• Tartalom

19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet

19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet

az élelmiszerek jelöléséről1

2015.04.01.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1)2 E rendeletet – a 8/A. §-ban foglalt rendelkezés kivételével – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Melléklet 70. pontja szerinti végső fogyasztóhoz kerülő élelmiszerekre kell alkalmazni.

(2) A rendeletet azokra az élelmiszerekre is alkalmazni kell, amelyek a külön jogszabály szerinti vendéglátó és közétkeztetési helyekre (a továbbiakban: közétkeztetés) kerülnek.

2. §3 E rendelet alkalmazásában:

1. előrecsomagolt élelmiszer: a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 2. cikk (2) bekezdés e) pontja szerinti fogalom,

2. jelölés: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés j) pontja szerinti fogalom.

3–5. §4

6. § (1)–(7)5

(8)6 Amennyiben a Magyarországon előállított és forgalomba hozott élelmiszer megnevezése külön jogszabályban szereplő őshonos állatfajta neve vagy arra utaló megnevezés, akkor az élelmiszer előállítójának, illetve forgalomba hozójának rendelkeznie kell az adott fajta Magyarországon elismert tenyésztő szervezete által kiadott, az adott egyedre vonatkozó fajtaazonossági igazolással. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott egyed azonosító számát, a származó tenyészet számát, a keresztezett állat esetében a fajtaösszetételt is.

(9)7 A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 4. számú melléklete szerint hizlalt libából és kacsából Magyarországon előállított termékek végső fogyasztó számára történő forgalomba hozatala esetén kiegészítő jelölést kell alkalmazni. A kiegészítő jelölésnek tartalmazni kell a „Az állatvédelmi előírásoknak megfelelő töméses hízlalásból” szöveget.

7–8. §8

8/A. §9 (1)10 Az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében előírt információkat Magyarország területén a nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt élelmiszerenzimek és élelmiszerenzim-készítmények csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni.

(2)11 Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében előírt információkat Magyarország területén a nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni.

(3)12 Az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében előírt információkat Magyarország területén a nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt aromák csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben előírtak nem zárják ki a jelölések más nyelveken történő feltüntetését sem.

9–14. §13

15. § (1) Ha az élelmiszer a végső fogyasztó vagy a közétkeztetés részére előrecsomagolás nélkül kerül értékesítésre, vagy a fogyasztó kérésére a vásárlás helyén, jelenlétében csomagolják,

a)14

b)15

(2)16 Ha az élelmiszert a forgalmazás helyén, de a fogyasztó távollétében előre csomagolják, valamint a nem csomagolt kenyereken csak az 1169/2011/EU rendelet 9. cikk (1) bekezdés a), e), f) és h) pontja, valamint ahol szükséges a k) pontja szerinti jelöléseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kenyerek minőségmegőrzési időtartama a lejárati nap nevének feltüntetésével is megadható.

16. §17

17. § (1)18

(2)19 Magyarország területén forgalomba hozatalra kerülő élelmiszer csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni az 1169/2011/EU rendeletben meghatározott, a fogyasztók tájékoztatásához és az ellenőrzéshez szükséges jelöléseket.

(3)20

18. §21

19. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)22

(3)23

(4)24 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)–f)25

g)26

h)27

i)28

j)29

k)30

l)31 az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról,

m)32 az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról,

n)33 az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról,

o)34

1–3. számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM
együttes rendelethez35

4. számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM
együttes rendelethez36

5. számú melléklet a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM
együttes rendelethez37

1

A rendeletet a 79/2016. (XII. 12.) FM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2016. december 13. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3–5. §-t a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (1)–(7) bekezdését a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

6

A 6. § (8) bekezdését a 86/2007. (VIII. 17.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 1. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (3) bekezdését.

7

A 6. § (9) bekezdését a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 61. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 61. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. október 1-jét követően csomagolt és jelölt termékekre kell alkalmazni.

8

A 7–8. §-t a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

9

A 8/A. §-t a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 5. §-a iktatta be.

10

A 8/A. § (1) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 8/A. § (2) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 8/A. § (3) bekezdését a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése alapján 2011. január 20-tól kell alkalmazni. A 8/A. § (3) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 9–14. §-t a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

14

A 15. § (1) bekezdés a) pontját a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

15

A 15. § (1) bekezdés b) pontját a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont bb) alpontja hatályon kívül helyezte.

16

A 15. § (2) bekezdése a 42/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított, a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 16. §-t a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

18

A 17. § (1) bekezdését a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

19

A 17. § (2) bekezdése az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 8. § b) pontja, a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 17. § (3) bekezdését a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

21

A 18. §-t a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

22

A 19. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 255. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 19. § (3) bekezdését a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

24

A 19. § (4) bekezdése a 167/2004. (XI. 29.) FVM–EüM–GKM együttes rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

25

A 19. § (4) bekezdés a)–f) pontját a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

26

A 19. § (4) bekezdés g) pontját a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 19. § (4) bekezdésének h) pontját a 90/2005. (X. 13.) FVM–EüM–GKM együttes rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése.

28

A 19. § (4) bekezdésének i) pontját az 5/2006. (I. 20.) FVM–EüM–ICSSZEM együttes rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése.

29

A 19. § (4) bekezdés j) pontját a 86/2007. (VIII. 17.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja.

30

A 19. § (4) bekezdésének k) pontját a 40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együttes rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja.

31

A 19. § (4) bekezdés l) pontját a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 6. §-a iktatta be.

32

A 19. § (4) bekezdés m) pontját a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 6. §-a iktatta be.

33

A 19. § (4) bekezdés n) pontját a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 6. §-a iktatta be.

34

A 19. § (4) bekezdés o) pontját a 101/2011. (XI. 5.) VM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja.

35

Az 1–3. számú mellékletet a 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 15. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére