• Tartalom

13/2004. (II. 13.) GKM rendelet

13/2004. (II. 13.) GKM rendelet

az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról1

2011.01.01.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet szabályozási körébe tartoznak a földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, valamint ezek elegyeivel üzemeltetett ipari vagy mezőgazdasági célú, valamint más, nem háztartási célú gázfogyasztó készülék(ek) [a továbbiakban együtt: gázkészülék(ek)] és gázfelhasználó technológiák, valamint az ilyen gázkészülék(ek) és gázfelhasználó technológiák tulajdonosai, használói, illetve üzemeltetői.

(2) Nem tartoznak a rendelet szabályozási körébe:

a) a haditechnikai célokat szolgáló berendezések;

b) a belső égésű motorok (az energetikai célra szolgáló gázturbinák és gázmotorok kivételével);

c) a külön jogszabályok2 hatál a alá tartozó közúti jármű motorok;

d) a vegyipari technológiában a gázt kizárólag alapanyagként felhasználó berendezések;

e) a 3/1999. (II. 5.) GM és a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelettel módosított, az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet hatálya alá tartozó készülékek;

f) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések és rendszerek.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülék: ipari vagy mezőgazdasági eljárásokra tervezett berendezés, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia és/vagy védőgáz hatásának van kitéve. A gázfogyasztó készülék magába foglalja a tüzelőanyag- és égéslevegő ellátó rendszer, a tűztér-munkatér, égéstermék elvezetés és az irányítástechnikai tartozékok összességét;

b) gázfelhasználó technológia: olyan műszaki rendszer, amelyet az üzemeltető az a) pont szerinti gázfogyasztó készülék beépítésével létesít;

c) gyártó megfelelőségi nyilatkozata: a gyártó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gázkészüléket milyen biztonsági követelményeknek megfelelően gyártották;

d) rendeltetésszerű használat: a gázkészülék használati, kezelési útmutatójában vagy termékismertetőjében feltüntetett, az előírt minőségű gázzal és a megadott nyomástartományban történő, a gyártó által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat;

e) átalakítás: minden olyan változtatás, amely a gázkészülék biztonsági viszonyaiban változást okoz;

f) üzemeltető: bármely magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki illetve amely gázkészüléket üzemeltet, vagy annak tulajdonosa, használója.

Forgalomba hozatal

3. § (1) Csak a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával ellátott gázkészülék hozható forgalomba.

(2) Ha az adott gázkészülék biztonságosságának követelményeit jogszabály vagy nemzeti szabvány nem határozza meg, akkor minősül biztonságosnak, ha az üzemeltető életét, egészségét, testi épségét az ésszerűen várható használat időtartama alatt rendeltetésszerű használat esetén az ésszerűen elvárható legkisebb mértékben veszélyezteti.

(3) A gázkészülék forgalomba hozatalához magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót kell csatolni. Az útmutatónak tartalmaznia kell a biztonságos használatot lehetővé tevő, az elhelyezésre, üzembe helyezésre és karbantartásra vonatkozó gyártói előírásokat.

(4) A gázkészülék átalakítása esetén az átalakítást végző új megfelelőségi nyilatkozatot köteles kiállítani.

(5) Az átalakítási dokumentációnak alkalmasnak kell lennie az átalakítás utáni állapot és az eredeti biztonsági szint összehasonlító értékelésére.

Hatósági felügyelet és jóváhagyás

4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak.

(2)3 A hatósági felügyeletet első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve látja el.

(3) A gázfelhasználó technológiába csak a 3. § (1) bekezdésben előírt megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező gázkészüléket szabad beépíteni. E feltétel teljesülését a hatóság a külön jogszabály4 szerinti piacfelügyeleti eljárása keretében vizsgálja.

(4)5 A gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák létesítését, továbbá átalakítását, áthelyezését és végleges használaton kívül helyezését a tulajdonos, használó, illetve üzemeltető köteles bejelenteni a hatóságnak.

(5)6 A bejelentés a hatóság által rendelkezésre bocsátott külön adatlapon történik. A bejelentést a hatóság nyilvántartásba veszi.

(6)7 A gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák használatbavételét megelőzően a hatóság gáz-biztonságtechnikai ellenőrzés alapján – a (7) bekezdés szerinti kivétellel – dönt a használatbavétel jóváhagyásáról. Ehhez elrendelheti próbaüzemeltetés lefolytatását is, melynek során el kell végezni a jóváhagyás megalapozásához szükséges melegüzemi biztonsági ellenőrzést.

(7) Nem szükséges a (6) bekezdés szerinti biztonságtechnikai ellenőrzés, ha a gázfelhasználó technológiát, illetve az annak részét képező gázfogyasztó készüléket annak gyártója, forgalmazója vagy ezek megbízottja szereli össze, vagy alakítja át, és helyezi üzembe.

(8) A használatbavétel jóváhagyása határozatlan időre szól, érvényességének feltétele a GET 22. §-ának (7) bekezdése szerinti időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatok elvégzése. Ezek elvégzésének módját, gyakoriságát, műszaki tartalmát és dokumentálását a hatóság a jóváhagyási határozatban az üzemeltető álláspontjának, valamint a gázfelhasználó technológia jellegének és egyéb, a biztonságot befolyásoló körülményeknek a figyelembevételével rögzíti.

(9) A (7) bekezdés szerinti időszakos ellenőrzést az üzemeltető is elvégezheti, ha ehhez a külön jogszabályban8 meghatározott szakképesítéssel rendelkező alkalmazottja van és a tárgyi feltételeket is biztosítja.

5. § (1) A hatóság

a) a gázkészülékek tekintetében piacfelügyeletet gyakorol,

b) kezeli a gázkészülékek adatbázisát,

c) nyilvántartja a rendkívüli eseményeket.

(2) Ha az ellenőrzés során a hatóság megállapítja, hogy a külön jogszabályban9 meghatározott feltételek nem teljesülnek, illetve az üzemeltető a külön jogszabály 6. § szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, elrendelheti a hiba kijavítását, a hiányosság megszüntetését, illetve megtilthatja a gázkészülék vagy egyes tartozékainak használatát.

6. § A hatóság által e rendelet alapján végzett tevékenységért felszámítható díjat külön jogszabály10 határozza meg.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt kiadott gyártási vagy behozatali, illetve átalakítási engedélyek érvényességét e rendelet hatálybalépése nem érinti.

(3)11

1

A rendeletet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. április 20. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 15. § (3) bekezdését.

2

– A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet,
– a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

3

A 4. § (2) bekezdése a 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 20. §-ával megállapított, a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 39. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szervezetéről feladat- és hatásköréről szóló 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 11. §-a.

5

A 4. § (4) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (5) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (6) bekezdése a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 18. §-a, a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A földgázellátásban a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet mellékletének ,,Sajátos követelmények'' táblázat 15. pontja.

9

A gázcsatlakozó vezetékekre és a fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet.

10

A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes államigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjairól szóló, többször módosított 15/1997. (IV. 4.) IKIM rendelet.

11

A 7. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 186. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére