• Tartalom

17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet

17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól1

2013.10.01.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §2 E rendelet hatálya kiterjed a Közös Agrárpolitika, valamint a nemzeti agrártámogatási rendszer keretében nyújtott biztosítékok kezelésére.

2. § Az 1. §-ban meghatározott biztosítékok kezelését

a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), illetve

b)3 az importengedélyekhez, valamint az engedélyalapú kedvezményes import vámkontingensekhez kötődő biztosítékok esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH)

(a továbbiakban együtt: biztosítékkezelő) végzi.

3. §4 (1) Biztosítékként kizárólag a következők fogadhatók el:

a) készpénzletét;

b) bankgarancia;

c) pénzügyi intézmény, biztosító által vállalt készfizető kezesség (a továbbiakban: kezesség).

(2)5 A bankgarancia és a kezesség kizárólag olyan pénzügyi intézménytől, továbbá biztosítótól fogadható el, amely a székhelye szerinti tagállam illetékes pénzügyi felügyeleti hatósága által kiadott engedély alapján e tevékenység végzésére jogosult.

(3) A biztosíték összeghatártól és a kötelezettség teljesítéséért felelős személytől függetlenül, a külön jogszabály alapján meghatározott mértékben nyújtandó.

(4) A biztosíték teljes vagy részleges feloldását a kötelezett írásban kérelmezheti a biztosítékkezelőtől.

(5) A biztosíték részleges feloldása esetén a biztosítékkezelő nem korlátozhatja az – ugyanazon ügyletre vonatkozó – ismételt részleges feloldások számát és a feloldásra kerülő részletek minimális összegét.

3/A. §6 (1) A bankgarancia az 1/a., vagy 1/b. számú, a kezesség a 2/a., vagy 2/b. számú mellékletében foglalt nyomtatvány megfelelő kitöltésével létrejött, egy eredeti példányban készülő kötelezettségvállalás, amelyet a biztosíték-kezelőhöz kell benyújtani.

(2) A bankgarancia, illetve a kezesség lejárata legalább a kötelezettségvállalás időtartamának végét követő kilencvenedik nap. A biztosítékkezelő a még nem teljesített kötelezettség biztosítékául szolgáló bankgarancia, illetve kezesség lejárata előtt harminc nappal írásban felszólítja a kötelezettet újabb, megfelelő mértékű biztosíték nyújtására.

4. §7 A 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti biztosíték megfizetését az MVH, illetve a MKEH Magyar Államkincstárnál vezetett, külön közleményben megjelölt számlájára átutalással kell teljesíteni.

5. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet az Európai Bizottságnak a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló 2220/85/EGK rendelete tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza.

1/a. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez8

Bankgarancia
Bankgarancia
Száma: ……………
Alulírott pénzügyi intézmény visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget vállal a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Pénzügyi intézmény
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
Kötelezett
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
Regisztrációs száma:     
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
A kötelezettség típusa:

– export

– magántárolás

– Intervenció

– közvetlen támogatás

– belpiaci támogatás

– kísérő intézkedés

– egyéb:

A bankgarancia a kötelezett
…………… év …………… hó …………… nap és …………… év …………… hó …………… nap között keletkezett …………… Ft, azaz ………………………………………… forint összegű kötelezettségére érvényes.
A bankgarancia lejárata: …………… év …………… hó …………… nap.
A pénzügyi intézmény feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a fenti összeg erejéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének, milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás faxon nem nyújtható be. Amennyiben a pénzügyi intézmény a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, a lehívott összeggel a bankgarancia összege automatikusan csökken.
Jelen bankgarancia nem átruházható.
A pénzügyi intézményhez a megjelölt lejárati időpont napján …………… órán túl beérkezett igénybejelentésre a pénzügyi intézmény fizetést nem teljesít.
A jelen bankgarancia egy eredeti példányban készült. A lejárati időpontot követően jelen bankgarancia az eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.
Kelt: ……………, 20……… év …………… hó …………… napján.
P. H.

 

………………………

 

név, beosztás

1/b. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez9

Bankgarancia
Bankgarancia
Száma: ……………
Alulírott pénzügyi intézmény visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget vállal a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Pénzügyi intézmény
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
Kötelezett
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
VPID-száma:     
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
A kötelezettség típusa:
– import
– egyéb:     
A bankgarancia a kötelezett
…………… év …………… hó …………… nap és …………… év …………… hó …………… nap között keletkezett ……………… Ft, azaz ……………………………………… forint összegű kötelezettségére érvényes.
A bankgarancia lejárata: …………… év …………… hó …………… nap.
A pénzügyi intézmény feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a fenti összeg erejéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás faxon nem nyújtható be. Amennyiben a pénzügyi intézmény a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, a lehívott összeggel a bankgarancia összege automatikusan csökken.
Jelen bankgarancia nem átruházható.
A pénzügyi intézményhez a megjelölt lejárati időpont napján …………… órán túl beérkezett igénybejelentésre a pénzügyi intézmény fizetést nem teljesít.
A jelen bankgarancia egy eredeti példányban készült. A lejárati időpontot követően jelen bankgarancia az eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.
Kelt: ……………, 20……… év …………… hó …………… napján.
P. H.

 

………………………

 

név, beosztás

2/a. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez10

Kezesi nyilatkozat
Kezesi nyilatkozat
Száma: ...............
Alulírott Kezes készfizető kezességet vállal a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Kezes
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
Kötelezett
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
Regisztrációs száma:     
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
A kötelezettség típusa:
– export
– magántárolás
– intervenció
– közvetlen támogatás
– belpiaci támogatás
– kísérő intézkedés
– egyéb:     
A kezesség a kötelezett
............... év ............... hó ............... nap és ............... év ............... hó ............... nap között keletkezett, .............................................Ft, azaz..............................................................forint összegű kötelezettségére érvényes
A kezesség lejárata: ............... év ............... hó ............... nap.
A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a jelen kezességvállalás mértékéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének, milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás csak eredeti példányban (faxon nem) küldhető meg. Amennyiben a Kezes a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, a lehívott összeggel a kezesi kötelezettség összege automatikusan csökken.
Jelen kezesi nyilatkozat nem átruházható.
A Kezeshez a megjelölt lejárati időpont napján ............... órán túl beérkezett igénybejelentésre a Kezes fizetést nem teljesít.
A jelen kezesi nyilatkozat egy eredeti példányban készült. A lejárati időpontot követően jelen kezességvállalás e nyilatkozat eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.
Kelt: ............................., ........................ év .............................. hó ............... napján.
P. H.
............................................................
kezes
Jelen kezességvállalást elfogadom:
............................................................
az MVH képviseletében

2/b. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez11

Kezesi nyilatkozat
Kezesi nyilatkozat
Száma: ...............
Alulírott Kezes készfizető kezességet vállal a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Kezes
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
Kötelezett
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
VPID-szám:     
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
A kötelezettség típusa:
– import
– egyéb:     
A kezesség a kötelezett
............... év ............... hó ............... nap és ............... év ............... hó ............... nap között keletkezett kötelezettségére, legfeljebb ..............................Ft, azaz...............................................................forint összegben érvényes.
A kezesség lejárata: ............... év ............... hó ............... nap.
A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a jelen kötelezettségvállalás mértékéig.
A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének, milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás csak eredeti példányban (faxon nem) küldhető meg. Amennyiben a Kezes a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, úgy a lehívott összeggel a kezesi kötelezettség összege automatikusan csökken.
Jelen kezesi nyilatkozat nem átruházható.
A Kezeshez a megjelölt lejárati időpont napján ............... órán túl beérkezett igénybejelentésre a Kezes fizetést nem teljesít.
A jelen kezesi nyilatkozat egy eredeti példányban készült.
A lejárati időpontot követően jelen kezességvállalás e nyilatkozat eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.
Kelt: .............................., .............................. év .............................. hó ............... napján.
P. H.
............................................................
kezes
Jelen kezességvállalást elfogadom:
............................................................
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nevében
1

A rendeletet a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 135/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § b) pontja az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3/A. §-t az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

7

A 4. § az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1/a. számú melléklet az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1/b. számú melléklet az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 2/a. számú melléklet a 189/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 2/b. számú melléklet a 189/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított és a Magyar Közlöny 2006. évi 112. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő, a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére