• Tartalom

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet

a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól1

2012.07.04.

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a Felnőttképzési Akkreditáló Testületre (a továbbiakban: FAT),

b)2 a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (továbbiakban: NMH)

c)3 az akkreditációban érintett felnőttképzést folytató intézményre, ideértve

ca)4 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyarországon vagy más EGT államban honos vállalkozást,

cb) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint azon állam szolgáltatóját, aki a letelepedés és szolgáltatásnyújtás tekintetében – az Európai Közösség és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján – az Európai Unió tagállamaiban honos szolgáltatókkal azonos jogállást élvez,

cc) a ca)–cb) pontban foglaltaktól eltérő harmadik állambeli szolgáltatót.

(2) E rendelet rendelkezéseit minden olyan eljárásban alkalmazni kell, amelynek során

a)5 az NMH akkreditációval kapcsolatban döntést készít elő, nyilvántartást vezet, továbbá

b) a FAT akkreditációval kapcsolatban döntést hoz vagy ellenőrzést végez.

A FAT jogállása és feladatai, a működésére vonatkozó rendelkezések és a törvényességi felügyelet

2. § (1)6 A FAT a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kinevezett tagokból álló, az Fktv. 13. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására létrehozott független szakmai testület.

(2) A FAT ellátja

a) a felnőttképzési intézmény és program minősítését, minőségének hitelesítését,

b) az akkreditált felnőttképzést folytató intézmény és az akkreditált felnőttképzési program ellenőrzését; az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja a minisztert.

3. § (1)7

(2) A miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében

a) jóváhagyja a FAT szervezeti és működési szabályzatát,

b) ellenőrzi, hogy a FAT összetétele, szervezete, működése megfelel-e a jogszabályoknak és a FAT szervezeti és működési szabályzatának.

4. § (1) A FAT szervezeti és működési rendjét a tagjainak kétharmados szavazatával elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

(2) A miniszter a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért.

(3)8 A FAT szervezeti és működési szabályzatát a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

5. § (1)9 A FAT-nak nem lehet tagja olyan személy, aki tagja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácsnak, illetőleg akivel szemben az Fktv.-ben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(2)10 A FAT tagjainak névsorát a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján vagy hivatalos lapjában közzé kell tenni.

6. § (1) A FAT tagjának megbízatása megszűnik:

a) a megbízási időtartam elteltével,

b) lemondással,

c) a tag halálával,

d) felmentéssel,

e) visszahívással.

(2) A FAT tagja akkor menthető fel, ha a tagságából fakadó kötelezettségének önhibájából huzamosabb ideig nem tesz eleget.

(3) Amennyiben a FAT tagjának megbízatása az (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott ok miatt szűnik meg, a miniszter által megbízott új tag megbízatása a FAT megbízatásának végéig tart.

7. § Ha a miniszter a FAT működésében jogszabálysértést észlel,

a) határidő tűzésével írásban felhívja a FAT-ot a jogszabálysértés megszüntetésére. A FAT a felhívásban foglalt határidőn belül tájékoztatja a minisztert a jogszabálysértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről,

b) a jogszabályszerű működés helyreállítása céljából összehívhatja a FAT-ot,

c) intézkedik a FAT visszahívása iránt, amennyiben a jogszabályszerű működés másként nem biztosítható. Ezzel egyidejűleg – a FAT hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésének folyamatos biztosítása érdekében – gondoskodik új testület felállításáról.

Az intézmény- és program-akkreditáció közös szabályai

8. §11 (1) Az intézmény- és programakkreditáció iránti eljárásban külön kell vizsgálni az intézmény- illetőleg a programakkreditáció feltételeinek teljesülését.

(2)12 Az NMH az akkreditációs ügyekben közreműködő hatóságként jár el.

(3)13 Az NMH az akkreditációs ügyek elbírálásának előkészítése során közreműködő hatóságként – az e rendeletben foglaltak szerint – javaslatot tesz a FAT elnökének a szakértő személyére vagy a szakértői bizottság tagjaira.

(4) A szakértőt, illetve a szakértői bizottság tagjait az Fktv. szerinti felnőttképzési szakértők közül kell kirendelni.

(5)14 A szakértőt, illetve a szakértői bizottság tagjait az NMH javaslatára a FAT elnöke rendeli ki. Ha a FAT elnöke a javaslattal nem ért egyet, maga dönt az eljáró szakértő, illetve szakértői bizottság tagjainak személyéről.

(6)15 A FAT elnöke – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – az akkreditációs eljárás során

a) a hiánypótlásra megállapított határidőt és az ügyintézési határidőt meghosszabbíthatja,

b) az eljárást felfüggesztheti.

9. § (1)16 Az akkreditációs eljárás során az NMH

a) ha a kérelmező intézmény a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, a rendelkezésre álló dokumentumokat, egyébként

b) a bizonyítási eljárás lefolytatásának eredményeit a kérelmező intézmény által benyújtott dokumentumokkal együtt

a döntés meghozatala érdekében a FAT elé terjeszti.

(2) Amennyiben a FAT a döntésre előkészített ügy iratai alapján az akkreditáció feltételéül szabott követelmények olyan hiányát állapítja meg, amely határidő tűzésével pótolható, a kérelmező intézményt felhívhatja e hiányok pótlására.

(3)17

(4) A FAT az akkreditáció iránti kérelemnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg intézmény-, illetve program-akkreditációs tanúsítványt állít ki.

(5)18

(6)19 Az intézmény- és programakkreditáció megadásáról szóló jogerős határozat jogosítottjának helyébe átalakulás, átalakítás vagy más jogutódlással történő megszűnés esetén az ennek tartalmát meghatározó szerződésben, okiratban meghatározott jogutódja léphet, ha az intézmény- és programakkreditáció megadásának alapjául szolgáló jogszabályi feltételek a jogutód vonatkozásában is maradéktalanul teljesülnek.

10. § (1) A FAT az akkreditációval kapcsolatos döntését testületi ülésén hozza.

(2) A FAT ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada jelen van. A FAT döntését a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával hozza meg.

(3) A FAT intézmény- és program-akkreditációval kapcsolatos döntésében szavazati joggal nem vehet részt az a tag, aki az adott ügyben érintett intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.

(4)20 A FAT tagja a FAT elnökének köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok merül fel. A kizárás tárgyában a FAT elnöke dönt. Ha a kizárási ok a FAT elnökével szemben merül fel, az elnök a kizárási okot a miniszternek jelenti be. Ilyen esetben a miniszter dönt az elnök kizárásáról, azonban az ügyben továbbra is a FAT jár el.

(5)21 A FAT ülésén a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a gazdaság- és fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, az oktatásért és a kultúráért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért és az agrárvidék-fejlesztésért felelős miniszter által megbízott személy tanácskozási joggal részt vehet.

Az intézmény-akkreditációs eljárás

11. § (1) Intézmény-akkreditációt az a felnőttképzést folytató intézmény kaphat,

a)22 amely megfelel az Fktv. 12. §-ának (3) bekezdésében előírt feltételeknek,

b)–c)23

d)24 amely rendelkezik az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott,

da) az intézmény hosszú távra szóló működési elveit és az azok megvalósítását szolgáló elképzeléseket tartalmazó, nyilvánosságra hozott minőségpolitikával,

db) az intézmény működési folyamatait meghatározó minőségirányítási rendszerrel,

dc) a tárgyévre szóló, a minőségpolitikával összhangban álló és mérhető minőségcélokkal,

dd) az intézmény éves működésének értékelésére szolgáló önértékelési rendszerrel.

(2)25

12. § (1) A kérelemre indult intézmény-akkreditációs eljárás során a FAT vizsgálata arra irányul, hogy a felnőttképzést folytató intézmény képzési és felnőttképzési szolgáltató tevékenysége, valamint működése megfelel-e az Fktv.-ben, e rendeletben, valamint a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek.

(2)26 Amennyiben az akkreditáció hatálya lejárt és az intézmény az akkreditáció újbóli megadására irányuló kérelmet terjeszt elő, a FAT-nak vizsgálnia kell, hogy az intézmény az akkreditáció hatálya alatt eleget tett-e az (1) bekezdés szerinti feltételeknek. A kérelmet legkorábban az akkreditáció hatályának lejártát megelőző 90 napon belül lehet előterjeszteni.

(3) A FAT akkreditációval kapcsolatos döntése előtt be kell szerezni a kérelmező intézmény képzési tevékenysége szerinti, legfeljebb 3 főből álló szakértői bizottság szakvéleményét.

(4)27 A szakértői bizottság véleményének előterjesztése előtt a kérelmező intézménynél szemlét tart. A szakértői bizottság a helyszíni szemle időpontjáról a kérelmező intézményt előzetesen értesíti. Az értesítésben a kérelmezőt fel kell hívni a szakértői bizottsággal való együttműködésre, valamint az együttműködés hiányának jogkövetkezményeire is.

(5) A szakértői bizottság a helyszíni szemle során vizsgálja az akkreditáció feltételéül szabott követelményeknek való megfelelést, továbbá ellenőrzi a benyújtott dokumentumokban foglaltak valóságtartalmát.

(6)28 A szakértői bizottság véleményét a megkeresésétől számított húsz napon belül nyújtja be az NMH-hoz.

(7)29 Ha a FAT az akkreditáció újbóli megadására irányuló kérelemnek helyt ad, akkor az ennek alapján kiállított tanúsítvány 4 évig hatályos.

12/A. §30 (1) Az Oktatási Hivatal Fktv. 12. §-ának (6) bekezdése alapján megküldött jegyzéke tartalmazza:

a) a felsőoktatási intézmény nevét (azonosító számát),

b) a felsőoktatási intézmény székhely szerinti címét,

c) a felsőoktatási intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát.

(2)31 Ha a felsőoktatási intézménynek az intézményakkreditációs tanúsítványban szereplő adataiban változás következik be, erről az Oktatási Hivatal tizenöt napon belül tájékoztatja a FAT-ot. Ilyen esetben a FAT a 14. § (2) bekezdésének megfelelően jár el.

12/B. §32 (1)33 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyarországon kívüli más EGT államban honos, illetőleg e rendelet 1. § (1) bekezdés cb)–cc) pontja szerinti felnőttképzést folytató intézmény akkor kaphat intézményakkreditációt, ha a 11. § (1) bekezdésében előírt követelményekkel való egyenértékűség az alábbiak szerint megállapítható:

a) a kérelmező rendelkezik legalább egy megvalósított és a magyar felnőttképzési akkreditációs rendszerben tanúsított képzési programmal, valamint

b) az R. 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott követelmények az érintett állam által elismert módon kerülnek tanúsításra és a benyújtott tanúsítványból az e követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

(2) Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdés b) pontjának megfelelő tanúsítvánnyal nem rendelkezik, a 11. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti követelményeket e rendelet előírásainak megfelelően köteles a kérelméhez kapcsolódóan teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felnőttképzést folytató intézmény intézményakkreditációra irányuló kérelmének elbírálása során a FAT – a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása helyett – az (1) bekezdés szerinti egyenértékűség, valamint a miniszteri rendeletben meghatározott feltételek fennállását vizsgálja a felnőttképzést folytató intézmény képzési és felnőttképzési szolgáltató tevékenysége, valamint működése vonatkozásában.

13. §34

Adatváltozásra irányuló eljárás35

14. §36 (1)37 Adatváltozásra irányuló eljárást kell lefolytatni, ha az intézménynek az intézmény-, illetőleg a programakkreditációs tanúsítványban szereplő olyan adataiban következett be változás, amely az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket nem érinti.

(2)38 Az eljárás során a FAT a határozathozatalt követően az adatváltozásnak megfelelő új intézmény-, illetőleg programakkreditációs tanúsítványt állít ki, az akkreditáció hatályának változatlanul hagyásával. Intézményi adatváltozás esetén a szükséges változást a programakkreditációs tanúsítványon is át kell vezetni.

Az egyszerűsített intézményakkreditációs eljárás39

14/A. §40 (1) A közoktatási feladatot ellátó – a közoktatásról szóló törvényben meghatározott – közoktatási intézmény intézmény-akkreditációs kérelme esetén a FAT az intézmény felnőttképzésre vonatkozó dokumentumait helyszíni szemle tartása nélkül egy szakértő bevonásával vizsgálja. Az eljárás a közoktatási intézmény tárgyi feltételeinek vizsgálatára nem terjed ki.

(2) Az egyszerűsített intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatása iránti kérelem tartalmazza:

a) a közoktatási intézmény

aa) nevét,

ab) OM azonosító számát,

ac) címét,

ad) telefonszámát, faxszámát,

ae) elektronikus levelezési címét,

af) honlap címét,

ag) állandó felnőttképzési helyszíneinek címét,

ah) bankszámlaszámát,

b) a közoktatási intézmény képviseletére jogosult vezető

ba) nevét,

bb) elérhetőségét,

c) a felnőttképzési tevékenységért felelős vezető

ca) nevét,

cb) beosztását,

cc) elérhetőségét,

d) a felnőttképzési tevékenység céljának általános képzésként, nyelvi képzésként vagy szakmai képzésként történő megjelölését,

e) a felnőttképzési szolgáltatás formáinak megjelölését,

f) a közoktatási intézmény képzési programja és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás tekintetében:

fa) az akkreditáció iránti kérelem beadásának időpontjában érvényes felnőttképzési programok felsorolását képzési helyszínenként,

fb) azon iskolai rendszerű szakmai programok felsorolását, amelyeket az intézmény a felnőttképzés keretében azonos feltételek mellett valósít meg,

fc) az intézmény által nyújtott felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését képzési helyszínenként.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a humánerőforrás-tervet,

b) a minőségpolitikát,

c) a tárgyévi minőségcélokat,

d) a felnőttképzési és értékelési folyamat leírását,

e) a felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások folyamatleírását,

f) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását,

g) a képzésben részt vevők igényeinek feltárását és elégedettségük mérésének eredményét, valamint a mérési eredmények fejlesztésekbe történő visszacsatolását bemutató folyamat leírását,

h) az intézmény működési folyamatait meghatározó minőségirányítási rendszer leírását,

i) az önértékelési rendszer leírását és az önértékelés alapján készített fejlesztési tervet,

j) a felnőttképzés helyszínein megvalósított képzéseket – az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint – dokumentáló naprakész kimutatás másolatát,

k) kimutatást arról, hogy mely időpontban milyen felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást vettek igénybe,

l) legalább egy akkreditált képzési program megvalósításának bemutatását, értékelését,

m) a gyakorlati képzés megszervezési módjának bemutatását,

n) a képzési programok és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához rendelkezésre álló feltételek bemutatását felnőttképzési helyszínenként a következők szerint:

na) a felnőttképzési tevékenységért felelős vezető végzettsége, felnőttképzési gyakorlatának időtartama, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete,

nb) az oktatói kör összetételének bemutatása képzési programonként, az oktatók végzettségének, szakmai, oktatói és felnőttképzési gyakorlata időtartamának, nyelvismeretének feltüntetésével, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya jellegének megjelölésével,

nc) ügyfélszolgálat címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége, nyitva tartási ideje.

(4) A FAT a kérelemnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg intézmény-akkreditációs tanúsítványt állít ki.

A program-akkreditációs eljárás

15. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkor akkreditálható, ha

a) az tartalmazza az Fktv. 16. § (2) bekezdésében foglaltakat,

b) az megfelel a képzési célnak,

c) tartalmi elemeinek egymásra épülése és összefüggései elősegítik a képzési cél elérését,

d)41 alkalmas arra, hogy a képzésben résztvevő felnőtt elsajátítsa azokat az ismereteket és kompetenciákat amelyek megszerzését a program célként tűzte ki,

e) a program-akkreditáció miniszteri rendeletben szabályozott feltételei fennállnak,

f)42 felépítése modul szerkezetű.

(2) Program-akkreditáció iránti kérelmet kell előterjeszteni a FAT által már akkreditált program más felnőttképzést folytató intézmény általi felhasználása esetén is. A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy az akkreditált program felhasználási jogával a kérelmező intézmény rendelkezik.

(3)43 A jogszabály által előírt képzésekhez kidolgozott és a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott programok akkreditált programnak minősülnek.

16. § (1)44 A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkreditációja iránti kérelem elbírálása során a FAT a 15. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását vizsgálja. A FAT a képzési program sajátosságai alapján állapítja meg a programakkreditáció hatályát.

(2) A 15. § (2) bekezdése szerinti esetben a programakkreditációs eljárás keretében a FAT vizsgálja

a) a program felhasználásának jogszerűségét, valamint

b) azt hogy, a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek a kérelmező intézménynél biztosítottak-e.

(3)45 A (2) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján kiadott program-akkreditáció hatálya nem haladhatja meg az annak alapjául szolgáló akkreditált program hatályát.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásba a benyújtott dokumentumok vizsgálata céljából – egymástól függetlenül – 2 szakértőt kell bevonni.

(5)46 Az Fktv. 19. §-ának (3) bekezdésében nevesített hatósági jogkörben engedélyezett képzési programnak különösen a más jogszabály alapján kiadott indítási engedéllyel megvalósítható program minősül. Az ilyen képzési program NMH-hoz történő bejelentése esetén a 9. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.

(6)47 Az Oktatási Hivatal Fktv. 19. §-ának (6) bekezdése alapján megküldött jegyzéke tartalmazza:

a) a képzési program megnevezését,

b) a képzés célcsoportját,

c) a képzés során megszerezhető kompetenciákat,

d)48 a program hatályát,

e) a programot indító és regisztrált felsőoktatási intézmény nevét, címét, felnőttképzési nyilvántartási számát.

(7)49 A program-akkreditációhoz kapcsolódó tárgyi adómentesség a tanúsítvány kiállításának napjától vehető igénybe.

(8)50 Ha a felsőoktatási intézménynek a programakkreditációs tanúsítványban szereplő adataiban változás következik be, erről az Oktatási Hivatal tizenöt napon belül tájékoztatja a FAT-ot. Ilyen esetben a FAT a 14. § (2) bekezdésének megfelelően jár el.

16/A. §51 (1)52 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyarországon kívüli más EGT államban honos, illetőleg e rendelet 1. § (1) bekezdés cb)–cc) pontja szerinti felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkor akkreditálható, ha a 15. § (1) bekezdésében előírt követelményekkel való egyenértékűség az alábbiak szerint megállapítható:

a) a kérelmező rendelkezik az érintett állam követelményei szerint tanúsított és megvalósított képzési programmal, valamint

b) az a) pont szerinti tanúsítvány az e rendelet 15. § (1) bekezdése b), c), d) és f) pontjaiban foglalt kritériumok teljesítését igazolja.

(2) Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik az (1) bekezdés b) pontja szerinti követelmények teljesítését igazoló tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvány e követelmények teljesítését nem igazolja, a kérelmező a 15. § (1) bekezdés szerinti követelményeket e rendelet előírásainak megfelelően köteles a kérelméhez kapcsolódóan teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkreditációja iránti kérelem elbírálása során a FAT – a 15. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása helyett – az (1) bekezdés szerinti egyenértékűség fennállását vizsgálja.

Az adatváltozás kezdeményezésének elmulasztása miatti jogkövetkezmények53

16/B. §54 (1) Ha a felnőttképzést folytató intézmény az intézményakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás átvezetését a miniszteri rendeletben meghatározott határidőben nem kezdeményezi, vele szemben a FAT a kötelező legkisebb munkabér havi összege háromszorosának megfelelő összegű bírságot szab ki.

(2) Amennyiben a felnőttképzést folytató intézmény mulasztásának időtartama meghaladja a miniszteri rendeletben meghatározott határidő kétszeresét, a FAT a kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresének megfelelő összegű bírságot szab ki.

(3) A FAT az intézményakkreditációt visszavonja, ha a felnőttképzést folytató intézmény az (1) és (2) bekezdésben foglalt bírságolás ellenére – a bírságolásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül – nem kezdeményezi a tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás átvezetését.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket a programakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás átvezetésének kezdeményezésére is alkalmazni kell.

(5)55 A FAT által kiszabott bírságot postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni az NMH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744260-00000000 számú számlájára.

(6)56 A bírság megfizetéséből származó bevételt az NMH elkülönítetten kezeli.

Jogorvoslat

17. § (1)57

(2)58 Amennyiben a kérelmező intézmény a FAT határozata ellen fellebbezéssel él, és a másodfokú eljárásban szakértő kirendelése válik indokolttá, szakértőként az Fktv. szerinti felnőttképzési szakértő rendelhető ki.

Az akkreditált intézmények és programok ellenőrzése

18. §59

19. § (1)60 A FAT ellenőrzési tevékenységét az Fktv. szerinti felnőttképzési szakértők közül kijelölt szakértők bevonásával végzi.

(2) A FAT ellenőrzési jogköre

a)61

b) az intézmény-akkreditáció alapjául szolgáló feltételek fennállásának vizsgálatára, és

c) az akkreditált program megvalósításához szükséges feltételek fennállásának vizsgálatára

terjed ki.

(3)62 Ha az intézmény- és programakkreditáció megadását követően a FAT ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az intézmény, illetve a program nem felel meg az akkreditáció alapjául szolgáló követelményeknek, a FAT az akkreditációt visszavonja. A FAT az akkreditáció alapjául szolgáló követelmények teljesítését az intézmény-, illetve a programakkreditációs tanúsítvány első ízben történő kiállításától kezdődően, az akkreditáció teljes hatálya alatt vizsgálhatja.

Az akkreditált felnőttképzési intézmények és programok nyilvántartása

20. § (1)63 Az NMH az intézmény- és program-akkreditációs tanúsítvány FAT által történő kiállítását követően – az intézmény erre irányuló külön kérelme nélkül – az akkreditált intézményt, illetve programot haladéktalanul nyilvántartásba veszi.

(2) Az akkreditált intézmények nyilvántartása tartalmazza:

a) az intézmény nevét,

b) az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát,

c)64 az intézmény székhelyének megnevezését,

d) az intézmény akkreditációs lajstromszámát, valamint

e)65 az akkreditáció hatályát.

(3) Az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartása tartalmazza:

a) a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatokat,

b) a program megnevezését,

c)66 az akkreditáció hatályát,

d) a program alapján megszerezhető kompetencia megnevezését, valamint

e)67 a program óraszámát,

f)68 a program akkreditációs lajstromszámát.

21. §69

22. § (1)70 Az NMH az akkreditált intézmények és programok nyilvántartásba vételéről tájékoztatja a FAT-ot. A nyilvántartásban szereplő intézmények és programok jegyzékét a minisztérium honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

(2) Törölni kell a nyilvántartásból az intézményt, illetve a programot abban az esetben, ha

a) az akkreditációs tanúsítványt a FAT visszavonta,

b)71 a tanúsítvány hatálya lejár, illetőleg az intézményakkreditáció újbóli megadása iránt az NMH-hoz kérelem nem érkezett,

c)72 a felsőoktatási intézmény megszűnik és erre tekintettel a törlést az Oktatási Hivatal kéri,

d)73 azt az intézmény maga kérelmezi.

(3)74

Jogharmonizációs záradék75

22/A. §76 Ez a rendelet az Európai Parlament és Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve 10. cikk (3) bekezdésében, valamint a 14. cikk (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést szolgálja.

Záró rendelkezések

23. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak minősül minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya a felnőttképzést folytató intézmény, mint foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka.

24. § (1)77 Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól szóló 91/2002. (IV. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése az annak alapján kiadott akkreditációs tanúsítványokat nem érinti.

(2) A rendelet 8. §-ának (6) bekezdése, 17. §-ának (2) bekezdése, valamint 19. §-ának (1) bekezdése 2004. május l-jén lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban levő ügyeket a kérelem beadásának időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni azzal az eltéréssel, hogy a jogorvoslatra és az ügyek elintézésének határidejére az Fktv. rendelkezései irányadóak.

(4)78 A 16/B. § alapján 2011. december 31-éig, valamint ezt követően jogerősen kiszabott és 2012. január 1-jét követően befolyt bírságbevétel és annak kamatai a központi költségvetés központosított bevétele.

(5)79 E rendeletnek az egyes felnőttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított 16/B. §-át a Kr. hatálybalépésekor80 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 40. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. november 13. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdésének b) pontja a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdésének c) pontja a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

4

Az 1. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a 144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdését a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § – a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével beiktatott – (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

8

A 4. § (3) bekezdése a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, valamint a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

11

A 8. § a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

12

A 8. § (2) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 8. § (3) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (5) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (6) bekezdését a 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 9. § (1) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 9. § (3) bekezdését a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § – a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével beiktatott – (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

18

A 9. § (5) bekezdését a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § – a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével beiktatott – (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

19

A 9. § (6) bekezdését a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

20

A 10. § (4) bekezdése a 225/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1. napja után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

21

A 10. § (5) bekezdése a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

22

A 11. § (1) bekezdésének a) pontja a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 1. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni, beleértve az akkreditáció újbóli megadása iráni kérelemre indult eljárást is; a 12. § (2) bekezdése alapján a rendelkezés 2007. július 1. napján lépett hatályba.

23

A 11. § (1) bekezdés b)–c) pontját a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § – a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével beiktatott – (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

24

A 11. § (1) bekezdés d) pontja a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 11. § (2) bekezdését a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § – a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével beiktatott – (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

26

A 12. § (2) bekezdése a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

27

A 12. § (4) bekezdése a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított, valamint a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

28

A 12. § (6) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 12. § (7) bekezdése a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének g) pontja és (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

30

A 12/A. §-t a 373/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

31

A 12/A. § (2) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (47) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32

A 12/B. §-t a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

33

A 12/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 13. §-t a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 13. §-t megelőző alcímet a 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 14. §-t megelőző alcím a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 14. § a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

37

A 14. § (1) bekezdése a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

38

A 14. § (2) bekezdése a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

39

A 14/A. §-t megelőző alcím a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

40

A 14/A. §-t a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

41

A 15. § (1) bekezdésének d) pontja a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének j) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

42

A 15. § (1) bekezdésének f) pontját a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

43

A 15. § (3) bekezdése a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

44

A 16. § (1) bekezdése a 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 175/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 16. § (3) bekezdése a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének l) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

46

A 16. § (5) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 16. § új (6) bekezdését a 373/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

48

A 16. § (6) bekezdésének d) pontja a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

49

A 16. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 373/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a (7) bekezdésre változtatta.

50

A 16. § (8) bekezdését a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (47) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

51

A 16/A. §-t a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

52

A 16/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 16/B. §-t megelőző alcímet a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

54

A 16/B. §-t a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

55

A 16/B. (5) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 16/B. (6) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 17. § (1) bekezdését a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § – a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével beiktatott – (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

58

A 17. § (2) bekezdése a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének a) pontja, a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

59

A 18. §-t a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § – a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével beiktatott – (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

60

A 19. § (1) bekezdése a 373/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének o) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

61

A 19. § (2) bekezdés a) pontját a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § – a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével beiktatott – (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

62

A 19. § (3) bekezdése a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

63

A 20. § (1) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 20. § (2) bekezdésének c) pontja a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

65

A 20. § (2) bekezdésének e) pontja a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének p) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

66

A 20. § (3) bekezdésének c) pontja a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

67

A 20. § (3) bekezdésének új e) pontját a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti e) pont megjelölését f) pontra változtatva. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

68

A 20. § (3) bekezdése eredeti e) pontjának megjelölését f) pontra változtatta a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. §-a.

69

A 21. §-t a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

70

A 22. § (1) bekezdése a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 22. § (2) bekezdésének b) pontja a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított, a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 22. § (2) bekezdésének c) pontját a 373/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

73

A 22. § (2) bekezdésének d) pontját a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően benyújtásra kerülő intézmény- és programakkreditációs kérelmek esetében kell alkalmazni.

74

A 22. § (3) bekezdését a 294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

75

A 22/A. §-t megelőző alcímet a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

76

A 22/A. §-t a 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

77

A 24. § (1) bekezdése 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 750. pontja szerint módosított szöveg.

78

A 24. § (4) bekezdését a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 24. § (5) bekezdését a 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

80

A hatálybalépés időpontja 2011. szeptember 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére