• Tartalom

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet

a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

2019.01.01.

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 121. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:

A védjegybejelentés kellékei; általános követelmények

1. § (1) A védjegybejelentésnek tartalmaznia kell

a) a védjegybejelentési kérelmet;

b) a megjelölést;

c) az árujegyzéket;

d) képviselet esetén annak igazolását;

e) együttes vagy tanúsító védjegyre vonatkozó bejelentés esetén a szabályzatot;

f) uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot;

g) kiállítási elsőbbség igénylése esetén a kiállítási igazolást;

h) az illetékes szerv hozzájárulását ahhoz, hogy az a megjelölés, amelynek a Vt. 3. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott jelzés csupán elemét képezi, oltalomban részesülhessen, ha ennek hiányában a Vt. 3. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában szabályozott kizáró ok egyébként fennállna.

(2) A védjegybejelentési kérelemben és mellékleteiben foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.

(3) A védjegybejelentési kérelmet és mellékleteit egy-egy példányban kell benyújtani, azoknak elektronikus eljárással és közvetlenül sokszorosíthatóknak kell lenniük, meghatározatlan másolati példányszámban.

A védjegybejelentési kérelem

2. §1 (1) A védjegybejelentési kérelemnek a Vt. 50. § (3) és (3a) bekezdésében előírtakon túl tartalmaznia kell

a) a védjegy lajstromozása iránti kérést;

b) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;

c) a megjelölést vagy utalást a 3. § (1) és (3) bekezdése szerint megjelenített megjelölésre, továbbá a megjelölés 3. § (2) bekezdése szerinti típusát;

d) az árujegyzéket vagy utalást a 3/A. § (2) bekezdése szerint mellékelt árujegyzékre;

e) uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés ügyszámát.

(2) A védjegybejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul elérhető formanyomtatvány vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.

A megjelölés és az árujegyzék

3. §2 (1) A megjelölést olyan módon kell megjeleníteni, hogy az lehetővé tegye a védjegynek a Vt. 47. §-a szerinti lajstromban való egyértelmű, pontos, önmagában teljes, könnyen hozzáférhető, érthető, tartós és objektív módon történő megjelenítését.

(2) A megjelölés típusát az alábbiak szerint kell a védjegybejelentési kérelemben feltüntetni:

a) a kizárólag szavakat, szóösszetételeket (beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is), számokat vagy egyéb általános nyomdai betű- vagy számkészletet tartalmazó megjelölést szómegjelölésként;

b) az ábrát, képet tartalmazó megjelölést – ideértve a kizárólag ábrás elemekből álló, valamint a szó- és ábrás elemeket egyaránt tartalmazó fekete-fehér, illetve egy vagy több színt tartalmazó megjelöléseket is – ábrás megjelölésként;

c) a részben vagy egészben térbeli alakzatból álló vagy azt tartalmazó megjelölést – ideértve a tárolókat, csomagolóanyagokat és a termékek térbeli megjelenését is – térbeli megjelölésként;

d) a megjelölésnek a terméken való elhelyezését vagy a termékre erősítés konkrét módját képező megjelölést pozíciót megjelenítő megjelölésként;

e) a kizárólag bizonyos elemek ismétlődéséből álló megjelölést mintázatként;

f) a kizárólag egy adott színből vagy színek kombinációjából álló megjelölést színmegjelölésként;

g) a kizárólag egy adott hangból vagy hangkombinációból álló megjelölést hangmegjelölésként;

h) a megjelölést alkotó elemek egészének vagy azok egy részének mozgása vagy helyváltoztatása által alkotott megjelölést mozgásmegjelölésként;

i) a részben vagy egészben kép és hang kombinációja által alkotott megjelölést multimédia-megjelölésként;

j) a hologram jellegű elemekből álló megjelölést hologram-megjelölésként;

k) az a)–j) pont szerinti felsorolásba nem tartozó megjelölést, illetve az a)–j) pont szerinti megjelölések kombinációját egyéb típusú megjelölésként

kell besorolni.

(3) A (2) bekezdés szerinti típusokba sorolt megjelöléseket a következő módon kell megjeleníteni, illetve ábrázolni:

a) a szómegjelölést a szokásos írásmóddal és formázással, grafikai elemek vagy színek nélkül kell ábrázolni;

b) az ábrás, illetve színes ábrás megjelölést valamennyi alkotóelemet és színt feltüntetve kell ábrázolni;

c) a térbeli megjelölést az azt alkotó térbeli alakzat ábrázolásával – például számítógéppel előállított kép vagy fénykép formájában – kell megjeleníteni, az alábbiak szerint:

ca) a megjelölést a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon;

cb) a megjelölést több nézetből is be lehet mutatni, a nézet szerinti ábrázolások száma azonban hatnál nem lehet több;

cc) az ábrázolásokból ki kell derülnie a többi ábrázoláshoz fűződő kapcsolatnak;

cd) a bejelentéshez tartozó egyes ábrázolásokat számmal kell ellátni;

d) a pozíciót megjelenítő megjelölést úgy kell megjeleníteni, hogy annak alapján egyértelműen megállapítható legyen a megjelölés elhelyezkedése a terméken, valamint az adott termékhez viszonyított mérete vagy aránya a következők szerint:

da) azokat az elemeket, amelyek nem képezik a bejelentés tárgyát, jól látható módon, lehetőleg szaggatott vagy pontozott vonallal el kell választani a többi résztől;

db) az ábrázoláshoz leírás mellékelhető, amely bemutatja a terméken történő elhelyezés módját;

e) a mintázatot az ismétlődési mintát bemutató ábrázolással kell megjeleníteni. Az ábrázoláshoz olyan leírás mellékelhető, amely részletekkel szolgál az elemek ismétlődéséről;

f) a színmegjelölések esetében:

fa) ha a megjelölés kizárólag egy adott színből áll, a megjelölést e szín ábrázolásának benyújtásával, körvonalak nélkül kell megjeleníteni a Pantone színskála szerinti kód feltüntetésével;

fb) ha a megjelölést kizárólag egy adott színösszetétel képezi, a megjelölést a színösszetétel egységes és meghatározott elrendezését bemutató módon kell ábrázolni körvonalak nélkül, azzal, hogy az alkalmazott színeket a Pantone színskála szerinti kódok feltüntetésével kell megjeleníteni. A színek egymáshoz viszonyított elrendezését bemutató leírás mellékelhető az ábrázoláshoz;

g) a hangmegjelölést a hangot tartalmazó audiofájl benyújtásával, vagy a hang kotta formájában történő pontos ábrázolásával kell megjeleníteni;

h) a mozgásmegjelölést videofájl vagy az adott mozgást vagy helyváltoztatást bemutató állóképekből álló sorozat benyújtásával kell megjeleníteni, azzal, hogy az állóképeket meg lehet számozni, illetve a sorozathoz a mozgást vagy helyváltoztatást bemutató leírás is mellékelhető;

i) a multimédia-megjelölést egy olyan audiovizuális fájl benyújtásával kell megjeleníteni, amely bemutatja a megjelölést alkotó kép- és hangkombinációt;

j) a hologram-megjelölést videofájl vagy olyan grafikus vagy fényképes megjelenítések benyújtásával kell ábrázolni, amelyek kellő számú nézetet tartalmaznak ahhoz, hogy a holografikus hatás egésze azonosítható legyen;

k) az egyéb típusú megjelölés megjelenítésének meg kell felelnie az (1) bekezdésben meghatározott ábrázolási követelményeknek, és ahhoz leírás csatolható.

(4) A megjelölés típusának és a megjelenítésnek összhangban kell állnia egymással.

(5) A megjelölést kontrasztosan és éles kontúrokkal kell megjeleníteni, az ábrázolás pedig nem tartalmazhat az azonosíthatóságát zavaró vonalat. A megjelölés érzékelhetőségét csillogás, tükröződés, árnyékhatás nem akadályozhatja.

(6) Ha a megjelölés elhelyezkedésének iránya nem nyilvánvaló, azt a „felső rész” szavak szerepeltetésével kell egyértelművé tenni minden egyes ábrán.

(7) A nem elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón benyújtott bejelentés esetén a megjelölést egyetlen, a bejelentés egyéb elemeit tartalmazó laptól különálló lapon kell ábrázolni. A megjelölés ábrázolását tartalmazó, A/4-es (29,7 cm × 21 cm) méretű lapon szerepelnie kell az összes releváns nézetnek vagy ábrázolásnak, azzal, hogy a lapon körben legalább 2,5 cm-es szegélyt kell hagyni.

(8) Az ábrázolásnak olyan minőségűnek kell lennie, hogy 8 cm széles és 8 cm magas méretre lehessen nagyítani vagy kicsinyíteni.

(9) Mintadarab benyújtása nem minősül a megjelölés megfelelő ábrázolásának.

3/A. §3 (1) Ha a bejelentő a védjegyoltalmat egynél több osztály tekintetében igényli, az árukat és szolgáltatásokat a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás által létrehozott osztályozási rendszer (a továbbiakban: nizzai osztályozás) osztályai szerint csoportosítva és a csoportokat az osztályok számának megfelelő sorrendbe rendezésével kell megjelölnie, minden csoport előtt feltüntetve a nizzai osztályozás adott osztályának számát.

(2) Ha az áruk, illetve a szolgáltatások felsorolásának terjedelme indokolttá teszi, az árujegyzéket külön lapon kezdve is el lehet készíteni.

A földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés

4. § (1) A Vt. XVI–XVII. fejezeteiben szabályozott földrajzi árujelző lajstromozására irányuló bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a bejelentési kérelmet;

b) képviselet esetén annak igazolását;

c)4 az agrárpolitikáért felelős miniszter által – külön jogszabály alapján – ellenőrzött és jóváhagyott termékleírást, ha a bejelentés szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelző lajstromozására irányul.

(2) Az (1) bekezdésben említett bejelentésekre az 1. § (2)–(3) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.

A földrajzi árujelző bejelentési kérelme, megnevezése
és termékjegyzéke

5. §5 (1) A földrajzi árujelző bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak a Vt. 113. § (1) bekezdésében előírtakon túl tartalmaznia kell

a) a földrajzi árujelző lajstromozása iránti kérést;

b) a földrajzi árujelző megnevezését, továbbá típusának (földrajzi jelzés vagy eredetmegjelölés) feltüntetését;

c) a termékjegyzéket (azoknak a termékeknek a felsorolását, amelyekkel kapcsolatban a földrajzi árujelző oltalmát igénylik);

d) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását.

(2) A földrajzi árujelző bejelentési kérelme a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul elérhető formanyomtatvány vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.

Hatálybalépés

6. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépés után benyújtott védjegybejelentésekre és földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentésekre kell alkalmazni.

(2)6 E rendeletnek az egyes szellemi tulajdoni tárgyú rendeletek módosításáról szóló 30/2018. (XII. 12.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2019. január 1-jén vagy azt követően tett védjegybejelentésekre és földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentésekre kell alkalmazni.

7. §7 E rendelet 3. §-a és 3/A. §-a a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A 2. § a 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3/A. §-t a 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet 12. §-a iktatta be.

4

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § a 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 48. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet 15. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére