• Tartalom

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól1

2012.02.11.

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az oktatási miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az akkreditáció iránt kérelmet előterjesztő, továbbá az intézmény-, illetőleg program-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező felnőttképzést folytató intézményekre,

b) a Felnőttképzési Akkreditáló Testületre (a továbbiakban: FAT),

c)2 a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH), valamint

d) az akkreditációs eljárásban és az akkreditált intézmények és programok ellenőrzésében közreműködő szakértőkre.

Az intézmény-akkreditáció követelményrendszere

2. § Intézmény-akkreditációt – az Fktv.-ben, valamint a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott feltételek fennállása esetén – az a felnőttképzést folytató intézmény kaphat, amely

a)3

b) felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt,

c) biztosítja a rendszeres képzés folytatásához, továbbá a felnőttképzési szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,

d) tervezi, fejleszti és értékeli tevékenységét,

e) intézményirányítási és döntési folyamatai szabályozottak,

f)4 a tevékenységéről nyújtandó tájékoztatás, valamint a képzési programok lebonyolítása érdekében információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtet.

3. §5

4. § (1)6 A kérelmező intézménynek az előzetesen megszerzett tudás felmérésén és értékelésén túlmenően – az Fktv. 29. § 7. pontja szerinti szolgáltatásként – legalább egy szolgáltatást nyújtania, illetve annak igénybevétele esetén azt dokumentálnia kell.

(2)7

(3)8 Az intézmény a szolgáltatások jegyzékét az információs és ügyfélszolgálati tevékenység ellátására alkalmas irodahelyiségben jól látható helyen köteles elhelyezni.

(4)9 Az intézménynek rendelkeznie kell olyan kimutatással, amelyből megállapítható, hogy mely résztvevők, mikor és milyen felnőttképzési szolgáltatást vettek igénybe.

5. § (1) A kérelmező intézménynél képzési tevékenységért felelős vezetőként, valamint oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel, illetve gyakorlati idővel rendelkezik.

(2) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséget az arra vonatkozó dokumentum másolatával igazolni, a gyakorlati időről pedig nyilatkoztatni kell.

(3)10 A kérelmező intézmény képzési helyszíneinek – a képzés jellegétől függően – meg kell felelniük az 1. számú mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek. Képzési helyszínen a képzési program megvalósításának helyszíne értendő.

(4)11 Az intézménynek rendelkeznie kell olyan, a képzési helyszínekről és a programok megvalósításáról szóló naprakész kimutatással, amely tartalmazza a képzési helyszínek pontos címét, a képzések megnevezését, a képzések indításának időpontját, óraszámát és a befejezés idejét. A kimutatást 5 évig kell megőrizni.

(5)12 Fogyatékos felnőttek képzése esetén az intézménynek biztosítania kell a képzés célcsoportjának megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.

6. §13 A képzési tevékenység megvalósításának tanúsítása érdekében a kérelmező intézménynek – az Fktv.-ben foglaltak mellett – képzésenként dokumentálnia kell:

a) a képzésről és a felnőttképzési szolgáltatásokról szóló tájékoztatót,

b) a képzés lebonyolításának az oktatók beosztását is tartalmazó ütemtervét.

7. §14 (1) A kérelmező intézménynek rendelkeznie kell

a)15 nyilvánosságra hozott olyan minőségpolitikával, amely

aa) összhangban áll az intézmény képzési céljaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával,

ab) megfogalmazza a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítésének szükségességét és módját,

ac) kifejezi az intézmény elkötelezettségét a szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt;

b)16 a tárgyévre szóló, olyan minőségcélokkal, amelyek

ba) az érintettek számára közérthetőek,

bb) mérhetőek, tartalmaznak sikerkritériumokat és alkalmasak az objektív értékelésre,

bc) megvalósításához határidőt, felelősöket és erőforrásokat kell rendelni.

(2)17 Az intézménynek rendelkeznie kell a működési folyamatait meghatározó, dokumentált, bevezetett és fenntartható olyan minőségirányítási rendszerrel, amely

a) kijelöli azokat a folyamatokat, melyek a képzésben részt vevő felnőttek elvárásaival összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek, ideértve a képzéssel kapcsolatos dokumentumok, szerződések, tananyagok és taneszközök kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztonságos, a mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosító környezet megteremtését is;

b) tartalmazza:

ba) a képzésben részt vevő felnőttek képzésének és tudásuk értékelésének olyan folyamatleírását, mely magában foglalja a képzési tevékenység szakmai előkészítésének, indításának, lebonyolításának, valamint zárásának lépéseit,

bb) az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának, valamint legalább még egy végzett szolgáltatásnak a folyamatleírását,

bc) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását,

bd) a képzésben részt vevő felnőttek igényei feltárásának és elégedettségük mérésének, valamint a mérési eredmények fejlesztésekbe történő visszacsatolásának folyamatleírását;

be)18 az oktatók kiválasztására, rendelkezésre állására, valamint továbbképzésére vonatkozó szabályokat rögzítő humánerőforrás tervet;

c) tartalmazza azokat az eszközöket, illetve módszereket, melyek garantálják a kialakított folyamatok és az intézmény szervezetének állandó javítását, az esetleges hibák megállapítását és azok előfordulásának megelőzését;

d) meghatározza azokat a legfontosabb – különösen a képzés tartalmára, tárgyi feltételeire, az alkalmazott oktatási módszerekre, az oktatók munkájára, a szervezés módjára, a résztvevők tudásának ellenőrzésére és a követelmények teljesítésének módjára vonatkozó – területeket, melyekről az intézménynek folyamatosan visszajelzéseket kell gyűjtenie a képzésben részt vevő felnőttek elégedettségének vizsgálata során, a folyamatos fejlesztés érdekében;

e) egyértelműen rögzíti a képzésben részt vevő felnőttekkel, az intézmény külső és belső partnereivel kialakított kommunikáció és kapcsolattartás rendjét, formáját, különös tekintettel a körültekintő ügyfélkapcsolatokra, illetve a visszacsatolások kezelésére és feldolgozására.

8. § (1)19 A kérelmező intézménynek rendelkeznie kell az éves működésének értékelésére vonatkozó, olyan önértékelési rendszerrel, amely az önértékelés területeit és módszereit foglalja magában.

(2) Az önértékelésnek ki kell terjednie a kérelmező intézmény jellemző tulajdonságaira, adottságaira, így különösen

a) a vezetés szerepére a minőségi kultúra fejlesztésében,

b) az emberi erőforrások menedzselésére,

c) az intézmény stratégiájának meghatározására és megvalósítására,

d) a partnerkapcsolatokra és a partneri igények figyelembevételének módjára,

e) a teljes folyamatszabályozásra.

(3) Az önértékelésnek – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – ki kell terjednie a képzési tevékenység elemzésére, a kérelmező intézmény által elért eredményekre, így különösen

a) az intézmény szakmai és civil közéletben kifejtett tevékenységének bemutatására,

b)20 a képzésben részt vevők képzést értékelő véleményének bemutatására a tanfolyam szervezéséről, a tananyag minősítéséről, az előadók, az oktatók értékeléséről, a felnőttképzési szolgáltatásokról, a tárgyi feltételek megfelelőségéről,

c) az intézmény alkalmazottainak és az oktatóknak az intézményről és a képzésben nyújtott teljesítményéről alkotott véleményére,

d) az intézmény képzési tevékenységének kulcsfontosságú eredményeire, illetve mutatóira.

(4)21 Az önértékelés módszerét a kérelmező intézmény saját maga határozza meg. Az önértékelés alapján az intézménynek a következő évre vonatkozó fejlesztési tervet kell kidolgoznia.

9. § (1) A képzés iránt érdeklődő, illetve a képzésben részt vevő személyek érdekében a kérelmező intézmény olyan vevőszolgálatot működtet, amely biztosítja

a) a személyes megkeresés és a telefonon történő elérés lehetőségét, illetve

b) távoktatás esetén a megfelelő kapcsolattartást (levél, e-mail, honlap).

(2)22 A kérelmező intézmény az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását a képzésben részt vevők számára hozzáférhetővé teszi.

(3) A kérelmező intézménynek a képzésben részt vevők által bejelentett panaszok kivizsgálásának eredményéről, illetve a megtett intézkedésekről nyilvántartást kell vezetnie.

Az intézmény-akkreditáció megtagadása, visszavonása

10. §23 (1) Nem adható intézmény-akkreditáció, ha

a) a kérelmező intézmény a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltó intézkedés hatálya alatt áll,

b) a FAT az intézmény-akkreditációs tanúsítványt a kérelem beadását megelőző 1 évben – az ellenőrzése során észlelt jogszabálysértés miatt – visszavonta,

c) a kérelmező intézmény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja szerint – a kérelem benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiánya

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolható, vagy

b) a kérelmezőnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésével bizonyítható.

(3) Vissza kell vonni az intézmény-akkreditációt, ha

a) az intézmény az Fktv., illetve a kormányrendelet szabályainak megsértésével folytatja tevékenységét,

b)24 a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja az intézménynek a felnőttképzési tevékenység folytatását megtiltotta,

c) az e rendeletben előírt akkreditációs követelmények nem teljesülnek,

d)25 az intézmény a FAT bírságot megállapító határozata ellenére nem kezdeményezte határidőben a 11. § szerinti adatváltozásnak az intézmény-, és a programakkreditációs tanúsítványon való átvezetését,

e) a jogutódlás miatti adatváltozás kezdeményezése esetén a jogutódlás nem igazolható,

f) azt az intézmény maga kérelmezi,

g) az Oktatási Hivatal ezt a felsőoktatási intézménynek a felsőoktatási nyilvántartásból történő törlése miatt kéri,

h) az intézményt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásából törölték.

Adatváltozás26

11. §27 Az intézménynek három hónapon belül az adatváltozásnak a tanúsítványon való átvezetését kell kérelmezni, ha az intézmény-, illetőleg a programakkreditációs tanúsítvány adataiban következett be változás. A program-akkreditációs tanúsítványon szereplő intézményi adatokban bekövetkezett változás esetén a szükséges változást az intézmény összes programakkreditációs tanúsítványán is át kell vezetni. Az adatváltozás átvezetésének a kérelmezésére megállapított határidő a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által történő átvezetésének napjától kezdődik.

Egyszerűsített intézmény-akkreditáció

12. §28

Az akkreditált intézmény kötelezettségei

13. § (1) Az akkreditált felnőttképzést folytató intézményt az akkreditációval összefüggésben az alábbi kötelezettségek terhelik:

a)29 az akkreditáció hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően kell működnie,

b) a tevékenységéről közreadott tájékoztatókban, valamint a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációkban fel kell tüntetnie az akkreditációs lajstromszámát,

c) a tanúsítvány adataiban bekövetkezett változásokról tájékoztatnia kell a képzésben érdekelt partnereket.

(2)30 Az akkreditált felnőttképzést folytató intézménynek évente önértékelést kell végeznie.

14. §31

A program-akkreditáció követelményrendszere

15. § (1)32 A program-akkreditáció vizsgálata arra irányul, hogy a képzési program megfelel a képzési célnak, a megvalósíthatóság kritériumának, valamint a pedagógiai, andragógiai követelményeknek.

(2) A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkor akkreditálható, ha

a) annak az Fktv.-ben, valamint a kormányrendeletben meghatározott feltételei fennállnak,

b)33

c)34 a képzési program felépítése modul szerkezetű, célja a program egészére és moduljaira lebontva is meghatározott,

d)35 a képzés módszerei és formája megfelel a célcsoport jellemzőinek, a képzés céljának,

e)36 a képzési program megvalósítható a képzés személyi és tárgyi feltételeivel (1. számú melléklet I. 2. és II. 1–5. pontjai), a választott módszerrel, az adott célcsoportban, az adott időtartam alatt,

f)37 a képzés moduljainál megfogalmazott részcélok a képzési program céljainak megvalósítását biztosítják,

g) a képzési program meghatározza a bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembevételének módját és a képzési folyamat részletes leírását,

h) a képzés során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia alkalmas a követelmények teljesítésére,

i) a képzés során alkalmazott értékelési rendszer alkalmas a követelmények teljesítésének mérésére,

j) a program lehetőséget biztosít a képzés céljától, célcsoportjától függően az előzetesen megszerzett tudás elismerésére,

k)38 a képzés moduljainak egymásra épülése azok tartalma alapján alkalmas az adott ismeret, készség, képesség, kompetencia elsajátítására,

l) a résztvevők által hozzáférhető módon biztosítja a képzés céljának eléréséhez szükséges tananyagokat, segédanyagokat, segédeszközöket, ajánlott és kötelező irodalmat,

m) meghatározza a képzés sikeres elvégzését igazoló okirat kiadásának feltételeit,

n) a program tartalmazza a képzés résztvevőinek elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárásának, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának leírását,

o)39 a kérelmező intézmény nyilatkozik arról, hogy a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a program megvalósításakor biztosítja.

(3)40 A FAT által akkreditált képzési program más felnőttképzési intézmény részére akkor akkreditálható, ha

a)41 a kérelmező intézmény szerződéssel igazolja az átadott akkreditált program felhasználási jogát, továbbá

b) a kérelmező intézménynél a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

16. §42 (1) Nem adható programakkreditáció, ha

a) a kérelmező intézmény a felnőttképzési tevékenység folytatását megtiltó intézkedés hatálya alatt áll,

b) a kérelmező intézmény az Art. 178. § 32. pontja szerint – a kérelem benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak,

c) a FAT a felnőttképzést folytató intézmény ugyanazon tartalmú és megnevezésű program-akkreditációs tanúsítványát a kérelem beadását megelőző 1 évben – az ellenőrzése során észlelt jogszabálysértés miatt – visszavonta,

d) az intézményt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásából törölték.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró feltétel fennállása hiányának bizonyítására a 10. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés megfelelően irányadó.

(3) Vissza kell vonni a programakkreditációt, ha

a) azt az intézmény saját maga kéri,

b) a képzési program megvalósítása nem az e rendelet szerinti követelményeknek megfelelően történik,

c)43 a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja az intézménynek a felnőttképzési tevékenység folytatását megtiltotta,

d) az intézmény képzési tevékenységét az Fktv., illetve a kormányrendelet szabályainak megsértésével folytatja,

e) az intézményt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásából törölték,

f)44 az intézmény a FAT bírságot megállapító határozata ellenére nem kezdeményezte határidőben a 11. § szerinti adatváltozásnak a programakkreditációs tanúsítványon való átvezetését,

g) a jogutódlás miatti adatváltozás kezdeményezése esetén a jogutódlás nem igazolható,

h) az Oktatási Hivatal ezt a felsőoktatási intézménynek a felsőoktatási nyilvántartásból történő törlése miatt kéri.

i) az Fktv. 19. § (3) bekezdése alapján a programakkreditációs tanúsítvány kiadásának feltételei már nem állnak fenn.

17. §45 Az Fktv. 19. § (3) bekezdése szerinti bejelentés alapján kiadott akkreditáció hatálya a más törvény alapján szerzett akkreditáció, illetve a hatósági jogkörben engedélyezett képzési program hatályát nem haladhatja meg, de legfeljebb 5 évre szólhat

Az intézmény- és program-akkreditációs eljárás közös szabályai

18. § (1)46 Az intézmény- és programakkreditáció iránti kérelmet, illetve a más törvény felhatalmazása alapján akkreditált, vagy hatósági jogkörben engedélyezett képzési program elismerése iránti bejelentést [Fktv. 19. § (3) bek.] az e rendeletben előírt mellékletekkel együtt az NMH-nál elektronikus úton, vagy egy összefűzött, nyomtatott példányban kell előterjeszteni.

(2)47 Ha a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései alapján más EGT állam illetékes hatósága által kiállított iratot nyújtanak be, a kérelmező intézménynek az irathoz annak egyszerű magyar fordítását is csatolnia kell.

(3)48 A kérelem, illetve a bejelentés, valamint mellékleteik benyújtásához szükséges nyomtatványok az NMH honlapjáról letölthetők.

19. §49

20. § (1)50 A FAT elnöke az NMH javaslatának átvételétől számított öt napon belül dönt a szakértő, vagy a szakértői bizottság tagjainak kirendeléséről.

(2) A szakértő(k), illetve a szakértői bizottság szakvéleményének elkészítése érdekében

a) megvizsgálja a benyújtott dokumentumok szakmai megalapozottságát és koherenciáját,

b) ellenőrzi a dokumentumban foglaltak és az akkreditáció alapjául szolgáló követelmények összhangját,

c) a kormányrendeletben, illetve e rendeletben meghatározott esetekben helyszíni szemlét tart, amelynek során megvizsgálja

ca) a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát, továbbá

cb) azt, hogy az intézmény rendelkezik-e akkreditációs követelményrendszerben meghatározott feltételekkel, valamint

cc) azt, hogy az intézmény gyakorlata követi-e az írásban rögzített terveket, előírásokat, szabályozásokat,

cd)51 a 6. §-ban meghatározott dokumentumok meglétét és tartalmi megfelelőségét.

(3)52 Helyszíni szemle esetén a szakértői bizottság vezetője a szemle időpontjáról – a kirendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 5 napon belül és legalább 8 nappal a helyszíni szemle előtt – a kérelmező intézményt írásban értesíti.

(4)53 A szakértő(k), illetve a szakértői bizottság – az írásba foglalt és valamennyi tagja által aláírt – szakvéleményt a kirendelés kézhezvételétől számított 20 napon belül megküldi az NMH-nak. A kérelmező intézmény a szakértői véleményt megtekintheti, arra vonatkozóan nyilatkozatot tehet.

21. § (1)54 A FAT a kérelmező intézmény számára határidő kitűzésével lehetőséget biztosíthat a saját vizsgálata, illetve a helyszíni szemle során észlelt hiányosságok pótlására.

(2)55

22. §56 (1)57 A FAT az akkreditáció iránti kérelemről, az Fktv. 19. §-ának (3) bekezdése szerinti bejelentés tárgyában, illetve az Oktatási Hivatal által megküldött jegyzék elfogadásáról – az NMH által döntésre előkészített ügy iratai alapján – testületi ülésén határoz.

(2) A FAT a kérelemnek, illetve a bejelentésnek helyt adó, továbbá az (1) bekezdés szerinti jegyzék elfogadásáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg az akkreditációra vonatkozóan tanúsítványt állít ki.

Az intézmény-akkreditációra vonatkozó eljárási szabályok

23. § (1)58 Az intézmény-akkreditáció iránti kérelmet a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

a) az intézmény létesítését igazoló okirat másolatát,

b) az intézmény képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát,

c)–h)59

i) a humánerőforrás-tervet,

j) a minőségpolitikát,

k) a tárgyévi minőségcélokat,

l) a képzési és értékelési folyamat leírását,

m)60 az intézmény által nyújtott, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások folyamatleírását,

n) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását,

o) a képzésben részt vevők igényeinek feltárását és elégedettségük mérésének, valamint a mérési eredmények képzés-fejlesztésbe történő visszacsatolásának folyamatleírását,

p) az intézmény működési folyamatait meghatározó minőségirányítási rendszer leírását,

q) az önértékelési rendszer leírását és az önértékelés alapján készített fejlesztési tervet,

r)61

s) a képzési helyszíneket és az azokon megvalósított képzéseket tartalmazó, az 5. § (4) bekezdés szerinti naprakész kimutatás másolatát,

t) az intézmény tevékenységének a 2. számú melléklet szerinti ismertetését,

u)62

(2)63

24. § (1)64 A FAT vizsgálata a kérelemre indult intézmény-akkreditációs eljárás során arra irányul, hogy a kérelmező intézmény tevékenysége megfelel-e az Fktv.-ben, a kormányrendeletben, valamint e rendelet 4–9. §-ában foglaltaknak.

(2)65

(3)66 Az akkreditáció hatályának lejárta miatt előterjesztett, az akkreditáció újbóli megadására irányuló kérelmet a kormányrendeletben és e rendeletben meghatározott követelményrendszer és eljárás szabályai szerint kell elbírálni.

Adatváltozásra irányuló eljárás67

25. §68 Az adatváltozásra irányuló eljárás iránti kérelmet a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

a) az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát,

b) a változás átvezetését igazoló dokumentum másolatát.

26. §69

Az egyszerűsített intézmény-akkreditációs eljárás

27. § (1)–(2)70

(3)71

a)–e)72

f)–q)73

r)74

28. § (1)75

(2)76

29. §77 A FAT a kérelemnek, illetve a bejelentésnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg a 6. számú mellékletben meghatározott tartalmú intézmény-akkreditációs tanúsítványt állít ki.

A program-akkreditációs eljárásra vonatkozó eljárási szabályok

30. § (1)78 A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott program akkreditációja iránti kérelmet a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon az NMH-hoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

a) az intézmény létesítéséről rendelkező okirat másolatát,

b) az intézmény képviseletére jogosult aláírási címpéldányának másolatát,

c)–d)79

e) a képzési programot a 8. számú melléklet szerinti adatlapon,

f)80

g)81

(2) A FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató intézmény által történő megvalósítása érdekében előterjesztett akkreditációs kérelmet a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

a) az intézmény létesítéséről rendelkező okirat másolatát,

b) az intézmény képviseletére jogosult aláírási címpéldányának másolatát,

c)82

d)83 azon szerződés másolatát, amely bizonyítja, hogy a kérelmező intézmény rendelkezik az akkreditált programnak a programot kidolgozó intézménytől származó felhasználási jogával,

e) a használni kívánt akkreditált képzési program lajstromszámát,

f) annak bemutatását, hogy a kérelmező intézmény rendelkezik a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,

g)84

h)85

(3)86 Akkreditált intézmény által előterjesztett kérelem esetén az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott dokumentumokat nem kell csatolni.

(4)87 A más törvény felhatalmazása alapján akkreditált vagy hatósági jogkörben engedélyezett képzési program esetén az intézménynek az akkreditáció elismerése érdekében benyújtott bejelentését [Fktv. 19. § (3) bek.] a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjesztenie. A bejelentéshez mellékelni kell a program-akkreditációt tanúsító, illetve a képzés megkezdéséhez kiadott hatósági engedélyt tartalmazó okirat másolatát.

31. § (1) A kérelemre indult program-akkreditációs eljárásba egymástól függetlenül két szakértőt kell bevonni. Az eljáró szakértőknek helyszíni szemlét tartaniuk nem kell. A szakértők kirendelésére és eljárására a 20. § rendelkezései megfelelően irányadóak.

(2) A FAT a kérelemre indult program-akkreditációs eljárás során

a) az intézmény által kidolgozott program esetén a 15. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek fennállását,

b) a FAT által már akkreditált program esetén a 15. § (3) bekezdésében foglaltak fennállását

vizsgálja.

(3)88

(4) A FAT a kérelemnek, illetve bejelentésnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg a 10. számú mellékletben meghatározott tartalmú program-akkreditációs tanúsítványt állít ki.

(5)89 Az NMH a kiállított tanúsítvány megküldésével egyidejűleg gondoskodik a FAT által hitelesített képzési program egy eredeti példányának a kérelmező intézmény részére történő megküldéséről.

32. §90

33. §91

34. §92

Ellenőrzés

35. § (1)93 Az ellenőrzés annak felülvizsgálatára irányul, hogy az intézmény folyamatosan teljesíti-e az akkreditációs követelményeket.

(2)94 Az NMH – legkésőbb minden év november 30-áig – a FAT által meghatározott szempontok alapján ellenőrzési tervet készít a következő évben ellenőrizni javasolt intézményekről, és azt jóváhagyás végett a FAT elé terjeszti.

(3)95 A FAT az ellenőrzési tervben foglaltakon kívül is elrendelheti bármely intézmény ellenőrzését, így különösen abban az esetben, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központtól, illetve más közigazgatási szervtől az akkreditációs feltételrendszert érintő bejelentést kap.

36. § (1)96 A FAT az ellenőrzési tevékenységét szakértő bevonásával végzi. A kirendelt szakértőnek az akkreditációs követelmények megtartásáról helyszíni ellenőrzésen kell meggyőződnie.

(2) A FAT ellenőrzési tevékenysége során megvizsgálja

a) az intézmény képes-e az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott feltételek folyamatos fenntartására és teljesítésére,

b)97 az akkreditációval összefüggő dokumentumokat,

c)98 az akkreditált képzési program megvalósításához rendelkezésre álló feltételek fennállását,

d) az intézmény gyakorlata követi-e az akkreditációval összefüggő szabályozásokat,

e)99 az intézmény minőségfejlesztő munkájának a saját célkitűzéseihez mért eredményességét,

f)100 a képzési program Fktv. szerinti megvalósulását.

(3)101

(4)102

37. §103 Az Fktv. szerinti felnőttképzési szakértőként az a személy járhat el, aki a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.

38. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)104 A rendeletnek az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet (a továbbiakban: (Módr.) 8. § (1) és (2) bekezdésével megállapított 10. § (3) bekezdésének d) pontját, valamint 16. § (3) bekezdésének f) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez105

Képesítési előírások és tárgyi feltételek
I.    1.    A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló képzésért felelős vezető végzettsége:
–    felsőfokú iskolai végzettség és tanári vagy andragógiai szakképzettség, vagy
–    felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói vagy pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat, vagy
–    oktatói tevékenység végzésére jogosító okirat és legalább 5 éves felnőttképzési gyakorlat.
Nyelvi képzés esetén:
–    nyelvtanári végzettség és legalább 3 éves oktatói gyakorlat.
    2.    Csoportlétszámok, oktatók végzettsége:
Szakmai képzés esetén:
–     csoportlétszám (kivéve a távoktatás, e-learning) irányszáma:
25 fő (elméleti képzés esetén)
12 fő (gyakorlati képzés esetén)
–     oktatói végzettség:
    elméleti oktatás:
=    a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség, vagy
=    a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 2 éves oktatói gyakorlat;
    gyakorlati képzés:
=    a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és legalább 1 év, szakirányú szakmai gyakorlat, vagy
=    legalább a képzés szakirányának megfelelő középfokú végzettség és 3 év szakirányú szakmai gyakorlat.
Nyelvi képzés esetén:
–    csoportlétszám irányszáma: 12 fő
–    oktatói végzettség általános nyelvi képzés esetén:
    a képzési programban oktatott órák legalább 80%-a esetében az oktatónak rendelkeznie kell:
=    nyelvtanári végzettséggel az adott nyelvből, vagy más nyelvből és
=    az oktatott nyelvet anyanyelvi szinten beszélő vagy CEF – Közös Európai Referenciakeret, KER – C1 szintű nyelvtudással;
–     oktatói végzettség szaknyelvi képzés esetén:
=     a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettséggel és
=     magas szintű nyelvtudással (anyanyelvi beszélő vagy CEF – Közös Európai Referenciakeret, KER – C1 szintű nyelvtudás).
Általános képzés esetén:
–     csoportlétszám irányszáma: 25 fő
–     oktatói végzettség:
    felsőfokú iskolai végzettség
II.    1.    Oktatóterem (elméleti képzés esetén):
A képzési programban meghatározott csoportlétszám figyelembevételével (hátrányos helyzetűek esetében speciális igényeket kielégítve)
–     asztalok, székek,
–     vizuális eszközök (pl. tábla, projektor stb.)
    2.    Oktatóterem informatikai képzés esetén:
–     résztvevőnként 1 számítógépes munkahely, továbbá legalább 1 internet-hozzáférési lehetőség és nyomtató biztosítása,
–     a képzési programok megvalósításához szükséges szoftverek.
    3.    Oktatóterem nyelvi képzés esetén:
–     oktatótermenként az általános felszerelésen túl hangfelvétel lejátszására alkalmas berendezés.
    4.    Képzési helyszínenként a képzés jellegétől függően oktatási segédanyagok sokszorosítására alkalmas berendezés (pl. fénymásoló),
nyelvi képzés esetén:
–    Tv és videó vagy DVD
    5.    Gyakorlati képzőhely:
A képzési program megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések, egyéb tárgyi feltételek biztosítása. OKJ-ben szereplő szakképesítés megszervezésére irányuló felnőttképzés esetén a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott eszközjegyzék szerinti feltételek biztosítása.
    6.    Ügyfélszolgálat:
–    elektronikus, illetve vezetékes telefonos elérhetőség,
–     az ügyfélszolgálati tevékenység ellátására alkalmas irodahelyiség,
–     elektronikus távoktatás esetén a teljes körű elektronikus kapcsolattartás
biztosítása.

2. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez106

Kérelem intézmény-akkreditáció iránt

Az intézmény neve:

Az intézmény hivatalosan rövidített neve:

Az intézmény székhelye: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az intézmény levelezési címe: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Telefonszáma: ........................................................ Faxszáma:

Elektronikus levelezési címe: ............................. Weblap címe:

Állandó képzési helyszíne(i):

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)

Az intézmény cégformája:

bankszámlaszáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az intézmény képviseletére jogosult vezető neve:

elérhetősége:

A képzési tevékenységért felelős vezető neve:

beosztása:

elérhetősége:

Az igazgatási szolgáltatási díjat teljesítő megnevezése, bankszámlaszáma, teljesítés időpontja:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

A felnőttképzési tevékenység célja:

Általános képzés ⬜ Nyelvi képzés ⬜ Szakmai képzés ⬜ Szolgáltatás ⬜

Az intézmény FAT által kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező programjainak felsorolása:

A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: ............... db.

Kelt: ................................................

 

P. H.

................................................
cégszerű aláírás

I. Az intézmény tevékenységének ismertetése:
1.    Az akkreditált képzési program megnevezése, megvalósításának bemutatása, értékelése.
2.    A gyakorlati képzés megszervezési módjának (saját tanműhely, gazdasági szervezet stb.) bemutatása.
3.    A képzési programok és felnőttképzési szolgáltatások megvalósításához rendelkezésre álló feltételek bemutatása – az akkreditáció iránti kérelem benyújtásának időpontjában meghirdetett vagy megkezdett képzések vonatkozásában – képzési helyszínenként az alábbiak szerint:
(Az állandó képzési helyszín bemutatása kötelező.)
Képzési tevékenységért felelős személy:
–     végzettsége,
–     felnőttképzési gyakorlatának időtartama,
–     foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete.
Oktatók:
A képzési programok és a nyújtott felnőttképzési szolgáltatások megvalósításához szükséges oktatói kör (tanárok, trénerek, instruktorok, tutorok, mentorok stb.) összetételének bemutatása képzési programonként:
–     az oktatók
–     végzettsége,
–     szakmai gyakorlatának időtartama az adott területen,
–     oktatói gyakorlatának időtartama,
–     felnőttképzési gyakorlatának időtartama,
–     nyelvismerete.
Tárgyi feltételek képzési helyszínenként:
–     a képzési helyszín igénybevételének jogcíme, a használatra feljogosító dokumentumok megnevezése,
–     a képzési helyszínen található oktatótermek száma,
–     az oktatótermek felszerelése (oktatótermenként férőhelyek száma, asztalok, székek száma, tanterem egyéb felszerelésének bemutatása – gyakorlati képzések esetében a felhasznált felszerelés bemutatása, nyelvi képzések esetében a hangfelvételre, lejátszásra alkalmas berendezések bemutatása, informatikai képzések esetében az informatikai infrastruktúra bemutatása),
–     oktatótermenként az igénybevétel céljának megnevezése a képzési tevékenység szempontjából: szakmai elméleti, gyakorlati képzés, informatikai képzés, nyelvi képzés, általános képzés,
–     közösségi és szociális helyiségek leírása,
–     egyéb rendelkezésre álló feltételek bemutatása.
Ügyfélszolgálat:
Címe:
Telefonszáma(i):
E-mail címe:
Honlapja:
Ügyfélszolgálat nyitva tartásának ideje:

3. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez107

4. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez108

Kérelem adatváltozásra irányuló eljárás lefolytatása iránt

Az intézmény neve:

Az intézmény hivatalosan rövidített neve:

Az intézmény székhelye: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az intézmény levelezési címe: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Telefonszáma: .............................................................. Faxszáma:

Elektronikus levelezési címe: ................................... Weblap címe:

Az intézmény bankszámlaszáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

A igazgatási szolgáltatási díjat teljesítő megnevezése, bankszámlaszáma, teljesítés időpontja:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az intézmény/program adataiban bekövetkezett változás ismertetése:

 

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti adatváltozás az akkreditáció feltételeit nem érinti.

A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: ....................db.

 

Kelt: ..................................................................

 

P. H.

................................................
cégszerű aláírás

5. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez109

6. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez110

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY
Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY
A Felnőttképzési Akkreditáló Testület a ………………………… alapján (jogszabályhely megjelölése) lefolytatott intézmény-akkreditációs eljárás eredményeként tanúsítja, hogy a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában …… szám alatt bejegyzett
……………………………………………………
(intézmény megnevezése, székhely szerinti címe)
által folytatott felnőttképzési tevékenysége, illetve e tevékenységhez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltató tevékenysége megfelel a ........................................-ban előírt akkreditációs követelményeknek.
Az akkreditáció ..............................-ig érvényes.
Budapest, ............................................................
P. H.
……………………………………………………
Felnőttképzési Akkreditáló Testület
elnöke

7. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez111

Kérelem program-akkreditáció iránt
(az intézmény által kidolgozott, továbbá a FAT által már akkreditált képzési program esetén)

Az intézmény neve:

Az intézmény hivatalosan rövidített neve:

Az intézmény székhelye: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az intézmény levelezési címe: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Telefonszáma: ............................................................ Faxszáma:

Elektronikus levelezési címe: ................................. Weblap címe:

Az intézmény cégformája:

bankszámlaszáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az igazgatási szolgáltatási díjat teljesítő megnevezése, bankszámlaszáma, teljesítés időpontja:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az intézmény képviseletére jogosult vezető neve:

elérhetősége:

A képzési programért felelős vezető neve:

beosztása:

elérhetősége:

A képzési program pontos megnevezése, az annak alapján megszerezhető kompetencia:

A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: ................ db.

 

Kelt: ..........................................................

 

P. H.

................................................
cégszerű aláírás

A személyi és tárgyi feltételek biztosításának bemutatása:
Oktatók:
A képzési programhoz rendelkezésre álló oktatói kör (tanár, tréner, instruktor, tutor, mentor stb.) összetételének bemutatása:
–    az oktatók
=    végzettsége,
=    szakmai gyakorlatának időtartama az adott területen,
=    oktatói gyakorlatának időtartama,
=    felnőttképzési gyakorlatának időtartama,
=    nyelvismerete,
=    egyéb, a képzés szempontjából lényeges releváns adatai (tapasztalatok, végzettségek, képesítések stb.)
Tárgyi feltételek bemutatása:
–    a rendelkezésre álló oktatótermek száma,
–    oktatótermek felszerelésének bemutatása (az 1. számú melléklet II. 1–5. pontja szerint),
–    OKJ-s szakképesítés esetén a gyakorlati képzés megszervezési módjának (saját tanműhely, gazdálkodó szervezet stb.) bemutatása,
–    közösségi és szociális helyiségek leírása,
–    egyéb rendelkezésre álló feltételek bemutatása.

8. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez112

Kérelem programakkreditáció iránt

I. A program általános tartalma

1.

A program megnevezése (OKJ-s program esetén OKJ száma is):

2.

A program besorolása (általános képzés, nyelvi képzés, szakmai képzés, egyéb):

3.

A program célja:

4.

A program célcsoportja:

5.

A program során megszerezhető kompetenciák:

6.

A programba való bekapcsolódás feltételei [végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság, előzetesen elvárt ismeret(ek), egyéb feltételek]:

7.

A programban való részvétel feltételei (részvétel követésének módja, megengedett hiányzás, egyéb feltételek):

8.

Amennyiben a képzés fogyatékkal élőket, vagy hátrányos helyzetűek számára is elérhető, a speciális képzési igények figyelembevétele az alábbiak szerinti:

–     A képzéshez szükséges speciális szaktudás biztosítása, speciális környezet kialakítása,
akadálymentesítés     

– 

A foglalkozás speciális módszerei

– 

A speciális tananyagok, taneszközök

–     A résztvevők teljesítményének értékelése, illetőleg a vizsgáztatás során alkalmazott speciális
eljárások     

9.

Tervezett képzési idő (elmélet és gyakorlat óraszáma): .......... óra és a képzés intenzitása: .........................., időtartama (nap, hét, hónap): ......................................

10.

A képzés módszerei és formája:

11.

A program moduljai:

12.

A program folyamata:

13.

Csoportlétszám (minimum és maximum): .............................. fő

14.

A program során alkalmazott értékelési rendszer [számonkérések formája, rendszeressége, tartalma, a felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek), megszerezhető minősítések, megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek, sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)]:

15.

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:

16.

A program zárása (a program zárásának feltételei és módja):

záróvizsga esetén a záróvizsga rendje, követelménye, minősítési szintjei, a különböző minősítési szintekhez tartozó követelményszintek, a sikertelen teljesítés következménye:

17.

A program elvégzését igazoló irat (bizonyítvány, tanúsítvány, látogatási igazolás, egyéb):

18.

A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei:

19.

A program megvalósítására vonatkozó szabályozások (a felnőttképzésre vonatkozó általános jogi szabályozásokon túlmenően):

20.

A résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja:

 

Aláírásra jogosult (neve, beosztása):

 

Dátum: ................................................

 

P. H.

 

................................................
aláírás

II. Programmodul részletes bemutatása (programmodulonként töltendő ki)

1.

A programmodul azonosító adatai (program megnevezése, a modul sorszáma, a modul megnevezése):

2.

A programmodul célja:

3.

A programmodul követelményei:

4.

A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia:

5.

A programmodulba való bekapcsolódás feltételei [előzetesen teljesítendő modul(ok), előzetesen elvárt ismeret(ek)]:

6.    A programmodulban való részvétel feltételei (részvétel követésének módja, megengedett hiányzás, egyéb
feltételek):     

7.

A fogyatékosságból, hátrányos helyzetből eredő speciális igények figyelembevételének módja:

8.

A programmodul időtartama (elmélet és gyakorlat óraszáma): ............... óra és a képzés intenzitása: ..............................., időtartama (nap, hét, hónap):

9.

A programmodul megvalósításának módszerei és formája:

10.

A programmodulba vonható csoportlétszám (minimum és maximum) ............................ fő

11.

A programmodul során alkalmazott értékelési rendszer [számonkérések formája, rendszeressége, tartalma, a felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek), megszerezhető minősítések, megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek, sikertelen teljesítés következménye]:

12.

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:

13.    A programmodul megvalósításának személyi feltételei (programban betöltött szerep, oktatott témakör,
követelmények):    

14.

A programmodul megvalósításának tárgyi feltételei (képzési helyszín, igénybevétel célja, férőhelyek száma, minimálisan elvárt felszereltség):

OKJ-s szakképesítésenként a gyakorlati képzés megszervezésének módja (saját tanműhely, gazdálkodó
szervezet stb.)     

15.

A programmodul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja:

16.

A programmodul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom (szerző, cím, kiadó neve, székhelye, kiadás éve) és azok biztosításának módja:

17.

A programmodul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom (szerző, cím, kiadó neve, székhelye, kiadás éve), és azok biztosításának módja:

18.

A programmodul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek):

 

Aláírásra jogosult (neve, beosztása):

 

Dátum: ................................................

 

P. H.

 

................................................
        aláírás

9. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez113

Bejelentés más törvény alapján kiadott program-akkreditáció vagy hatósági jogkörben
engedélyezett program elismerése érdekében

Az intézmény neve:

Az intézmény hivatalosan rövidített neve:

Az intézmény székhelye: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az intézmény levelezési címe:

Telefonszáma: .............................................................. Faxszáma:

Elektronikus levelezési címe: ................................... Weblap címe:

Állandó képzési helyszíne(i): ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)

⬜ ⬜ ⬜ ⬜

(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)

Az intézmény cégformája:

bankszámlaszáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ - ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Az intézmény képviseletére jogosult vezető neve:

elérhetősége:

A képzési tevékenységért felelős vezető neve:

beosztása:

elérhetősége:

Az intézmény FAT által már akkreditált programjainak felsorolása:

Más törvény alapján kiadott, vagy hatósági jogkörben engedélyezett program-akkreditációt tanúsító okirat száma, kelte, érvényességi ideje, valamint kiállítójának megnevezése:

A bejelentéshez csatolt összes dokumentum száma: .............................. db.

 

Kelt: ..................................................................

 

P. H.

................................................
cégszerű aláírás

10. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez114

PROGRAM-AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY
Program-akkreditációs lajstromszám:
PROGRAM-AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY
A Felnőttképzési Akkreditáló Testület a .......................................................... alapján (jogszabályhely megjelölése) lefolytatott program-akkreditációs eljárás eredményeként tanúsítja, hogy a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában .................... szám alatt bejegyzett
....................................................................................................
(intézmény megnevezése, székhely szerinti címe)
által folytatott ............................................................ (a képzési program pontos megnevezése, célcsoportja) képzési programja, melynek alapján ...................................... szerezhető meg, megfelel a ........................................-ban előírt akkreditációs követelményeknek.
Az akkreditáció ..................................................-ig érvényes.
Budapest, ............................................................
P. H.
................................................................................
Felnőttképzési Akkreditáló Testület elnöke
1

A rendeletet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 40. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2013. november 13. napjával.

2

Az 1. § c) pontja a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 1. §-ával megállapított, a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a) pontját a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § f) pontja a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A 3. §-t a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (1) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

7

A 4. § (2) bekezdését a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (3) bekezdését a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

9

A 4. § (4) bekezdését a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

10

Az 5. § (3) bekezdése a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

11

Az 5. § új (4) bekezdését a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

12

Az 5. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 3. § (2) bekezdése.

13

A 6. § a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

14

A 7. § a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

15

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

16

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

17

A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

18

A 7. § (2) bekezdés b) pont be) alpontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

19

A 8. § (1) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

20

A 8. § (3) bekezdés b) pontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

21

A 8. § (4) bekezdése a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 5. §-ával megállapított, a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

22

A 9. § (2) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

23

A 10. § a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

24

A 10. § (3) bekezdés b) pontja a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 10. § (3) bekezdés d) pontja a 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 11. §-t megelőző alcím a 4/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

27

A 11. §-t a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 7. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

28

A 12. §-t a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

29

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

30

A 13. § (2) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

32

A 15. § (1) bekezdése a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

33

A 15. § (2) bekezdés b) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

34

A 15. § (2) bekezdésének c) pontja a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

35

A 15. § (2) bekezdés d) pontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

36

A 15. § (2) bekezdésének e) pontja a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

37

A 15. § (2) bekezdésének f) pontja a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

38

A 15. § (2) bekezdésének k) pontja a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

39

A 15. § (2) bekezdés o) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 8. §-a iktatta be, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

40

A 15. § (3) bekezdésének felvezető szövege a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

41

A 15. § (3) bekezdésének a) pontja a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

42

A 16. § a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

43

A 16. § (3) bekezdés c) pontja a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

44

A 16. § (3) bekezdés f) pontja a 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 17. § a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

46

A 18. § (1) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 11. §-ával megállapított, a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 18. § (2) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

49

A 19. §-t a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont af) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

51

A 20. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

52

A 20. § (3) bekezdése a 26/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 15. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

54

A 21. § (1) bekezdése a 19/2005. (X. 21.) FMM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2005. november 1. után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

55

A 21. § (2) bekezdését a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

56

A 22. § a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

57

A 22. § (1) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 23. § (1) bekezdése a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

59

A 23. § (1) bekezdés c)–h) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ah) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

60

A 23. § (1) bekezdés m) pontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

61

A 23. § (1) bekezdés r) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ah) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

62

A 23. § (1) bekezdés u) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ah) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

63

A 23. § (2) bekezdését a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 24. § (1) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

65

A 24. § (2) bekezdését a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 24. § (3) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

67

A 25. §-t megelőző alcímet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 14. §-a iktatta be.

68

A 25. §-t a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 14. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

69

A 26. §-t a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 26. §-t megelőző alcímet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 27. § (1)–(2) bekezdését a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ai) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

72

A 27. § (3) bekezdés a)–e) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ai) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

73

A 27. § (3) bekezdés f)–q) pontját a 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 5. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

74

A 27. § (3) bekezdés r) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ai) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

75

A 28. § (1) bekezdését a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

76

A 28. § (2) bekezdését a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

77

A 29. § a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

78

A 30. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (5) bekezdése, a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 30. § (1) bekezdés c)–d) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

80

A 30. § (1) bekezdésének f) pontját a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

81

A 30. § (1) bekezdésének g) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

82

A 30. § (2) bekezdés c) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ak) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

83

A 30. § (2) bekezdésének d) pontja a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

84

A 30. § (2) bekezdésének g) pontját a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

85

A 30. § (2) bekezdés h) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ak) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

86

A 30. § új (3) bekezdését a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. A (3) bekezdés a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg, ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

87

A 30. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 15. § (2) bekezdése.

88

A 31. § (3) bekezdését a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont al) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

90

A 32. §-t a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 32. §-t megelőző alcímet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont am) alpontja hatályon kívül helyezte.

91

A 33. §-t és az azt megelőző alcímet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont an) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

92

A 34. §-t és az azt megelőző alcímet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ao) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

93

A 35. § (1) bekezdése a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

94

A 35. § (2) bekezdése a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 17. §-ával megállapított, a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 35. § (3) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

96

A 36. § (1) bekezdése a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

97

A 36. § (2) bekezdésének b) pontja a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

98

A 36. § (2) bekezdés c) pontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont ap) alpontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

99

A 36. § (2) bekezdés e) pontja a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

100

A 36. § (2) bekezdés f) pontját a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

101

A 36. § (3) bekezdését a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 23. § (4) bekezdés a) pont aq) alpontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

102

A 36. § (4) bekezdését a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

103

A 37. § a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

104

A 38. § (2) bekezdését a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

105

Az 1. számú melléklet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

106

A 2. számú melléklet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

107

A 3. számú mellékletet a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 4. számú melléklet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni. A 4. számú melléklet a 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 5. § b) pont bb) alpontja szerint módosított szöveg.

109

Az 5. számú mellékletet a 100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 5. § b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

110

A 6. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

111

A 7. számú melléklet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 18. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

112

A 8. számú melléklet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 18. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

113

A 9. számú melléklet a 4/2010. (II. 26.) SZMM rendelet 18. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a 2010. március 6-át követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

114

A 10. számú melléklet a 4/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (6) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. február 15. napja után indult ügyekben kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére