, illetve a származó ország nyilvántartást végző szervezete által kiállított származási igazolásnak a tenyésztési hatósággal történő hitelesíttetését jelenti.

(3) A 2. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat és a behozatalt követő törzskönyvi nyilvántartásba vétel – honosítás – nem tagadható meg, ha a tenyészállat, illetve a donoregyed adatai megfelelnek a tenyésztő szervezet törzskönyvi szabályzatában foglaltaknak.

(4)12 A behozott mélyhűtött spermát a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel, csak a mesterséges termékenyítési engedély kiadását követően és engedélyezett mesterséges termékenyítő állomás vagy spermatároló központ útján lehet felkínálni, illetve értékesíteni.

(5)13 Hímivarú szarvasmarha tenyészállat (tenyészbika) és sperma honosítása központi lajstromszám egyidejű kiadásával történik.

5. § (1)14 A tenyésztési hatóság ellenőrzi, hogy

a) a behozatal az előzetes bejelentésben foglaltak szerint valósult-e meg;

b) az állatoknak van-e származási igazolása, fajuknak, életkoruknak és hasznosításuknak megfelelő teljesítményvizsgálati eredménye, tenyészértéküket megállapították-e, illetve az átszámítható-e;

c) a szaporítóanyagnak van-e származási igazolása, valamint a szaporítóanyagot adó tenyészállat vércsoport-, vagy azzal egyenértékű vizsgálati eredménye és szaporítóanyag minőségi bizonyítványa, és a fizikai, a biológiai, valamint a minőségi tulajdonságai a hazai forgalomba hozatali feltételeknek megfelelnek-e;

d) a törzskönyvezés feltételei biztosítottak-e;

e) a bejelentést a behozatalt követően 30 napon belül megtették-e, ha a behozatalt fajtaelismerésre irányuló eljárás követi.

(2)15 A tenyésztési hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést az Európai Unió tagállamából történő behozatal esetén szúrópróbaszerűen, illetve bejelentés alapján, harmadik országból történő behozatal esetén pedig minden esetben – kivéve, ha külön jogszabály vagy államközi egyezmény másképpen nem rendelkezik – elvégzi.

6. § (1)16 A bejelentéstől eltérő behozatal esetén a tenyésztési hatóság a 4. § szerinti honosítást megtagadhatja.

(2)17 A bejelentéstől eltérő behozatal, illetve nem honosított tenyészállat és szaporítóanyag használata esetén a tenyésztési hatóság köteles a Tv. 45. § (2) bekezdése alapján a behozott állat haszonállatként történő hasznosítását, szükség esetén a hímivarú állat ivartalanítását, nőivarú egyedek szaporítási tilalmát, illetve a szaporítóanyag megsemmisítését vagy visszaszállítását elrendelni.

7. §18 A külön jogszabály szerinti védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedeit, valamint szaporítóanyagát kivinni csak a kiszállítást legalább 15 nappal megelőző bejelentést követően, őshonos mezőgazdasági állatfajták esetében a tenyésztési hatóság engedélye esetén lehet.

7/A. §19 A magyar ebfajták tenyészállatait, valamint szaporítóanyagát kivinni csak a kiszállításnak a tenyésztési hatóság részére történő írásbeli bejelentését követően lehet.

8. § (1)20 Tenyészállatot és szaporítóanyagot az ország területéről kivinni csak a tenyésztési hatóság által hitelesített származási igazolással lehet.

(2) A tenyészállatok kiviteléhez támogatás csak az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése után vehető igénybe.

(3) A szaporítóanyag kiviteléhez szükséges minőségigazolás kiadására vonatkozó szabályokat a külön rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet

a) a Tanács 77/504/EGK irányelve a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól,

b) a Tanács 88/661/EGK irányelve a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról,

c) a Tanács 89/361/EGK irányelve a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről,

d) a Bizottság 96/510/EK határozata a tenyészállatok, valamint azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalához szükséges származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány megállapításáról,

e) a Tanács 94/28/EK irányelve a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról,

f) a Bizottság 2004/186/EK határozata a 96/510/EK határozat egyes mellékleteinek a lófélék spermája, petesejtjei és embriói behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai követelmények tekintetében történő módosításáról

g)21 a Tanács 90/425/EGK (1990. június 26.) irányelve az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről

h)22 a Tanács 88/407/EGK irányelve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról,

i)23 a Tanács 90/429/EGK irányelve a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról.

szóló irányelveknek és határozatoknak való megfelelést szolgálja.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a tenyészállatok behozatalához és kiviteléhez szükséges szakmai hozzájárulás előírásairól szóló 34/1994. (VI. 28.) FM rendelet, valamint a mesterséges termékenyítésről, az embrió átültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet 11. §-a hatályát veszti.

Melléklet a 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelethez

I.
Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat,
fajtatiszta tenyészsertés, valamint fajtatiszta tenyészjuh és -kecske behozatalához

Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat,
fajtatiszta tenyészsertés, valamint fajtatiszta tenyészjuh és -kecske behozatalához

1.

Faj (szarvasmarha/sertés/juh/kecske)1

2. Fajta

3.

Kiállító szerv

4.

A származási törzskönyvet vezető harmadik országbeli hatóság neve és címe

5.

A tenyésztő neve és címe

6.

Azon közösségi törzskönyvet vezető tenyésztő egyesület, illetve szövetség neve és címe, amelybe az állatot be fogják jegyezni

7.

Az állat törzskönyvezéséért, illetve egyéb nyilvántartásba vételéért felelős személy neve és címe

8.

Az állat neve (nem kötelező)

9. Eredeti törzskönyvi szám

10.

Azonosítási rendszer (tetoválás, füljelző, mikrochip, sziluett stb.)

11. Azonosító szám

12.

Az állat születési ideje

13. Az állat neme

14.

Az állat származása

 

Apaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

Anyaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

15.

Az állat, valamint a szülők és nagyszülők teljesítményvizsgálatára és naprakész tenyészértékbecslésére vonatko-
zóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt2

Kelt: ......................................................................................-ban, ................................................................................-n

Aláírás: ...............................................................................................................................................................................

AZ ALÁÍRÓ NEVE ÉS BEOSZTÁSA NYOMTATOTT BETŰVEL

.............................................................................................................................................................................................

1 A nem megfelelő rész törlendő.
2 Szükség esetén további lapon folytatható.

II.
Bizonyítvány hibrid tenyészsertés behozatalához

Bizonyítvány hibrid tenyészsertés behozatalához

1.

Kiállító szerv

2.

A származási nyilvántartást vezető harmadik országbeli hatóság neve és címe

3.

A tenyésztő neve és címe

4.

Azon közösségi nyilvántartást vezető tenyésztő egyesület, illetve szövetség neve és címe, amelybe az állatot be fogják jegyezni

5.

Az állat nyilvántartásba vételéért felelős személy neve és címe

6.

Az állat neve (nem kötelező)

7. A harmadik országbeli nyilvántartási szám

8.

Azonosítási rendszer (tetoválás, füljelző, mikrochip, stb.)

9. Azonosító szám

10.

Az állat születési ideje

11. Az állat neme

12.

Genetikai típus, vonal

Kelt: ......................................................................................-ban, ................................................................................-n

Aláírás: ...............................................................................................................................................................................

AZ ALÁÍRÓ NEVE ÉS BEOSZTÁSA NYOMTATOTT BETŰVEL

.............................................................................................................................................................................................

III.
Vemhességi bizonyítvány

Vemhességi bizonyítvány

A) A hímivarú donorállat adatai

1.

Faj

2. Fajta/genetikai típus

3.

Kiállító szerv

4.

A származási törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető harmadik országbeli hatóság neve és címe

5.

Az állat neve (nem kötelező)

6. Eredeti nyilvántartási szám

7.

Az állat születési ideje

8. Vércsoport1

9.

A tenyésztő neve és címe

10.

Az állat származása

 

Apaállat2Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő3Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő3Eredeti törzskönyvi szám

 

Anyaállat2Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő3Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő3Eredeti törzskönyvi szám

11.

Az állat, valamint a szülők és nagyszülők teljesítményvizsgálatára és naprakész tenyészértékbecslésére vonatko-
zóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt2, 4

B) A mesterséges termékenyítés, illetve a fedeztetés időpontja

Kelt: ......................................................................................-ban, ................................................................................-n

Aláírás: ...............................................................................................................................................................................

AZ ALÁÍRÓ NEVE ÉS BEOSZTÁSA NYOMTATOTT BETŰVEL

.............................................................................................................................................................................................

1 Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, juh és kecske esetén szükséges.
2 Hibrid sertés esetén nem szükséges.
3 Lófélék és hibrid sertés esetén nem szükséges.
4 Szükség esetén további lapon folytatható.

IV.
Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, fajtatiszta tenyészsertés, valamint fajtatiszta tenyészjuh és -kecske spermájának behozatalához

Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, fajtatiszta
tenyészsertés, valamint fajtatiszta tenyészjuh és -kecske spermájának behozatalához

A) A hímivarú donorállat adatai

1.

Faj (szarvasmarha/sertés/juh/kecske)1

2. Fajta/genetikai típus

3.

Kiállító szerv

4.

A származási törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető harmadik országbeli hatóság neve és címe

5.

A tenyésztő neve és címe

6.

Az állat neve (nem kötelező)

7. Eredeti nyilvántartási szám

8.

Az állat születési ideje

9. Vércsoport2

10.

Az állat származása3

 

Apaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

Anyaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

11.

Az állat, valamint a szülők és nagyszülők teljesítményvizsgálatára és naprakész tenyészértékbecslésére vonatko-
zóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt3, 4

12.

A tenyészértékbecslés megbízhatósága (csak tejelő típusú bika esetén) (legalább 0,5)

Kelt: ......................................................................................-ban, ................................................................................-n

Aláírás: ...............................................................................................................................................................................

AZ ALÁÍRÓ NEVE ÉS BEOSZTÁSA NYOMTATOTT BETŰVEL

.............................................................................................................................................................................................

1 A nem megfelelő rész törlendő.2 Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, juh és kecske esetén szükséges.
3 Hibrid sertés esetén nem szükséges.
4 Szükség esetén további lapon folytatható.

V.
Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, tenyészsertés, fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék spermájának behozatalához

Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, tenyészsertés,
fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék spermájának behozatalához

A) A hímivarú donorállat adatai

1.

Faj (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló)1

2. Fajta/genetikai típus

3.

Kiállító szerv

4. A törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető származás szerinti harmadik országbeli hatóság neve és címe

5.

A tenyésztő neve és címe

6.

Az állat neve (nem kötelező)

7. Eredeti nyilvántartási szám

8.

Az állat születési ideje

9. Vércsoport2

10.

Az állat származása3

 

Apaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

 

Anyaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

11.

Az állat, valamint a szülők és nagyszülők teljesítményvizsgálatára és naprakész tenyészértékbecslésére vonatko-
zóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt3, 5

12.

A tenyészértékbecslés megbízhatósága (csak tejhasznú fajtához tartozó bika esetén) (legalább 0,5)

Érvényesség

13.

Dátum és hely

14. AZ ALÁÍRÓ NEVE NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS BEOSZTÁSA


15. Aláírás

B) A sperma adatai

1.

A sperma azonosítási rendszere (szín, szám stb.)

2. A tárolóedény azonosító jele

3.

A sperma eredete (a spermagyűjtő/-tároló központ címe)

4. A sperma rendeltetési helye (a címzett neve és címe)

A műszalma/műszalmák azonosítása

Az adagok száma

A gyűjtés dátuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényesség

5.

Dátum és hely

6. AZ ALÁÍRÓ NEVE NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS BEOSZTÁSA


7. Aláírás

1 A nem megfelelő rész törlendő.
2
Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, lófélék, juh és kecske esetén szükséges.
3 Hibrid sertés esetén nem szükséges.
4 Törzskönyvezett lófélék esetén nem szükséges.
5 Szükség esetén további lapon folytatható.

VI.
Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, tenyészsertés, fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék petesejtjeinek behozatalához

Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat, tenyészsertés,
fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék petesejtjeinek behozatalához

A) A nőivarú donorállat adatai

1.

Faj (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló)1

2. Fajta/genetikai típus

3.

Kiállító szerv

4. A törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető származás szerinti harmadik országbeli hatóság neve és címe

5.

A tenyésztő neve és címe

6.

Az állat neve (nem kötelező)

7. Eredeti nyilvántartási szám

8.

Az állat születési ideje

9. Vércsoport2

10.

Az állat származása3

 

Apaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

 

Anyaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

11.

Az állat, valamint a szülők és nagyszülők teljesítményvizsgálatára és naprakész tenyészértékbecslésére vonatko-
zóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt3, 5

Érvényesség

12.

Dátum és hely

13. AZ ALÁÍRÓ NEVE NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS BEOSZTÁSA


14. Aláírás

B) A petesejtek adatai

1.

A petesejtek azonosítási rendszere (szín, szám stb.)

2. A tárolóedény azonosító jele

3.

A petesejtek eredete (a petesejtgyűjtő munkacsoport címe)

4. A petesejtek rendeltetési helye (a címzett neve és címe)

A műszalma/műszalmák azonosítása

A petesejtek száma műszalmánként

A gyűjtés dátuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényesség

5.

Dátum és hely

6. AZ ALÁÍRÓ NEVE NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS BEOSZTÁSA


7. Aláírás

1 A nem megfelelő rész törlendő.
2
Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, lófélék, juh és kecske esetén szükséges.
3 Hibrid sertés esetén nem szükséges.
4 Törzskönyvezett lófélék esetén nem szükséges.
5 Szükség esetén további lapon folytatható.

VII.
Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat,
tenyészsertés, fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék embrióinak
behozatalához

Származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat,
tenyészsertés, fajtatiszta tenyészjuh és -kecske, valamint törzskönyvezett lófélék embrióinak
behozatalához

A) A hímivarú donorállat adatai

1.

Faj (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló)1

2. Fajta/genetikai típus

3.

Kiállító szerv

4. A törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető származás szerinti harmadik országbeli hatóság neve és címe

5.

A tenyésztő neve és címe

6.

Az állat neve (nem kötelező)

7. Eredeti nyilvántartási szám

8.

Az állat születési ideje

9. Vércsoport2

10.

Az állat származása3

 

Apaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

 

Anyaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

11.

Az állat, valamint a szülők és nagyszülők teljesítményvizsgálatára és naprakész tenyészértékbecslésére vonat-
kozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt3, 5

Érvényesség

12.

Dátum és hely

13. AZ ALÁÍRÓ NEVE NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS BEOSZTÁSA


14. Aláírás

B) A nőivarú donorállat adatai

1.

Faj (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló)1

2. Fajta/genetikai típus

3.

Kiállító szerv

4. A törzskönyvet vagy egyéb nyilvántartást vezető származás szerinti harmadik országbeli hatóság neve és címe

5.

A tenyésztő neve és címe

6.

Az állat neve (nem kötelező)

7. Eredeti nyilvántartási szám

8.

Az állat születési ideje

9. Vércsoport2

10.

Az állat származása3

 

Apaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

 

Anyaállat
Eredeti törzskönyvi szám

Hímivarú nagyszülő
Eredeti törzskönyvi szám

 

 

Nőivarú nagyszülő4
Eredeti törzskönyvi szám

11.

Az állat, valamint a szülők és nagyszülők teljesítményvizsgálatára és naprakész tenyészértékbecslésére vonat-
kozóan rendelkezésre álló valamennyi eredmény, a tenyészértékbecslést végző szerv nevével együtt3, 5

Érvényesség

12.

Dátum és hely

13. AZ ALÁÍRÓ NEVE NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS BEOSZTÁSA


14. Aláírás

C) Az embriók adatai

1.

Az embriók azonosítási rendszere (szín, szám stb.)

2. A tárolóedény azonosító jele

3.

Az embrió(k) eredete (az embriógyűjtő munka-
csoport címe)

4. Az embrió(k) rendeltetési helye (a címzett neve és címe)

A műszalma/műszalmák azonosítása

Az embriók száma műszalmánként

A gyűjtés dátuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényesség

5.

Dátum és hely

6. AZ ALÁÍRÓ NEVE NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS BEOSZTÁSA


7. Aláírás

1 A nem megfelelő rész törlendő.
2
Vagy a közösségi joggal összhangban engedélyezett egyéb megfelelő módszer; csak szarvasmarha, lófélék, juh és kecske esetén szükséges.
3 Hibrid sertés esetén nem szükséges.
4 Törzskönyvezett lófélék esetén nem szükséges.
5 Szükség esetén további lapon folytatható.

1

A rendeletet a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 91. § 6. pontja hatályon kívül helyezte 2019. augusztus 1. napjával.

2

Az 1. § a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdését a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 8. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 43. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

7

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

8

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

9

A 2. § (4) bekezdése a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdése a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (4) bekezdése a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az ez utóbbi módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

13

A 4. § (5) bekezdését a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

14

Az 5. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdése a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdése a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdése a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

18

A 7. § a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokat az e módosító rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni.

20

A 8. § (1) bekezdése a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 9. § g) pontját a 84/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 7. §-a iktatta be.

22

A 9. § h) pontját a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be.

23

A 9. § i) pontját a 28/2010. (XI. 9.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be.