• Tartalom

139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól1

2012.01.01.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól a Kormány a következőket rendeli el:2

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Ttv. 4. §-ának h)–j) pontjai szerinti tűzoltó-technikai termék gyártójára, forgalmazójára és javítójára, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, illetve építési termék gyártójára, forgalmazójára, és

b) a Ttv. 13/A. §-a szerinti piacfelügyeleti eljárásra.

Piacfelügyelet

1/A. §3 A Kormány a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

2. § (1)4 Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) illetékes szerve – mint piacfelügyeleti hatóság – ellenőrzi a forgalomba vagy beépítésre kerülő építési termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, tűzoltó-technikai termék (a továbbiakban: termék), tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét.

(2)5 A piacfelügyeleti eljárásra – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény X. fejezetében foglalt eljárási szabályokat, valamint az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998 (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Piacfelügyeleti bírság

3. § (1)6 Az eljáró hatóság a Ttv. 13/A. § (2) és (3) bekezdése alapján piacfelügyeleti bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki. A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is kiszabható.

(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a felhasználók érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel kell meghatározni.

(3)7 A bírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell befizetni.

(4)8 A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „piacfelügyeleti bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

4–5. §9

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

2

A preambulum a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-ának 179. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 351. §-a iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljrárásokban kell alkalmazni.

4

A 2. § (1) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-ának 179. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 139/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdését a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

9

A 4–5. §-t a 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére