• Tartalom

226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet

226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól1

2014.09.05.

A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának (5) bekezdésében, 88/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint 124. §-a (2) bekezdésének d) és m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §2

A gazdálkodás sajátosságai

2. §3

A költségvetési szervek felügyelete

3. §4

A költségvetési szervek besorolásának követelményei5

4. §6

4/A. §7

4/B. §8

4/C. §9

4/D. §10

A gazdasági vezető11

5. §12

A költségvetési tervezés, a költségvetési előirányzatok felhasználása

6–8. §13

A vagyongazdálkodás szabályai

9–10. §14

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályai

11. § (1)15 A Kincstár a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok számláinak forgalmáról és egyenlegéről az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az államháztartásért felelős miniszter és az arra feljogosított honvédelmért felelős szervezet részére szolgáltathat adatot. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok számláinak forgalmáról és egyenlegéről más szervnek vagy személynek a honvédelemért felelős miniszter engedélyével közölhető adat.

(2)16 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a minősített költségvetési tervjavaslataikból, beszámolóikból összevont, minősítéssel nem védett költségvetési javaslatot és beszámolót készítenek. A beszámolót a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium beszámolója részeként kell a kincstárnak megküldeni. Az elemi költségvetésben és a beszámolóban a foglalkoztatottak létszámát és személyi juttatásukat összevontan kell feltüntetni.

(3) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésük végrehajtásáról havi pénzforgalmi jelentést kötelesek készíteni és a Kincstárnak a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig megküldeni. A szolgálatok számláinak kifizetés előtti fedezetvizsgálatakor csak a rendelkezésre álló előirányzat-keretet kell figyelembe vennie.

(4) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésében az alaptevékenységgel összefüggő speciális működési kiadásaik fedezetére elkülönített előirányzatot a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül egy összegben „szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások” előirányzaton kell tervezni és elszámolni, függetlenül attól, hogy azok személyi jellegű, felhalmozási, felújítási célú vagy dologi kiadások.

(5)17 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális működési kiadásainak körébe tartozó – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. §-ának (3) bekezdésében meghatározott – személyi jövedelemadó köteles kifizetések után levont adóról a szolgálatok havonta a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt szervezetnek adatszolgáltatást nyújtanak.

(6)18 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális kiadásaik teljesítéséhez Magyarország területén működő pénzforgalmi szolgáltatóknál fizetési számlát, továbbá devizaszámlát nyithatnak. A számlákról sem a szolgálatoknak, sem a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem kell a Kincstár részére adatot szolgáltatnia. A speciális kiadások fedezetére vezetett számlákra történő utalások teljes összegét az átutalás időpontjában a megfelelő jogcímeken kell kiadásként könyvelni, és a számlák év végi záróegyenlegét a speciális gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló jelentésben kell szerepeltetni.

(7)19 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok házipénztárukban a honvédelemért felelős miniszter által meghatározott összegig tarthatnak készpénzt. A házipénztárba befolyt bevételeket értékhatártól függetlenül a kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlára nem kell naponta befizetni, azokról minden hónap végén az adatszolgáltatás részeként kell elszámolni.

(8)20 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok az általuk kezelt állami vagyonról legfeljebb a könyvviteli mérleg szerinti részletezettségben az MNV Zrt.-nek, az Állami Számvevőszéknek, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak és az államháztartásáért felelős miniszternek – a honvédelemért felelős miniszter útján – közölhetnek adatokat.

(9) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok az alaptevékenységük ellátásához szükséges speciális kezelésű vagyonelemeikről elkülönített nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartás, selejtezés és leltározás szabályait – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján, a terület sajátosságainak figyelembevételével – a főigazgatók saját hatáskörben határozzák meg.

(10) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális kezelésű vagyontárgyaikat saját hatáskörben értékesíthetik. Az így keletkezett bevételek speciális kiadások finanszírozására közvetlenül használhatók fel.

(11) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok speciális tevékenységéhez használt bérelt ingatlanokon végzett felújítás költségeit a szolgálatok vagyonában nem kell kimutatni, azt a bérbeadóval egyeztetett módon a bérleti díjban kell érvényesíteni. Amennyiben a felújítás költsége a fenti módon nem érvényesíthető, akkor azt a speciális működési kiadások terhére kell elszámolni.

(12)21 A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzések kötelezettségvállalásait saját hatáskörben vezetik.

Egyéb szabályok

12–13. §22

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)23

1

A rendeletet a 26/2015. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2015. február 26. napjával.

2

Az 1. §-t a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t megelőző alcím a 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (4) bekezdését.

6

A 4. §-t a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. §-t megelőző alcím a 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. §-t a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 6–8. §-t a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 9–10. §-t a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 11. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 278. §-ával megállapított, ugyanezen módosító rendelet 279. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 11. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 278. §-ával megállapított szöveg.

17

A 11. § (5) bekezdése a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 11. § (7) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 279. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 11. § (12) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 279. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 12–13. §-t a 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 14. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 650. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére