• Tartalom

2004. évi CXXXVII. törvény

2004. évi CXXXVII. törvény

a Nemzeti Audiovizuális Archívumról1

2019.12.31.

Az Országgyűlés
– annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei korhű képet kapjanak a jelen és a múlt eseményeiről, társadalmáról és kultúrájáról,
– a rádiós és televíziós műsorszámok gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele céljából

a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A törvény hatálya

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed

a)2 a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 37. pontjában meghatározott magyar műsorszámokra;

b) az egyéb magyar vonatkozású műsorszámokra.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki azokra a műsorszámokra, amelyek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §-ának (3) bekezdése alapján esnek archiválási kötelezettség alá.

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában

a)3 műsorszámhoz kapcsolódó dokumentum: a műsorszám előállításához, bemutatásához szükséges dokumentum (1. melléklet), és a műsorszámnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) elnökének rendelete szerinti azonosító adatait rögzítő dokumentum;

b) archiválás: a műsorszámnak az archívum gyűjteményében történő tartós rögzítése, amelynek során a műsorszámhoz hozzárendelik az előállítására és azonosítására vonatkozó információkat;

c) felújítás: az archivált példányok állagának – a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételek mellett történő – javítása, eredeti állapotának helyreállítása, ideértve az archiválási célból történő másolatkészítést is;

d)4 audiovizuális kötelespéldány: a közszolgálati médiaszolgáltatók és – az NMHH elnökének rendelete szerinti műsorszámok esetében – az országos földfelszíni terjesztésű televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó műsorszám.

II. Fejezet

A Nemzeti Audiovizuális Archívum

3. §5 A Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok gyűjtését, nyilvántartását, archiválását és a nyilvánosság számára az NMHH elnökének rendeletében meghatározott módon történő hozzáférhetővé tételét biztosító, állami tulajdonban lévő országos gyűjtőkörű közgyűjteménynek minősülő audiovizuális archívum.

4. §6 (1) A NAVA-t az NMHH a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) keretei között működteti, a NAVA feletti törvényességi és szakmai felügyeletet az NMHH Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) gyakorolja.

(2) A NAVA kezelésének, fenntartásának, működtetésének és az Alap a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával való integrációjának részletes szabályait – a Médiatanács jóváhagyásával – az Alap vezérigazgatója határozza meg a NAVA működési szabályzatában. Az Alap vezérigazgatója a NAVA működési szabályzatát az Alap honlapján közzéteszi.

(3) A NAVÁ-t érintő jogok gyakorlása, érvényesítése és kötelezettségek teljesítése során harmadik személy felé az Alap vagy a keretei között működő szervezet jár el a NAVA működési szabályzata szerint.

4/A. §7 (1) A NAVA-val összefüggő tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – a NAVA Alap részére történt átadását követően – az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Mttv. 136. § (17) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(2) Az Alap az Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívuma keretei között gondoskodik a NAVA tárolásáról, megőrzéséről és jogszerű felhasználásáról.

(3) A NAVA tekintetében alkalmazni kell az Mttv. 100. § (2), (5) és (7)–(10) bekezdését.

4/B. §8 Ha az Alapban nem áll rendelkezéshez a működtetéshez szükséges forrás, a NAVA az audiovizuális kötelespéldányok gyűjtése és archiválása körébe nem tartozó – e törvény és az NMHH elnökének rendelete által meghatározott – feladatokat a Médiatanács 14. §-a szerinti határozatában megállapított módon látja el. A rendelkezésre álló forrást az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között működő szervezet részére a feladatellátással arányosan átadhatja.

4/C. §9 (1)10 Az Alap a NAVA-t érintő és az e törvényben nem szabályozott feladatok ellátására – ideértve a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való együttműködésből eredő feladatokat is – a Médiatanács és a kultúráért felelős miniszter jóváhagyásával megállapodást köthet.

(2) Az e törvényben nem szabályozott feladatellátás kizárólag a Médiatanács által jóváhagyott megállapodás szerint valósulhat meg. A megállapodásban rendelkezni kell más költségvetési szerv szerződő fél esetén a költségtérítésről, egyéb szerződő fél esetén megfelelő szolgáltatási díjról. Az így befolyó bevételeket az Alap köteles a NAVA feladataira fordítani.

A NAVA feladatai

5. § A NAVA alapszolgáltatásai körében biztosítja

a)11 az általa nyilvántartásba vett műsorszámoknak az NMHH elnökének rendeletében meghatározott azonosító adatairól történő folyamatos, mindenki számára hozzáférhető tájékoztatást;

b) az általa archivált műsorszámoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 38. §-ának (5) bekezdésében említett célból, a külön jogszabályban meghatározott módon a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét.

6. §12 A NAVA a médiaszolgáltatók adataira is kiterjedő módon az NMHH elnökének rendeletében meghatározottak szerinti országos nyilvántartást vezet az egyes műsorszámok azonosító adatairól.

7. § (1) A NAVA gyűjti és archiválja az audiovizuális kötelespéldányokat.

(2)13 A NAVA – a kötelespéldány-szolgáltatás körén kívül eső műsorszámok nyilvántartásának, megőrzésének és felújításának megvalósítása érdekében – az Szjt.-nek megfelelően az NMHH elnökének rendelete szerint gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat.

(3)14 A NAVA az NMHH elnökének rendelete szerint rendszeresen és folyamatosan felújítja az általa archivált műsorszámokat.

(4) A NAVA által archiválási céllal rögzített műsorszámok az Szjt. 35. § (7) bekezdése szempontjából rendkívüli dokumentációs értékkel bíró rögzítésnek minősülnek.

8. §15 A NAVA 5–7. §-ban nem szabályozott egyéb feladatait az NMHH elnökének rendelete határozza meg.

9. §16 Az e törvényben foglalt célok hatékony megvalósítása érdekében a NAVA – a kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó feladatokon túl – együttműködést kezdeményezhet a kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett médiaszolgáltatókkal, valamint más médiaszolgáltatókkal és archívumokkal, könyvtárakkal.

A kötelespéldány-szolgáltatás

10. §17 (1) A nyilvánossághoz közvetített audiovizuális kötelespéldányt és az NMHH elnökének rendeletében meghatározott azonosító adatokat archiválási célra – az NMHH elnökének rendelete meghatározott formában – a NAVA rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA jogosult közvetlenül a műsorszórásból rögzíteni. Ha a NAVA a közvetlen rögzítés jogával nem élt, a médiaszolgáltató az Alap vagy a keretei között működő szervezet – a műsor vetítésétől számított 60 napon belül közölt – felhívására legkésőbb 60 napon belül a műsorszámot a az NMHH Elnökének rendelete szerinti hordozón és módon rendelkezésre bocsátja.

(3) A műsorszámok NMHH elnökének rendelete szerinti azonosító adatait a médiaszolgáltató a műsorszám nyilvánossághoz közvetítését követő három napon belül a NAVA rendelkezésére bocsátja. Változatlan formában történő ismételt nyilvánossághoz közvetítés esetén csak az azonosító adatokban bekövetkezett változásokat kell a kötelespéldány archívummal közölni.

11. § A kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan értékű műsorszám, vagy az azt tartalmazó hordozó megsemmisülésének, elveszésének, megrongálódásának, károsodásának veszélye esetén a műsorszámot tartalmazó hordozó birtokosát a NAVA felszólítja, hogy azt – archiválás céljából – 30 napon belül bocsássa rendelkezésre.

Együttműködés a médiaszolgáltatókkal
és más archívumokkal18

12. § (1)19 A műsorszámok és a kapcsolódó dokumentumok elhelyezéséről, a kötelespéldány-szolgáltatás módjáról és feltételeiről, valamint a műsorszámok gyűjtésével és archiválásával összefüggő más kérdésekről – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a NAVA szolgáltatási szerződésben állapodhat meg a médiaszolgáltatókkal és más archívumokkal.

(2) A NAVA szolgáltatási szerződést köt a nála önkéntesen elhelyezett műsorszámokra és kapcsolódó dokumentumokra vonatkozó jogokról és kötelezettségekről, így különösen a felújítás részletszabályairól, a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételről és hasznosításról, a műsorszámok archívumból történő ideiglenes kiemeléséről, a műsorszámokban bekövetkezett károsodás miatt fennálló felelősségről és a helyreállítás feltételeiről.

13. §20 A NAVA együttműködést kezdeményezhet más archívumokkal és – megállapodás vagy viszonosság alapján – más országok archívumaival, különösen az alábbi területeken:

a) információcsere műsorszámokról;

b) európai audiovizuális dokumentációs adatbázis felállítása;

c) egységes eljárás kidolgozása a műsorszámok és a hozzájuk rendelt adatok tárolására, megosztására és frissítésére;

d) egységes szabvány kidolgozása az elektronikus információcsere területén;

e) a műsorszámok érzékelhetővé tételét szolgáló berendezések, eszközök megőrzése;

f) a szolgáltatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése;

g) a veszélyeztetett műsorszámok feltárása és archiválásuk kezdeményezése a NAVA-nál.

13/A. §21 A NAVA az Alap Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával az Alap vezérigazgatója által meghatározott, a Médiatanács által jóváhagyott integrált rendszerben működik.

III. Fejezet

A Médiatanács feladatai22

14. §23 (1) A Médiatanács törvényességi és szakmai felügyeletet gyakorol a NAVA működtetése felett.

(2) Az Mttv. 136. § (6) bekezdésére tekintettel, ha az Alap nem rendelkezik a NAVA működtetéséhez szükséges megfelelő forrással a Médiatanács határozatában – kizárólag a korlátozásra okot adó körülmény megszűnéséig – ideiglenesen korlátozhatja a NAVA működését a 4/B. § szerint. Az Alap vezérigazgatója jogosult e körben a Médiatanács döntését kezdeményezni, illetve előterjesztést tenni.

(3) A Médiatanács

a) dönt az audiovizuális kulturális örökség megőrzését, így különösen a műsorszámok védelmét szolgáló szakmai programokról, továbbá – a kötelespéldányok körén kívül – a műsorszámok gyűjtendő körének meghatározásáról (bővítéséről, szűkítéséről);

b) közreműködik az audiovizuális kulturális örökség védelmére irányuló nemzetközi együttműködésben;

c) évente jelentést tesz közzé az audiovizuális kulturális örökség védelmének helyzetéről;

d) véleményt nyilvánít a NAVA gyűjteményének nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét érintő kérdésben.

15–16. §24

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) E törvény 2006. január 1. napján lép hatályba.

(2)–(4)25

Felhatalmazások

18. §26 Felhatalmazást kap az NMHH Elnöke, hogy rendeletben határozza meg

a) az országos földfelszíni terjesztésű televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó műsorszámok közül az audiovizuális kötelespéldányok körét, valamint az audiovizuális kötelespéldányok szolgáltatásának részletes szabályait;

b) a műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeit;

c) a NAVA részére történő kötelező adatszolgáltatás körét, módját, az adatok nyilvánosságra hozatalának szabályait;

d) a NAVA-hoz kapcsolódó országos nyilvántartás adattartalmát, vezetésének, nyilvánosságának szabályait;

e) a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámok gyűjtésének és archiválásának módját és szabályait;

f) a NAVA által ellátandó egyéb közszolgáltatásokat, feladatokat.

Átmeneti rendelkezések27

19. §28 (1) A NAVA-t mint országos közgyűjteményt – ide nem értve a (2) bekezdés szerinti vagyont – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemzeti vagyonként nyilvántartásba veszi, és a tulajdonosi jogok gyakorlását a NAVA-hoz mint országos közgyűjteményhez tartozó vagyonelemek tételes nyilvántartásával e bekezdés hatálybalépését követő 60 napon belül átadja az Alapnak azzal, hogy az Alap az e bekezdés hatálybalépésétől jogosult a NAVA-hoz mint országos közgyűjteményhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat gyakorolni, illetve az Mttv.-ben és az e törvényben foglalt célok keretében és érdekében működtetni a NAVA-t. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az átadással egyidejűleg, az törvényhelyre való hivatkozással kivezeti a NAVA-t mint országos közgyűjteményt a nyilvántartásából.

(2) A NAVA működtetés céljára nyújtott állami támogatásból a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) keletkezett, a NAVA megfelelő színvonalon történő működtetését szolgáló, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyon, ideértve a NAVA működtetéséhez kapcsolódó vagyoni jogokat és követeléseket is, az e bekezdés hatálybalépésével teljes egészében és térítésmentesen állami tulajdonba kerül. E vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az e bekezdés hatálybalépésétől az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó jogszabályok, így különösen az Mttv. 136. § (17) bekezdés szerint.

(3) Nem minősül a (2) bekezdés szerinti vagyonátadásnak az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó ellenérték fejében teljesített termékértékesítés.

(4) A (2) bekezdés alapján vagyonnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bekerülési értéke megegyezik a vagyonnak az átadás időpontjában a Társaság által vezetett könyv szerinti értékével.

(5) A (2) bekezdés szerint átadott vagyon kizárólag a NAVA e törvény és az NMHH elnökének rendelete szerinti feladatainak, illetve az Alap Mttv. 100. § szerinti Archívumával összefüggő feladatok teljesítéséhez használható fel.

(6) A (2) bekezdés szerint átadott vagyont, vagy annak egy részét, az ahhoz fűződő egyes jogosultságokat illetve kötelezettségeket az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között működő, a NAVA működtetését végző szervezet részére a (4) szerinti feltételekkel átadhatja. E törvény alkalmazásában az Alap keretei között működő szervezetnek minősül az Alap kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

(7) A (2) bekezdés szerinti vagyonátadás adómentes.

20. §29 (1) Az Alap jogosult a NAVA működtetését az Alap keretei között működő szervezet útján ellátni. Az Alap vagy az Alap keretei között a NAVA működtetését végző szervezet a NAVA fenntartásával, működtetésével közvetlenül összefüggő polgári jogi és munkajogi jogviszonyokban a Társaság jogutódjának minősül. A jogutód személyéről az Alap vezérigazgatója írásban értesíti az érintetteket.

(2) A Társaság e rendelkezés hatálybalépése előtt létrejött, a NAVA működtetésével összefüggő szerződéses jogviszonyaiból eredő jogok és kötelezettségek a maguk egészében és változatlan feltételekkel szállnak át a (3) bekezdés szerinti jogutódra. Az alanyváltozás nem érinti a szerződő felek eredeti jogait és kötelezettségeit. Erre tekintettel a szerződéses jogviszonyokban megvalósuló alanyváltozás tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény szerződésmódosításra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók.

(3) A vagyonátadás során a Társaságot terhelő, már teljesített szerződésekhez, a Társaságot terhelő, már teljesített kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó, el nem évült mellékkövetelések továbbra is a Társaságot terhelik. Ilyen jellegű igények az Alappal, illetve az NAVA működtetését végző, az Alap keretei között működő szervezettel szemben nem érvényesíthetők.

21. §30 Az NMHH elnökének e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete hatálybalépéséig az azonos tárgykörben alkotott miniszteri rendeletet kell alkalmazni.

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

22. §31 E törvény III. Fejezetének A Médiatanács feladatai alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2004. évi CXXXVII. törvényhez

A műsorszámhoz kapcsolódó
dokumentumok

A műsorszám előállítását, bemutatását
szolgáló eszközök

szerzői kézirat

kamera

színpadi terv és a kameraállások leírása

vetítőberendezés

a mű reklámja

 

kimutatás a mű megvalósításáról (pl. ütemterv, költségvetés, gyártási terv)

 

felhasználási szerződés (megfilmesítési, sugárzási szerződés stb.)

 

egyéb (pl. kritika, műismertető, filmográfia, forgatókönyvek, fotók)

 

2. melléklet a 2004. évi CXXXVII. törvényhez32

1

A törvényt az Országgyűlés a 2004. december 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. december 28.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 225. § 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 2. § a) pontja a 2011: CCI. törvény 263. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a 2011: CCI. törvény 263. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § a 2011: CCI. törvény 263. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. §-t a 2011: CVII. törvény 61. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CCI. törvény 263. § (4) bekezdése iktatta be.

10

A 4/C. § (1) bekezdése a 2016: CIV. törvény 61. §-ával megállapított, a 2019: CVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § a) pontja a 2011: CCI. törvény 263. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § a 2011: CCI. törvény 263. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 263. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. § (3) bekezdése a 2011: CCI. törvény 263. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. § a 2011: CCI. törvény 263. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. § a 2011: CCI. törvény 263. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10. § a 2011: CCI. törvény 263. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. §-t megelőző alcím a 2010: CLXXXV. törvény 225. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 225. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 13. § nyitó szövegrésze a 2011: CCI. törvény 264. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 13/A. §-t a 2011: CCI. törvény 263. § (12) bekezdése iktatta be.

22

A III. Fejezet címe a 2011: CCI. törvény 263. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 14. § a 2011: CCI. törvény 263. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 15–16. §-t a 2011: CLXVI. törvény 84. § 34. pontja, a 2011: CCI. törvény 265. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 17. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 741. pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 18. § a 2011: CCI. törvény 263. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 19. §-t megelőző alcímet a 2011: CCI. törvény 263. § (16) bekezdése iktatta be.

31

A 22. §-t a 2011: CCI. törvény 263. § (16) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: CXXXI. törvény 5. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 2. mellékletet a 2011: CCI. törvény 265. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére