• Tartalom

162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól1

2010.07.25.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §2

Az építési beruházás előkészítése

2. §3

Az építési beruházások műszaki tartalma

3–4. §4

Az eljárásba bevont személyek, a beruházás-lebonyolító

5. §5

6. §6

A dokumentáció

7–8. §7

Az ajánlatkérő által érvényesítendő követelmények8

8/A–8/B. §9

A szerződés módosítása

9. § A szerződés módosítását megalapozó körülménynek (Kbt. 303. §) tekintendő különösen, ha a szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül.

9/A. §10 Az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési szerződés kivételével a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a teljesítésigazolással elismert alvállalkozói teljesítés ellenértékét határidőben nem egyenlítették ki.

A műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások sajátos szabályai

10. § (1) E rendelet előírásait a műemlékekkel kapcsolatos építési beruházások esetén a 11–15. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)11 Műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásnak minősül az olyan építési beruházás, amellyel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH) hatósági jogkörébe tartozik.

11. § (1) A 8. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni olyan szabványok vonatkozásában, melyek betartása alól az építési engedély kifejezetten felmentést adott.

(2) Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét, valamennyi változat meg kell, hogy feleljen a műemléki szakmai követelményeknek.

12. § (1) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. 7. §-a szerinti dokumentálási és megőrzési kötelezettség az építésügyi, kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos kutatási dokumentumokra is vonatkozik.

(2)12 Műemlékekkel kapcsolatos építési beruházás esetén az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek tekintetében az minősül a közbeszerzés tárgya szerint megfelelő szakértelemmel rendelkezőnek, aki/amely a külön jogszabályban meghatározott szakmagyakorlási feltételeknek megfelel.

13. § A műemléki védelem alatt álló ingatlanok építési beruházási dokumentációjának az 1. számú mellékletben foglaltakon felül legalább a 2. számú mellékletben foglalt – az építési engedélyben jóváhagyott – dokumentumokat is tartalmaznia kell.

14. § (1) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházás esetében – kivéve az építési koncessziót – az ajánlatkérő köteles az ajánlati (részvételi) felhívásban előírni, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat.

(2) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén, a Kbt. 67. §-a (2) bekezdésének e) pontjával összefüggésben az ajánlatkérő a felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlattevő adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt, legalább a következő feladatot ellátó szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését, továbbá csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek az érintett személyeket (szervezeteket) e feladat ellátására feljogosítják:

a) felelős műszaki vezető;

b) restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul;

c) műemléki épületkutató, ha ez az építési engedély alapján szükséges.

(3)13 A (2) bekezdés szerinti tevékenységeket csak olyan személyek láthatják el, akik megfelelnek a külön jogszabály szerinti szakmagyakorlási feltételeknek.

15. § (1) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdésének a) pontjának alkalmazása során az ajánlatkérő az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése körében kizárólag műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházásra vonatkozó igazolást jogosult elfogadni.

(2) A műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárások során az ajánlattevő a Kbt. 73. §-a (1) bekezdésére hivatkozással nem tilthatja meg olyan adatok nyilvánosságra hozatalát, melyek összefüggenek az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó e rendelet szabályainak való megfelelésével, illetve amelyekből megállapíthatóak azok a technológiák, munkamódszerek, melyekkel a műemlékekkel kapcsolatos munkálatokat végezni kívánja.

Az építési koncesszióval kapcsolatos szabályok

16. §14

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet előírásait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott sajátos építményfajták vonatkozásában a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) E rendelet 1–9. §-a alkalmazásával kapcsolatos szakmai irányítási feladatokat az építésügyért felelős miniszter, a 10–15. § alkalmazásával kapcsolatos szakmai irányítási feladatokat a nemzeti kulturális örökség minisztere, a 16. § alkalmazásával kapcsolatos szakmai irányítási feladatokat az építésügyért felelős miniszter az építési koncesszió tárgyköre szerint illetékes miniszter egyetértésével látja el.

18. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet 12. §-ának (2) bekezdése, valamint 14. §-ának (3) bekezdése a szakmagyakorlási feltételekről szóló külön jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

19. §15 (1) E rendeletnek – az egyes építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított – 7. §-át, 8. § (5) és (6) bekezdését, 8/A. § (1)–(2) és (7) bekezdését, 8/B. § (2)–(3) bekezdését, 9/A. §-át, 1. számú melléklet I. fejezet 1. pontját és 1. számú melléklet II. fejezet 4. pontját – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Kr. hatálybalépését16 követően megindított közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az olyan építési beruházás megvalósítása érdekében megindított közbeszerzési eljárásban, amely a 2007–2013 időszakban Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti minőségellenőrző eljárás hatálya alá tartozik, e rendeletnek a minőségellenőrző eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1–2. számú melléklet a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez17

1

A rendeletet a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2010. szeptember 15. napjával. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

2

Az 1. §-t a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pont első franciabekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

3

A 2. §-t a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pont első franciabekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

4

A 3–4. §-t a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pont első franciabekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

6

A 6. §-t a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pont első franciabekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

7

A 7–8. §-t a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pont első franciabekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

8

A 8/A. §-t megelőző alcímet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

9

A 8/A–8/B. §-t a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pont első franciabekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 6. §-át.

11

A 10. § (2) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 36. pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12

E rendelet 18. §-ának (2) bekezdése alapján a 12. § (2) bekezdése a szakmagyakorlási feltételekről szóló külön jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

13

E rendelet 18. §-ának (2) bekezdése alapján a 14. § (3) bekezdése a szakmagyakorlási feltételekről szóló külön jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

14

A 16. §-t a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pont első franciabekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

16

A hatálybalépés időpontja: 2010. május 15.

17

Az 1–2. számú mellékletet a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pont első franciabekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére