• Tartalom

139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet

139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól1

2014.01.01.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 1. § c) pontja szerint az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfelelés támogatása cél megvalósításával összefüggő támogatás igénybevételével kapcsolatos eljárásra terjed ki.

A támogatás célja

2. § A támogatás célja, hogy beruházási, illetve jövedelemkiegészítő támogatás formájában segítséget nyújtson az Európai Unió által előírt környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai követelmények betartásához.

Fogalommeghatározás

3. § E rendelet alkalmazásában

a) állattartó: a tartási hely üzemeltetéséért felelős személy;

b)2 tartási hely: bármely olyan, egy járványügyi egységet képező létesítmény, építmény, illetve fedetlen farm esetén bármely olyan hely, ahol állatokat állandó vagy időszakos jelleggel tartanak, vagy ahol állatok tartózkodnak. Több létesítmény, építmény egy tartási helynek tekintendő, ha az állatok egymással közvetlenül érintkezhetnek, függetlenül az ott tartott állatok fajától, hasznosításuk módjától. A szarvasmarha, sertés, illetve juh állatfajok tartási helyének rendelkeznie kell a Tenyészet Információs Rendszerben regisztrált egyedi tartásihely-azonosítóval.

c)3 támogatható állatfaj: a környezetvédelmi célú beruházási támogatás esetén a 8. § (1) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott állatfajok; az állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás esetén a 8. § (1) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott állatfajok, kivéve a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: Állatvédelmi rendelet) 1. § (2) bekezdésében meghatározott állatok; állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetén a sertés és a tojótyúk állatfajok, valamint a szarvasmarha állatfajon belül a borjú korcsoport;

d) állattartó létesítmény: a tartási helyen az állatok elkülönített tartását lehetővé tevő önálló létesítmény;

e) adatbázis: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH) a befogadott támogatási kérelmek alapján vezetett, tartási helyre vonatkozó adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat szolgáltatására létrehozott számítógépes adatbázis;

f) állategység: a jogosult állatlétszám meghatározására szolgáló technikai mértékegység, az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet alapján meghatározott technikai mértékegység;

g)4 Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat: a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nitrát rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott, a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, illetve csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amely kiterjed különösen az állattartó telepek trágya tárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira;

h) szerves trágya: a tartási helyen az állatállomány által ürített hulladékanyagok összessége, illetve a hulladékanyagok és az alom keveréke, feldolgozott formában is; idetartozik különösen a hígtrágya – beleértve a trágyalét és a csurgalékvizet is – és az istállótrágya;

i) támogatásra jogosult: támogatási kérelem alapján hozott jóváhagyó határozattal rendelkező állattartó;

j)5 alapvető állatjóléti szabályok: az Állatvédelmi rendeletben meghatározott, a padozatra, mikroklímára, etetés-itatásra, valamint férőhely-szükségletre vonatkozó előírások összessége;

k)6 kiegészítő állatjóléti szabályok: az Állatvédelmi rendeletben foglalt előírások összessége, kivéve a j) pontban megfogalmazott alapvető állatjóléti szabályokat;

l)7 nitrátérzékeny terület: a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletét képező település közigazgatási területe, valamint a 2006. május 31-ig igényelt támogatások esetében a Nitrát rendelet 2. számú mellékletét képező települések közigazgatási területe is;

m)8 támogatható állatlétszám: legfeljebb azon állatok száma, amelyek a tartási helyen egy időben a támogatási időszak minden évében legalább hat hónapig megtalálhatóak. Borjú, utónevelt malac és hízósertés esetén a támogatható állatlétszámnak a tartási helyen egy időben legalább két hónapig tartott állatlétszám tekintendő.

A támogatás forrása

4. §9 A támogatás forrása:

a) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport, 7. jogcím NVT Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfelelés elősegítése intézkedés előirányzat maradványa, valamint

b) 2005. évben a központi költségvetésben a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2004. évi CXXXV. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 11. alcím, 1. jogcímcsoport alatt elkülönített előirányzatból a törvény 18. számú mellékletében az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfelelés elősegítése intézkedésre vonatkozó kötelezettségvállalási keret-előirányzatnak megfelelő összeg. Ezt követően a központi költségvetésben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében e célra elkülönített pénzösszeg, valamint

c) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlege terhére a Bizottság által az NVT-ben az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfelelés támogatására elfogadott pénzösszeg.

Támogatási jogcímek

5. § (1) A rendelet alapján:

a) környezetvédelmi célú beruházási,

b) állatjóléti és -higiéniai célú beruházási, valamint

c) állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló

támogatás vehető igénybe.

(2)10 A környezetvédelmi célú beruházási támogatás a tartási helyen képződő szerves trágya „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” előírásainak megfelelő kezelésére – beleértve a trágya mozgatását, tárolását, illetve a tárolás feltételeinek biztosítását – irányuló beruházások megvalósítására – kivéve a technológiába be nem építhető gépberuházásokat – vehető igénybe.

(3) Állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás a tartási helyre vonatkozó, hatályos jogszabályokban meghatározott állatjóléti és -higiéniai előírások betartását elősegítő beruházás – kivéve a technológiába természetben be nem építhető gépberuházásokat – megvalósítására vehető igénybe.

(4)11 Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás állatjóléti és -higiéniai célból a hatályos jogszabályokban meghatározott, az egyes állatfajok tartásának alapvető állatjóléti szabályaira vonatkozó előírások betartásából származó többletköltség részbeni ellentételezésére, illetve kieső jövedelem pótlására vehető igénybe.

(5) Az egyes támogatási jogcímek igénybevétele esetében betartandó előírások jegyzékét, valamint a támogatási időszak megállapításánál figyelembe veendő időpontokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6)12 Ugyanazon évben egy tartási helyre vonatkozóan az e rendelet alapján adható támogatások esetében nem adható egyidejűleg állatjóléti jövedelempótló támogatás és alapvető állatjóléti szabályok betartására irányuló állatjóléti beruházási támogatás. Az állatjóléti jövedelempótló támogatás, valamint a környezetvédelmi beruházási támogatás, illetve kiegészítő állatjóléti szabályok betartására irányuló állatjóléti beruházási támogatás együttes odaítélése lehetséges. A környezetvédelmi célú és az állatjóléti célú beruházási támogatás együttesen adható.

A támogatás jellege, tárgya, mértéke

6. § (1)13 Amennyiben a kérelmező e rendelet alapján az 1. számú mellékletben foglalt előírások teljesítésére

a) állatjóléti és -higiéniai célú támogatást vesz igénybe, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglalt feltételek legkorábbi kötelező teljesítési idejének 2004. május 1-jét, legkésőbbi teljesítési idejének pedig 2009. május 1-jét kell tekinteni, és a támogatás ezen időszakra vonatkozóan vehető igénybe, továbbá

b) környezetvédelmi célú támogatást vesz igénybe, a Nitrát rendeletben foglalt vonatkozó feltételeknek a támogatási időszak végére, legkésőbb 2009. november 1-jére meg kell felelnie, és a támogatás ezen időpontig vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a rendelet alapján igénybe vehető támogatás esetében a támogatási időszak:

a) környezetvédelmi célú beruházási támogatás esetén legfeljebb három egymást követő év;

b) állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás esetén legfeljebb három egymást követő év;

c)14 állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetén a támogatási időszak legfeljebb öt egymást követő év; amennyiben a támogatásra jogosult a jövedelempótló támogatást az alapvető állatjóléti szabályok betartására irányuló beruházás megvalósulását követően kívánja igénybe venni, erre a beruházás befejezését követően a támogatási időszak végéig van mód;

d)15 a 2007-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén egy év.

7. § (1) A támogatás mértéke:

a) környezetvédelmi célú beruházási támogatás esetén legfeljebb évente huszonötezer euró;

b) állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás esetén legfeljebb évente huszonötezer euró;

c) állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetén legfeljebb évente tízezer euró.

(2)16 Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beruházási támogatás összege a támogatási kérelemben megjelölt, a beruházás által érintett állatlétszám, de legfeljebb a támogatható állatlétszám figyelembevételével megállapított állategység, valamint az egyes beruházástípusokra kalkulált átlagos költségek alapján kerül kiszámításra. A tartási helyen tartott teljes állatállományt érintő beruházások esetében a teljes állatállomány után jár a támogatás. A támogatható beruházások körét, a környezetvédelmi beruházástípusokat, az alapvető, illetve kiegészítő állatjóléti szabályokhoz kapcsolódó beruházástípusokat és a támogatások mértékét állategységenként a 2. számú, illetve az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú mellékletben meghatározott KT14 kódszámú beruházástípus igénybevételére kizárólag akkor van lehetőség, ha egyidejűleg a KT11, KT12, KT13, illetve a KT15 kódszámú beruházástípus valamelyikét is igénybe veszi a támogatásra jogosult.

(3)17 Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelempótló támogatás mértéke a támogatható állatfajokra meghatározott összegek alapján a támogatási kérelemben megjelölt állatlétszám alapján megállapított állategység figyelembevételével kerül kiszámításra. Ez az összeg a támogatási időszak végéig évente, egyenlő mértékben csökken. A támogatások mértékét állategységenként a 2. számú, illetve az 5. számú melléklet, a degresszió mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Amennyiben a rendelet alapján egy tartási helyre egyszerre több jogcímen vesznek igénybe támogatást, az évente igénybe vehető támogatás együttes összege tartási helyenként nem haladhatja meg a huszonötezer eurót.

(5)18 Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetében a támogatás alapját legfeljebb a támogatható állatlétszám képezheti. Környezetvédelmi, valamint állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás esetében a támogatás alapját a beruházás által érintett állatlétszám, de legfeljebb a támogatható állatlétszám képezheti.

A támogatás igénybevételének feltételei

8. § (1)19 A támogatás igénybevételének feltétele az, hogy a meglévő és működő tartási helyen tartott állatok száma ne haladja meg az alábbi értékeket:

a) szarvasmarha: 160 állategység,

b) sertés: 200 állategység,

c) tojótyúk: 134 állategység,

d) broiler: 140 állategység,

e) juh: 100 állategység,

f) ló: 160 állategység.

(2)20 Több támogatható állatfaj tartása esetén, az érintett tartási helyen – állatfajonként az (1) bekezdésben foglalt állategységszám figyelembevételével – legfeljebb 200 állategységnek megfelelő állatlétszám mellett igényelhető a támogatás.

(3)21 A betelepített állatok száma a tartás során bekövetkező összes kiesésre való tekintettel

a) tojótyúk állatfaj esetén legfeljebb tíz százalékkal haladhatja meg az (1) bekezdés c) pontjában foglalt értéket,

b) broiler esetén legfeljebb öt százalékkal haladhatja meg az (1) bekezdés d) pontjában foglalt értéket.

(4)22 A tartási helyen tartott állatok száma juh állatfaj esetén a támogatási év folyamán legfeljebb négy hónapon keresztül kizárólag a tartási helyen születő bárányszaporulat létszámával az ellési időszakok alatt meghaladhatja az (1) bekezdés e) pontjában foglalt értéket.

(5)23 Az elhullás valódi mértékétől függetlenül a kérelmező legfeljebb csak az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott mértékű maximális állategység után járó támogatásra jogosult. A szaporulat mértékétől függetlenül a gazdálkodó csak az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mértékű maximális állategység korlát után járó támogatásra jogosult.

(6)24 Amennyiben a tartási helyen az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat meghaladó számban tartanak támogatható állatfajt, úgy az érintett tartási helyre nem vehető igénybe e rendelet alapján támogatás, kivéve a (3)–(4) bekezdésben engedélyezett túllépést. Ha a tartási helyen tartott állatok száma miatt kizárt, hogy az érintett tartási helyre e rendelet alapján támogatást vegyenek igénybe, akkor az egyéb pályázati feltételek teljesítése esetén az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program keretén belül igényelhető támogatás.

(7)25 A 2006. november 1-jétől benyújtott kifizetési kérelmek és a 2007. július 16-tól benyújtott támogatási kérelmek esetén a tartási helyen tartott állatok száma a (3)–(6) bekezdésben foglalt korlátozásokra tekintet nélkül meghaladhatja az (1)–(2) bekezdésben foglalt értékeket.

9. § (1)26 A környezetvédelmi célú beruházási támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki (amely) a támogatási időszak bármely időpontjában a 3. § l) pontja szerinti nitrátérzékeny területen üzemeltet tartási helyet, és erről rendelkezik a tartási hely szerinti területileg illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSZH) igazolásával. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy

a) az állattartó eleget tett a Nitrát rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint

b) a hígtrágyás technológia alkalmazása esetén a tartási helyen képződő hígtrágya egészére vonatkozóan rendelkezik érvényes hígtrágya elhelyezési engedéllyel.

(2)27 Az állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki (amely) rendelkezik a tartási hely szerinti területileg illetékes Állomás által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza a megvalósítani kívánt beruházásra vonatkozó – Állatvédelmi rendeletben foglalt – előírások betartásával kapcsolatos hiányosságokat.

(3)28 Az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki (amely) rendelkezik az Állomás igazolásával arról, hogy a tartási hely maradéktalanul megfelel az Állatvédelmi rendeletben foglalt alapvető állatjóléti szabályokra vonatkozó előírásoknak. Amennyiben a kérelmező a jövedelempótló támogatást az alapvető állatjóléti szabályok betartására irányuló beruházás megvalósítását követően kívánja igénybe venni, úgy erre csak abban az esetben jogosult, ha a tartási hely maradéktalanul megfelel a vonatkozó előírásoknak, és ezt az Állomás igazolja, valamint a kérelmező a jövedelempótló támogatásra vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be az erre meghatározott benyújtási időszakon belül.

(4) Támogatás csak a támogatási kérelem benyújtási időpontja után megkezdett beruházáshoz nyújtható. A támogatásra jogosult a beruházást saját felelősségére ettől az időponttól megkezdheti. A beruházás megkezdésének időpontja építés-beruházás esetén a kivitelezési szerződés megkötésének napja, ennek hiányában az építési naplóba történő első bejegyzés időpontja.

(5)29 Az (1)–(2) bekezdés szerinti támogatási jogcímek esetében a tervezett beruházást éves ütemekben, ezen belül önállóan működtethető, illetve üzembe helyezhető szakaszokra (megvalósulási szakasz) bontva kell a támogatási kérelemben meghatározni. Az egyes beruházási ütemeket a támogatási kérelemről szóló jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított első vagy második vagy harmadik évben, a kifizetési kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak végéig kell megvalósítani. A támogatási időszak második, illetve harmadik évére tervezett beruházási ütemeket kizárólag a megelőző évre tervezett beruházási ütem megvalósítását és a kifizetési kérelem benyújtását követően lehet megkezdeni. Kifizetési kérelemben annak benyújtásakor a támogatási döntésről szóló határozatban jóváhagyott beruházások indoklással, egyszeri alkalommal átütemezhetők a következő évre, azonban az átütemezés nem vonatkozhat az adott évre vállalt összes beruházásra.

(6)30 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatható állatfajokat tartó állattartó a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint gondoskodjon az állatállomány nyilvántartásáról, így különösen:

a) szarvasmarha fajra vonatkozóan a 12/2004. (I. 31.) FVM rendelettel módosított, a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,

b) juh fajra vonatkozóan a juh és kecske fajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben,

c) sertés fajra vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben,

d) ló fajra vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben,

e) tojótyúkra vonatkozóan a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendeletben

foglaltaknak megfelelően.

10. § (1) A környezetvédelmi célú, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházást a támogatási kérelemben vállalt ütemezésnek és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell megvalósítani.

(2)31 Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás igénybevétele esetén az Állatvédelmi rendeletben foglalt alapvető állatjóléti szabályokat a támogatási időszak alatt folyamatosan be kell tartani.

(3)32 A támogatási kérelemben meghatározott állatlétszámot a tartási helyen a támogatási időszak minden évében – a 7. § (5) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően fenn kell tartani. Amennyiben a támogatási kérelemben meghatározott állatlétszám a támogatási időszak alatt csökken, azt be kell jelenteni az illetékes megyei MVH kirendeltségen. A támogatásra jogosult bejelentési kötelezettségnek – a vis maior esetét kivéve – legkésőbb az adott évi kifizetési kérelem benyújtásáig eleget kell tennie.

(4) A támogatási kérelemben megjelölt tartási helyet az utolsó megvalósulási szakasz műszaki átvételtől számított legalább öt évig üzemben kell tartani.

(5) A támogatásra jogosult köteles:

a) tartási helyen naprakész állomány-nyilvántartást vezetni;

b) a támogatási időszak alatt megőrizni az állatmozgásokkal, illetve állományváltozással kapcsolatos bizonylatokat, szállítóleveleket;

c) a támogatási időszak alatt és az azt követő öt éven keresztül megőrizni:

ca) a beruházás során felhasznált, illetve beépített anyagok, műszaki berendezések beszerzéséről szóló számlákat,

cb) az építési tervdokumentációt, hatósági engedélyeket és igazolásokat,

cc) a beszerzett berendezések, anyagok minőségi tanúsítványát,

cd) a Nitrát rendeletben előírt kötelező adatszolgáltatáshoz előírt, a támogatási időszak egyes éveiben kitöltött adatlapok másolatát.

d)33 beruházási célú támogatás igénybevétele esetén a beruházás megvalósulásának lépéseiről építési naplót vezetni.

Támogatási kérelem benyújtása

11. §34 (1) A környezetvédelmi célú és az állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatási kérelmet, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatási kérelmet tartási helyenként külön-külön, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton, a tartási hely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségén:

a) 2004. november 1. és 2005. április 30. között, valamint

b)35 2006. január 1. és 2006. május 31. között

folyamatosan lehet benyújtani.

(2)36 Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatási kérelem 2007. július 16. és 2007. október 1. közötti időszakban nyújtható be tartási helyenként az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

(3)37 Egy tartási helyre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtási periódus alatt egy támogatási kérelem nyújtható be a tartási hely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre.

(4)38 Egy tartási helyre vonatkozóan állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatási kérelem kizárólag egy alkalommal hagyható jóvá.

12. § (1) A támogatási kérelemhez minden esetben mellékelni kell:

a)39 a támogatási kérelemben megjelölt tartási hely működését és az ott állattartási tevékenységet engedélyező hatósági okiratok hitelesített másolatát, ennek hiányában a 4. számú melléklet szerint az MgSZH által kiállított igazolást arról, hogy nyilvántartásukban a tartási hely önálló állategészségügyi egységként szerepel;

b) amennyiben az a) pont szerinti okirat nem a támogatásra jogosult nevére szól, akkor az okirat eredeti jogosultjának hozzájárulását a tervezett beruházás megvalósításához.

(2)40 Környezetvédelmi célú beruházás megvalósítása esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a)41 jogerős építési engedélyt, amely tartalmazza a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által kiadott környezetvédelmi állásfoglalást;

b) a 9. § (1) bekezdése szerinti – az MVH által rendszeresített formanyomtatványon szereplő – adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolást.

(3) Állatjóléti és -higiéniai célú beruházás megvalósítása esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) építési engedély köteles beruházás esetén jogerős építési engedélyt;

b) nem építési engedély köteles beruházás esetén az építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tervezett beruházás nem építési engedély köteles;

c) a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti – az MVH által rendszeresített formanyomtatványon szereplő – igazolást.

(4) Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás igénylése esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell a 9. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti – az MVH által rendszeresített formanyomtatványon szereplő – igazolást.

A támogatási kérelem elbírálása

13. § A támogatási kérelmeket az MVH folyamatosan bírálja el.

A támogatás folyósítása

14. § (1)42 A környezetvédelmi célú, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházás esetében a kifizetési kérelmet tartási helyenként külön-külön, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton, a tartási hely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségen:

a) 2005. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan 2005. december 1. és 2006. április 30. között, valamint

b)43 2006. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan 2006. november 1. és 2007. június 30. között,

c)44 2007. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan 2007. november 1. és 2008. április 30. között,

d)45 2008. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan 2008. november 1. és 2009. január 31. között

lehet benyújtani.

(2)46 Az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetében a kifizetési kérelmet az (1) bekezdésben foglaltak szerinti módon:

a) 2005. december 1. és 2006. április 30. között, valamint

b)47 2007. évre vonatkozóan 2006. november 1. és 2007. június 30. között,

c)48 2008. évre vonatkozóan 2007. november 1. és 2008. április 30. között,

d)49 2009. évre vonatkozóan 2008. november 1. és 2009. január 31. között

lehet benyújtani.

(3)50 Egy tartási helyre vonatkozóan a kifizetési kérelem benyújtási periódus alatt minden jóváhagyott támogatási kérelemhez kapcsolódóan egy kifizetési kérelem nyújtható be.

15. § (1) A környezetvédelmi célú, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházáshoz igényelt támogatás esetén a támogatási kérelem nem minősül az első évi kifizetési kérelemnek.

(2)51 A környezetvédelmi célú beruházáshoz, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházáshoz igényelt támogatás esetén a kifizetési kérelmet az adott évre ütemezett beruházás megvalósulását követően a 14. § (1) bekezdésében szereplő időtartamon belül és módon lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez a támogatási kérelemben meghatározott ütemezés szerint mellékelni kell:

a) engedélyköteles beruházás esetén az illetékes hatóság által kiállított használatbavételi engedélyt, nyilatkozatot;

b) nem engedélyköteles beruházás esetén a műszaki megfelelést igazoló következő dokumentumok másolatát:

ba) állatjóléti és -higiéniai célú beruházás esetén az Állomás által kiállított igazolás a beruházás szakmai megfelelőségéről, amennyiben az Állomás nem jogosult kiadni igazolást, úgy szakértő igazolását a beruházás szakmai megfelelőségéről,

bb) környezetvédelmi célú beruházás esetén – kivéve a trágyatároláshoz kapcsolódó trágyakezelés gépészeti berendezései beruházásoknál – a 2006. január 1-je előtt benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában az építésügyi hatóság által kiállított fennmaradási engedélyt.

(3) Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatási kérelem magában foglalja az első évre vonatkozó kifizetési kérelmet.

Ellenőrzés

16. § (1) A környezetvédelmi célú, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházáshoz nyújtott támogatás esetében az évi tízezer eurónak megfelelő forint összeg értéket meghaladó beruházásra vonatkozó támogatási kérelem elbírálása során az MVH előzetes helyszíni szemlét végez.

(2)52 A környezetvédelmi célú beruházáshoz, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházáshoz nyújtott támogatás esetében az évi tízezer eurót meghaladó támogatást igénylő beruházásokat – a megvalósulást követően, de a támogatás folyósítását megelőzően – az MVH minden esetben helyszínen ellenőrzi.

(3) A környezetvédelmi célú beruházáshoz, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházáshoz nyújtott évi tízezer eurót meg nem haladó támogatást igénylő beruházás, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás igénylése esetében a jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH a támogatás folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi.

Jogkövetkezmények

17. §53 (1) Amennyiben,

a) a támogatásra jogosult valamely jogosultsági feltételnek nem tesz eleget, vagy az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetében a kötelezően betartandó előírást megszegi, az adott és a további évekre vonatkozó, támogatási határozatba foglalt jogosultsága visszavonásra kerül;

b) a tervezett beruházás a támogatásra jogosultnak felróható okból nem valósul meg, vagy nem legalább a kérelemben vállalt feltételekkel valósul meg, az adott beruházásra jóváhagyott összeg kétszerese levonásra kerül a támogatási határozatban megítélt támogatási összegből. Amennyiben adott beruházásra vonatkozó levonás a támogatási határozatban megítélt támogatási összeg egészét teszi ki, a támogatási összeg nem kerül kifizetésre;

c) a támogatásra jogosult a beruházást nem a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően valósítja meg, úgy az MVH – szakértői vélemény alapján – az adott beruházásra vonatkozó jóváhagyott támogatási összeg kétszeresét levonja a támogatási határozatban megítélt támogatási összegből, vagy az adott és a további évekre vonatkozó, támogatási határozatba foglalt jogosultságot visszavonja. Amennyiben adott beruházásra vonatkozó levonás a támogatási határozatban megítélt támogatási összeg egészét teszi ki, a támogatási összeg nem kerül kifizetésre.

(2) Amennyiben a támogatásra jogosult az adott beruházás megvalósítását

a) hetvenöt százalékot meghaladó arányban, de nem száz százalékban teljesíti, úgy az adott évi támogatási jogosultsága a vállalt beruházási ütem százszázalékos teljesítéséig felfüggesztésre kerül. A beruházás teljes megvalósítására az MVH által meghatározott határidőn belül nyílik lehetőség, a határidő elmulasztása esetén az adott beruházásra vonatkozó támogatási összeg levonásra kerül a támogatási határozatban megítélt támogatási összegből;

b) hetvenöt százalékot el nem érő arányban teljesíti, az adott beruházásra számított támogatási összeg kétszeres levonásra kerül a támogatási határozatban megítélt támogatási összegből.

(3) Ha az ellenőrzés során megállapítható, hogy a támogatásra jogosult a 10. § (5) bekezdés a) és d) pontja szerinti nyilvántartás-vezetési kötelezettségét nem teljesíti, de a hiány az MVH által meghatározott határidőn belül pótolható, a támogatás folyósítása a nyilvántartási kötelezettség teljesítéséig felfüggesztésre kerül.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítható, hogy a támogatásra jogosult a 10. § (5) bekezdés a) és d) pontja szerinti nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem teljesíti és a hiányt az MVH által meghatározott határidőn belül nem pótolták, vagy a hiány nem pótolható, illetve, ha a támogatásra jogosult a 10. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bizonylat-megőrzési kötelezettségét nem teljesíti az adott és a további évekre vonatkozó, úgy a támogatási határozatban foglalt jogosultsága visszavonásra kerül.

(5) Amennyiben a támogatásra jogosult kötelező állatlétszám tartására vállalt kötelezettségét – ide nem értve a szakmailag indokolt állományváltás időszakát – nem teljesíti,

a) környezetvédelmi célú beruházáshoz, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházáshoz nyújtott támogatás esetében:

aa) amennyiben tíz százaléknál nagyobb, de ötven százaléknál kisebb a csökkenés a bejelentett és az ellenőrzés során talált tényleges állatlétszám között, de a tervezett beruházás megvalósult, a támogatást a valós állatlétszámnak megfelelő arányban csökkenteni kell,

ab) amennyiben ötven százaléknál nagyobb a létszámcsökkenés a bejelentett és az ellenőrzés során ténylegesen talált állatlétszám között, de a tervezett beruházás megvalósult, az adott és a további évekre vonatkozó, támogatási határozatban foglalt jogosultsága visszavonásra kerül;

b) az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás igénylése esetében, amennyiben tíz százaléknál nagyobb a csökkenés a bejelentett és az ellenőrzés során fellelt állatlétszám között, az adott és a további évekre vonatkozó, támogatási határozatban foglalt jogosultsága visszavonásra kerül.

(6) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a támogatási időszak bármely évében valamely jogosultsági feltételnek nem tett eleget, az adott évben kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(7)54 Amennyiben a támogatásra jogosult kötelező állatlétszám tartására vállalt kötelezettségét – ide nem értve a szakmailag indokolt állományváltás időszakát – nem teljesíti,

a) környezetvédelmi célú beruházáshoz, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházáshoz nyújtott támogatás esetében:

aa) amennyiben ötven százaléknál kisebb a csökkenés a bejelentett és az ellenőrzés során talált tényleges állatlétszám között, de a tervezett beruházás megvalósult, a támogatást a valós állatlétszámnak megfelelő arányban csökkenteni kell,

ab) amennyiben ötven százaléknál nagyobb a létszámcsökkenés a bejelentett és az ellenőrzés során ténylegesen talált állatlétszám között, de a tervezett beruházás megvalósult, az adott és a további évekre vonatkozó, támogatási határozatban foglalt jogosultsága visszavonásra kerül;

b) az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás igénylése esetében:

ba) amennyiben tíz százaléknál kisebb a csökkenés a bejelentett és az ellenőrzés során talált tényleges állatlétszám között, a támogatást a valós állatlétszámnak megfelelő arányban csökkenteni kell,

bb) amennyiben tíz százaléknál nagyobb a csökkenés a bejelentett és az ellenőrzés során fellelt állatlétszám között, az adott és a további évekre vonatkozó, támogatási határozatban foglalt jogosultsága visszavonásra kerül.

Záró rendelkezések

18. § A rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

19. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet 21/a. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelethez55

Az egyes támogatási jogcímek igénybevétele esetén betartandó előírások, valamint a támogatási időszak megállapításánál figyelembe veendő időpontok
I. Környezetvédelmi célú beruházáshoz nyújtott támogatás igénybevétele során betartandó előírások

Előírások

Támogatott
állatfaj

Hivatkozott rendeletben előírt
követelmények

Tartási helyen képződött szerves trágya eltávolítására, kezelésére, valamint tárolására vonatkozó előírások betartása

Valamennyi támogatott állatfaj

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rend. 9. § (1)–(2), illetve (4) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 6. pontja, valamint a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 8. § (1), (3) és (5) bekezdései, valamint a 16. §.

II. Az állatjóléti és -higiéniai célú beruházáshoz nyújtott támogatás igénybevétele során betartandó előírások

Előírások

Támogatott
állatfaj

Hivatkozott rendeletben előírt követelmények

a) Padozatra vonatkozó előírások betartása

Valamennyi támogatott állatfaj

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdés

Borjú

R. 1. számú melléklet 11. pontja

Sertés

R. 2. számú melléklet 1.14., 5.1. pont
R. 2. számú melléklet 1.2.3. pont

Tojótyúk

Alternatív tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 6.7. pont
Fel nem javított ketreces tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 9.5., 9.6. pont
Feljavított tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 10.4. pont

b) Mikroklímára vonatkozó előírások betartása

Valamennyi támogatott állatfaj

R. 6. §, 8. § (3)

Borjú

R. 1. számú melléklet 4., 7. pont

Sertés

R. 2. számú melléklet 1.5., 1.7., 1.7.1. pont

Tojótyúk

Feljavított és fel nem javított ketreces és alternatív tartási rendszerekben
R. 3. számú melléklet 12., 13., 14., 20. pont

c) Állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó előírások betartása

Valamennyi támogatott állatfaj

R. 5. § (3), 8. § (5) bekezdése

Borjú

R. 1. számú melléklet 10., 18., 24.4. pont

Sertés

R. 2. számú melléklet 1.2.4., 1.2.5., 1.3., 1.11., 3.5., 3.7. pont

Tojótyúk

Alternatív tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 8.2. pont
Feljavított és fel nem javított ketreces és alternatív tartási rendszerekben
R. 3. számú melléklet 22. pont

d) Állatok férőhely szükségletére vonatkozó előírások betartása

Valamennyi támogatott állatfaj

4. § (3) bekezdés

Borjú

R. 1. számú melléklet 20., 22. pont

Sertés

R. 2. számú melléklet 1.2.1. pont
R. 2. számú melléklet 2.1., 2.1.1., 3.6. pont
R. 2. számú melléklet 1.2.2., 1.2.5., 1.2.10. pont
R. 2. számú melléklet 2.1.2. pont
R. 2. számú melléklet 2.1.3. pont
R. 2. számú melléklet 4.2., 4.3. pont

Tojótyúk

Alternatív tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.8., 8.1. pont
R. 3. számú melléklet 7. pont
Feljavított ketreces tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 10.1. pont
Feljavított és alternatív tartási rendszerekben
R. 3. számú melléklet 11., 23. pont

e) Tartási és takarmányozási technológiára vonatkozó előírások betartása

Valamennyi támogatott állatfaj

R. 4. § (1)–(2) bekezdés

Borjú

R. 1. számú melléklet 12., 13., 14., 15. pont

Sertés

R. 2. számú melléklet 1.2.7., 1.2.8., 1.15., 1.16., 1.17. pont

Tojótyúk

Alternatív tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 6.1., 6.2., 8.1. c) pont
Fel nem javított ketreces tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 9.7., 9.8. pont
Feljavított ketreces tartási rendszerben
R. 3. számú melléklet 10.2., 10.3. pont
Feljavított és fel nem javított ketreces és alternatív tartási rendszerekben
R. 3. számú melléklet 16., 17. pont

f) Állattartó telepi technológiával összefüggő műszaki fejlesztések

Valamennyi támogatott állatfaj

R. 7. § (1)–(3) bekezdés
R. 7. § (4) bekezdés

Borjú

R. 1. számú melléklet 3., 5., 24. pont
R. 1. számú melléklet 6. pont

Sertés

R. 2. számú melléklet 1.6. pont

Tojótyúk

Feljavított és fel nem javított ketreces és alternatív tartási rendszerekben
R. 3. számú melléklet 12., 13., 18., 19. pont

III. Az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás igénybevételéhez betartandó előírások

Előírások

Támogatott
állatfaj

Hivatkozott rendeletben előírt követelmények

Állatok férőhely szükségletére vonatkozó előírások betartása

Borjú

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletében foglalt férőhelyre vonatkozó előírások

Sertés

R. 2. számú mellékletében foglalt férőhelyre vonatkozó előírások

Tojótyúk

R. 3. számú mellékletében foglalt férőhelyre vonatkozó előírások

2. számú melléklet a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelethez56

Támogatási jogcímek és az igénybe vehető támogatás mértéke
1. táblázat: Környezetvédelmi célú beruházási támogatás

Előírások

Támogatható beruházástípusok

Igénybe vehető
támogatás
(€/ÁE)

Környezetvédelmi célú beruházási támogatás

Trágyaeltávolítás, trágyakezelés, tárolás telepen belül és kívül

Szilárd burkolatú – felszín alatti és feletti – tárolómedencék (pl. beton falú tárolók, medencék)

152,2

Szivárgás ellen biztosított medencék (tárolótavak)

117,6

Trágyatároló tartályok, silók (fém, műanyag)

88,4

Trágyakezelés, szállítás gépészeti berendezéseinek beszerzése és beszerelése (szivattyúk, trágyakihúzók, fázisbontók stb.)

23,8

Épületen belüli, technológiaváltás miatti – építészeti átalakítások (pl. trágyacsatorna kialakítás) (kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a korábbinál környezetkímélőbb technológiára kíván átállni)

45,2

2. táblázat: Állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás

Előírások

Támogatható beruházástípusok

Igénybe vehető
támogatás
(€/ÁE)

Állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás

Padozatra vonatkozó előírások

Kopásálló, tömör „melegpadozat” építése (betonpadozat)

19,6

Padozat kialakítás szerkezeti anyagból (pl. rácspadozat, fém, műanyag stb.)

52,3

Mikroklíma előírások

Elektromos istállóvilágítási berendezések beszerzése és beszerelése (világítótestek, vezetékek, vezetékelektronika stb.)

12,5

Szellőzés és klíma technológiai berendezések beszerzése és beszerelése (ventilátorok, szabályozók, hűtőpanel, infralámpa stb.)

17,6

Pormentes takarmányozás berendezései (folyékony takarmányozás stb.)

23,5

Technológiaváltás miatti épületátalakítások (építési munkák, pl. ablakcsere, zajszigetelés, villamos hálózati munkák stb.)

31,4

Állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó előírások

Istállózott tartásra vonatkozó előírások

Sérülést nem okozó, illetve minimalizáló területhatároló építészeti elemek és berendezések (kerítés, fal, kalodák stb.) alkalmazása

31,4

Tűzálló, illetve tűzkésleltető építészeti elemek használata (pl. védőfestés)

47,1

Tűzivíztároló kialakítása, valamint kiegészítő berendezések beszerzése

38,2

Lábbarát és fertőzésmentes kifutó, illetve udvar kialakítása

28,2

Szabadtartás esetére vonatkozó előírások

Szabadtéri ivóvízbiztosítás (pl. szélkerékkel hajtott fúrt kutas vízellátás)

31,4

Menedéket nyújtó építmények építése (szél, eső stb. hatásai ellen védő „hordályok”)

23,5

Férőhelyszükségletre vonatkozó előírások

Általános

Technológiaváltás miatti építészeti átalakítások (istállóbelső, karámátalakítások stb.)

31,4

Borjú

Borjúboxok és tartozékaik

588,2

Sertés

Sertésfiaztató kutricák

980,4

Kocakutricák

196,1

Kankutricák

490,2

Tojótyúkok

Alternatív rendszerű ketreces tojóházi berendezések

980,4

Feljavított rendszerű ketreces tojóházi berendezések

843,1

Tartás- és takarmányozástechnológiai előírások

Takarmánykészítés és tárolás

Takarmánydarálók

39,2

Takarmánykeverők

39,2

Tárolóépítmények

31,7

Etető- és itatórendszerek előírásai

Itatórendszer fagyásmentesítő berendezések

11,8

Tartalék ivóvíz biztosítási berendezések alkalmazása (tartalék tartályok, riasztóberendezések stb.)

7,8

Korszerű etető- és itatóberendezések beszerzése és alkalmazása (istállón kívül és belül egyaránt)

37,2

Telepi technológiához kapcsolódó műszaki fejlesztések

Villamos rendszert korszerűsítő és biztonságossá tevő építészeti beruházások

27,5

Tartalék áramszolgáltató rendszer kiépítése

23,5

Riasztórendszer kiépítése

3,9

3. táblázat: Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás

Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás

Előírások

Támogatható állatfajok

Igénybe vehető támogatás
(€/ÁE)

Férőhelyszükségletre vonatkozó előírások

Sertés

72,02

Tojótyúk

474

Borjú

64,7

3. számú melléklet a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelethez

A jövedelempótló támogatások csökkentésének mértéke

Támogatási
évek

Jövedelempótló
támogatás beruházás
nélkül

Egy beruházási ütem

Két beruházási ütem

Három beruházási ütem

1. év

100%*

Beruházási támogatás

Beruházási támogatás –
1. ütem

Beruházási támogatás –
1. ütem

2. év

80%*

100%*

Beruházási támogatás –
2. ütem

Beruházási támogatás –
2. ütem

3. év

60%*

75%*

100%*

Beruházási támogatás –
3. ütem

4. év

40%*

50%*

67%*

100%*

5. év

20%*

25%*

33%*

50%*

_______________
* A jövedelempótló támogatás mértéke a teljes jogosult összeg százalékában.
Célszerű és előremutató lenne a nagy létszámú állatfajok (szarvasmarha, sertés, juh) esetében az országos adatbázisokat (pl. ENAR) egységesen, illetve összehangoltan alkalmazni.

4. számú melléklet a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelethez57

 

Megyei (Fővárosi) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal fejléce

Igazolás

Az állattartó által beterjesztett kérelem alapján igazolom, hogy a

címen működő

(szarvasmarha, borjú, sertés, tojótyúk, brojler, juh, ló)

telepet/tartási

helyet (név)

állattartó működteti.

Az állattartó telepen/tartási helyen tartott állatállomány:

 az állomány létszáma:

db

 korcsoportok felsorolása:

Az állattartó telep/tartási hely a

megyei (fővárosi) Mezőgazdasági Szakigazgatási

Hivatal hivatalos állomány-nyilvántartásában

egy önálló állat-egészségügyi egységként szerepel.

Nevezett címen tartott állatállomány hatósági, valamint kezelő állatorvosi felügyelete biztosított.

Jelen igazolást az ügyfél kérésére, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendeletben foglalt kérelem benyújtásához adtam ki.

................................................., ................................ év ............ hó ..... nap.

P. H.

 

..........................................................................

 

igazgató főállatorvos

5. számú melléklet
139/2004. (IX. 24.) FVM rendelethez58

Támogatási jogcímek és az igénybe vehető támogatás mértéke
1. táblázat: Környezetvédelmi célú beruházási támogatások

Előírás

Beruházás típus

Kód

Állatfaj

Tartási mód

Igénybe vehető
támogatás
(€/ÁE)

Állatjóléti előírás
típusa

Trágya-
eltávolítás,
trágyakezelés, -tárolás
telepen
belül és kívül

Szilárd felépítménnyel rendelkező – akár talajfelszín alatti, akár talajfelszín feletti –
trágyatárolók:
– a betonfalú hígtrágya
tároló medencék,
– a betonfalú hígtrágya
tároló tartályok,
– a betonfalú almostrágya
tároló létesítmények

KT11

bármely állatfaj

 

154,7

 

Szivárgás ellen biztosított tároló medencék:
– az előírásoknak megfelelő
fóliával bélelt hígtárgya
tároló földmedencék

KT12

bármely állatfaj

 

115,8

 

Szivárgásmentes, fém és műanyag szerkezetű tartályok:
– a földfelszín feletti fém-
tartályok,
– a földfelszín feletti
műanyag tartályok

KT13

bármely állatfaj

 

104,5

 

A trágyatároláshoz kapcsolódó trágyakezelés gépészeti berendezései:
– trágyaszivattyúk,
– fázisbontók,
– trágyafelhordó
(magasbahordó prizmázó),
– trágyakihúzók

KT14

bármely állatfaj

 

25,7

 

Épületen belüli, technológiaváltás miatti – építészeti átalakítások (kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a korábbinál környezetkímélőbb technológiára kíván átállni, és ezt a Felügyelőség igazolja)

KT15

bármely állatfaj

istállón belüli

48,2

 

2. táblázat: Állatjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatások

Előírás

Beruházás típus

Kód

Állatfaj

Tartási mód

Igénybe vehető
támogatás
(€/ÁE)

Állatjóléti előírás
típusa

Padozatra
vonatkozó előírások

Kopásálló, tömör betonpadozat kialakítása az istállóban az állat tartózkodási helyén

ÁP11

bármely támo-
gatott, istállóban tartott állatfaj

istállón belüli

19,6

alapvető állatjóléti szabály

Előírásoknak megfelelő méretű, gyártott padozatok az istállóban tartott állatok számára:

ÁP12

sertés,
szarvasmarha

istállón belüli

53,9

– beton rácspadozat sertések
számára,

sertés

– műanyag rácspadozat
sertések számára,

sertés

– beton rácspadozat
szarvasmarhák számára

szarvasmarha

Mikroklímára vonatkozó
előírások

Az üzemszerűen tartott állatok részére – tartott állatok mindegyikének egyidejűleg – előírásoknak megfelelő világítást biztosító világítóberendezések (világításrendszer):
– bármely olyan állatfaj, melyet
zárt istállóban tartunk, és
mesterséges világítással
gondoskodunk a megfelelő
fényerőről

ÁK11

bármely
állatfaj

istállón belüli

12,8

alapvető állatjóléti szabály

Az előírásoknak megfelelő lég-
állapot biztosítását szolgáló lég- és hőtechnikai berendezések:
– ventilátorok,

ÁK12

bármely állatfaj

istállón belüli

17,6

– klímakomputer,

bármely állatfaj

– hűtőpaneles vagy beporlasz-
tásos párásító hűtőrendszer,

baromfi,
sertés, tejelő szarvasmarha

– infralámpás helyi hőforrás,

malac, brojler

– radiátoros vagy fekete sugárzós fűtés

sertés

Technológiai elem cseréje, beépítése miatti építészeti-technikai munkák:
– ventilátorcsere,
– légbeejtő csere,
– világítórendszer teljes cseréje
esetén,
– szellőző, légbeejtő kürtők
cseréje,
– hő- és zajszigetelés kivitelezése

ÁK14

bármely állatfaj

istállón belüli

31,4

Állatok
biztonságos
elhelyezésére
vonatkozó
előírások

Sérülés minimalizáló és tartási helyet biztonságossá tévő elemek, térelhatároló állattartó-berendezések istállón kívüli kialakítása:
– karám kialakítás,
– kerítés kialakítás,
– állatok kihajtására szolgáló elkerített területrész kialakítása

ÁB11

bármely állatfaj

istállón kívüli

31,4

kiegészítő
állatjóléti
szabály

Tűz kialakulásának megakadályozására, illetve a tűz késleltetésére szolgáló technológiai anyagok és eszközök alkalmazása istállón belül:
– védőfestés,
– tűzálló szigetelőanyagok

ÁB12

bármely állatfaj

istállón belüli

47,1

kiegészítő
állatjóléti
szabály

Jogerős építési engedélynek megfelelő tűzivíztároló kialakítása, illetve tűzoltást lehetővé tevő tűzcsap telepítése:
– tűzivíztároló építése,
– tűzcsap

ÁB13

bármely állatfaj

istállón kívüli

42,1

kiegészítő
állatjóléti
szabály

Szabadtéri ivóvíz-biztosítás:
– szabadtartásos rendszerben tartott állatok részére kút fúrása

ÁB15

húsmarha, juh, sertés, ló

szabadtartás

31,4

kiegészítő
állatjóléti
szabály

Szélsőséges időjárási körülmények ellen menedéket nyújtó létesítmények:
– szabadtartásos rendszerben
  tartott állatok épületei, akol,
  hodályok

ÁB16

húsmarha, juh, sertés, ló

szabadtartás

23,5

kiegészítő
állatjóléti
szabály

Férőhely-
szükségletre
vonatkozó
előírások

Istállón belüli férőhely szükségletre vonatkozó építészeti átalakítások:
– belső karám

ÁF11

bármely állatfaj

istállón belüli

31,4

alapvető állatjóléti szabály

– pihenőboksz kialakítások

tejelő szarvasarha

– beteg vagy sérült állat elkülönítésére szolgáló istállórész kialakítása

bármely állatfaj

Az előírásoknak megfelelő borjúbokszok beszerzése és beüzemelése

ÁF21

borjú 0–6 hónapos korig

istállón belüli

588,2

Az előírásoknak megfelelő sertésfiaztató kutricák beszerzése és beüzemelése

ÁF31

tenyészkoca
malacok
nélkül

istállón belüli

980,4

Kocák elhelyezésére szolgáló területrész (kocaszállás, kocakutrica) kialakítása és beüzemelése

ÁF32

tenyészkoca
malacok
nélkül

istállón belüli

196,1

Kanok tartására kialakított férőhely (kankutricák) kialakítása és beüzemelése

ÁF33

kan

istállón belüli

490,2

Alternatív rendszerű ketreces tojóházi berendezések beszerzése és beüzemelése

ÁF41

tojótyúk

istállón belüli

980,4

Feljavított rendszerű ketreces tojóházi berendezések beszerzése és beüzemelése

ÁF42

tojótyúk

istállón belüli

843,1

Tartás- és
takarmányo-
zás-technoló-
giai előírások

A biztonságos takarmányellátást szolgáló takarmánydarálók beszerzése és beüzemelése

ÁT11

bármely
állatfaj

 

39,2

kiegészítő
állatjóléti
szabály

A biztonságos takarmányellátást szolgáló takarmánykeverők beszerzése és beüzemelése

ÁT12

bármely
állatfaj

 

39,2

kiegészítő
állatjóléti
szabály

A napi takarmánytároló silók beszerzése és beüzemelése

ÁT13

bármely
állatfaj

 

31,7

kiegészítő
állatjóléti
szabály

Itatórendszer fagyásmentesítő berendezés beszerzése és beüzemelése

ÁT14

bármely
állatfaj

istállón kívüli

11,8

kiegészítő
állatjóléti
szabály

Korszerű gépesített etetési és itatási technológiák komplex rendszerének beszerzése és beüzemelése

ÁT16

bármely
állatfaj

istállón belüli

39,2

alapvető
állatjóléti
szabály

Telepi technoló-
giához kap-
csolódó műszaki fejlesztések

Teljes villamoshálózatot korszerűsítő, illetve kialakító,
továbbá a tűzveszélyt minimalizáló beruházások:
– villamoshálózati elemek
(vezetékek, kapcsolószekrény,
világítótestek stb.) beépítése,
illetve cseréje),
– érintésvédelmi felújítás,
– villámhárító rendszer
beszerelése

ÁM11

bármely állatfaj

istállón belül és kívül

27,5

kiegészítő
állatjóléti
szabály

Tartalék áramszolgáltató-rendszer beszerzése, kiépítése és beüzemelése

ÁM12

bármely állatfaj

 

23,5

Az előírt légállapot követelmények biztosításának felügyeletére szolgáló riasztórendszerek beszerzése és beüzemelése

ÁM13

bármely állatfaj

 

3,9

3. táblázat: Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatások

Előírások

Támogatható állatfajok

Igénybe vehető támogatás (€/ÁE)

Alapvető állatjóléti szabályok

sertés

72,02

tojótyúk

474

borjú

64,7

1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 3. § b) pontja a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § c) pontja a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

4

A 3. § g) pontja a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5

A 3. § j) pontját a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § k) pontját a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 3. § l) pontját a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. §-a alapján a rendelkezést 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

8

A 3. § m) pontját a 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9

A 4. § a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

11

Az 5. § (4) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (6) bekezdését a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § (1) bekezdése a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

14

A 6. § (2) bekezdésének c) pontja a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdésének d) pontját a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be.

16

A 7. § (2) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. § (3) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. § (5) bekezdését a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19

A 8. § (1) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 8. § (2) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. § (3) bekezdése a 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22

A 8. § (4) bekezdését a 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23

A 8. § (5) bekezdését a 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24

A 8. § (6) bekezdését a 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

25

A 8. § (7) bekezdését a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

26

A 9. § (1) bekezdése a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, bevezető szövegrésze a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 9. § (2) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 9. § (3) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 9. § (5) bekezdése a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A 9. § (5) bekezdésének negyedik mondatát a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be.

30

A 9. § (6) bekezdése a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

31

A 10. § (2) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. § (3) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 10. § (5) bekezdésének d) pontját a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napját követően a folyamatban lévő beruházások esetén is teljesíteni kell.

34

A 11. § a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

35

A 11. § (1) bekezdésének b) pontja a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

36

A 11. § (2) bekezdése a 107/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

37

A 11. § (3) bekezdését a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 6. §-a iktatta be.

38

A 11. § (4) bekezdését a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 6. §-a iktatta be.

39

A 12. § (1) bekezdésének a) pontja a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított, a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 12. § (2) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 12. § (2) bekezdés a) pontja a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

42

A 14. § (1) bekezdése a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

43

A 14. § (1) bekezdésének b) pontja a 32/2007. (IV. 25.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 2. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

44

A 14. § (1) bekezdésének c) pontját a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

45

A 14. § (1) bekezdésének d) pontját a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

46

A 14. § (2) bekezdése a 78/2005. (IX. 6.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. §-a alapján a rendelkezést 2005. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

47

A 14. § (2) bekezdésének b) pontja a 32/2007. (IV. 25.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 2. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

48

A 14. § (2) bekezdésének c) pontját a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

49

A 14. § (2) bekezdésének d) pontját a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

50

A 14. § (3) bekezdését a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

51

A 15. § (2) bekezdése a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

52

A 16. § (2) bekezdése a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

53

A 17. § a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

54

A 17. § (7) bekezdését a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 12. §-a iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2006. január 1-jét követően benyújtott támogatási és a hozzá kapcsolódó kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

55

Az 1. számú melléklet a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. szeptember 30. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Az 1. számú melléklet a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

56

A 2. számú melléklet rendelkezéseit a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a 2006. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási és a hozzá kapcsolódó kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

57

A 4. számú mellékletet a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

58

Az 5. számú mellékletet a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a melléklet rendelkezéseit csak a 2006. január 1-jét követően benyújtott támogatási és a hozzá kapcsolódó kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére