• Tartalom

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

2024.03.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdése g) pontjának gc) és ge) alpontjában, továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató),

b)1 a szolgáltató részére jogszabály alapján működési engedélyt kiadó hatóságra (a továbbiakban: engedélyező hatóság).

(2)2 E rendelet alkalmazásában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § (1)3 Az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes tevékenységről, továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint a nyilvántartásba vett személyes közreműködőkről nyilvántartást kell vezetni.

(2)4 Az (1) bekezdés szerinti országos adatbázist (a továbbiakban: nyilvántartás) az országos tisztifőorvos működteti.

(3)5 Az engedélyező hatóság az egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben és a 4. §-ban meghatározott adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az egészségügyi szolgáltatók országos nyilvántartásában.

3. § A nyilvántartás célja:

a) áttekinthető, hiteles kép nyújtása az egészségügyi ellátórendszerről, a szolgáltatókról, valamint a számukra engedélyezett egészségügyi szakmákról,

b) a működési engedély egyes adatainak, illetve az azokban bekövetkezett változásoknak a nyilvántartása,

c)6 az egészségügyi szolgáltatók és a szervezeti egységek azonosítása,

d) az ellenőrzési és felügyeleti munka segítése,

e) adatszolgáltatás az országos és területi szintű tervezéshez, irányításhoz, valamint statisztikához.

4. §7 (1) A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben meghatározott adatokon túl a következő adatokat tartalmazza:

a) az egészségügyi szolgáltató:

aa) fenntartójának megnevezését,

ab) képviselője nevét,

ac) KSH törzsszámát,

ad) felelősségbiztosítási szerződése kötvényszámát;

b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó következő adatokat:

ba)8 vármegye,

bb) telefonszám, e-mail cím,

bc) ingatlan használatának jogcíme;

c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:

ca) a szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok megnevezését a hozzájuk tartozó kóddal,

cb) a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó adatokat, amennyiben a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel működik,

cc) az engedélyező hatóság azonosítóját,

cd) az osztály ágyszámát, az osztályon belül engedélyezett szakmánkénti bontásban,

ce) a közreműködés nyújtásának tényét,

cf) a szervezeti egység közreműködőjének szolgáltatói egyedi azonosítóját,

cg) a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szervezeti egység egyedi azonosítóját,

ch) a ce) és cg) alpontban meghatározott esetekben a közreműködés tartalmára vonatkozó adatokat,

ci) a szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függően a sürgősségi betegellátó rendszerben való részvétel tényét, és a sürgősségi ellátásban való részvétel tényét,

cj) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyi feltételeket szervezeti egységenként, ennek keretében személynevet, és az orvosi bélyegző számát, vagy szakdolgozó esetén a működési nyilvántartási számot,

ck)9 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a szerinti mentési tevékenységet, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató e feladatának ellátását biztosító mentőjárműveinek, illetve betegszállító járműveinek azonosítására szolgáló adatokat (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, a gépjármű gyártásának időpontja, betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek száma és a rögzített ülések száma), valamint annak megjelölését, hogy a jármű aktív vagy tartalék állományban van,

cl)10 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a szerinti mentési tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy a mentés a sürgősség igénye, az alkalmazott mentőegység típusa, valamint a végzett tevékenység típusa szerint milyen jellegű,

cm)11 a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy az a sürgősség igénye, a kíséret igénye, az alkalmazott betegszállító gépjármű típusa, valamint a végrehajtás módja szerint milyen jellegű.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a nyilvántartásban.

(3)12 A nyilvántartásban szereplő adatok azonosítására az országos tisztifőorvos további kódokat állapíthat meg.

5. § (1)13 Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság a nyilvántartó rendszer által szerkesztett azonosítóval látja el az egészségügyi szolgáltatót és a szervezeti egységeket. Az azonosító egyedi, ugyanazon egészségügyi szolgáltató esetében más azonosítóra nem cserélhető. A megszűnt egészségügyi szolgáltató azonosítója másik egészségügyi szolgáltatónak nem adható ki.

(2) Az azonosító a szolgáltató azonosításán kívül más célra nem használható, és nem váltja fel az államigazgatásban használt egyéb azonosítókat.

(3)14 Az egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítóját és a szervezeti egység azonosítóját a működési engedély tartalmazza.

(4)15 A közreműködést igénybe vevő és a közreműködő szervezeti egység adatait a nyilvántartásban össze kell kapcsolni.

6. § (1)16 Az engedélyező hatóság új működési engedély kiadása, illetve érvényes működési engedély módosítása során a szolgáltató adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a nyilvántartásban.

(2)17 Az engedélyező hatóság felelős az általa nyilvántartásba vett adatok helyességéért. Az engedélyező hatóság illetékességi területén a nyilvántartás adatainak helyességét rendszeresen ellenőrzi, az ellenőrzés során az érintett szolgáltatót megkeresheti.

(3)18 A nyilvántartás alapjául szolgáló iratokat az engedélyező hatóság a nyilvántartásba vétel napjától számított legalább 30 évig megőrzi.

(4)19 A nyilvántartás folyamatos működéséért és a 2. § (3) bekezdése szerinti hozzáférhetőség biztosításáért az országos tisztifőorvos a felelős. Az országos tisztifőorvos a tárgyhót követő hónap 15. napjáig – elektronikus formában – megküldi a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a nyilvántartás tárgyhavi változásait.

7. § (1) A nyilvántartásból a szolgáltatót törlik, ha

a) jogutód nélkül megszűnt,

b) meghalt,

c) a működési engedélye – külön jogszabály szerinti – egyéb okból visszavonásra került.

(2) Az (1) bekezdés szerinti törlés esetén a szolgáltató azonosítóját és nyilvántartott adatait archiválni kell.

8. § (1) A nyilvántartás közhiteles, ellenkező bizonyításáig a bejegyzett adatok fennállását hitelesen tanúsítja.

(2)20 A nyilvántartás adatai közérdekűek. Az engedélyező hatóságok és az országos tisztifőorvos kérelemre, költségtérítés ellenében a nyilvántartásból adatot szolgáltatnak.

(3) A nyilvántartás adatait – kérelemre – térítésmentesen kapják meg:

a) az egészségügyi ágazatért felelős minisztérium,

b) a szakmai kamarák elemzés és külön jogszabályon alapuló nyilvántartás céljából,

c) a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elemzési célból,

d) az országos egészségügyi intézetek tervezési, elemzési és ellenőrzési célból,

e) közigazgatási szerv, népképviseleti szerv, ügyészség, valamint bíróság jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából,

f) az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet egészségpolitikai elemzési célból,

g) az országgyűlési biztosok jogszabályban meghatározott feladataik ellátásának céljából.

9. § Jogszabály által kötelezően előírt adatkezelés (dokumentáció, finanszírozási és egyéb jelentések, beutalás más szolgáltatóhoz stb.) során a szolgáltató köteles az e rendelet szerinti azonosítóját alkalmazni.

9/A. §21

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)22 Az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel és kilencjegyű azonosítóval rendelkező szolgáltatók azonosítója nem változik meg, számukra új azonosítót nem kell kiadni. Amennyiben a szolgáltató e rendelet hatálybalépésekor több kilencjegyű azonosítóval rendelkezik, az engedélyező hatóság határozza meg, hogy a szolgáltató melyik azonosítót használja tovább.

(3)–(5)23

11. §24

11/A. §25 A 2012. július 1-jén jogerős működési engedélyeknek – ide nem értve a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (5b) bekezdése alapján kiadott működési engedélyeket – az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel megállapított 2. számú mellékletben foglaltaknak a soron következő módosításuktól kell megfelelniük, azzal, hogy azokat a működési engedélyeket, amelyek 2013. január 1-jéig kérelemre nem módosulnak, az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja.

1. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez26

2. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez27

I. A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke

1. Az egészségügyi szakmák jegyzéke és a működési engedély szakmai kódja

1.1. Az alábbi szakmai jegyzék alkalmazásánál a kétszámjegyű szakmai kód az egészségügyi szakmai főcsoportot, az alá besorolt négy számjegyű alkódok pedig az engedélyezhető egységen belül önállóan engedélyezhető egészségügyi szakmákat jelölik.

1.2. Más szakmai főcsoportból a külön jogszabály szerint meghatározottak alapján lehet további szakmát engedélyezni az adott szervezeti egységen belül.

1.3. A -00 végződésű alkódok az adott főcsoport alap-szakképesítéseibe sorolható tevékenységek végzésére való általános jogosultságot fejezik ki, a ráépített szakképesítéshez vagy speciális képzettséghez, vizsgához kötött tevékenységek végzésére az önálló alkóddal megjelölt szakmák szolgálnak.

01 Belgyógyászat

0100

belgyógyászat

0101

angiológia, phlebológia, lymphológia

0102

haematológia

0112 haemopoetikus őssejt transzplantáció

0103

endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

0113 endokrinológia

0123 diabetológia

0104

gasztroenterológia

0105

nefrológia

0106

geriátria

0109

allergológia és klinikai immunológia

0110

dialízis

02 Sebészet

0200

sebészet

0202

tüdő- és mellkassebészet

0203

érsebészet

0204

idegsebészet

0214 gyermek idegsebészet

0205

szívsebészet

0215 csecsemő- és gyermekszívsebészet

0206

robot-asszisztált sebészet

0207

ESWL

0208

szerv-transzplantációs sebészet

0209

transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból

04 Szülészet-nőgyógyászat

0400

szülészet-nőgyógyászat

0403

Asszisztált reprodukció

0404

intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátás

0405

szülészet

0406

nőgyógyászat

0407

tele-cardiotocográfia

0408

Szülészeti-nőgyógyászati szonográfusi tevékenység

05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat

0500

csecsemő- és gyermekgyógyászat

0501

neonatológia

0502

PIC

0503

csecsemő- és gyermekkardiológia

0504

gyermek-tüdőgyógyászat

0505

gyermek-gasztroenterológia

0506

gyermeksebészet

0507

gyermeknőgyógyászat

0508

gyermekszemészet

0509

csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

0510

gyermekradiológia

0511

gyermekneurológia

0515

csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

0516

gyermekhemato-onkológia

0521

fejlődésneurológia

06 Fül-orr-gégegyógyászat

0600

fül-orr-gégegyógyászat

0601

audiológia

0602

foniátria

0603

otoneurológia

07 Szemészet

0700

szemészet

0701

szaruhártya-átültetés

0702

transzplantációs célú szaruhártya-eltávolítás agyhalottból

0703

szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés

0704

optometria (nem orvosi szakképesítéssel)

08 Bőrgyógyászat

0800

bőr- és nemibeteg-ellátás

09 Neurológia

0900

neurológia

0901

stroke ellátás

0904

klinikai neurofiziológia

0905

alvásmedicina

10 Ortopédia-traumatológia

1000

ortopédia

1001

gerincsebészet

1002

traumatológia

1003

kézsebészet

1005

gyermektraumatológia

11 Urológia

1100

urológia

1101

andrológia

1102

urodinamia

1103

neuro-urológia

12 Klinikai onkológia

1200

klinikai onkológia

1201

sugárterápia

13 Fogászati ellátás

1300

fogászati ellátás

1301

dento-alveoláris sebészet

1302

fogszabályozás

1303

parodontológia

1304

gyermekfogászat

1305

iskolafogászat

1306

fogászati röntgen

1308

konzerváló fogászat, fogpótlástan

1309

általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

1310

fogpótlástan

1311

endodontia

1312

orális implantológia

14 Reumatológia

1400

reumatológia

1402

fizioterápia

1404

menopauza és oszteoporózis rendelés

15 Aneszteziológiai és intenzív betegellátás

1501

aneszteziológia

1502

intenzív ellátás

1503

fájdalomterápia

1504

tartós lélegeztetés

16 Infektológia

1600

infektológia

1601

AIDS beteg ellátás

1602

HIV/AIDS szűrés (önkéntes és külön jogszabály alapján kötelező)

1603

trópusi betegségek ellátása

17 Arc-, állcsont- szájsebészet

1700

arc-, állcsont-szájsebészet

18 Pszichiátria

1800

pszichiátria

1801

addiktológia

1804

pszichiátriai rehabilitáció

1805

pszichoterápia

1806

addiktológiai rehabilitáció

19 Tüdőgyógyászat (pulmonológia)

1900

tüdőgyógyászat

1903

tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció

1904

tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is)

20 Plasztikai és égéssebészet

2000

plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet

2001

égéssebészet

2002

gyermek plasztikai és égéssebészet

22 Rehabilitációs medicina

2200

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek

2205

gyermek rehabilitáció

2206

súlyos agykárosodottak rehabilitációja

2207

gerincvelő károsodottak rehabilitációja

2208

politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja

2209

súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban

23 Gyermek- és ifjúságpszichiátria

2300

gyermek- és ifjúságpszichiátria

2301

gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció

2302

gyermek- és ifjúságaddiktológia

2303

gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció

25 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

2501

foglalkozás-egészségügyi alapellátás

2502

foglalkozás-egészségügyi szakellátás

2503

munkahigiénés tevékenység

26 Sportorvoslás

2602

sportszakorvosi ellátás

40 Kardiológia

4000

kardiológia

4003

kardiológiai rehabilitáció

46 Sürgősségi betegellátás

4601

központi ügyelet

4602

sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

4603

klinikai toxikológia

4604

sürgősségi pszichiátria

4605

sürgősségi betegellátó egységben szervezett gyermek szakellátás

50 Laboratóriumi diagnosztika

5000

orvosi laboratóriumi diagnosztika

5003

mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika
5013 járványügyi mikrobiológiai diagnosztika

5006

molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika

51 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: röntgendiagnosztika és -terápia

5100

röntgendiagnosztika

5102

mammográfia

5103

angiográfiás diagnosztika

5108

CT diagnosztika

5109

MRI diagnosztika

52 Intervenciós radiológia

5203
5204
5205
5206

vaszkuláris intervenciós radiológia
intervenciós onkoradiológia
intervenciós neuroradiológia
egyéb intervenciós radiológia

53 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: ultrahang-diagnosztika és -terápia

5301

teljeskörű ultrahang-diagnosztika

5303

echokardiográfia

5304

szülészeti és nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

5305

gasztroenterológiai ultrahang-diagnosztika

5306

szemészeti ultrahang diagnosztika

5307

neurológiai ultrahang diagnosztika

5308

urológiai ultrahang diagnosztika

54 Patológia és kórszövettan

5400

kórbonctan

5401

szövettan, kórszövettan

5402

cytológia, cytopatológia
5412 tüdő és/vagy pajzsmirigy cytológia, cytopatológia (patológiai szakvizsgára ráépített cytopatológiai szakvizsgával)

5403

aspirációs cytológia

5413 tüdő és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia (patológiai szakvizsgára ráépített cytopatológiai szakvizsgával)

5404

immunhisztológia

5405

neuropatológia

5406

halottkezelés és halottkonzerválás (nem orvosi szakképesítéssel)

5407

transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás holttestből

5408

molekuláris patológia

55 PET-MRI eljárás

5501

PET-MRI

56 Speciális terápia

5603

szén-dioxid gázzal végzett terápia

5604

hiperbárikus oxigén terápia

57 Fizioterápia

5700

fizioterápia-gyógytorna

5703

hidroterápia

5704

elektroterápia

5706

balneoterápia (gyógyvíz alkalmazásával végzett eljárások)

5707

thermoterápia (meleg- és hideghatású kezelések)

5708

magneto-, fototerápia

5710

víz alatti gyógytorna

5711

gyógytorna

5712

gyógymasszázs (gyógymasszőri végzettséghez kötött)

5722

fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)

60 Szövet- és sejtbanki tevékenység

6001

szövetbanki tevékenység

6002

sejtbanki tevékenység

6003

köldökzsinórvér/darab, köldökvérőssejt gyűjtés
6013 levétel
6023 szállítás

61 Transzfúziológia és véradó szolgálat

6101

transzfúziológia

6102

véradószolgálat

6105

donor plazmaferezis

62 Mentés és betegszállítás

6200

mentés

6201

koraszülöttmentés és -szállítás

6203

őrzött betegszállítás

6206

betegszállítás

6208

rendezvény egészségügyi biztosítása

6209

nemzetközi repülőtér egészségügyi biztosítása

6210

szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat

63 Háziorvosi ellátás

6301

háziorvosi ellátás

6302

házi gyermekorvosi ellátás

6303

felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás

6306

iskola- és ifjúságorvoslás

64 Rend- és honvédelmi alapellátás

6401

rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátása

6402

fogvatartottak orvosi ellátása

6403

rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátása

6404

fogvatartottak pszichológiai ellátása

65 Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia)

6500

izotópdiagnosztika

6501

radioizotópos terápia

6503

PET-CT

6504

SPECT-CT

67 Klinikai genetika (humángenetika)

6700

klinikai genetika

6701

genetikai tanácsadás

6702

biobanki tevékenység (gyűjtés és tárolás)

70 Klinikai farmakológia és intézeti gyógyszerellátás

7001

klinikai farmakológia

7002

intézeti gyógyszerellátás (külön jogszabályban foglalt feltételek alapján)

71 Szakpszichológia

7101

klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

7104

pszichoterápia (szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel)

7106

neuropszichológia

7107

klinikai addiktológiai szakpszichológia

7108

alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

72 Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák

7201

logopédia

7202

gyógypedagógia (és annak szakágai)

7203

konduktori tevékenység

7204

gyógyúszás (külön jogszabályban meghatározott képesítésekkel)

73 Betegápolás

7301

szakápolás a foglalkozás-egészségügyben

7302

pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné

7303

csecsemő- és gyermekszakápolás

7304

otthoni szakápolás

7305

szakápolás (egészségügyi diplomával és/vagy szakápolói szakképesítéssel külön jogszabályban meghatározottak alapján)

7306

felnőtt hospice-palliatív ellátás

7307

körzeti közösségi szakápolás

7308

szülésznői ellátás (intézeti)

7309

intézeten kívüli szülésznői ellátás

7310

gyermek palliatív ellátás

7311

klinikai fogászati higiénia

76 Dietetika

7600

dietetika

79 Védőnői ellátás

7901

területi védőnői ellátás

7902

iskolai védőnői ellátás

7903

családvédelmi szolgálatnál nyújtott ellátás

7904

anyatejgyűjtő állomás, anyatejgyűjtés

80 Kiegészítő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján meghatározott képesítéssel és tartalommal) – nem konvencionális gyógyászati módok
a) orvos által végezhető gyógyászati módok:

8011
8012
8021

homeopátia
hagyományos kínai orvoslás (ezen alapuló egyéb technikák)
manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is végezhető)

8022
8023

indiai (ájurvédikus gyógyászati eljárások)
méregtelenítő módok

8032
8004
8041

tibeti gyógyító eljárások
pszichológiai eljárások
neurálterápia

b) szakképesítéssel végezhető tevékenységek:

8016

akupresszúra

8026

keleti mozgás- és masszázsterápia

8036

életmód oktatás és tanácsadás

8046

reflexzóna terápia

8056

akupunktúra (hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves képzést követően oklevéllel végezhető)

c) vizsgával záruló képzésben szerzett képesítéssel végezhető tevékenységek:

8017

kiegészítő fizioterápiás módszerek

8037

fitoterápia

8047

fülakupunktúrás addiktológiai eljárások

8057

kineziológiai módszerek

8067

szemtréning eljárások


81 Nem humán-asszisztált terápiák

8101

hippoterápia

8102

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna

8103

pszichológiai lovasterápia

93 Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan és rendvédelem orvostan

9301

honvédorvostan

9302

katasztrófa-orvostan

9303

rendvédelmi orvostan

94 Megelőző orvostan és népegészségtan

9400

megelőző orvostan és népegészségtan

9401

sugáregészségtan

9402

nemzetközi oltóhely és tanácsadás

95 Igazságügyi orvostan

9500

igazságügyi orvostan

9501

igazságügyi pszichiátria

9502

igazságügyi toxikológia

9503

igazságügyi pszichológia

9504

egészségbiztosítási orvostan

9505

igazságügyi kórbonctan (kivéve a szakértői tevékenység)

9506

igazságügyi genetika

96 Népegészségügyi célú szűrések

9601

méhnyak szűrés

9602

mammográfiás szűrés

9603

vastagbél szűrés

97 Repülőorvostan

9700

repülőorvostan

98 Bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményben, valamint javítóintézetben végzett egészségügyi ellátás

9800

bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményben, valamint javítóintézetben végzett egészségügyi ellátás

GYS Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tevékenységek

GYS1

gyógyászati segédeszköz forgalmazás (önálló üzletben)

GYS2

gyógyászati segédeszköz forgalmazás (fióküzletben)

GYS3

gyógyászati segédeszköz forgalmazás (egyedi gyártóműhellyel)

GYS4

ortopéd cipészet

GYS5

fogtechnika

GYS6

gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

GYS7

gyógyászati segédeszköz javítás

2. A szakmai jegyzék szerint kiadott működési engedélyekben az 1. pont alatti szakmai kódok mellett a tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti szolgáltatási típust a következők szerint kell feltüntetni:

a) SZ1 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi, fogorvosi feladatra irányul,

b) SZ3 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély egyéb egészségügyi végzettséggel ellátható feladatra irányul,

c) SZ2 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély szakdolgozói feladatra irányul,

d) SZ4 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély nem egészségügyi végzettséggel ellátható feladatra irányul.

II. A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló ellátási formák jegyzéke

kód

Ellátási forma csoport

Ellátási forma név

A megszűnő ellátási forma helyébe lépő ellátási forma kódja

A1

alapellátás

alapellátás

A2

alapellátás

ügyeleti ellátás

J1

járóbeteg-szakellátás

járóbeteg-szakellátás

J2

járóbeteg-szakellátás

egynapos beavatkozás

J3

járóbeteg-szakellátás

jellemzően terápiás beavatkozást végző szakellátás

J4

J1

J5

járóbeteg-szakellátás

betegek otthonában végzett szakellátás

J6

járóbeteg-szakellátás

változó helyszínen végzett ellátás

J7

járóbeteg-szakellátás

gondozás

J8

járóbeteg-szakellátás

nappali ellátás

D1

diagnosztika

diagnosztika

F1

fekvőbeteg-szakellátás

aktív fekvőbeteg-ellátás

F2

fekvőbeteg-szakellátás

krónikus fekvőbeteg-ellátás

F3

F2

F4

F2

F5

fekvőbeteg-szakellátás

nappali kórházi ellátás

F6

F1

E1

egyéb szolgáltatás

bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátás

E2

egyéb szolgáltatás

fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátása (dolgozók és fogvatartottak alapellátása)

E3

egyéb szolgáltatás

önálló „megelőző egészségügyi ellátások”

E4

egyéb szolgáltatás

speciális járművel végezett ellátás

E5

E4

E6

egyéb szolgáltatás

az előzőekbe be nem sorolható ellátások

3. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez28

1

Az 1. § b) pontja a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 47. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 43. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § c) pontja a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés c) pont ck) alpontját a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 28. §-a iktatta be.

10

A 4. § (1) bekezdés c) pont cl) alpontját a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 28. §-a iktatta be.

11

A 4. § (1) bekezdés c) pont cm) alpontját a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 28. §-a iktatta be.

12

A 4. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 43. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdése a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdését a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

16

A 6. § (1) bekezdése a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 47. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdése a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 47. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (3) bekezdése a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 47. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 10. § (2) bekezdése a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 47. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 10. § (3)–(5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 140. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 11/A. §-t a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 10. §-a iktatta be.

26

Az 1. számú mellékletet a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 3. számú mellékletet a 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet 11. § c) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére