• Tartalom

15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet

15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól1

2012.02.11.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdésének cf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elektromos és elektronikai berendezésekből (a továbbiakban: elektromos berendezés) származó hulladékokra, illetve az ezekkel kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységekre terjed ki.

A hulladékká vált elektromos berendezés kezelésére vonatkozó szabályok

2. § (1)2 Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelése során azokból valamennyi folyadékot, továbbá az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott anyagokat el kell távolítani.

(2) Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelésére szolgáló helyet úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő át nem eresztő felülettel, időjárás- és vízálló burkolattal, valamint a keletkező szennyvizek, illetve csapadékvíz gyűjtésére és kezelésére szolgáló berendezésekkel rendelkezzen.

(3) Az elektromos berendezésből származó hulladékok tömegét a kezelésüket megelőzően, a keletkezett hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően kell mérni.

(4) A kezelés során kiszerelt alkatrészeket és tartozékokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló külön jogszabály rendelkezései szerint kell tárolni, kezelni, valamint a tárolóhelyeket kialakítani.

(5)3 Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelését

a) a kezelt hulladék típusára és mennyiségére,

b) a kezelésre előírt módszerre és általános műszaki feltételekre, valamint

c) a környezetbiztonsági előírásokra

figyelemmel a környezetvédelmi felügyelőség engedélyezi, illetve ellenőrzi.

(6)4 Az (5) bekezdés szerinti engedély kiadható egy meghatározott időszakra, megújítható, feltételekhez és kötelezettségekhez köthető, vagy – ha a tervezett ártalmatlanítási módszer környezetvédelmi szempontból nem elfogadható – akkor megtagadható.

A szakképesítésre vonatkozó előírások

3. § Az elektromos berendezésből származó hulladék visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségének ellátásával kapcsolatos tevékenységek csak e rendelet 2. számú mellékletében foglalt szakképzettséggel folytathatók.

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettsége

4. § (1)5 A gyártó – a külön jogszabályban foglaltakon túl – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) számára adatot szolgáltat:

a)6 a tárgyév január 31. napjáig az előző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos berendezés mennyiségéről, a tárgyévben várható mennyiségéről tömeg és darabszám tekintetében, berendezéskategóriánként,

b) legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig a tárgyévi visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségei ellátásának módjáról,

c)7 tárgyév február 20. napjáig az előző évben begyűjtött, visszavett, hasznosított és ártalmatlanított elektromos berendezésből származó hulladék tömegéről elektromos berendezés-kategóriánként, hasznosítónként és ártalmatlanítónként is megbontva, valamint Magyarország területén és azon kívül kezelt (hasznosított és ártalmatlanított) hulladék tömegéről, ezek várható tárgyévi tömegéről, továbbá

d) tárgyév február 20. napjáig a visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségei ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összegéről és típusáról.

(2) A gyártó az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatlapokon teljesíti.

(3) Az átvevő az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a Főfelügyelőség számára adatot szolgáltat:

a) tárgyév január 31-éig az előző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett hulladék tömegéről,

b) tárgyév február 20. napjáig arról, hogy mely gyártókkal, milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, hasznosításra, ártalmatlanításra.

(4) Az átvevő adatszolgáltatási kötelezettségét az e rendelet 4. számú mellékletében foglalt adatlapokon teljesíti.

(5) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

5. § (1) Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus úton, a külön jogszabályban8 meghatározottak szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat útján teljesíthető.

(2)9 Az e rendeletben foglaltaknak nem megfelelő adatot szolgáltató kötelezettet a Főfelügyelőség az adatszolgáltatás legfeljebb harminc napon belüli helyesbítésére szólítja fel.

6. § (1) A Főfelügyelőség minden év szeptember 1-jéig köteles az e rendelet alapján teljesített adatszolgáltatások adatait feldogozni. Az adatszolgáltatásból származó, feldolgozott adatok nyilvánosak és az interneten keresztül térítésmentesen hozzáférhetőek.

(2)10 A Főfelügyelőség a kötelezettet a külön jogszabály szerint megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére

a) kötelezi, amennyiben a külön jogszabály szerint megállapított nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,

b) kötelezheti, amennyiben a kötelezett nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő adatot szolgáltat.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)11

(3)12 Ez a rendelet – az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló kormányrendelettel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 6. cikke (1)–(4) bekezdésének, 7. cikke (3) bekezdésének, 12. cikke (1) bekezdésének, II. és III. melléklete;

b) a Bizottság 2004/249/EK (2004. március 11.) határozata az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről 1. cikke;

c) a Bizottság 2005/369/EK (2005. május 3.) határozata az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról 2. cikkének 1. pontja, melléklete;

d)13 az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 11. cikke.

1. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelése során eltávolítandó anyagok jegyzéke
1. A berendezések hulladékaiból az alábbi alkotók, alkatrészek és komponensek eltávolítása szükséges:
– a külön jogszabályban meghatározott poliklórozott bifenileket (PCB) tartalmazó kondenzátorok;
– higanyt tartalmazó komponensek mint például kapcsolók, háttérvilágítást biztosító lámpák;
14 az elemek és akkumulátorok visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elemek, illetve akkumulátorok;
– a mobiltelefonok nyomtatott áramkörei általánosan, illetve egyéb eszközök nyomtatott áramkörei, amennyiben a nyomtatott áramköri lap nagyobb, mint 10 cm2;
– tonerek, folyadék-, zselés- és színes tonerek egyaránt;
– brómtartalmú gyulladásgátlót tartalmazó műanyagok;
– azbeszthulladékok, valamint azbeszttartalmú komponensek;
– katódsugárcsövek;
– klorofluorokarbonátok (CFC), hidroklorofluorokarbonátok (HCFC) vagy hidrofluorokarbonátok (HFC), hidrokarbonátok (HC);
– gázkisülés elvén működő lámpák;
– 100 cm2-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzők (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelző, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg;
– külső elektromos vezetékek;
– a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó komponensek;
– radioaktív alkotókat tartalmazó komponensek, kivéve a határérték alattiak;
– 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorok.
2. A szelektíven begyűjtött berendezések hulladékainak alábbi komponenseit kell eltávolítani a berendezésből, és a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell kezelni:
– katódsugárcsövek fluoreszkáló rétege,
– berendezés (például habok és hűtőberendezések) ózonréteget károsító és 15 feletti globális felmelegedést okozó potenciállal (GWP) rendelkező gázai,
– gázkisüléses lámpák higanytartalma.
A környezeti szempontokra, illetve az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás kívánatos voltára való tekintettel e mellékletben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne akadályozza meg az alkatrészek vagy az egész berendezés környezetvédelmi szempontból megfelelő újrafeldolgozását és újrahasználatát.

2. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Az elektromos berendezésből származó
hulladékokkal kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek folytatásához szükséges szakképzettségek
1. Hulladékgyűjtő szervezet esetében:
1 fő egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások (településihulladék-gyűjtő); FEOR: 5359; szakképesítés azonosító szám: 21 7898 01, vagy ennél magasabb szakképzettség.
2. Hulladékkezelő szervezet esetében:
1 fő környezetvédelmi mérnök; FEOR: 2127 vagy 1 fő hulladékgazdálkodási technológus; FEOR: 3126; szakképesítés azonosító szám: 55 5470 01, és
a) 1 fő hulladékkezelő technikus (OKJ száma: 52 5470 01) vagy 1 fő környezetvédelmi technikus (hulladékgazdálkodási leágazás); FEOR 3126; szakképesítés azonosító szám: 52 5470 04,
vagy
b) 1 fő egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások (településihulladék-kezelő); FEOR: 5359; szakképesítés azonosító: 33 7898 03.

3. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez15

Adatlapok a gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

Borítólap

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó adatai

Gyártó nyilvántartási száma:

Országjel:

Rövid név:

Teljes név:

Település neve:

Cím:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

    irányítószám    város, község    utca, út, tér    házszám

Adószám:

Ügyfél státus:

Felelős vezető neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

Adatszolgáltatás:

Formája:

Bejelentőlapok részletezése:

Kérdőív lapok száma:
Forgalmazott mennyiségekről szóló lapok száma:
A begyűjtési kötelezettségről szóló lapok száma:
A visszavett mennyiségekről szóló lapok száma:
A kezelt mennyiségekről szóló lapok száma:
A hasznosított mennyiségekről szóló lapok száma:
Az ártalmatlanított mennyiségekről szóló lapok száma:

….. db
….. db
….. db
….. db
….. db
….. db
….. db

 

A csatolt lapok összesen:

….. db

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:

Beosztása:

Tel. szám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

……………………………………………………………… cégszerű aláírás

Hatóság tölti ki!


A beérkezés dátuma: ____ év __ hó __ nap

Az adatokat nyilvántartásba vette:
Név:
Aláírás:

Forgalmazott mennyiség a jelentett évben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó nyilvántartási száma:

Berendezéskategória

Belföldön forgalomba hozott
háztartási berendezések
mennyisége a jelentett
évben*,**

Belföldön forgalomba hozott
nem háztartási berendezések
mennyisége a jelentett
évben*

Belföldön forgalomba hozott
berendezések mennyisége a
jelentett évben*,**

FB1

FB2

FB = FB1+FB2

Össztömeg

Berendezések száma

Össztömeg

Berendezések száma

Össztömeg

Berendezések száma

t

db

t

db

t

db

1. Háztartási nagygépek

Ebből 8418 VTO-szám alá tartozó berendezés (t):***

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

X

X

 

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

X

X

 

 

 

 

10. Adagoló automaták

X

X

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az adatokat össztömegben meg kell adni, ha szükséges darabszám alapján történő becsléssel
** A jelentés évében forgalmazott berendezésmennyiség, amely a következő évi begyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja
*** 8418 VTO-szám alá tartozó berendezések: Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartotó légkondícionáló berendezés kivételével

Várhatóan forgalmazásra kerülő mennyiség tárgyévben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

Gyártó nyilvántartási száma:

Berendezéskategória

Belföldön forgalomba kerülő
háztartási berendez
ések
várható mennyisége
tárgyévben* (tájékoztató adat)

Belföldön forgalomba kerülő
nem háztartási berendezések
várható mennyisége
tárgyévben* (tájékoztató adat)

Belföldön forgalomba kerülő
berendezések várható
mennyisége tárgyévben*
(tájékoztató adat)

VFB1

VFB2

VFB = VFB1+VFB2

Össztömeg

Berendezések száma

Össztömeg

Berendezések száma

Össztömeg

Berendezések száma

t

db

t

db

t

db

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

Ebből 8418 KN-szám alá tartozó berendezés (t):***

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

X

X

 

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

X

X

 

 

 

 

10. Adagoló automaták

X

X

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az adatokat össztömegben meg kell adni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel
** 8418 KN-szám alá tartozó berendezések: Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 KN-szám alá tartotó légkondícionáló berendezés kivételével

Begyűjtési kötelezettség a jelentett évben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó nyilvántartási száma:

 

Berendezéskategória

Belföldön forgalomba hozott háztartási berendezések mennyisége a jelentett évet megelőző évben1(előző évben bejelentett adat)

Háztartási berendezésekre
vonatkozó begyűjtési
arányszám a jelentett évben

Háztartási berendezésekre
vonatkozó begyűjtési
kötelezettség a jelentett évben

FBE

BA

BK=FBE*BA

Össztömeg

 

Össztömeg

t

 

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési
berendezések

 

 

 

Ebből képcsöves berendezés2

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

Ebből képcsöves berendezés2

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók
és a halogénizzók kivételével)

 

 

 

5.a. Gázkisüléses elven működő
lámpák

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus
barkácsgépek, szerszámok
(a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfel-
szerelések

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.
................................................
cégszerű aláírás
–––––––––––
1 A jelentett évet megelőző évben forgalmazott berendezésmennyiség, amely a jelentett évben esedékes begyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja.
2 Lásd az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet A) pontját.

Begyűjtési kötelezettség a tárgyévben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

 

Gyártó nyilvántartási száma:

 

Berendezéskategória

Belföldön forgalomba hozott háztartási berendezések mennyisége a jelentett évben1

Háztartási berendezésekre vonatkozó begyűjtési arányszám
a tárgyévben

Háztartási berendezésekre vonatkozó begyűjtési kötelezettség a tárgyévben

FBE

BA

BK=FBE*BA

Össztömeg

 

Össztömeg

t

 

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési
berendezések

 

 

 

Ebből képcsöves berendezés2

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

Ebből képcsöves berendezés2

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók
és a halogénizzók kivételével)

 

 

 

5.a. Gázkisüléses elven működő
lámpák

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus
barkácsgépek, szerszámok
(a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfel-
szerelések

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.
................................................
cégszerű aláírás
–––––––––––
1 A jelentett évben forgalmazott berendezésmennyiség, amely a tárgyévben esedékes begyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja.
2 Lásd az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklet A) pontját.

Visszavett mennyiség a jelentett évben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó nyilvántartási száma:

 

Berendezéskategória

Visszavett háztartási berendezések mennyisége a jelentett évben

Visszavett nem háztartási berendezések mennyisége a jelentett évben

Visszavett berendezések mennyisége a jelentett évben

A1

A2

A=A1+A2

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

t

t

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési
berendezések

 

 

 

Ebből képcsöves berendezés

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

Ebből képcsöves berendezés

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók
és a halogénizzók kivételével)

 

 

 

5.a. Gázkisüléses elven működő
lámpák

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus
barkácsgépek, szerszámok
(a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfel-
szerelések

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett
és fertőzött termékek kivételével)

X

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő
eszközök

X

 

 

10. Adagoló automaták

X

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.
................................................
cégszerű aláírás

Várhatóan visszavételre kerülő mennyiség
a tárgyévben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

Gyártó nyilvántartási száma:

 

Berendezéskategória

Visszavételre kerülő háztartási berendezések várható
mennyisége a tárgyévben
(tájékoztató adat)

Visszavételre kerülő nem háztartási berendezések várható mennyisége a tárgyévben (tájékoztató adat)

Visszavételre kerülő berendezések várható mennyisége a tárgyévben (tájékoztató adat)

VA1

VA2

VA=VA1+VA2

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

t

t

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési
berendezések

 

 

 

Ebből képcsöves berendezés

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

Ebből képcsöves berendezés

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók
és a halogénizzók kivételével)

 

 

 

5.a. Gázkisüléses elven működő
  lámpák

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus
barkácsgépek, szerszámok
(a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfel-
szerelések

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett
és fertőzött termékek kivételével)

X

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő
eszközök

X

 

 

10. Adagoló automaták

X

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: _____ év __ hó __ nap.
P. H.
................................................
cégszerű aláírás

Kezelt mennyiség a jelentett évben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó nyilvántartási száma:

Berendezéskategória

Tagállamon belül
kezelt mennyiség

Másik tagállamban
kezelt mennyiség

EU-n kívül kezelt
mennyiség

Összes kezelt
hulladék mennyiség

D1

D2

D3

D=D1+D2+D3

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

t

t

t

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

Várhatóan kezelésre kerülő
mennyiség tárgyévben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

Gyártó nyilvántartási száma:

Berendezéskategória

Tagállamon belül
várhatóan kezelésre
kerülő mennyiség
(tájékoztató adat)

Másik tagállamban
várhatóan kezelésre
kerülő mennyiség
(tájékoztató ada
t)

EU-n kívül várhatóan
kezelésre kerülő
mennyiség
(tájékoztató adat)

Összes várhatóan
kezelésre kerülő
mennyiség
(tájékoztató adat)

VD1

VD2

VD3

VD=VD1+VD2+VD3

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

t

t

t

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

Hasznosított mennyiség a jelentett
évben*

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó nyilvántartási száma:

ÁTVEVŐ (HASZNOSÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:

Berendezéskategória

Átvevőnek átadott mennyiség

Átvevő által hasznosított mennyiség

Hasznosítási arányszám

Átvevő által újrafeldolgo-
zott vagy részben újrahasznált mennyiség

Újrafeldolgo-
zási vagy részben újrahasználati arányszám

Átvevő által energiaterme-
léssel égetett mennyiség

AM

H=E+B

HR=H / AM

E

UFR=E / AM

B

Össztömeg

Össztömeg

HR

Össztömeg

UFR

Össztömeg

t

t

 

t

 

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!
Jelmagyarázat:
Hasznosítás: (AM-C)/AM = HR x 100 %
Újrafeldolgozás: (AM-B-C)/AM = UFR x 100 %
B = energiatermelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
HR = hasznosítási arányszám
UFR = újrafeldolgozási arányszám

Várhatóan hasznosításra kerülő
mennyiség tárgyévben*

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

Gyártó nyilvántartási száma:

ÁTVEVŐ (HASZNOSÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:

Berendezéskategória

Átvevőnek várhatóan átadásra kerülő mennyiség

Átvevő által várhatóan hasznosításra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

Hasznosítási arányszám (tájékoztató adat)

Átvevő által várhatóan újrafeldolgo-
zásra vagy részben újrahaszná-
latra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

Újrafeldolgo-
zási vagy részben újrahasználati arányszám (tájékoztató adat)

Átvevő által várhatóan energiaterme-
léssel égetésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

VAM

VH=VE+VB

VHR=VH/VAM

VE

VUFR=VE/VAM

VB

Össztömeg

Össztömeg

VHR*

Össztömeg

VUFR*

Össztömeg

t

t

 

t

 

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!
Jelmagyarázat:
Hasznosítás: (VAM-VC)/VAM = VHR x 100 %
Újrafeldolgozás: (VAM-VB-VC)/VAM = VUFR x 100 %
VB = energia termelésére szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
VHR = hasznosítási arányszám
VUFR = újrafeldolgozási arányszám

Összes hasznosított mennyiség a
jelentett évben*

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó nyilvántartási száma:

Berendezéskategória

Összes
átadott
mennyiség

Összes
hasznosított
mennyiség

Hasznosítási arányszám

Összes
újrafeldolgo-
zott vagy részben újrahasznált mennyiség

Újrafeldolgo-
zási vagy részben újrahasználati arányszám

Összes energiaterme-
léssel égetett mennyiség

AM (össz)

H=E+B

HR=H / AM

E (össz)

UFR=E / AM

B (össz)

Össztömeg

Össztömeg

HR

Össztömeg

UFR

Össztömeg

t

t

 

t

 

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az összes hasznosított mennyiségre vonatkozóan töltendő ki!
Jelmagyarázat:
Hasznosítás: (AM-C)/AM = HR x 100 %
Újrafeldolgozás: (AM-B-C)/AM = UFR x 100 %
B = energia termelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
HR = hasznosítási arányszám
UFR = újrafeldolgozási arányszám

Várhatóan hasznosításra kerülő
összes mennyiség tárgyévben*

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

Gyártó nyilvántartási száma:

Berendezéskategória

Átvevőnek várhatóan átadásra kerülő mennyiség

Átvevő által várhatóan hasznosításra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

Hasznosítási arányszám (tájékoztató adat)

Átvevő által várhatóan újrafeldolgo-
zásra vagy részben újrahaszná-
latra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

Újrafeldolgo-
zási vagy részben újrahasználati arányszám (tájékoztató adat)

Átvevő által várhatóan energiaterme-
léssel égetésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

VAM (össz)

VH=VE+VB
(össz)

VHR=VH/VAM

VE (össz)

VUFR=VE/VAM

VB (össz)

Össztömeg

Össztömeg

VHR*

Össztömeg

VUFR*

Össztömeg

t

t

 

t

 

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az összes, várhatóan hasznosításra kerülő mennyiségre töltendő ki!
Jelmagyarázat:
Hasznosítás: (VAM-VC)/VAM = VHR x 100 %
Újrafeldolgozás: (VAM-VB-VC)/VAM = VUFR x 100 %
VB = energia termelésére szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
VHR = hasznosítási arányszám
VUFR = újrafeldolgozási arányszám

Ártalmatlanított mennyiség a
jelentett évben*

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó nyilvántartási száma:

ÁTVEVŐ (ÁRTALMATLANÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:

Berendezéskategória

Égetéssel ártalmatlanított
mennyiség (energiatermelés nélküli égetés)

Lerakással ártalmatlanított
mennyiség

Ártalmatlanított mennyiség

F

G

C=F+G

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

t

t

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!
Jelmagyarázat:
C = ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
F = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
G = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

Várhatóan ártalmatlanítársra kerülő
mennyiség tárgyévben*

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

Gyártó nyilvántartási száma:

ÁTVEVŐ (ÁRTALMATLANÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:

Berendezéskategória

Égetéssel várhatóan ártalmatlanításra kerülő
mennyiség (energiatermelés nélküli égetés) (tájékoztató adat)

Lerakással várhatóan ártalmatlanításra kerülő
mennyiség (tájékoztató adat)

Várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

VF

VG

VC=VF+VG

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

t

t

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!
Jelmagyarázat:
VC = ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
VF = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
VG = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

Összes ártalmatlanított mennyiség a jelentett évben*

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Gyártó nyilvántartási száma:

Berendezéskategória

Égetéssel ártalmatlanított
összes mennyiség (energiatermelés nélküli égetés)

Lerakással ártalmatlanított
összes mennyiség

Összes ártalmatlanított mennyiség

F (össz)

G (össz)

C=F+G (össz)

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

t

t

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az összes ártalmatlanított mennyiségre vonatkozóan töltendő ki!
Jelmagyarázat:
C = ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
F = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
G = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

Várhatóan ártalmatlanítársra kerülő
összes mennyiség tárgyévben*

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

Gyártó nyilvántartási száma:

Berendezéskategória

Égetéssel várhatóan ártalmatlanításra kerülő
összes mennyiség (energiatermelés nélküli égetés) (tájékoztató adat)

Lerakással várhatóan ártalmatlanításra kerülő
összes mennyiség (tájékoztató adat)

Várhatóan ártalmatlanításra kerülő összes mennyiség (tájékoztató adat)

VF

VG

VC=VF+VG

Össztömeg

Össztömeg

Össztömeg

t

t

t

1. Háztartási nagygépek

 

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

………………………………………………………………
cégszerű aláírás

* Az összes, várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiségre vonatkozóan töltendő ki!
Jelmagyarázat:
VC = ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)
VF = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
VG = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)
Kérdőív a gyártók információadási kötelezettségének teljesítéséhez
Adja meg, hogy a gyártói kötelezettség teljesítését önálló vagy kezelést koordináló szervezeten útján valósítják meg.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tesz-e erőfeszítést az Ön által keletkezett hulladékok szelektív begyűjtése érdekében? Ha igen, ismertesse ezeket!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Hogyan biztosítja a hulladékainak újrahasználatát, visszajuttatását a termelési folyamatba, illetve másodnyersanyag piacon való felhasználását?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adja meg, hogy a gyártott termék kategóriákra hogyan valósítják meg a termék tervezéssel kapcsolatos elvárásokat! (Pl. felhasznált anyagok mennyiségének csökkentése, könnyebb szétszerelhetőség, újrahasználat elősegítése stb.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adja meg a Magyarországról az EU-n kívülre exportált elektromos és elektronikai berendezések hulladékaira alkalmazott szabályok, eljárások és ellenőrzések rövid leírását!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Feltünteti-e elkülönített díjként az eladási árban a többletköltségeket? Kérjük részletezze!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Meghozta-e a szükséges intézkedéseket a felhasználók tájékoztatása, illetve annak érdekében, hogy ösztönözzék azok részvételét az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésében (szelektív hulladékgyűjtés, visszavételi és begyűjtési rendszerek használata, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások stb.)? Kérjük részletezze!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez16

Adatlapok az átvevő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

Borítólap

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

Átvevő adatai

Országjel:

Rövid név:

Teljes név:

Település neve:

Cím:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

    irányítószám    város, község    utca, út, tér    házszám

Adószám:

Ügyfél státus:

Felelős vezető neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

Adatszolgáltatás:

Formája:

Az átvett mennyiségekről szóló lapok száma:

…. db

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:

Beosztása:

Tel. szám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.
P. H.

 

……………………………………………………………… cégszerű aláírás

Hatóság tölti ki!


A beérkezés dátuma: ____ év __ hó __ nap

Az adatokat nyilvántartásba vette:
Név:
Aláírás:

Átvett mennyiség
a jelentett évben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Jelentett év:

GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE:

GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

 

Berendezéskategória

Átvett mennyiség

 

Össztömeg

 

t

 

1. Háztartási nagygépek

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

3. Információs (IT) és távközlési
berendezések

 

 

Ebből képcsöves berendezés

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

Ebből képcsöves berendezés

 

 

5. Világítótestek

 

 

5.a. Gázkisüléses elven működő
lámpák

 

 

6. Elektromos és elektronikus
barkácsgépek, szerszámok

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfel-
szerelések

 

 

8. Orvosi berendezések

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő
eszközök

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

ÖSSZESEN

 

A kitöltés dátuma: _______ év ____ hó ____ nap.
P. H.
........................................
cégszerű aláírás

Várhatóan átvételre kerülő mennyiség a tárgyévben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgyév:

GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE:

GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

 

Berendezéskategória

Várhatóan átvételre kerülő mennyiség
(tájékoztató adat)

 

Össztömeg

 

t

 

1. Háztartási nagygépek

 

 

2. Háztartási kisgépek

 

 

3. Információs (IT) és távközlési
berendezések

 

 

Ebből képcsöves berendezés

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

Ebből képcsöves berendezés

 

 

5. Világítótestek

 

 

5.a. Gázkisüléses elven működő
lámpák

 

 

6. Elektromos és elektronikus
barkácsgépek, szerszámok

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfel-
szerelések

 

 

8. Orvosi berendezések

 

 

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő
eszközök

 

 

10. Adagoló automaták

 

 

ÖSSZESEN

 

A kitöltés dátuma: _______ év ____ hó ____ nap.
P. H.
........................................
cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdése a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (6) bekezdését a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a 2010. május 6-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. § (1) bekezdés a) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés c) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdése a 26/2005. (XI. 4.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. §-ának 77. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 7. § (3) bekezdése a 26/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § (3) bekezdés d) pontját a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

14

Az 1. számú melléklet 1. pontjának harmadik franciabekezdése a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. számú melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 4. számú melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére