• Tartalom
Oldalmenü

231/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az adatvédelmi szerződés jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2004. július 14. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződést e rendelettel kihirdeti.

2. § Az adatvédelmi szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

Szerződés
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban együtt: „Felek”)
tekintettel arra, hogy a Felek célja a Holocaust eseményei megismétlődésének megakadályozása a zsidóság, valamint az etnikai és vallási kisebbségekhez, illetve egyes politikai csoportokhoz tartozó személyek 1938 és 1945 között Magyarországon történt üldöztetésének, valamint jogaik korlátozásának történetét feltáró kutatás támogatása útján,
tekintettel arra, hogy a jelen Szerződésben megjelölt kutatás tárgyát képező jogszabályok megfosztották jogaiktól vagy korlátozták jogaikban a zsidóságot, valamint etnikai és vallási kisebbségekhez, illetve egyes politikai csoportokhoz tartozó személyeket,
továbbá tekintettel arra, hogy ezen kutatások elősegítése érdekében a Felek személyes adatokat tartalmazó levéltári anyagokat kívánnak megosztani egymással,
az alábbiakban állapodnak meg:
1. cikk
A jelen Szerződéssel kapcsolatban a Magyar Köztársaság Kormányát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Amerikai Egyesült Államok Kormányát az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma (a továbbiakban: a „Múzeum”) képviseli.
2. cikk
A jelen Szerződés szempontjából
a) „személyes adat” a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
b) „védelmi idő” az érintett halálozási évét követő harminc (30) év, ha a halálozási év nem ismert, az érintett születésétől számított kilencven (90) év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, az érintettre vonatkozó levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan (60) év;
c) „védett személyes adat” minden olyan személyes adat, amelynek a b) pontban meghatározott védelmi ideje még nem járt le.
3. cikk
(1) A magyar közlevéltárak, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát is ideértve, a 4. cikkben foglalt korlátozással, a Múzeum kérésére elkészítik és átadják a jelen Szerződés mellékletében felsorolt, közöttük a védett személyes adatot tartalmazó iratok másolatát, amelyekre az 1938 és 1945 között hatályban volt jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos kutatásaihoz a Múzeumnak szüksége van. Azon iratok másolatai is átadásra kerülnek, a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével, amelyek védett személyes adatokat tartalmaznak.
(2) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött, az (1) bekezdésben meghatározott kutatásokhoz szükséges iratok felsorolását jelen Szerződés melléklete tartalmazza, amely a Szerződés szerves részét képezi.
(3) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára az (1) bekezdésben meghatározott kutatásokhoz szükséges, a jelen Szerződés mellékletében felsorolt iratai közül azoknak a védett személyes adatot tartalmazó iratoknak a másolatát, amelyek az érintett egészségi állapotára, kóros szenvedélyére és szexuális életére vonatkozó adatokat tartalmaznak, a védelmi idő lejárta után adja át a Múzeumnak.
(4) Az iratokat őrző közlevéltár a másolatot az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének futárpostájával küldi el a Múzeum részére. A másolat elkészítésének és továbbításának költsége a Múzeumot terheli.
4. cikk
(1) A védett személyes adatot tartalmazó irat másolatának anonimizálatlan formában történő továbbítását az érintett, vagy annak halála esetén bármely örököse vagy hozzátartozója a jelen Szerződés magyarországi kihirdetését követő hat (6) hónapon belül, illetve mindaddig, amíg az anonimizálatlan másolat továbbítása nem történt meg, megtilthatja. A tilalom legfeljebb az érintett halálozási évét követő harmincadik (30) év végéig tarthat.
(2) Az érintett, vagy örököse, vagy hozzátartozója tiltakozási jogának gyakorlása érdekében, a fenti (1) bekezdésben meghatározott hat hónapos határidő eltelte után lehet csak védett személyes adatot tartalmazó iratról készült másolatot továbbítani a Múzeumba.
(3) Az államtitkot, szolgálati titkot vagy jogszabályban meghatározott egyéb más titkot tartalmazó irat a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kutatható és másolható.
5. cikk
(1) A Múzeum a védett személyes adatot tartalmazó irat másolatát Archívumában biztonságosan megőrzi, a védett személyes adatot az érintett, illetve annak halála esetén a védelmi idő lejártáig bármely örököse vagy hozzátartozója számára hozzáférhetővé teszi, valamint részére az adat kezeléséről és felhasználásáról tájékoztatást ad.
(2) A védett személyes adatot a védelmi idő lejárta előtt a Múzeum csak akkor hozhatja nyilvánosságra, ha az a Holocaust történetéről folytatott kutatások eredményei bemutatásához szükséges.
(3) A Múzeum a védett személyes adatot, a védelmi idő lejártáig, csak tudományos célra, kutatási programjainak megvalósításához használhatja fel. Egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatja össze, ha az a kutatás céljára szükséges.
6. cikk
(1) A Múzeum kezelésébe került, védett személyes adat felhasználását az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója, legfeljebb a védelmi idő lejártáig, megtilthatja.
(2) Tiltakozás esetén a Múzeum biztosítja az érintettre vonatkozó iratmásolat anonimizálásával vagy más módon a védett személyes adat törlését.
7. cikk
Jelen Szerződés 5. és 6. cikkeiben foglaltakat kell alkalmazni, a védelmi idő lejártáig, azokra a védett személyes adatokat tartalmazó iratokra is, amelyek a jelen Szerződés hatálybalépése előtt magyarországi levéltárakból átadott másolatokkal kerültek a Múzeum kezelésébe.
8. cikk
(1) A 3. cikk hatálya alá tartozó levéltári anyagból a Múzeum kutatásaihoz szükséges iratok kiválogatása, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, az anyagot őrző levéltár és a Múzeum között erre vonatkozóan kötött külön megállapodásban foglaltak szerint, vagy a Múzeum által írásban feljogosított magyar tudományos kutatókkal történik.
(2) A jelen Szerződés mellékletében felsorolt levéltári anyagból a Múzeum kutatásaihoz szükséges iratok kiválogatása az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával erre vonatkozóan kötött külön megállapodásban foglaltak szerint történik.
9. cikk
(1) A Múzeum a magyarországi magánlevéltári anyagokban őrzött Holocaust-iratokban, ideértve a védett személyes adatot tartalmazó iratokat is, a tulajdonos, illetve a tulajdonos által erre feljogosított személy előzetes engedélyével folytathat kutatást.
(2) A kutatás során feltárt védett személyes adatot tartalmazó iratok lemásolására, a másolatnak a Múzeumba történő továbbítására, kezelésére és felhasználására a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók.
10. cikk
(1) A Magyar Köztársaság Kormánya vállalja, hogy a jelen Szerződés 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott mellékletet háromévenként felülvizsgálja, és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött iratok kiválogatásával összhangban kiegészíti.
(2) A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen cikk (1) bekezdése szerint kiegészített mellékletet diplomáciai úton adja át a Múzeumnak. A Múzeum, a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban, külön megállapodást köt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával.
11. cikk
A jelen Szerződés azt a hónapot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy a Szerződés hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásnak eleget tettek.
12. cikk
(1) A Szerződés érvényben marad mindaddig, amíg bármelyik Fél fel nem mondja oly módon, hogy diplomáciai úton, írásban előzetesen értesíti a másik Felet döntéséről. A jelen Szerződés az értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított hat (6) hónap múlva jár le, hacsak ezen hat hónapos időszak lejárta előtt azt vissza nem vonják.
(2) A Szerződésben vállalt kötelezettségek a Szerződés megszűnése után is érvényben maradnak minden olyan iratmásolat vonatkozásában, amely védett személyes adatot tartalmaz, és amely magyar levéltárakból került a Múzeumba.
(3) A jelen Szerződés csak a Felek kölcsönös és írásbeli megegyezésével módosítható.
13. cikk
Jelen Szerződést és ahhoz kapcsolódó cselekményeket a Felek hatályos jogszabályaikkal összhangban hajtják végre, ideértve a rendelkezésre álló pénzügyi alapok felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
Készült Washingtonban, 2003. november 5-én, két eredeti példányban, angol nyelven. Az utólag elkészítendő magyar nyelvű szöveg egyaránt hitelesnek minősül, miután annak angol nyelvű szöveggel való azonosságát diplomáciai jegyzékváltás megállapítja.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya
nevében
Melléklet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére történő átadása és felhasználása tárgyában megkötött adatvédelmi szerződéshez
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött, a Szerződés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kutatásokhoz szükséges iratok témakörök és jelzetek szerinti felsorolása, az iratok 2003. szeptember 30-i feldolgozottsága alapján.
A háborús főbűnösök vizsgálati iratai
1. V–116532
2. V–87737
3. V–119950
4. V–101531
5. V–129749
6. V–79802
7. V–79348
8. V–101578
9. V–115868
10. V–77426
11. V–146147
12. V–83749
13. V–55184
14. V–104061
15. V–79802
16. V–98722
17. V–101412
18. V–99145
19. V–119575
20. V–99185
21. V–117742
22. V–98980
23. V–99231
24. V–19430
25. V–101407
26. V–101501
Csendőrök szerepe a zsidóüldözésekben
27. V–79293
28. V–79958
30. V–80570
31. V–81645
32. V–83666
34. V–85843
A deportálásokkal kapcsolatos iratok
35. P–26
36. P–39
37. P–1968
38. V–101670
39. V–102343
40. V–102418
41. V–103834
42. V–112537
43. V–116292
44. V–135366
45. V–141097
46. V–146147
47. V–18551
48. V–47834
49. V–52513
50. V–5529
51. V–6032
52. V–6159
53. V–78644
54. V–79293
55. V–79348
56. V–79802
57. V–79977
58. V–80251
59. V–80719
60. V–81226
61. V–81760
62. V–88272
63. V–96718
64. V–99374
65. V–99377
Iratok a Zsidó Tanács működéséről
66. V–89656
67. V–129355
A gettók felállításával, működtetésével kapcsolatos iratok
68. V–101741
69. V–102383
70. V–11809
71. V–127336
72. V–145392
73. V–145393
74. V–145707
75. V–146158
76. V–20979
77. V–21515
78. V–37700
79. V–38765
80. V–5255
81. V–5909
82. V–61307
83. V–6240
84. V–6390
85. V–6606
86. V–75128
87. V–79287
88. V–79865
89. V–82997
90. V–89651
91. V–92582
Háborús bűnösök vegyes vizsgálati iratai
92. V–77903
93. V–78365
94. V–82865
95. V–85325
96. V–88695
97. V–98684
98. V–98790
99. V–98848
100. V–99159
A horthysta és nyilas közigazgatással kapcsolatos iratok
101. V–128424
102. V–135341
103. V–101697
104. V–55184
A KEOKH szerepe a deportálásokban
105. V–104252
106. V–122405
107. V–122405
108. V–141629
109. V–26409
110. V–54660
111. V–90419
A munkaszolgálatosokkal szembeni intézkedésekre, kegyetlenkedésekre vonatkozó iratok
112. V–101625
113. V–102529
114. V–103858
115. V–105555
116. V–111827
117. V–111983
118. V–113170
119. V–11525
120. V–115729
121. V–120377
122. V–121636
123. V–122398
124. V–127551
125. V–129605
126. V–134851
127. V–140906
128. V–144390
129. V–151164
130. V–1896
131. V–26290
132. V–4982
133. V–4983
134. V–41889
135. V–5010
136. V–50924
137. V–5268
138. V–5353
139. V–5460
140. V–5492
141. V–5522
142. V–5560
143. V–5637
144. V–6027
145. V–60418
146. V–61121
147. V–63451
148. V–6498
149. V–65495
150. V–81129
151. V–83823
152. V–85027
153. V–88080
154. V–88334
155. V–88617
156. V–88622
157. V–88786
158. V–90529
159. V–92767
160. V–93841
Nyilas vezetők, a szélsőjobboldali propaganda iratai
161. V–115868
162. V–130792
163. V–101618
164. V–116532
165. V–101531
166. V–101407
167. V–101412
168. V–102381
169. V–101501
170. V–101558
171. V–101578
172. V–101708
173. V–104273
174. V–104274
175. V–117742
176. V–120779
177. V–119950
178. V–128418
179. V–129749
180. V–141648
181. V–43286
182. V–47832
183. V–54380
184. V–56041
185. V–5934
186. V–80981
187. V–82522
188. V–83760
189. V–83749
190. V–87668
191. V–87737
192. V–88583
193. V–89740
194. V–90222
195. V–90689
196. V–91146
197. V–92585
198. V–93437
199. V–98571
200. V–98980
201. V–99145
202. V–99231
Nyilas pártszolgálatosok zsidóellenes tevékenységének iratai
203. O–12022
204. V–101790
205. V–102121
206. V–102335
207. V–102488
208. V–102581
209. V–103625
210. V–103653
211. V–103725
212. V–103910
213. V–104195
214. V–11475
215. V–116073
216. V–116554
217. V–117376
218. V–118226
219. V–121341
220. V–121894
221. V–121897
222. V–127808
223. V–130737
224. V–136778
225. V–146224
226. V–153693
227. V–19699
228. V–24130
229. V–25889
230. V–26227
231. V–26396
232. V–29556
233. V–35632
234. V–36433
235. V–45420
236. V–45661
237. V–46504
238. V–46508
239. V–55477
240. V–56031
241. V–60772
242. V–61300
243. V–62149
244. V–6232
245. V–63681
246. V–73196
247. V–77182
248. V–78360
249. V–78525
250. V–80458
251. V–81033
252. V–81642
253. V–81645
254. V–82865
255. V–83936
256. V–84900
257. V–85316
258. V–87319
259. V–87620
260. V–87650
261. V–87661
262. V–88028
263. V–88087
264. V–88215
265. V–88237
266. V–88588
267. V–88634
268. V–88644
269. V–88667
270. V–89716
271. V–90622
272. V–91252
273. V–91261
274. V–93202
275. V–93323
276. V–93326
277. V–93355
278. V–93506
279. V–93842
280. V–96581
281. V–98179
282. V–99301
A zsidó javak eltulajdonításával kapcsolatos iratok
283. V–102309
284. V–102382
285. V–103654
286. V–104219
287. V–104284
288. V–121103
289. V–2789
290. V–93418
291. V–93518
292. V–93543
293. V–98717
294. V–98918
295. V–99185
Gyilkosságokra, kivégzésekre vonatkozó iratok
296. V–102614
297. V–107426
298. V–111668
299. V–115602
300. V–117196
301. V–118016
302. V–119575
303. V–120151
304. V–121588
305. V–122697
306. V–122710
307. V–122934
308. V–127375
309. V–130989
310. V–134696
311. V–135247
312. V–135335
313. V–135513
314. V–146213
315. V–26448
316. V–38656
317. V–43371
318. V–43440
319. V–43589
320. V–45072
321. V–47702
322. V–51014
323. V–55436
324. V–55770
325. V–55808
326. V–62515
327. V–70856
328. V–77426
329. V–80432
330. V–82117
331. V–87859
332. V–87987
333. V–88011
334. V–88307
335. V–89773
336. V–90604
337. V–91150
338. V–91171
339. V–91236
340. V–91244
341. V–92603
342. V–92686
343. V–93021
344. V–93312
345. V–93403
346. V–93421
347. V–94175
348. V–99028
349. V–9950
Zsidómentésekkel kapcsolatos iratok
350. V–4843
351. V–5802
352. V–72349
353. V–85843
A volt állambiztonsági szervek által, a holocausttal kapcsolatban összegyűjtött háttéranyag
354. A–1325
355. A–2126/28
356. A–2126/33
357. A–2126/37
358. A–542
359. A–612
360. A–645
361. A–645/1
362. A–692
363. A–712
364. A–963
365. A–964/1
366. A–972”
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
(2)1 E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.
1

A 4. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 280. §-a szerint módosított szöveg.